Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:5487

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18-08-2015
Datum publicatie
25-08-2015
Zaaknummer
KK EXPL 15-878
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot wedertewerkstelling na ontslag op staande voet. Kantonrechter constateert dat werknemer onbevoegd medische gegevens heeft geraadpleegd en daarover, ondanks dat daartoe meer dan eens gelegenheid is geboden, geen openheid van zaken heeft gegeven. Onverwijldheid van gegeven ontslag staat niet ter discussie. Kantonrechter concludeert dat zodanig aannemelijk is dat ontslag op staande voet stand zal houden in bodemprocedure dat vordering tot wedertewerkstelling wordt afgewezen. Zie ook [ECLI:NL:RBAMS:2015:5486].

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/1569
P&I 2015, afl. 6, p. 244
AR-Updates.nl 2015-0806
GZR-Updates.nl 2015-0375
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 4225175 \ KK EXPL 15-878

vonnis van: 18 augustus 2015

func.: 458

vonnis van de kantonrechterkort geding

I n z a k e

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres,

nader te noemen [eiseres] ,

gemachtigde: mr. W. Vermeer,

t e g e n

de stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

nader te noemen OLVG,

gemachtigde: mr. H.G. van Andel.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij dagvaarding van 29 juni 2015 met producties heeft [eiseres] een voorziening in kort geding gevorderd.

Ter terechtzitting van 4 augustus 2015 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden gelijktijdig met het door OLVG ingediende voorwaardelijke ontbindingsverzoek met kenmerk EA 15-878. [eiseres] is in persoon verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. OLVG is verschenen bij [naam 1] , [naam 2] en de gemachtigde. Op voorhand zijn door partijen stukken ingediend. Ter zitting hebben zij hun standpunten aan de hand van pleitnotities toegelicht.

Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Uitgangspunten

1. Als uitgangspunt geldt het volgende.

1.1.

[eiseres] , [leeftijd] jaar oud, is sinds [datum] in dienst van OLVG in de functie van polikliniekassistente ( [afdeling] ) voor 36 uren per week tegen een salaris van € 2.506,00 bruto per maand.

1.2.

Voor medewerkers van het OLVG geldt sinds mei 2010 de Gedragscode medewerkers OLVG (hierna: Gedragscode). Op pagina 28 staat vermeld: ‘Ik gebruik mijn werk bij het OLVG niet als ingang om iets voor familie of vrienden te regelen’.

1.3.

Binnen OLVG geldt in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens een strikt medisch dossier beleid waarin is bepaald dat de patiënt een kopie van zijn medisch dossier via een formulier moet aanvragen bij het Voorlichtingscentrum, waarna de behandelend arts het verzoek beoordeelt en met de patiënt bespreekt.

1.4.

Op 30 april 2015 heeft OLVG telefonisch een klacht ontvangen van een patiënt van de afdeling Interne Geneeskunde ,zijnde een halfbroer van [eiseres] (hierna: [halfbroer] ) dat zijn patiëntgegevens zijn ingezien en openbaar gemaakt.

1.5.

In een gesprek op 7 mei 2015 heeft OLVG [eiseres] met de klacht geconfronteerd. In het gespreksverslag staat hierover vermeld: ‘We vragen of er een reden is waarom hij ( [halfbroer] , ktr) deze klacht heeft ingediend en [eiseres] ( [eiseres] , ktr) geeft aan dat zij dit niet zou weten. Vervolgens vragen we [eiseres] of zij in het dossier heeft gekeken van deze patiënt en ze reageert door te zeggen dat ze de gegevens niet heeft verspreid. Ze weet dat ze zonder goede reden geen gegevens mag opzoeken en verspreiden, hier heeft ze ook voor getekend. Op de vraag of ze de gegevens heeft bekeken zegt ze vervolgens dat ze dit alleen zou doen als er iemand zou bellen met vragen over de patiënt. Op de vraag of ze zich kan herinneren of deze vraag haar is gesteld zegt ze dat ze zich dit niet kan herinneren’.

1.6.

Naar aanleiding van de klacht heeft OLVG een onderzoek ingesteld en het computersysteem X-Care geraadpleegd waaruit bleek dat [eiseres] op 26 februari 2015 negen keer en op 4 maart 2015 vier keer het medisch dossier van [halfbroer] heeft geraadpleegd. Op die dagen had [halfbroer] geen afspraak in het ziekenhuis.

1.7.

Iedere keer als een medewerker een patiënt in X-Care opzoekt verschijnt een pop-up met de vraag of er een behandel- of administratieve relatie bestaat, welke vraag bevestigend moet worden beantwoord alvorens verder te kunnen.

1.8.

OLVG heeft [eiseres] op 11 mei 2015 met haar bevindingen geconfronteerd. In het gespreksverslag staat hierover vermeld: ‘ [naam 1] laat het overzicht dat wij hebben ontvangen zien en confronteert [eiseres] hiermee. Stilte. [eiseres] geeft geen reactie. [naam 1] vraagt haar om een reactie te geven op het overzicht. [eiseres] geeft wederom geen reactie. [naam 2] vraagt na enkele minuten stilte aan [eiseres] of zij in het dossier gekeken heeft. [eiseres] geeft eerst aan dat zij dat niet gedaan heeft. [naam 2] geeft aan dat uit het overzicht blijkt dat zij wel inzage heeft gehad op verschillende momenten, waarbij tot op de bloeduitslagen gekeken is in het patiëntendossier. [naam 2] vraagt waarom [eiseres] in dit dossier heeft gekeken, terwijl zij geen behandelrelatie heeft met de betreffende patiënt. [eiseres] geeft aan dat dit wel vaker gebeurt wanneer iemand aan haar vraagt te kijken in een dossier. [eiseres] geeft daarbij ook aan dat ze weet dat dit eigenlijk niet mag. Ze vult aan dat zij in haar arbeidsovereenkomst hiervoor ook getekend heeft (…)’.

1.9.

Met ingang 11 mei 2015 is [eiseres] door OLVG op non-actief gesteld.

1.10.

Op 12 mei 2015 is [eiseres] op staande voet ontslagen, welk ontslag diezelfde dag schriftelijk is bevestigd met als reden dat [eiseres] herhaaldelijk onbevoegd de patiëntgegevens van [halfbroer] heeft geraadpleegd en daarmee in strijd heeft gehandeld met de binnen OLVG geldende (gedrags)regels.

1.11.

Op 19 mei 2015 heeft de gemachtigde van [eiseres] de vernietigbaarheid van het gegeven ontslag ingeroepen wegens het ontbreken van een dringende reden.

Vordering en verweer

2. [eiseres] vordert dat OLVG bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeeld zal worden tot wedertewerkstelling op straffe van een dwangsom van € 250,00 per dag(deel) en tot doorbetaling van haar loon vermeerderd met de wettelijke verhoging en wettelijke rente met veroordeling van OLVG in de proceskosten.

3. [eiseres] stelt hiertoe dat [halfbroer] drugsverslaafd is, veel schade in de familie heeft aangericht en haar kapot wil maken. [halfbroer] zou tegenover een vriend hebben verklaard dat hij met een klacht tegen [eiseres] ervoor zou zorgen dat zij haar baan zou verliezen en dat hij uit was op schadevergoeding van het OLVG. [halfbroer] kwam ook vaak aan de balie en dreigde dan een scene te maken als [eiseres] hem geen geld gaf. [eiseres] heeft ter zitting verklaard dat zij zich hiervoor schaamde en [halfbroer] heeft verzocht naar een ander ziekenhuis over te stappen. Voor de overstap had [halfbroer] zijn digitale dossier nodig en daarom heeft [eiseres] X-Care geraadpleegd. Op verzoek van de patiënt (van een andere afdeling) X-Care inzien is niet in strijd met de geldende regels en bovendien de dagelijkse praktijk. [eiseres] betwist de gegevens van [halfbroer] openbaar te hebben gemaakt. Van een dringende reden is dan ook geen sprake, aldus [eiseres] .

4. Verder stelt [eiseres] dat OLVG de klacht op ondeugdelijke wijze heeft afgehandeld door het klachtenreglement niet te volgen (geen schriftelijke vastlegging), geen inzage te geven in de klacht en door haar met de klacht te overvallen. Bovendien is er nog een collega geweest die ook het digitale dossier van [halfbroer] heeft geraadpleegd, doch daartegen lijken geen stappen te zijn ondernomen. Tot slot benadrukt [eiseres] dat zij al ruim 9 jaar naar volle tevredenheid functioneert en met veel plezier werkzaam is bij OLVG.

5. Het verweer van OLVG komt hierna bij de beoordeling aan de orde.

Beoordeling

6. De spoedeisendheid is met de aard van de vordering gegeven.

7. In deze kort geding procedure dient te worden beoordeeld of aannemelijk is of het door OLVG aan [eiseres] gegeven ontslag op staande voet in een bodemprocedure stand zal houden. Ook als de gevolgen van een dergelijk ontslag ernstig zijn, kan een afweging van alle omstandigheden van het geval tegen de aard en de ernst van de dringende reden tot de slotsom leiden dat een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd was (HR 21 januari 2000, NJ 2000, 190).

8. Vooropgesteld wordt dat het evident van groot belang is dat medewerkers van een ziekenhuis uiterst zorgvuldig met de zeer privacygevoelige gegevens van patiënten dienen om te gaan. Binnen OLVG gelden daarom strikte regels (zie 1.2 en 1.3), waarvoor medewerkers hebben getekend en herhaaldelijk worden geïnformeerd. Ook [eiseres] , zoals onder meer blijkt uit de gespreksverslagen. Ondanks dat, heeft zij medische gegevens van een patiënt geraadpleegd, terwijl zij daartoe niet bevoegd was. Er was geen behandelrelatie met [halfbroer] Hij was immers patiënt op een andere afdeling. [eiseres] die aanvankelijk ontkende, heeft nadat zij geconfronteerd werd met de uitdraai uit X-Care na enig zwijgen toegegeven dat zij het medisch dossier van [halfbroer] heeft geraadpleegd. In de twee gesprekken met OLVG heeft zij daarvoor geen verklaring gegeven (zie 1.5 en 1.8). Pas in deze procedure heeft zij gesteld dat [halfbroer] haar had verzocht om een kopie van zijn medisch dossier. Dit verzoek had op grond van de Gedragscode moeten worden geweigerd, nu toestemming nodig is van de behandelend arts. Vervolgens heeft [eiseres] ter zitting een andere verklaring gegeven. Zij zou [halfbroer] zelf hebben verzocht over te stappen naar een ander ziekenhuis en daarom had hij een kopie van zijn medisch dossier nodig.

9. Beide verklaringen worden voorshands als niet aannemelijk van de hand gewezen. Immers, uit de X-Care uitdraai blijkt dat [eiseres] op verschillende dagen - op 26 februari 2015 over een tijdspanne van anderhalf uur - is bezig geweest met het raadplegen van gedetailleerde medische gegevens van [halfbroer] Zij heeft daarbij de pop-up weggeklikt (zie 1.7), vervolgens doorgeklikt en telkens (nieuwe) bestanden met onder meer laboratoriumuitslagen, medische verrichtingen, correspondentie en afspraken geopend en ingezien, hetgeen lijkt op een gerichte zoekactie. Voor een doorverwijzing of een print van het medisch dossier lijkt dit nodig. De patiëntgegevens zijn namelijk direct in het eerste scherm te raadplegen. Bovendien had [eiseres] [halfbroer] naar zijn eigen afdeling moeten verwijzen (zie 1.3). Verder had het voor de hand gelegen dat zij van een dergelijke kwestie en het gestelde hinderlijke gedrag van [halfbroer] aan de balie melding had gemaakt bij haar leidinggevende. Dat sprake is van een complot tegen [eiseres] waarbij [halfbroer] uit zou zijn op schadevergoeding heeft zij niet aannemelijk kunnen maken. OLVG heeft onweersproken gesteld dat [halfbroer] geen schadeclaim heeft ingediend en dat hij nog steeds onder behandeling is bij OLVG. Kennelijk heeft hij zich neergelegd bij de schriftelijke reactie van OLVG op zijn klacht.

10. Voor wat betreft de afhandeling van de klacht wordt overwogen dat, anders dan [eiseres] stelt, er wel een schriftelijke vastlegging van de klacht heeft plaatsgehad. De dienstdoende klachtenfunctionaris heeft de telefonische klacht genoteerd en deze vervolgens per e-mail doorgestuurd naar de afdeling. [eiseres] wenst inzage in de klacht om te verifiëren of deze is ingediend en stelt dat zij zonder inzage niet had mogen worden ontslagen. De dringende reden voor het ontslag ziet echter niet op de klacht zelf, maar op het onbevoegd raadplegen van de patiëntgegevens van [halfbroer] De klacht heeft dit slechts aan het licht gebracht. De vraag of [eiseres] de gegevens openbaar heeft gemaakt , kan daarom onbeantwoord blijven. De andere medewerker die het dossier van [halfbroer] heeft geraadpleegd was van de afdeling Interne Geneeskunde en daartoe wel bevoegd. Dat OLVG verder de klacht niet naar behoren zou hebben afgehandeld is voorshands niet gebleken.

11. Al het voorgaande in aanmerking genomen is de kantonrechter voorshands van oordeel dat [eiseres] onbevoegd medische gegevens heeft geraadpleegd en daarover, ondanks dat daartoe meer dan eens gelegenheid was geboden, geen openheid van zaken heeft gegeven. Dit vormt, gelet op het vertrouwen dat OLVG moet kunnen stellen in haar medewerkers, juist waar het gaat om zeer privacy gevoelige patiëntgegevens, een zodanige ernstige misdraging dat er sprake is van een dringende reden. Van OLVG kon dan ook niet gevergd worden de arbeidsovereenkomst met [eiseres] te laten voortduren. De onverwijldheid van het gegeven ontslag op staande voet staat niet ter discussie. Aldus komt de kantonrechter tot de conclusie dat zodanig aannemelijk is dat het ontslag op staande voet in een bodemprocedure stand zal houden, dat de vordering zal worden afgewezen.

12. [eiseres] dient als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten te worden belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van OLVG begroot op € 400,00 aan salaris voor de gemachtigde, voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt [eiseres] tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 aan kosten voor betekening onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en [eiseres] niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. A.W.J. Ros , kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 augustus 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.