Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:3230

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
21-05-2015
Datum publicatie
29-05-2015
Zaaknummer
HA RK 15-25
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/13/580179 / HA RK 15-25

Beschikking van 21 mei 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CMIS NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. F.M. van Peski te Rotterdam.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen ter griffie op 27 januari 2015;

 • -

  de brief van mr. Van Peski van 30 maart 2015 met bijlage.

1.2.

De beschikking is bepaald op heden. Verzoekster is door de rechtbank van de beschikkingsdatum op de hoogte gesteld.

2 De feiten

2.1.

Ralph Anthony John Pere (hierna: erflater), geboren op 13 juli 1973 te Nijmegen, is op 15 oktober 2014 overleden. Het laatste woonadres van erflater was gelegen in Amsterdam.

2.2.

Blijkens de brief van het Centraal Testamentenregister van 10 december 2014 heeft erflater op 24 maart 2000 een testament opgemaakt. Hierin heeft erflater voor zover hier van belang, het volgende opgenomen:

(…)

Ten derde: Ik benoem tot mijn enig en algeheel erfgename van mijn nalatenschap mijn partner, mevrouw Maria Del Carmen Arambulo Perez, (…)

Ten vierde: Indien en voor het geval de hiervoor onder Ten derde gemaakte erfstelling om welke reden dan ook geen effect sorteert beschik ik als volgt:

Ik benoem tot enige en algehele erfgenamen van mijn nalatenschap:

 • -

  voor de helft van mijn nalatenschap degenen die en in de verhouding waarin zij door de wet geldend te mijnen sterfdage tot mijn nalatenschap worden geroepen; en

 • -

  voor de wederhelft van mijn nalatenschap, degenen die en in de verhouding waarin zij door de wet geldend te mijnen sterfdage tot de nalatenschap zouden worden geroepen van mevrouw Maria Del Carmen Arambulo Perez, voornoemd, indien zij gelijk met bijzonder bij testament over haar nalatenschap te hebben beschikt zou zijn overleden.

(…)

2.3.

Ten tijde van zijn overlijden was erflater gescheiden van mevrouw Maria Del Carmen Arambulo Perez.

2.4.

Uit het boedelregister blijkt dat de nalatenschap door zijn ex-vrouw, alsmede door zijn ouders en zus is verworpen.

2.5.

Bij akte van 27 maart 2007 is een hypothecaire geldlening tot stand gekomen tussen CMIS Nederland B.V. en erflater, waarbij erflater een recht van eerste hypotheek heeft verleend op het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, gelegen op de begane grond en de eerste verdieping van het gebouw gelegen aan Derde Weteringdwarsstraat 14B, 1017 TC te Amsterdam.

2.6.

Na het overlijden van erflater zijn hypotheekachterstanden ontstaan.

3 Het verzoek

3.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van erflater op grond van artikel 4:204 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek (BW). Tevens verzoekt verzoekster – uit het oogpunt van kostenbesparing – om ontheffing van de publicatieverplichting ex artikel 4:206 lid 6 BW en te bepalen dat de beschikking bekend zal worden gemaakt door plaatsing op internet.

3.2.

Verzoekster legt aan het verzoek – kort weergegeven – het volgende ten grondslag. Uit hoofde van de hypothecaire geldleningsovereenkomst heeft verzoekster thans opeisbaar te vorderen, inclusief achterstand, een bedrag van € 490.995,29 te vermeerderen met rente en kosten. De marktwaarde van het appartement is getaxeerd op € 535.000,00 en de executiewaarde op € 450.000,00. Om de kans op een restschuld zo klein mogelijk te maken wenst verzoekster het woonhuis onderhands door een vereffenaar te laten verkopen. Derhalve heeft verzoekster belang bij benoeming van een vereffenaar om de gehele nalatenschap van Pere te laten vereffenen.

4 De beoordeling

4.1.

Op grond van artikel 4:204 lid 1 sub b BW kan de rechtbank, wanneer een nalatenschap niet onder voorrecht van boedelbeschrijving is aanvaard, een vereffenaar benoemen op verzoek van een schuldeiser onder meer indien het gevaar bestaat dat hij niet volledig of niet binnen redelijke tijd zal worden voldaan omdat de nalatenschap niet toereikend is of niet behoorlijk beheerd en afgewikkeld wordt.

4.2.

De rechtbank stelt vast dat genoegzaam is gebleken van de noodzaak tot benoeming van een vereffenaar. Mr. H. Reitsma heeft aangegeven bereid te zijn om een benoeming tot vereffenaar te aanvaarden en zal als zodanig worden benoemd.

4.3.

Aangezien uit het verzoekschrift blijkt dat de schulden van de nalatenschap naar alle waarschijnlijkheid groter zijn dan de baten, wordt naar het oordeel van de rechtbank geen redelijk belang gediend wanneer de (kostbare) wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een landelijk verspreid dagblad zoals vermeld in artikel 4:206 lid 6 BW wordt gevolgd. De personen die belang hebben bij het bekend worden met de inhoud van de beschikking kunnen ook op een andere manier worden geïnformeerd. De rechtbank is van mening dat bekendmaking op het internet een even goede, misschien zelfs betere mogelijkheid geeft aan iedere belanghebbende om op de hoogte te komen van de financiële situatie van de nalatenschap. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op www.rechtspraak.nl/uitspraken. Ten aanzien van de bekendmaking in de Staatscourant zal geen ontheffing van de publicatieplicht worden verleend, aangezien het plaatsen van de bekendmaking in de Staatscourant geen kosten met zich meebrengt.

4.4.

De rechtbank ziet aanleiding om deze beschikking op de voet van artikel 288 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

benoemt mr. H. Reitsma, werkzaam bij AMS Advocaten,

kantoorhoudende aan 8e etage, Nachtwachtlaan 20, 1058 EA Amsterdam,

postbus 69111, 1060 CD Amsterdam,

tot vereffenaar van de nalatenschap van:

Ralph Anthony John Pere,

geboren te Nijmegen op 13 juli 1973,

laatstelijk wonende te Amsterdam,

overleden op 15 oktober 2014 te Amsterdam,

5.2.

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

5.3.

ontheft de vereffenaar van de verplichting tot bekendmaking van de benoeming van de vereffenaar in een landelijk verspreid dagblad ingevolge het bepaalde in
artikel 4:206 BW,

5.4.

bepaalt dat deze beschikking bekend zal worden gemaakt door plaatsing op het internet (www.rechtspraak.nl/uitspraken),

5.5.

draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

5.6.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Dudok van Heel en in het openbaar uitgesproken op 21 mei 2015.