Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:7276

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
16-10-2015
Datum publicatie
21-10-2015
Zaaknummer
CV EXPL 15-12917
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kantonrechter veroordeelt casino tot betaling van schadevergoeding omdat het is tekortgeschoten in de nakoming van een overeenkomst door eiser, ondanks een vrijwillig toegangsverbod, toch tot casino toe te laten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer \ rolnummer: 4157680 CV EXPL 15-12917

Uitspraak: 16 oktober 2015

Vonnis van de kantonrechter

in de zaak van:

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eiser,

nader te noemen [eiser] ,

gemachtigde mr. S. Bayraktar,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEGETO B.V.

oorspronkelijk gedagvaard als

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE VRIES EN VET EXPLOITATIE B.V. h.o.d.n. LUCKY JACK,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

nader te noemen Lucky Jack,

in persoon.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken zijn ingediend:

 • -

  de dagvaarding van 7 mei 2015, met producties,

 • -

  de conclusie van antwoord met producties,

 • -

  het tussenvonnis van 19 juni 2015, waarin is bepaald dat de zaak voor re- en dupliek zal dienen,

 • -

  de conclusie van repliek, met producties,

 • -

  de conclusie van dupliek.

Daarna is vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1 Feiten en omstandigheden

1.1.

Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staan de volgende feiten en omstandigheden vast:

1.2.

Lucky Jack is een casino te Beverwijk. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tegeto B.V. te Amsterdam (hierna: Tegeto) is eigenaar van Lucky Jack.

1.3.

[eiser] heeft op 12 november 2013 aan Lucky Jack verzocht om hem de toegang tot het casino te verbieden. Hij heeft diezelfde dag een vrijwillig toegangsverbod ondertekend. Op het toegangsverbod staat dat [eiser] verklaart dat hij de kassier/beheerder van Lucky Jack heeft verzocht om hem de toegang te verbieden voor de periode van een jaar. Op het toegangsverbod is een foto van [eiser] geplakt met daarbij handgeschreven de opmerking: “nu heeft hij een dikke kop”. Het toegangsverbod is ondertekend te Beverwijk. Als opmerking staat erbij geschreven: “geen geld meer”. Het toegangsverbod is ook ondertekend door de kassier/beheerder van Lucky Jack.

1.4.

De uitleg bij het vrijwillig toegangsverbod houdt in, voor zover hier van belang:

“(..) Waar is het toegangsverbod geldig?

Bij het filiaal waar u het toegangsverbod heeft aangevraagd. (..)”

1.5.

Ondanks het toegangsverbod is [eiser] is tijdens de duur van het toegangsverbod meermalen toegelaten tot Lucky Jack.

1.6.

[eiser] heeft zich in 2011 aangemeld bij Brijder Verslavingszorg (hierna: Brijder). De verklaring van [naam] , als intaker en coördinerend behandelaar werkzaam bij Brijder, d.d. 16 september 2011 houdt, voor zover hier van belang in:

“(..) [ [eiser] ] heeft zich begin juli 2011 bij Brijder (..) aangemeld voor een behandeling betreffende zijn alcoholgebruik. (..) Naar aanleiding van deze gesprekken en met ondersteuning van medicatie heeft [ [eiser] ] zijn alcoholgebruik sinds begin augustus 2011 kunnen stoppen. Gezien de recent gestarte behandeling, het traject wat [ [eiser] ] doorloopt bij St. Welschap gecombineerd met de behandeling bij I-psy lijkt het mij op dit moment nog geen passend besluit om [ [eiser] ] voor 50% deel te laten nemen aan het arbeidsproces. (..)”

1.7.

Op 3 augustus 2015 is [eiser] wederom aangemeld bij Brijder. Het aanmeldformulier houdt in:

“(..) Naam verwijzer: [psycholoog] , Psycholoog

[psychiater] , psychiater

(..) De reden van aanmelding bij de Brijder is dat wij patient al enige tijd zien voor somberheidsklachten en een instabiele thuissituatie maar er sprake is van een gokverslaving waardoor deze klachten in stand gehouden lijken te worden. De somberheidsklachten worden versterkt door de gokverslaving (..) Een belangrijk gegeven is, is dat hij tegenover een gokhal woont.

(..)

Voorgeschiedenis:

2009-2011 Ipsy Amsterdam (..) pt is verwezen naar Brijder vanwege alcohol en middelen misbruik

2011-2012 Brijder patiënt is behandeld om de alcohol en wietgebruik te verminderen.

2014-heden door huisarts verwezen naar Ipsy en door Ipsy naar PsyQ.

Behandelbeleid:

Patient zal naast de behandeling hier doorverwezen worden naar de Brijder, waar verder behandelbeleid volgt. (..)

Huidige behandeldiagnose:

(..) pathologisch gokken (..)”

1.8.

De broer van [eiser] , [broer] heeft verklaard dat hij op 23 april 2014 € 2.000,00 aan [eiser] heeft geleend.

1.9.

[eiser] en zijn echtgenote hebben op 4 november 2014 een persoonlijke lening afgesloten bij de Kredietbank Nederland (hierna: de Kredietbank) ter hoogte van € 2.371,05.

1.10.

Blijkens de overgelegde bankafschriften heeft [eiser] voor zover hier relevant de volgende opnamen van zijn bankrekening gedaan:

26 maart 2014

tussen 17:33 uur en 18:05 uur vier opnames bij betaalautomaat B te Beverwijk (gevestigd bij Lucky Jack te Beverwijk) voor in totaal € 250,00

23 april 2014

tussen 18:10 uur en 19:43 uur 11 opnames bij betaalautomaat B te Beverwijk voor in totaal € 800,00.

2 Vordering en verweer

2.1.

[eiser] vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I. voor recht te verklaren dat Lucky Jack [eiser] onterecht heeft toegelaten tot het casino;

II. Lucky Jack te veroordelen tot het betalen van materiële schadevergoeding ter hoogte van 6.371,00;

III. Lucky Jack te veroordelen tot het betalen van immateriële schadevergoeding ter hoogte van € 4.000,00;

IV. Lucky Jack te veroordelen tot het betalen van de wettelijke rente vanaf 12 november 2013, althans de dag van de dagvaarding tot de dag van volledige betaling;

V. Lucky Jack te veroordelen in de proceskosten.

2.2.

[eiser] stelt dat Lucky Jack de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden, door [eiser] , in strijd met hetgeen partijen zijn overeengekomen, toe te laten tot het casino. Lucky Jack is daarmee tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst van 12 november 2013. Door het [eiser] ondanks de bekendheid met zijn gokverslaving en zijn financiële problemen toch mogelijk te maken het casino weer te bezoeken, heeft Lucky Jack bovendien onrechtmatig gehandeld, heeft zij misbruik gemaakt van omstandigheden en heeft zij zich ten koste van [eiser] ongerechtvaardigd verrijkt. Lucky Jack is aansprakelijk voor de door [eiser] geleden materiële en immateriële schade.

2.3.

Lucky Jack voert verweer tegen de vordering en voert daartoe aan dat De Vries en Vet Exploitatie B.V. geen eigenaar is van Lucky Jack, maar Tegeto B.V. (hierna: Tegeto), dat niet vast staat dat [eiser] is behandeld voor een gokverslaving, dat het toegangsverbod alleen geldt voor de vestiging waarvoor deze is aangevraagd, dat Lucky Jack [eiser] niet bewust heeft toegelaten tot het casino, dat de pasfoto op de overeenkomst niet actueel en recent was, dat de overgelegde bankafschriften niet bewijzen dat het gepinde geld is besteed in Lucky Jack Beverwijk, en als dat al zo is, dat daarmee niet is aangetoond dat dit geld is verloren en ten slotte dat als er al sprake is van schade dit hooguit € 1.050,00 bedraagt.

2.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna nader ingegaan.

3 Beoordeling

3.1.

[eiser] heeft de besloten vennootschap De Vet en Vries Exploitatie B.V. gedagvaard. In de procedure is Tegeto verschenen en heeft bij de conclusie van antwoord vermeld dat niet De Vet en Vries Exploitatie B.V, de eigenaar is van Lucky Jack, maar Tegeto. In de conclusie van repliek heeft [eiser] Tegeto als gedaagde partij genoemd. De kantonrechter leidt hieruit af dat partijen het er kennelijk over eens zijn dat Tegeto eigenaar is van Lucky Jack. Nu Tegeto in het geding is verschenen, geen beroep heeft gedaan op de niet-ontvankelijkheid van [eiser] en de kantonrechter ook overigens geen aanknopingspunten aanwezig acht op grond waarvan Tegeto in haar belangen zou zijn geschaad, beschouwt zij de foutieve partij-aanduiding als een kennelijke vergissing. De rechtbank begrijpt de vordering dan ook zo dat deze is gericht tegen Tegeto. In de kop van dit vonnis is dan ook Tegeto als partij aangeduid.

3.2.

De vraag die beantwoord dient te worden is of Lucky Jack tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door [eiser] , ondanks het vrijwillige toegangsverbod, toch toe te laten tot het casino.

Partijen zijn overeengekomen dat de kassier/beheerder van Lucky Jack hem de toegang tot het casino zou verbieden voor de duur van een jaar. Een toegangsverbod als het onderhavige strekt er toe te voorkomen dat een persoon die vreest dat hij zijn goklust onvoldoende in de hand heeft, kan bewerkstelligen dat hij gehinderd wordt zich daaraan over te geven, althans in ieder geval bij de gokinstelling waarop het verbod ziet. De betrokkene moet er op kunnen vertrouwen dat de exploitant het verbod effectief handhaaft.

Door [eiser] toch toe te laten gedurende het jaar waarin het toegangsverbod gold, is Lucky Jack tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Lucky Jack is aansprakelijk voor de schade als gevolg van deze tekortkoming.

3.3.

Het verweer van Lucky Jack, dat de foto van [eiser] op het verbod niet actueel was en dat Lucky Jack - anders dan Holland Casino - bij toegang geen identiteitscontrole uitvoert, verstaat de kantonrechter aldus dat Lucky Jack er een beroep op doet dat haar niet kan worden toegerekend dat [eiser] ondanks het verbod binnen kon komen in de gokhal.

Dat verweer wordt verworpen. Het is aan Lucky Jack om, als zij bezoekers de mogelijkheid biedt een verbod te vragen er op toe te zien dat zij dat verbod ook effectief kan handhaven.

3.4.

[eiser] stelt dat hij tijdens de duur van het toegangsverbod een bedrag van ruim € 6.371,00 heeft vergokt in het casino. Ter onderbouwing van deze stelling heeft hij bankafschriften overgelegd waaruit volgens hem blijkt dat hij € 2.000,00 in het casino heeft opgenomen, heeft hij een verklaring van zijn broer overgelegd waarin staat dat zijn broer hem tijdens de geldigheid van het toegangsverbod € 2.000,00 heeft geleend en heeft hij stukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat hij een krediet ter hoogte van € 2.371,05 heeft afgesloten bij de Kredietbank.

3.5.

Uit de uitleg bij het vrijwillig toegangsverbod, waarvan [eiser] niet heeft betwist dat hij deze heeft ontvangen, blijkt dat het toegangsverbod slechts geldig is in de vestiging waarvoor deze is aangevraagd. Het toegangsverbod is aangevraagd voor de vestiging Beverwijk. Uit de door [eiser] in het geding gebrachte bankafschriften blijkt dat [eiser] gedurende de periode waarin het toegangsverbod gold, op twee dagen geld heeft opgenomen in de gokhal in Beverwijk. [eiser] heeft weliswaar ook nog bankafschriften overgelegd waaruit valt af te leiden dat er ook in juli, augustus september en oktober 2013 geld aldaar is opgenomen, maar het verbod gold pas vanaf 12 november 2013, zodat die opnames voor de onderhavige zaak niet van belang zijn.

Met betrekking tot die opnames acht de kantonrechter in voldoende mate bewezen dat ze gestrekt hebben tot betaling van het gokken ter plaatse. Het gaat immers in die dagen om telkens kort achterelkaar opgenomen relatief kleine bedragen, waarvoor niet goed een andere verklaring denkbaar is dan dat [eiser] die opnames voor het gokken heeft gebruikt. Dat niet het gehele bedrag is vergokt, omdat mogelijk ook winst is gemaakt is in zoverre onaannemelijk, dat indien in korte tijd vier respectievelijk elf keer geld wordt opgenomen moet worden aangenomen dat telkens geld wordt opgenomen als hetgeen daarvoor is opgenomen is vergokt. Indien dus op enig moment winst is gemaakt is die winst kennelijk weer vergokt, voordat opnieuw geld werd opgenomen. Dat is mogelijk anders ten aanzien van het laatst opgenomen bedrag. Om die reden zal kantonrechter het laatst opgenomen bedrag schattender wijze voor de helft als schade toerekenen. Dat betekent dat de schade over 26 maart en 23 april 2014 op (€ 350,00 - € 25,00 + (€ 800,00 - € 25,00) = € 1.100,00 wordt berekend.

3.6.

Dat [eiser] de bedragen die hij van zijn broer respectievelijk de Kredietbank zou hebben geleend eveneens in het filiaal Beverwijk zou hebben vergokt is in het licht van de gemotiveerde betwisting daarvan door Lucky Jack door [eiser] onvoldoende (nader) onderbouwd, terwijl hij daarvan ook geen voldoende specifiek bewijs heeft aangeboden. Dat deel van de vordering zal daarom worden afgewezen.

3.7.

De vordering tot vergoeding van immateriële schadevergoeding wordt eveneens afgewezen. Vergoeding van immateriële schadevergoeding kan plaatsvinden indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer en goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast. Onder aantasting in de persoon vallen mede ernstige inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en het toebrengen van psychische storingen. Uitgangspunt daarbij is dat de benadeelde geestelijk letsel heeft opgelopen.

Hoewel [eiser] heeft gesteld dat hij als gevolg van de gebeurtenissen erg ongelukkig is geworden en aan een psychische stoornis lijdt, bestond deze stoornis volgens zijn eigen stellingen al voordat het toegangsverbod werd aangevraagd. Het schenden van het toegangsverbod heeft dus de psychische stoornis niet veroorzaakt. Ook de stelling van [eiser] dat hij erg ongelukkig is geworden als gevolg van de gebeurtenissen, is onvoldoende voor vergoeding van immateriële schade. Immers, daarvoor dient vast te staan dat [eiser] geestelijk letsel heeft opgelopen als gevolg van de schending van het toegangsverbod.

3.8.

Het voorgaande betekent dat Lucky Jack zal worden veroordeeld om aan [eiser] € 1.100,00 aan schadevergoeding te betalen. [eiser] heeft rente gevorderd vanaf 12 november 2013, doch niet toegelicht waarom Lucky Jack reeds op die datum in verzuim zou zijn geraakt. De rente zal daarom worden toegewezen vanaf de dag van de dagvaarding, zoals subsidiair is gevorderd en niet bestreden is.

Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is niet duidelijk welk belang [eiser] naast de toewijzing van de schadevergoeding heeft bij toewijzing van het onder I gevorderde, zodat dat onderdeel van de vordering zal worden afgewezen.

Nu partijen allebei gedeeltelijk in het gelijk en gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld, ziet de kantonrechter aanleiding om de proceskosten te compenseren.

3.9.

Aangezien aan [eiser] een toevoeging is verleend, dient het in debet gestelde griffierecht ter hoogte van € 78,00, te worden voldaan aan het Landelijk Dienstencentrum van de Rechtspraak (het LDCR) na ontvangst van een nota van het LDCR.

BESLISSING

De kantonrechter:

I. veroordeelt Lucky Jack tot betaling aan [eiser] van € 1.100,00 (elfhonderd euro), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 7 mei 2015 tot aan de dag van voldoening;

II. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

III. wijst het meer of anders gevorderde af;

IV. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

V. bepaalt dat [eiser] het in debet gestelde griffierecht ter hoogte van € 78,00 dient te voldoen aan het LDCR op het moment dat [eiser] daarvoor een nota van het LDCR heeft ontvangen.

Aldus gewezen door mr. G.H. Marcus, kantonrechter, bijgestaan door mr. M.G. Verkerk, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 oktober 2015.

De griffier De kantonrechter