Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:5226

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
24-07-2015
Datum publicatie
14-08-2015
Zaaknummer
KG ZA 15-828
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De vorderingen de gemeente te bevelen de overeenkomst met eiseres voor een periode van één jaar te verlengen en te verbieden dat het leerlingenvervoer door een ander wordt uitgevoerd, worden afgewezen. Niet voldoende aannemelijk is geworden dat de gemeente bij eiseres het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat de overeenkomst zou worden verlengd. Voorts verwerpt de voorzieningenrechter het verweer van eiseres dat geen sprake is van dwingende spoed in de zin artikel 2.32 sub c Aanbestedingswet 2012 en dat de gemeente niet zonder het uitschrijven van een nieuwe aanbestedingsprocedure het leerlingenvervoer door een ander mag laten uitvoeren.

Wetsverwijzingen
Aanbestedingswet 2012
Aanbestedingswet 2012 2.32
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2015/188
JAAN 2015/194
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/589945 / KG ZA 15-828 MW/TF

Vonnis in kort geding van 24 juli 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WILLEMSEN- DE KONING B.V.,

gevestigd te Arnhem ,

eiseres bij dagvaarding van 10 juli 2015,

advocaat mr. A.H.J. Cornelissen te Huissen (gemeente Lingewaard), op 8 juli 2015 vervangen door mr. P.F.C. Heemskerk te Utrecht,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE AMSTERDAM, meer in het bijzonder de afdeling DIENST MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. E. van der Hoeven te Amsterdam.

Partijen zullen hierna WDK en de gemeente worden genoemd.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 20 juli 2015 heeft WDK gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. De gemeente heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

In verband met de spoedeisendheid van de zaak op 24 juli 2015 uitspraak gedaan, in de vorm van een verkort vonnis. Bij faxbericht van dezelfde datum heeft WDK om uitwerking van het verkorte vonnis verzocht. Het onderstaande vormt deze uitwerking die op 11 augustus 2015 aan partijen is afgegeven.

Ter zitting waren voor zover van belang aanwezig:

aan de zijde van WDK: [naam 1] (directeur en statutair bestuurder, hierna [naam 1] ), [naam 2] (financieel directeur en statutair bestuurder) met mr. Heemskerk,

aan de zijde van de gemeente: [naam 3] (coördinator leerlingenvervoer) hierna [naam 3] ), [naam 4] (van de Screeningsunit), [naam 5] (contractmanager leerlingenvervoer OJZ) met mr. Van der Hoeven.

2 De feiten

2.1.

WDK maakt onderdeel uit van het WDK concern. Enig aandeelhouder van WDK is [naam besloten vennootschap] WDK Personenvervoer B.V. (hierna WDK Personenvervoer) houdt zich bezig met de uitoefening van personenvervoer. Tot 15 januari 2015 was WDK enig aandeelhouder en bestuurder van deze onderneming. Vanaf voornoemde datum heeft WDK Groep B.V. dit overgenomen.

2.2.

In 2011 is de gemeente een Europese aanbestedingsprocedure gestart met als doel het selecteren en contracteren van tenminste twee Opdrachtnemers die volledig in de behoefte kunnen voorzien van het aangepast leerlingenvervoer in de gemeente Amsterdam. In het Bestek van de Europese openbare aanbesteding Leerlingenvervoer 2011 van 10 maart 2011 is de gehele procedure omschreven. Hieruit volgt dat de in het bestek omschreven Opdracht is onderverdeeld in kavels die grotendeels geografisch zijn bepaald.

2.3.

Bij brief van 9 mei 2011 heeft de gemeente aan WDK meegedeeld dat zij het voornemen heeft van de acht kavels, onder bepaalde voorwaarden, kavel 6 en 7 aan WDK te gunnen.

2.4.

Bij brief van 26 mei 2011 heeft de gemeente aan WDK haar definitieve gunningsbeslissing kenbaar gemaakt. Voorts is meegedeeld dat ook aan Stadsmobiel B.V. en Connexxion Taxi Services B.V. (hierna Connexxion) kavels zijn gegund.

2.5.

Op 9 juni 2011 is tussen de gemeente, meer in het bijzonder de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), en WDK een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van het leerlingenvervoer in Amsterdam voor de periode van

1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2015. In de overeenkomst staat voor zover van belang nog het volgende:

ARTIKEL 2 – VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

(…)

2.2

Opdrachtnemer voert de opdracht uit overeenkomstig de bepalingen in deze overeenkomst, de door hem verrichte Inschrijving, het Programma van Eisen zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van het Bestek, het Programma van Eisen zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van dit Bestek en de Nota’s van inlichtingen (…) en de aanvullende nota van inlichtingen (…)

(…)

ARTIKEL 4 – DUUR OVEREENKOMST

4.1

Deze overeenkomst gaat in op 1 augustus 2011, heeft een looptijd van vier (4) jaar en eindigt daarmee van rechtswege op 31 juli 2015.

4.2

De Opdrachtgever kan deze overeenkomst na 31 juli 2015, met maximaal drie periodes van één jaar verlengen. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van deze verlenging, deelt Opdrachtgever dit tijdig schriftelijk aan Opdrachtnemer mee. Indien de overeenkomst tot de maximale looptijd is verlengd, eindigt hij van rechtswege na ommekomst van de verlenging(en).

4.3

Elke jaar wordt de overeenkomst door Opdrachtgever geëvalueerd onder meer als beschreven in artikel 11 van deze overeenkomst en op basis van prestatie indicatoren zoals bijgevoegd is in bijlage 2. Verlenging na de eerste periode van vier jaar vindt uitsluitend plaats indien de evaluatie positief is. (…)

2.6.

Bij brief van 31 december 2014 heeft WDK een contractsovername per 1 januari 2015 aangekondigd door de aan haar gelieerde onderneming WDK Personenvervoer.

2.7.

In een e-mail van 19 januari 2015 van [naam 3] van de gemeente aan [naam 1] van WDK staat voor zover van belang het volgende:

De brief van 31 december inzake ‘contractovername’ heeft mijn team helaas pas vrijdag bereikt. We hebben de intentie hiermee akkoord te gaan. Echter hebben wij meer tijd nodig om hierover een (definitieve) beslissing te nemen.

Ten tijden van de Europese aanbesteding zijn verschillende voorwaarden gesteld aan de inschrijvers. Hieraan is voldaan door Willemsen-de Koning B.V..

Graag ontvangen wij een actuele document set, die toegespitst is op Willemsen-de Koning Personenvervoer B.V.? (…)

Na de gunning heeft er ook een uitgebreide screening plaatsgevonden door onze gemeentelijke screeningsunit. Hopelijk hoeft dat nu niet.

De WDK Personenvervoer B.V. is 100% eigendom van WDK B.V.? En de aandeelhouders zijn ook niet veranderd ten opzicht van destijds?

Het zou helpen als er een aansprakelijkheidsgarantie af te geven is door WDK B.V. voor de uitvoering door WDK Persoonsvervoer B.V. (…)

2.8.

WDK heeft vervolgens stukken met betrekking tot WDK Personenvervoer aangeleverd. Bij e-mail van 6 februari 2015 heeft de gemeente de ontvangst van deze stukken bevestigd.

2.9.

Bij e-mail van 9 maart 2015 heeft de gemeente aan WDK meegedeeld dat op basis van de door WDK aangeleverde stukken door de afdeling inkoop een basale toetsing zal worden gedaan en via de Kamer van Koophandel stukken zijn opgevraagd. Vervolgens heeft de gemeente WDK om aanvullende informatie gevraagd, waaronder de (voorlopige) jaarrekening 2014 van zowel WDK als WDK Personenvervoer en de toelichting op de jaarrekeningen 2012 tot en met 2014 van de accountant van voormelde vennootschappen.

2.10.

Per e-mail van 18 maart 2015 heeft WDK een gedeelte van de bij e-mail van 9 maart 2015 verzochte stukken aan de gemeente verstrekt (productie 7b t/m7f aan de zijde van WDK).

2.11.

In een e-mail van 25 maart 2015 van de gemeente aan WDK staat voor zover van belang het volgende:

(…) Dank voor het aanleveren van de gevraagde gegevens;

De afdeling Inkoop (belast met de basale toetsing) heeft de onderstaande vragen aan jullie:

2. Bij het beoordelen van de aangeleverde jaarrekeningen over 2012 ontbreekt de specificatie van de activazijde van de balans. Het gaat om de geconsolideerde jaarrekening, in dit geval gaat het om Willemsen de Koning BV. Omdat we een getrouw beeld willen hebben van de financiële situatie wil ik ook de jaarrekening opvragen van Willemsen de Koning Personenvervoer B.V. aangezien deze BV de werkzaamheden over zal nemen. Beide jaarrekeningen heeft u aangeleverd en van beide ontbreekt pagina 5.

3. Zijn de verklaringen nakoming fiscale verplichting inmiddels ontvangen? Graag krijgen we die doorgestuurd.

6. Goed om te lezen dat jullie een aansprakelijkheidsgarantie zullen afgeven. Er komt nog een tekstvoorstel van onze zijde. (…)

2.12.

Bij e-mail van 30 maart 2015 heeft de gemeente de agenda voor een bespreking tussen de gemeente en WDK op 31 maart 2015 aan WDK toegestuurd.

2.13.

Op 31 maart 2015 heeft een bespreking tussen partijen plaatsgevonden.

2.14.

Per e-mail van 2 april 2015 heeft WDK de in de e-mail van 25 maart 2015 door de gemeente verzochte verklaringen nakoming fiscale verplichtingen aan de gemeente doen toekomen.

2.15.

Op 7 mei 2015 heeft de Screeningsunit van de gemeente Amsterdam een screeningsrapport uitgebracht naar aanleiding van de screening die vanaf 8 april 2015 is verricht met betrekking tot het project “verlenging leerlingenvervoer 2011” naar WDK (Personenvervoer). In het rapport staat voor zover van belang het volgende:

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2.16.

In een e-mail van 1 juni 2015 van [naam 3] van de gemeente aan [naam 1] van WDK staat het volgende:

Zoals we in ons telefoongesprek van vandaag aangegeven, mail ik je onze aandachtspunten en noodzakelijke acties vanuit jullie kan wat betreft de volgende twee onderwerpen:

-Het verzoek om de overeenkomst Leerlingenvervoer tussen de gemeente Amsterdam en Willemsen de Koning over te zetten naar Willemsen de Koning Personenvervoer.

-De eerste verlengingsoptie van de overeenkomst voor de periode van één jaar.

Naar aanleiding van jouw verzoek om de overeenkomst over te zetten naar Willemsen de Koning Personenvervoer hebben wij ons laten adviseren. Een onderdeel hiervan is de screening uitgevoerd door de Screeningsunit van de gemeente Amsterdam. Dit is bij dergelijke verzoeken een gangbare procedure. In ons overleg van 31 maart 2015 ben je hierover geïnformeerd. Uit deze procedure zijn een aantal aanbevelingen gekomen die tot de volgende actiepunten voor WDK leiden. Over deze acties ben je telefonisch geïnformeerd

1. Voor mogelijke voortzetting van het contract dient “de partij” aannemelijk te maken op welke wijze de continuïteit van onderneming(en) én het concern waartoe de onderneming(en) behoort/behoren is gegarandeerd voor de periode van uitvoering en garantstelling van de opdracht.

2. Voor mogelijke voortzetting en wijziging van het contract dient “de partij” aannemelijk te maken dat Willemsen-de Koning Personenvervoer B.V. over voldoende financiële middelen beschikt voor de uitvoering van de opdracht. Dit kan onder andere door middel van een financiële garantstelling door een draagkrachtige derde of een (aanvullende) bankgarantie:

Telefonisch is aangegeven dat WDK geen bankgarantie zal afgeven. We willen dan ook vragen om verklaring van de accountant, waaruit aannemelijk kan worden gemaakt dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van de opdracht . Graag ontvangen wij deze verklaring z.s.m.

3. Bij mogelijke voortzetting en wijziging van het contract dient “de partij” de juridische vastlegging bij het Handelsregister ten aanzien van het aantal werkzame personen in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie, ofwel aan te geven welke onderneming(en) de feitelijke werkzaamheden zullen gaan uitvoeren;

4. Bij mogelijke voortzetting van het contract dient “de partij” de volgende op haar naam staande documenten te verstrekken:

- een actuele verklaring omtrent gedrag rechtspersonen (VOG-RP);

- een actuele non-faillissement verklaring.

Daarnaast is aan de orde dat de datum van verlenging van de overeenkomst steeds dichterbij komt.

5. Om tot verlenging over te gaan hebben wij een holdingverklaring nodig. Zij bijlage voor format.

Afsluitend willen wij aangeven dat deze twee losstaande onderwerpen gezien het tijdspad verweven raken. Ons uitgangspunt is dat we voor de periode van één jaar het contract wensen te verlengen. Ook is er de mogelijkheid om in te gaan op jouw verzoek de overeenkomst over te zetten naar Willemsen de Koning, mits je aan bovenstaande acties en documenten kan voldoen.

Wij verzoeken jou om aan onderstreepte acties en aanlevering van documenten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk maandag 08 juni2015, 15.00 uur te voldoen. Gezien de acties en benodigde documenten ruim van te voren telefonisch zijn aangekondigd streven we naar een snelle formele afhandeling.

Daarvoor volgen we deze chronologie:

Op basis van de afgegeven holdingverklaring gaat de overeenkomst Leerlingenvervoer tussen Willemsen de Koning en de gemeente Amsterdam over naar Willemsen de Koning Personenvervoer.

De verlening vindt plaats met Willemsen de Koning Personenvervoer met als voorwaarde dat bij uitblijven van actiepunt 2. de gemeente Amsterdam gerechtigd is om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. (…)

2.17.

Bij e-mail van 9 juni 2015 heeft de gemeente aan WDK bevestigd de stukken onder 4 van de e-mail van 1 juni 2015 te hebben ontvangen, maar de overige stukken onder 1, 2, 3 en 5 nog niet. Dezelfde dag heeft WDK per e-mail aan de gemeente het volgende meegedeeld:

(…)

  1. Wij zijn in overleg met onze externe accountant voor een verklaring ten aanzien van de continuïteit. Hij verwacht binnen 2 weken een verklaring te kunnen afgeven.

  2. Bankgarantie of garantiestelling door een derde is niet haalbaar (zie echter onder 1, waarbij de accountant dit in de verklaring zal meenemen, alsmede dat dit in de Holdingverklaring is opgenomen).

  3. De wijzigingsformulieren KvK zijn inmiddels naar de KvK verzonden. Dat duurt dan nog enkele werkdagen alvorens het verwerkt is. Alvast ter info. Willemsen-de Koning Personenvervoer B.V. heeft 600 werkzame personen.

5. Holdingverklaring (zie bijlage) (…)

2.18.

Bij e-mail van 11 juni 2015 heeft de gemeente aan WDK voor zover van belang het volgende meegedeeld:

(…)

1. We wachten deze week de accountantsverklaring af.

5. Vanwege het niet kunnen voldoen aan de bankgarantie, verzoeken we een aanvullende holdingverklaring te verstrekken.

In de ontvangen Holdingverklaring d.d. 9 juni 2015 is opgenomen “ [naam besloten vennootschap] (…)”

In de concept Holding verklaring zoals wij 1 juni jl. hebben toegestuurd aan jullie stond vermeld de holding “ [naam besloten vennootschap] (…)”. Graag zouden wij deze aanvullend getekend krijgen. Zodat er twee holdingverklaringen zijn. Hopelijk is dat ook morgen aan te leveren. Of uiterlijk maandag. (…)

In een daarop volgende e-mail van dezelfde dag van WDK aan de gemeente staat voorzover van belang het volgende:

(…) [naam besloten vennootschap] zal binnenkort opgeheven kunnen worden, er zitten ook geen bezittingen hierin, dus lijkt me niet erg handig om deze op te nemen, jullie hebben de maximale garantie. (…)

2.19.

Bij e-mail van 19 juni 2015 heeft WDK de verzochte accountantsverklaring met betrekking tot de continuïteit van WDK Personenvervoer en aan het concern gelieerde ondernemingen aan de gemeente doen toekomen.

2.20.

Bij brief van 29 juni 2015 heeft de gemeente, evenals op een bespreking tussen partijen van dezelfde dag, meegedeeld dat WDK noch WDK Personenvervoer in aanmerking komt voor verlenging van de overeenkomst en dat de overeenkomst van rechtswege eindigt op 31 juli 2015, omdat de gemeente geen bankgarantie, accountantsverklaring inhoudende een oordeel over de continuïteit van de onderneming voor het komende jaar en holdingverklaring van [naam besloten vennootschap] heeft ontvangen. Daarna heeft de gemeente kenbaar gemaakt dat zij voornemens is de overeenkomst voor een jaar met Connexxion aan te gaan.

3 Het geschil

3.1.

WDK vordert - samengevat - de gemeente te verbieden tot gunning van het leerlingenvervoer, zoals die op basis van de overeenkomst door WDK wordt uitgevoerd, aan Connexxion over te gaan, danwel, voor het geval al aan Connexxion is gegund, de gemeente te verbieden uitvoering te geven aan de met Connexxion gesloten overeenkomst, dan wel de gemeente te bevelen deze overeenkomst op te zeggen of te vernietigen. WDK vordert verder de gemeente te bevelen de overeenkomst met ingang van 1 augustus 2015 op basis van in de overeenkomst vastgelegde voorwaarden en bedingen voor een periode van één jaar aan WDK te gunnen, althans deze overeenkomst te verlengen, althans een zodanige voorziening te treffen die geraden voorkomt. WDK vordert tot slot aan voornoemde verboden of bevelen een dwangsom te verbinden en de gemeente te veroordelen in de proceskosten, inclusief nakosten, te vermeerderen met de wettelijk rente.

3.2.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

In dit kort geding is aan de orde of de gemeente gehouden is de overeenkomst die zij op 1 augustus 2011, na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure, met WDK voor een periode van vier jaar heeft gesloten met één jaar te verlengen en zo niet, of de gemeente het komende schooljaar de werkzaamheden uit de overeenkomst met WDK door Connexxion mag laten uitvoeren. Het gaat daarbij om het uitvoeren van georganiseerd groepsvervoer van leerlingen met name in het speciaal onderwijs in de gemeente Amsterdam.

4.2.

Voorop staat dat gemeente op grond van artikel 4.2 van de overeenkomst na 31 juli 2015 tot maximaal drie keer de overeenkomst met een periode van één jaar kan verlengen en dat zij indien zij daar gebruik van wil maken dit schriftelijk aan de opdrachtnemer meedeelt. De gemeente is dan ook vrij in haar keuze om de overeenkomst al dan niet te verlengen. Ter zitting heeft [naam 1] verklaard dat [naam 3] namens de gemeente tijdens telefoongesprekken en in e-mails heeft toegezegd dat de overeenkomst zou worden verlengd. WDK stelt voorts dat de brief van 1 juni 2015 van de gemeente als de in artikel 4.2 bedoelde mededeling kan worden aangemerkt.

De gemeente heeft dit alles echter uitdrukkelijk betwist en stelt dat zij steeds heeft uitgedragen de intentie te hebben om de overeenkomst te verlengen, maar dat er een aantal voorwaarden waren waaraan moest worden voldaan. Een onvoorwaardelijke toezegging is nooit gedaan, aldus de gemeente.

4.3.

Vast staat dat naast een verlenging van de overeenkomst ook een contractsovername aan de orde was. WDK wilde immers de overeenkomst niet zelf voortzetten, maar WDK Personenvervoer, die de overeenkomst feitelijk al uitvoerde, daarvoor inzetten. De door de gemeente opgeworpen vraag of het inzetten van WDK Personenvervoer als contractspartner tot een wezenlijke wijziging van de overeenkomst zou hebben geleid, wordt verder buiten beschouwing gelaten. In ieder geval staat vast dat ook de contractsovername onderwerp van onderzoek werd. Uit de overgelegde brieven en e-mails volgt dat voornoemde zaken gelijktijdig speelden en door het tijdsverloop met elkaar verweven zijn geraakt. De gemeente wilde van het begin af aan meer informatie over WDK Personenvervoer en een aansprakelijkheidsgarantie van WDK voor de uitvoering van de werkzaamheden door WDK Personenvervoer. Uit de e-mail van 9 maart 2015 volgt dat er eerst een basale toets met betrekking tot WDK Personenvervoer is gedaan door de afdeling inkoop. Voorts is volgens de gemeente tijdens de bespreking die op 31 maart 2015 tussen partijen heeft plaatsgevonden besproken - en volgt uit de correspondentie tussen partijen die daarop volgde - dat eind maart 2015 bij de gemeente ook vragen waren gerezen over de organisatorische veranderingen binnen het concern van WDK (Personenvervoer) die in de tussentijd hadden plaatsgevonden. Er was bijvoorbeeld geen sprake meer van een moeder/dochter relatie tussen voornoemde rechtspersonen en ze behoorden ook niet meer tot dezelfde holdinggroep. De gemeente heeft verder aangevoerd dat er extra reden voor onderzoek ontstond omdat bekend werd dat er sprake zou zijn van een claim van de Provincie Gelderland op WDK waardoor er vragen rezen over de continuïteit van WDK. Uiteindelijk heeft er een uitgebreide screening plaatsgevonden. De Screeningsunit heeft op 7 mei 2015, na een opdracht daartoe op 8 april 2015, zowel ten aanzien van WDK als WDK Personenvervoer een screeningsrapport uitgebracht. Hieruit kwam naar voren - kort gezegd - dat er zorgen waren over de financiële situatie van WDK (Personenvervoer). De Screeningsunit concludeerde dat er (in beginsel) geen belemmeringen waren voor de verlenging en de overdracht, maar formuleerde een aantal aanbevelingen. Bij brief van 1 juni 2015 heeft de gemeente voorts meegedeeld dat uitgangspunt was dat de overeenkomst zou worden verlengd, maar dat er nog steeds actiepunten waren. Nadat volgens de gemeente was gebleken dat WDK aan een aantal voorwaarden niet kon voldoen, heeft de gemeente op 29 juni 2015 schriftelijk aan WDK meegedeeld dat de verlenging en contractovername niet door zou gaan.

4.4.

Al met al kan uit deze gang van zaken niet worden afgeleid dat de gemeente een onvoorwaardelijke toezegging heeft gedaan dat de overeenkomst zou worden verlengd en contractsovername mogelijk was. Dat de gemeente, zoals WDK stelt, bij WDK het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat de overeenkomst met één jaar zou worden verlengd is niet voldoende aannemelijk geworden. Integendeel de gemeente heeft steeds erop gewezen dat er aandachtspunten waren die om acties vroegen aan de kant van WDK. WDK heeft ter zitting bevestigd dat de verzochte bankgarantie en holdingverklaring niet zijn verstrekt. De gemeente vond bovendien dat de accountantsverklaring van 19 juni 2015, niet afdoende was voor het verkrijgen van zekerheid met betrekking tot de financiële positie van WDK (Personenvervoer) voor de komende tijd. Dat WDK vlak voor de zitting nog (geconsolideerde) cijfers heeft overgelegd over 2014 en 2015 en zij komende week nog gunstige cijfers op schrift verwacht kan haar thans niet meer baten. Namens de gemeente is ter zitting verklaard dat zij niet meer bereid is om haar beslissing te heroverwegen.

4.5.

Dat de gemeente ook WDK aan een onderzoek heeft onderworpen komt niet ongerechtvaardigd of in strijd met regels van het aanbestedingsrecht voor. Het onderzoek is immers in het kader van de vrijblijvende verlenging van de overeenkomst uitgevoerd.

4.6.

De volgende vraag is of de gemeente het leerlingenvervoer door Connexxion mag laten uitvoeren. Vast staat dat de gemeente nadat zij de beslissing had genomen de overeenkomst niet te verlengen Connexxion heeft benaderd om de werkzaamheden uit het contract uit te voeren. De gemeente heeft het voornemen om met Connexxion een contract voor één jaar aan te gaan en daarnaast opnieuw te gaan aanbesteden. WDK stelt zich echter op het standpunt dat er geen sprake is van dwingende spoed in de zin van het restrictief uit te leggen artikel 2.32 sub c Aanbestedingswet 2012 (hierna: Aw) en dat de gemeente niet zonder het uitschrijven van een nieuwe aanbestedingsprocedure het door WDK verzorgde leerlingenvervoer door Connexxion mag laten uitvoeren.

4.7.

De voorzieningenrechter volgt het standpunt van WDK niet. De gemeente heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij geen tijd meer heeft om aan te besteden. Het gaat hier om een vorm van vervoer die zowel met het oog op het kunnen volgen van onderwijs als op de kwetsbaarheid van de doelgroep moet worden uitgevoerd met de hoogste mate van betrouwbaarheid en continuïteit. Vanaf half augustus 2015 moeten er rond de 270 leerlingen over 48 routes worden vervoerd. Ter zitting heeft de gemeente verklaard dat de zomervakantie als een soort transferperiode geldt waarin beslissingen moeten worden genomen over wie het komend schooljaar het vervoer regelt. Het moment om te wisselen van vervoerder is in deze periode, aldus de gemeente. Al het voorgaande is niet door WDK betwist en de voorzieningenrechter gaat hier dan ook vanuit. Aannemelijk is dat ook een verkorte aanbestedingsprocedure nog te lang zou duren.

4.8.

Volgens WDK voldoet de gemeente ook niet aan de voorwaarde voor toepassing van artikel 2.32 sub c Aw, inhoudende dat sprake moet zijn van een onvoorziene gebeurtenis, die niet aan de aanbestedende dienst te wijten is. Ook ontbreekt het causaal verband tussen de dwingende spoed en de onvoorziene omstandigheid, aldus WDK. De voorzieningenrechter oordeelt anders. De omstandigheid dat de gemeente pas eind juni 2015 heeft meegedeeld dat zij niet tot verlenging van de overeenkomst zou overgaan, is er immers voor een groot deel in gelegen dat er gaandeweg zorgen over de liquiditeitspositie van WDK (personenvervoer) ontstonden die niet aanstonds werden weggenomen. Dit had tot gevolg dat pas in mei 2015 de uitkomst van de screening bekend was, aanbevelingen konden worden gedaan en op nadere informatie moest worden gewacht. Namens de gemeente is verklaard dat er steeds het vertrouwen bestond dat partijen eruit zouden komen. Bovendien is het ook in het belang van WDK geweest dat de gemeente niet op een eerder moment is gestopt met haar onderzoek naar de mogelijkheid voor contractverlenging en tot een nieuwe aanbesteding is overgegaan. Onder deze omstandigheden kan dan ook worden aangenomen dat de gemeente niet heeft kunnen voorzien dat van een contractsverlenging en/of –overname geen sprake zou zijn.

4.9.

Op grond van het voorgaande zal het gevorderde bevel om de overeenkomst met één jaar te verlengen worden afgewezen. Dit geldt eveneens voor het door WDK gevorderde verbod tot gunning van het leerlingenvervoer aan Connexxion.

4.10.

WDK zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de gemeente worden begroot op:

- griffierecht € 613,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.429,00

4.11.

De verzochte veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook op de navolgende wijze worden toegewezen.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2.

veroordeelt WDK in de proceskosten, aan de zijde van de gemeente tot op heden begroot op € 1.429,00,

5.3.

veroordeelt WDK in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat te vermeerderen met € 68,00 en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt,

5.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. G.H. Felix, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 juli 2015.1

1 type: GHF coll: