Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:7279

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
20-10-2015
Datum publicatie
26-10-2015
Zaaknummer
KK EXPL 15-1262
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arbeidsrecht. KG. Uitbreiding in uren niet gekoppeld aan speciale werkzaamheden, dus werkgever mag niet eenzijdig de uren terugbrengen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/2013
AR-Updates.nl 2015-1054
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 4448994 KK EXPL 15-1262

vonnis van: 20 oktober 2015

func.: 245

vonnis van de kantonrechterkort geding

I n z a k e

[eiseres]

wonende te [woonplaats]

eiseres

nader te noemen: [eiseres]

gemachtigde: mr. J.L.W. Nillesen

t e g e n

de besloten vennootschap HET KINDERHONK ZUID B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: Het Kinderhonk

gemachtigde: bij mevrouw N. Ruis, medewerkster

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij dagvaarding van 21 september 2015 heeft [eiseres] een voorziening gevorderd. Voorafgaand aan de zitting heeft zij nog nadere stukken ingezonden.

Ter terechtzitting van 12 oktober 2015 is de zaak mondeling behandeld. [eiseres] is verschenen, vergezeld door haar gemachtigde en twee belangstellenden. Het Kinderhonk is verschenen bij [medewerkster] , en een belangstellende.

Beide partijen hebben een toelichting verstrekt. De kantonrechter heeft vragen gesteld. Van het besprokene zijn aantekeningen gemaakt, die in het dossier zijn opgenomen.

Vonnis is bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. Als uitgangspunt in dit geding geldt het navolgende:

1.1.

Het Kinderhonk heeft een kinderdagverblijf en een naschoolse opvang. Bij Het Kinderhonk zijn 130 medewerkers op locatie in dienst en 6 medewerkers in staffuncties op kantoor.

1.2.

[eiseres] is op [datum] bij het Kinderhonk in dienst getreden als [functie] . Het betrof aan arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week voor de duur van 6 maanden, die nadien meerdere keren is verlengd. De laatste verlening loopt tot [datum] .

1.3.

Na de eerste verlenging heeft [eiseres] het Kinderhonk gevraagd om een inkomensverhoging. Daarover hebben partijen overleg gevoerd.

1.4.

Bij aanhangsel van 22 december 2014 is de arbeidsduur van [eiseres] verhoogd naar 32 uur per week. Daar is verder geen omschrijving voor opgenomen.

1.5.

Op enig moment is een medewerker van de [afdeling] vertrokken en is [eiseres] werkzaamheden gaan verrichten voor de [afdeling] .

1.6.

De werkzaamheden op de [afdeling] bevielen [eiseres] niet goed. [eiseres] heeft Het Kinderhonk omstreeks 18 maart 2015 meegedeeld met die werkzaamheden te willen stoppen.

1.7.

Op 31 maart 2015 heeft [eiseres] een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden gekregen voor 32 uur per week. De functie in de arbeidsovereenkomst is [functie] .

1.8.

Het Kinderhonk heeft per 15 juni 2015 een nieuwe medewerker voor de [afdeling] in dienst genomen. [eiseres] heeft tot dat moment de werkzaamheden voor de [afdeling] verricht.

1.9.

Bij brief van 24 juni 2015 heeft Het Kinderhonk [eiseres] meegedeeld dat met het invullen van de vacature op de [afdeling] per 15 juni 2015, de tijdelijke ondersteuning van [eiseres] op de [afdeling] ook kwam te vervallen en dat [eiseres] wederom zou worden ingezet voor en uitbetaald op basis van 24 uur per week. Sindsdien werkt [eiseres] weer 24 uur per week. [eiseres] werd een aanhangsel gezonden, waarin dit was vastgelegd. [eiseres] heeft het aanhangsel niet getekend.

1.10.

Bij mail van 21 juni 2015 heeft [eiseres] Het Kinderhonk bericht met de eenzijdige wijziging niet in te stemmen en vast te houden aan uitbetaling op basis van 32 uur per week.

1.11.

Bij brief van 17 augustus 2015 heeft Het Kinderhonk [eiseres] bericht dat haar arbeidsovereenkomst na [datum] niet zou worden voortgezet.

1.12.

De gemachtigde van [eiseres] heeft Het Kinderhonk gesommeerd de volle 32 uur aan [eiseres] uit te betalen. Het Kinderhonk heeft dat geweigerd.

Vordering en verweer

2. [eiseres] vordert als voorziening veroordeling van Het Kinderhonk tot kort gezegd loondoorbetaling op basis van 32 uur per week van 15 juni 2015 tot het einde van de arbeidsovereenkomst, per [datum] .

3. [eiseres] stelt - verkort weergegeven - met betrekking tot haar vordering dat zij was aangesteld voor 32 uur per week, dat er geen relatie was met de werkzaamheden voor personeelszaken, dat zij ook eerder al 32 uur per week werkte en dat overigens voor die aanstelling ruimschoots voldoende werk aanwezig was.

4. Het Kinderhonk meent dat de vorderingen van [eiseres] moeten worden afgewezen en voert - kort gezegd - daartoe aan dat [eiseres] in verband met de tijdelijke onder-steuning van de [afdeling] een verhoging van haar uren had gekregen. Toen [eiseres] aangaf dat die werkzaamheden haar niet bevielen, heeft op 21 mei 2015 een gesprek plaatsgevonden met - onder meer - de directeur van Het Kinder-honk. Daarin is besproken dat [eiseres] dan zou teruggaan naar de oorspronkelijke 24 uur per week. [eiseres] stemde daar mee in. Dit is [eiseres] per mail van 15 juni 2015 bevestigd.

5. Op verzoek van [eiseres] is dus een einde gekomen aan de tijdelijke ondersteuning van de [afdeling] . Hiermee heeft [eiseres] ingestemd met de wijziging van taken en de daaruit voortvloeiende arbeidsuren. [eiseres] is zich ervan bewust geweest dat de wijziging van taken een wijziging van uren met zich zou brengen.

Beoordeling

6. In dit kort geding dient te worden beoordeeld of de in deze zaak aannemelijk te achten omstandigheden een ordemaatregel vereisen, dan wel of de vordering van [eiseres] in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat het gerechtvaardigd is op de toewijzing daarvan vooruit te lopen door het treffen van een voorziening zoals gevorderd. Het navolgende behelst dan ook niet meer dan een voorlopig oordeel over het geschil tussen partijen.

7. Uit hetgeen door partijen aan stukken is ingebracht, noch uit hetgeen ter zitting is besproken, valt af te leiden dat de uitbreiding van de uren van [eiseres] van 24 uur per week naar 32 uur per week, direct en onlosmakelijk gekoppeld was aan de tijdelijke ondersteuning van de [afdeling] . Evenmin is voldoende aannemelijk geworden dat [eiseres] heeft geweten dat zij aanvaardde dat zij in uren zou terug gaan naar 24 uur per week, als zij die werkzaamheden niet meer zou doen.

8. Het Kinderhonk heeft verwezen naar een gesprek van 21 mei 2015, welk gesprek niet aan [eiseres] is bevestigd, althans daarvan zijn geen stukken ingebracht. Voorts heeft Het Kinderhonk verwezen naar een mail van 15 juni 2015, welke mail al evenmin in de procedure is gebracht. Wel is ingebracht een algemene mail van Het Kinderhonk van 11 juni 2015 ter introductie van de nieuwe medewerker personeelszaken, maar daarin is ook al geen steun voor de visie van Het Kinderhonk te vinden.

9. Hooguit volgt uit de mail dat wanneer een nieuwe medewerker personeelszaken was gevonden, [eiseres] de taken niet meer zou uitvoeren. Maar dat betekent nog niet dat zij dus instemt met een teruggang in haar uren.

10. Dit alles betekent dat de vordering van [eiseres] wordt toegewezen zoals hieronder wordt bepaald. De vordering is daarbij in hoogte niet weersproken. De wettelijke verhoging wordt beperkt tot 10% en toegewezen voor zover het salaris conform artikel 7:625 BW te laat is betaald. De wettelijke rente wordt toegewezen zoals gevorderd, vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der voldoening.

11. Het Kinderhonk wordt in het ongelijk gesteld en daarom veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van [eiseres] .

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt het Kinderhonk tot betaling aan [eiseres] als volgt:
- het salaris ten bedrage van € 2.048,78 bruto per maand met ingang van 15 juni 2015 tot [datum] , verhoogd met 8% vakantiegeld, onder aftrek van hetgeen al door Het Kinderhonk aan [eiseres] is betaald;
- de wettelijke verhoging ad 10% over het salaris, voor zover dat te laat is betaald;
- de wettelijke rente over de gevorderde bedragen vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der voldoening;

veroordeelt het Kinderhonk in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiseres] begroot op en te betalen als volgt:
€ 78,00 aan de eisende partij voor het griffierecht
€ 200,00 aan de eisende partij voor salaris gemachtigde
€ 19,46 aan de eisende partij voor een deel van de explootkosten
€ 58,38 aan het LDCR voor een deel van de explootkosten na
een daartoe van het LDCR verkregen nota
-----------------
€ 355,84 voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt het Kinderhonk tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander indien van toepassing inclusief BTW;

wijst de vordering voor het overige af;

verklaart de betalingsveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr M.V. Ulrici, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 oktober 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.

Griffier Kantonrechter