Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:7228

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-10-2015
Datum publicatie
03-11-2015
Zaaknummer
3980214 \ CV EXPL 15-7241
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Externe bestuurdersaansprakelijkheid. Verzet ongegrond verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/2093
OR-Updates.nl 2015-0374
INS-Updates.nl 2015-0328
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer \ rolnummer: 3980214 \ CV EXPL 15-7241

Uitspraak: 30 oktober 2015

Vonnis van de kantonrechter (bij vervroeging)

in de zaak van:

[opposant] ,

wonende te [woonplaats] , [land] ,

opposant,

nader te noemen [opposant] ,

gemachtigde mr. M.W. Dieleman te Middelburg,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Veritrans Capital B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

geopposeerde,

gemachtigde mr. C.J.J. Seine te Amsterdam,

Partijen zullen hierna ook wel [opposant] en Veritrans worden genoemd.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken zijn ingediend:

- de verzetdagvaarding van 4 maart 2015, met producties;

De kantonrechter heeft ambtshalve het dossier met het zaak- en rolnummer 2525227 \ HA EXPL 13-1243 aan de stukken toegevoegd, waarin [opposant] , evenals de [naam] (hierna ook wel: [naam] ), bij vonnis van 6 mei 2014 bij verstek zijn veroordeeld en van welk vonnis zij in verzet zijn gekomen. Vervolgens is ingediend:

 • -

  de incidentele conclusie tot niet-ontvankelijkheid, met producties, van Veritrans;

 • -

  de conclusie van antwoord in het incident, met één productie, van [opposant] en [naam] ;

 • -

  het vonnis in incident van de kantonrechter van 1 juni 2015, waarbij [naam] niet ontvankelijk is verklaard in de verzetprocedure en is bepaald dat de verzetprocedure derhalve verder zal gaan tussen [opposant] en Veritrans.

Ingevolge tussenvonnis van 15 juni 2015 heeft op 15 oktober 2015 een bijeenkomst van partijen plaatsgevonden. De griffier heeft van het verhandelde ter zitting aantekeningen gemaakt, welke aan het procesdossier zijn toegevoegd.

Daarna is vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1 Feiten en omstandigheden

Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staan de volgende feiten en omstandigheden vast:

1.1.

Op 9 maart 2013 heeft de vennootschap naar Amerikaans recht Oakley Inc. een voor Veritrans bestemd bedrag van USD 30.000,-- abusievelijk overgemaakt op een ING bankrekeningnummer, dat tot 15 december 2010 toebehoorde aan Veritrans ( [rekeningnummer] ).

1.2.

Oakley heeft op 28 mei 2013 haar vordering uit onverschuldigde betaling gecedeerd aan Veritrans.

1.3.

In mei 2013 heeft ING Bank N.V. (hierna: ING) aan de bank van Oakley Inc. medegedeeld dat de bankrekening inmiddels op naam stond van de vennootschap naar buitenlands recht GEM Capital Ltd (hierna Gem Capital), welke woonplaats had gekozen aan de [adres] en dat er niks meer op de rekening staat.

1.4.

Blijkens een online uittreksel uit het handelsregister van de kamer van koophandel d.d. 13 mei 2013 is GEM Capital een vennootschap met statutaire zetel in Cardiff, Verenigd Koninkrijk, en is op 14 september 2010 geregistreerd dat de onderneming met ingang van 30 juni 2008 is uitgeschreven uit het Nederlandse handelsregister. Als bestuurders staan in het uittreksel vermeld [opposant] en [naam] .

1.5.

Omdat het onverschuldigd betaalde bedrag niet door GEM Capital is geretourneerd, heeft Veritrans conservatoir beslag gelegd op de voor een deel aan [opposant] toebehorende woning aan de [adres] , alsmede op de bankrekening bij ING.

1.6.

Bij vonnis van 6 mei 2014 van deze rechtbank zijn [opposant] en [naam] bij verstek veroordeeld tot betaling van EUR 23.117,82 (het equivalent van USD 30.000,--), met wettelijke rente vanaf 22 juli 2013 en de kosten van het geding ad EUR 2.592,39.

2 Vordering en verweer

2.1.

Veritrans heeft in de verstekprocedure gevorderd dat [opposant] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling van EUR 23.117,82, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 22 juli 2013 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [opposant] in de kosten van de procedure.

2.2.

Veritans stelt – kort gezegd – dat zij een vordering uit onverschuldigde betaling heeft op GEM Capital en dat [opposant] als (voormalig) bestuurder van GEM Capital persoonlijk aansprakelijk is voor het verdwijnen van het onverschuldigd betaalde bedrag.

2.3.

[opposant] heeft in deze verzetprocedure verweer gevoerd.

3 Beoordeling

3.1.

Zoals overwogen in het vonnis in incident is het verzet van [opposant] tijdig en op de juiste wijze ingesteld, zodat [opposant] in zijn verzet kan worden ontvangen.

3.2.

[opposant] heeft zijn vordering om te worden ontheven van de veroordeling bij vonnis van 6 mei 2014 van deze kantonrechter gebaseerd op de volgende stellingen:

 1. de oorspronkelijke dagvaarding is nietig omdat [naam] ten tijde van de dagvaarding woonachtig was in Nederland, en niet in de Verenigde Staten zoals in de dagvaarding genoemd staat;

 2. de kantonrechter had zich onbevoegd moeten verklaren, aangezien er in de oorspronkelijke dagvaarding geen aanknopingspunten genoemd zijn die maken dat de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van de vordering wegens onrechtmatige daad; de grondslag van de oorspronkelijke vordering was immers onverschuldigde betaling;

 3. [opposant] betwist dat hij na 30 juni 2008 nog betrokken is geweest bij GEM Capital, dat hij überhaupt bestuurder was en dat hij het geld heeft verduisterd.

3.3.

[opposant] heeft naar het oordeel van de kantonrechter geen belang bij het beroep op nietigheid van de oorspronkelijke dagvaarding ten aanzien van [naam] , aangezien [opposant] zelf in de verzetprocedure verschenen is en verweer heeft kunnen voeren.

3.4.

De rechtsmacht van de Nederlandse rechter is gebaseerd op artikel 6 aanhef en onder e Rv, nu het aan de vordering ten grondslag gelegde schadebrengende feit (het verdwijnen van het ten behoeve van Veritrans op de ING rekening van GEM Capital betaalde bedrag) zich in Nederland heeft voorgedaan, aangezien daarbij gebruik werd gemaakt van de in Nederland aangehouden rekening van GEM Capital bij ING. De relatieve bevoegdheid is vervolgens gebaseerd op artikel 102 Rv.

3.5.

Veritrans heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Oakley Inc. op 19 maart 2013 een bedrag van USD 30.000,-- onverschuldigd heeft betaald op de bankrekening van GEM Capital bij ING en dat genoemd bedrag (grotendeels) is verdwenen. Oakley Inc. heeft haar daarmee verband houdende vorderingen op GEM Capital en haar bestuurders tot terugbetaling van dat bedrag, althans tot schadevergoeding, overgedragen aan Veritrans. Uit de door Veritrans overgelegde correspondentie met ING blijkt dat ING haar geen informatie verstrekt betreffende de begunstigde tot die rekening of betreffende de vraag wat er met het geld is gebeurd. Veritrans heeft daarom naar het oordeel van de kantonrechter aan haar stelplicht voldaan. Het had bij die stand van zaken op de weg van [opposant] gelegen om gemotiveerder zijn betrokkenheid bij het verdwijnen van het geld te betwisten dan met de enkele mededeling dat hij na 30 juni 2008 niet meer betrokken is geweest bij Gem Capital. Zo heeft [opposant] niet aangegeven op welke wijze en wanneer zijn taak als bestuurder van GEM Capital is geëindigd. Uit het uittreksel uit het handelsregister blijkt dat evenmin. Veritrans heeft de rekening met nummer [rekeningnummer] pas op 15 december 2010 beëindigd. Daaruit volgt dat het bestuur van GEM Capital na die datum nog handelingen moet hebben verricht, waardoor genoemd bankrekeningnummer op naam van GEM Capital is gesteld. [opposant] had als bestuurder van GEM Capital, anders dan Veritrans, wel de mogelijkheid om met betrekking tot deze feiten en omstandigheden en met betrekking tot het verdwijnen van het geld van de rekening van GEM Capital nadere informatie te verstrekken. Nu dat niet is gebeurd is de kantonrechter van oordeel dat het verweer van [opposant] tegen de vordering onvoldoende is onderbouwd. [opposant] heeft dan ook naar het oordeel van de kantonrechter als bestuurder van GEM Capital meegewerkt aan het wegsluizen van het onverschuldigd aan GEM Capital betaalde bedrag van USD 30.000,-- (zijnde EUR 23.117,82), waardoor GEM Capital geen verhaal bood voor de vordering wegens onverschuldigde betaling van Oakley Inc. Hem treft daarvoor een ernstig verwijt, reden waarom hij aansprakelijk is voor de schade als gevolg van deze onrechtmatige daad.

3.6.

Ter comparitie heeft de raadsman van [opposant] nog aangevoerd dat [opposant] nooit statutair bestuurder is geweest. Dit verweer is echter in strijd met hetgeen onder 5 in de verzetdagvaarding is vermeld, namelijk dat opposanten (voormalig) bestuurders van GEM Capital zijn.

3.7.

Gezien het vorenstaande wordt het verzet ongegrond verklaard.

3.8.

Bij deze uitkomst van de procedure wordt [opposant] als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van de verzetprocedure aan de zijde van Veritrans, tot op heden begroot op EUR 300,-- aan salaris gemachtigde.

BESLISSING

De kantonrechter:

I. wijst het gevorderde af;

II. veroordeelt [opposant] in de kosten van het verzet, aan de zijde van Veritrans tot op heden begroot op EUR 300,--.

Aldus gewezen door mr. N.C.H. Blankevoort, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 oktober 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter

type: SV

coll:

*