Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:5477

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
24-08-2015
Datum publicatie
31-08-2015
Zaaknummer
EA VERZ 15-580
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arbeidsrecht. Ontbinding 685 voor arbeidsongeschikte werknemer. Na vervallen van de subsidie staakt de stichting de activiteiten. Datum waartegen ontbinding wordt verzocht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2015-0828
AR 2015/1605
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht - team kanton

zaaknummer: 4181714 EA VERZ 15-580

beschikking van: 24 augustus 2015

func.: 245

beschikking van de kantonrechter

I n z a k e

De stichting STICHTING SCARABEE / DE BADCUYP

gevestigd te Amsterdam

verzoekster, nader te noemen: Stichting Scarabee

gemachtigde: mr. M.W. Kempe


t e g e n


[verweerder]

wonende te [woonplaats]

verweerder, nader te noemen: [verweerder]

gemachtigde: mr. R.P.M. Janse van Mantgem

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Stichting Scarabee heeft op 5 juni 2015 een verzoek ingediend dat strekt tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. [verweerder] heeft op 6 augustus 2015 een verweerschrift ingediend. Voor de mondelinge behandeling heeft Stichting Scarabee nog stukken ingestuurd.

Het verzoek is mondeling behandeld ter terechtzitting van 17 augustus 2015. Stichting Scarabee is verschenen bij [naam 1] , [naam 2] en de gemachtigde. [verweerder] is verschenen, vergezeld door zijn gemachtigde.

Partijen hebben beide hun standpunten nader toegelicht en vragen van de kantonrechter beantwoord.

Na verder debat is beschikking bepaald op heden.

BEOORDELING VAN HET VERZOEK

1. Als gesteld en onvoldoende weersproken staat vast:

1.1.

Stichting Scarabee is een sociaal culturele instelling, die grotendeels drijft op subsidie van de gemeente Amsterdam. Stichting Scarabee exploiteerde tot 1 augustus 2015 de horeca/muziekcentrum De Badcuyp aan de Albert Cuypstraat te Amsterdam. De Badcuyp faciliteerde tot haar sluiting veelsoortige optredens van (relatief) onbekende artiesten en bands.

1.2.

Bij Stichting Scarabee waren tot 1 augustus 2015 acht medewerkers in dienst. De medewerkers van De Badcuyp kwamen voort uit de ID-regeling en werden deels bekostigd uit de zogenaamde Sargentini-subsidieregeling. Daarnaast maakte Stichting Scarabee gebruik van een aantal vrijwilligers. Naast de subsidies heeft Stichting Scarabee getracht inkomen te verwerven uit de zaalverhuur en een eetcafé.

1.3.

De Sargentini-subsidieregeling is eind 2012 ingetrokken. Daarna heeft Stichting Scarabee onvoldoende eigen inkomsten weten te genereren om De Badcuyp open te houden. Stichting Scarabee heeft besloten De Badcuyp per 1 augustus 2015 te sluiten.

1.4.

[verweerder] , geboren op [geboortedatum] , is sedert [datum] bij Stichting Scarabee in dienst als [fuctie] . De kennis en ervaring van [verweerder] ligt in de jazzmuziek. Ook [verweerder] is een zogenoemde ID-medewerker, wiens salaris (deels) door de Sargentini-subsidie werd gedekt.

1.5.

Op 18 augustus 2014 is [verweerder] uitgevallen. Zijn klachten houden verband voort uit een bun-out. Sindsdien is [verweerder] onafgebroken volledig arbeidsongeschikt. In februari 2015 heeft [verweerder] gedeeltelijk het werk hervat in het kader van de reïntegratie. Op 30 juni 2015 heeft hij zich nogmaals ziek gemeld. [verweerder] heeft sindsdien niet meer gewerkt.

1.6.

De arbeidsovereenkomsten met alle medewerkers zijn tegen 1 augustus 2015 beëindigd. Alleen de twee directeuren en één programmeur zijn nog in dienst om te onderzoeken of een doorstart op een andere locatie tot de mogelijkheden behoort.

Verzoek en verweer

2. Stichting Scarabee verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen in de zin van een verandering in de omstandigheden van zodanige aard dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen billijkheidshalve dadelijk behoort te eindigen.

3. Daartoe stelt Stichting Scarabee - kort gezegd - dat wegens de sluiting van De Badcuyp voortzetting van het dienstverband niet meer zinvol is. Gelet op de financiële situatie van Stichting Scarabee komt [verweerder] daarbij geen vergoeding toe. Ook de andere medewerkers hebben geen vergoeding gekregen.

4. Stichting Scarabee licht haar verzoek als volgt toe. De subsidie van de Gemeente Amsterdam was ongeveer 50% van de begroting van Stichting Scarabee. Door het wegvallen van deze subsidie zijn de verliezen opgelopen. Daarna heeft Stichting Scarabee getracht met diverse maatregelen waaronder ontslag van een aantal mede-werkers, de organisatie financieel in staat te stellen te overleven. Maar de exploitatie van zalen bleek niet rendabel te maken te zijn en in 2014 was Stichting Scarabee niet in staat tijdig het vakantiegeld uit te keren. Het pand, waarin De Badcuyp is gevestigd, werd verkocht en de opbrengst is gebruikt om achterstallige salarissen uit te keren, schulden te voldoen en belastingen te betalen.

5. Het bestuur heeft vervolgens noodgedwongen moeten besluiten De Badcuyp te sluiten. Op 1 augustus 2015 is het pand ontruimd en zijn alle dienstverbanden in wederzijds goedvinden geëindigd. Alleen [verweerder] was daartoe niet bereid. Slechts de twee directeuren en één programmeur zijn overgebleven om te bezien of Stichting Scarabee de activiteiten elders kan voortzetten.

6. Gezien de verlieslatende situatie waarin Stichting Scarabee verkeert, is er geen financiële ruimte voor het verstrekken van een vergoeding aan [verweerder] . Geen van de andere medewerkers is een vergoeding aangeboden. Financieel is Stichting Scarabee niet in staat [verweerder] een vergoeding uit te keren. Nu het verzoekschrift is ingediend op 5 juni 2015, meent Stichting Scarabee dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst tegen (de eerst mogelijke datum van) 1 september 2015 behoort plaats te vinden.

7. [verweerder] verweert zich tegen het verzoek. Hij kan zich met de gevraagde ontbinding niet verenigen en betwist dat er een gewichtige reden is het einde van de arbeids-overeenkomst, in de door Stichting Scarabee bedoelde zin. Voor het geval de kantonrechter de arbeidsovereenkomst zal ontbinden, verzoekt [verweerder] hem een vergoeding van €45.657,00 bruto ten laste van Stichting Scarabee toe te kennen, met veroordeling van Stichting Scarabee in de kosten van de procedure.

8. [verweerder] betwist - kort gezegd - de noodzaak om te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is [verweerder] van oordeel dat aan de hand van de functieomschrijvingen niet gesproken kan worden van anciënniteit en afspiegelingsbeginselen. Juist nu een doorstart kan worden gemaakt, kan voor [verweerder] een belangrijke rol zijn weggelegd. De jaarstukken en de financiële gegevens weerspreekt [verweerder] bij gebrek aan wetenschap.

9. Indien gesproken kan worden van bedrijfseconomische redenen en indien op grond daarvan de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, dan is [verweerder] van oordeel dat een dergelijke beëindiging ligt in de risicosfeer van Stichting Scarabee. Het uitgangspunt is derhalve dat in dat geval aan [verweerder] een billijke vergoeding zal toekomen. Het kan niet zo zijn dat geen enkele vergoeding aan [verweerder] kan worden voldaan, zoals Stichting Scarabee voorstaat. Stichting Scarabee heeft het onroerend goed verkocht en nu Stichting Scarabee meldt dat een doorstart zal worden gemaakt, moeten financiële middelen aanwezig zijn.

Beoordeling

10. Vast staat tussen partijen dat het muziekcentrum De Badcuyp, waarvoor [verweerder] zijn werkzaamheden verrichtte, inmiddels is gesloten en dat de arbeidsovereenkomst met alle medewerkers zijn beëindigd. Slechts de arbeidsovereenkomsten met de twee directeuren en met één programmeur, met een hogere anciënniteit dan [verweerder] , wordt voortgezet in het kader van een onderzoek naar een doorstart. Die doorstart zal niet op korte termijn worden gerealiseerd. Er is nog geen uitzocht op een nieuw pand of locatie.

10. Daarmee is voor de kantonrechter voldoende duidelijk geworden dat de arbeidsover-eenkomst met [verweerder] moet worden ontbonden. De werkzaamheden van [verweerder] zijn vervallen en zullen niet meer terugkomen. Voor zover er nog werkzaamheden aanwezig zijn of binnenkort komen, zal de andere programmeur - met een hogere anciënniteit - deze werkzaamheden kunnen doen.

10. De arbeidsovereenkomst zal daarom worden ontbonden. Het opzegverbod verzet zich daar niet tegen, nu de reden van beëindiging niet in de ziekte van [verweerder] is gelegen, maar bedrijfseconomische van aard zijn. Voortzetting van de arbeidsovereenkomst dient derhalve geen redelijk arbeidsrechtelijk doel.

10. Daarmee komt aan de orde de vraag of daarbij aan [verweerder] een vergoeding toe komt. In dat verband geldt dat geen van de andere medewerkers een vergoeding uitgekeerd heeft gekregen, dat de financiële situatie van Stichting Scarabee bepaald slecht is te noemen en dat Stichting Scarabee een negatief eigen vermogen heeft. De opbrengsten van de verkoop van het pand zijn reeds grotendeels besteed en het beperkte restant wordt aangewend om een doorstart te onderzoeken.

10. Voldoende aannemelijk is daarmee dat Stichting Scarabee onvoldoende middelen heeft om vergoedingen uit te keren. De positie van [verweerder] - die inderdaad niet al te rooskleurig is - kan daarin geen wijziging brengen. Er zal derhalve geen vergoeding aan [verweerder] worden toegekend.

10. Anderzijds zal het verzoek van Stichting Scarabee om op zeer korte termijn de arbeidsovereenkomst te ontbinden niet worden gevolgd. Weliswaar is het verzoekschrift reeds begin juni 2015 ingediend, maar Stichting Scarabee heeft het aan zichzelf te wijten dat eerst op 17 augustus 2015 de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden. Door een veelheid van verhinderdata van Stichting Scarabee - feitelijk was zij de gehele maand juli én de eerste twee weken van augustus 2015 niet in staat een mondelinge behandeling bij te wonen - was een eerdere datum niet mogelijk.

10. Nu op verzoek van Stichting Scarabee de arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden en daarbij aan [verweerder] geen vergoeding wordt toegekend, zal Stichting Scarabee geen termijn krijgen waarbinnen zij haar verzoek kan intrekken.

10. Er zijn - mede gelet op het bepaalde in aanbeveling 3.8 van de kantonrechtersformule - termen om de kosten tussen partijen te compenseren.

BESLISSING

De kantonrechter:

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 oktober 2015;

bepaalt dat partijen ieder de eigen proceskosten draagt;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gegeven door mr. M.V. Ulrici, kantonrechter en in het openbaar uitgesproken op 24 augustus 2015 in aanwezigheid van de griffier.

De griffier

De kantonrechter