Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:9087

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
24-12-2014
Datum publicatie
06-01-2015
Zaaknummer
C-13-551946 - HA ZA 13-1596
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Intellectueel eigendom. Inbreuk auteursrecht door verkoop reproducties via website.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
IER 2015/12 met annotatie van F.W.E. Eijsvogels
UDH:IR/12219 met annotatie van Onder redactie van Tina van der Linden-Smith, met medewerking van Kea de Raaij
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/551946 / HA ZA 13-1596

Vonnis van 24 december 2014

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht

CASSINA S.P.A.,

gevestigd te Milaan (Italië),

2. de vennootschap naar buitenlands recht

FLOS S.P.A.,

gevestigd te Bovezzo (Italië),

eiseressen,

advocaat mr. A. van de Graaf te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

NADOMINI LIMITED,

gevestigd te Londen (Verenigd Koninkrijk),

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

NADOMINI HOLDING LIMITED,

gevestigd te Londen (Verenigd Koninkrijk),

3. de rechtspersoon naar buitenlands recht

DOMINIDESIGN LIMITED,

gevestigd te Londen (Verenigd Koninkrijk),

4. [gedaagde sub 4],

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

advocaat mr. A. van Reek te Amsterdam.

Eiseressen en gedaagden zullen hierna, wanneer zij gezamenlijk worden aangeduid, Cassina c.s. respectievelijk Nadomini c.s. genoemd worden. Wanneer zij afzonderlijk worden bedoeld zullen partijen bij naam genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het incidenteel vonnis van 30 april 2014,

  • -

    het proces-verbaal van 29 september 2014 en de daarin genoemde processtukken.

  • -

    brief van mr. Nefkens met opmerkingen n.a.v. het proces-verbaal van 30 oktober 2014

1.2.

Vervolgens is vonnis bepaald.

2 De verdere feiten

2.1.

Cassina is een meubelfabrikant. Diverse meubelmodellen die begin vorige eeuw zijn ontworpen door [ontwerper 1], [ontwerper 2] en [ontwerper 3] (hierna gezamenlijk: [ontwerpers gezamenlijk]) maken deel uit van haar collectie.

2.2.

De auteursrechthebbenden ten aanzien van de meubelmodellen van [ontwerpers gezamenlijk] hebben aan Cassina een licentie verstrekt waardoor Cassina wereldwijd het exclusieve recht heeft gekregen om deze modellen te verkopen. Onder deze licentie vallen onder meer de meubelmodellen LC2, LC3, LC4, LC6 en LC10.
Daarnaast hebben de auteursrechthebbenden een volmacht aan Cassina verleend om, op eigen naam en zonder tussenkomst van de auteursrechthebbenden, op te treden tegen inbreuken op de rechten en daartoe juridische actie te ondernemen.

2.3.

Flos is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van moderne verlichting van hoge kwaliteit, ontworpen door internationaal bekende ontwerpers. De lampen ‘ARCO’ en ‘Splügen Bräu’ maken deel uit van de collectie van Flos. De ontwerpers van deze lampen hebben, door middel van overdracht van hun auteursrechten, Flos het exclusieve recht verleend om deze lampen te fabriceren en te verkopen alsmede om in en buiten rechte op te treden tegen inbreuken op het auteursrecht.

2.4.

De bedrijfsactiviteiten van Dominidesign richten zich op de detailhandel in huis- en tuinartikelen via postorder en internet. Dominidesign maakt hiervoor gebruik van de website www.dominidesign.com (hierna: de website). Dominidesign beschikt tevens over een showroom aan de Glipperweg 94 te Heemstede (hierna: de showroom).

2.5.

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 11 juli 2013 zagen de bedrijfsactiviteiten van Nadomini tot 11 juli 2013 op de detailhandel in huis- en tuinartikelen via postorder en internet. Daarbij staat als website www.dominidesign.com vermeld.
Blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 18 maart 2014 houdt Nadomini zich thans bezig met logistieke dienstverlening.

2.6.

Nadomini Holding is een holdingmaatschappij. Zij gebruikt, volgens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, als website www.dominidesign.com.

2.7.

[gedaagde sub 4] is de bestuurder van zowel Dominidesign als Nadomini en Nadomini Holding.

2.8.

Op de website www.dominidesign.com worden reproducties van de meubelmodellen LC2, LC3, LC4, LC6 en LC10 en de verlichtingsmodellen ARCO en Splügen Bräu te koop aangeboden.

3 Vordering en verweer

3.1.

Cassina c.s. vordert, na wijziging van eis, dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

A. Voor recht verklaart dat:

1. Nadomini c.s. inbreuk maakt en/of heeft gemaakt op de auteursrechten, in de zin van artikel 12 en 13 van de Auteurswet, op de meubelmodellen LC2, LC3, LC4, LC6 en LC10 van Cassina, en de verlichtingsmodellen ARCO en Splügen Brâu van Flos,

en;

2. Nadomini c.s. onrechtmatig handelt en/of onrechtmatig heeft gehandeld jegens Cassina c.s. door onrechtmatige kopieën van de meubelmodellen LC2, LC3, LC4, LC6 en LC1O van Cassina en de verlichtingsmodellen ARCO en Splügen Brâu van Flos te (doen) fabriceren en/of (doen) importeren en/of aan te (doen) bieden en/of tentoon te (doen) stellen en/of in voorraad te (doen) houden en/of te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren op welke titel dan ook en/of te (doen) verhandelen en/of in het verkeer te (doen) brengen.

Cassina c.s. met onmiddellijke ingang verbiedt inbreuk te maken op de auteursrechten van eiseressen en onrechtmatig jegens eiseressen te handelen en gedaagden in het bijzonder te verbieden om producten identiek aan of in overwegende mate gelijkend op de meubelmodellen LC1, LC2, de poef, LC3, LC4, LC5, LC6, LC7, LC8, LC9, LC1O-P, LC11-P, LC12, LC13, LCJ4, LC15, LC16, LC17 en de Casiers standard dan wel de LC2, LC3, LC4, LC6 en LC1O van Cassina en de verlichtingsmodellen ARCO en Splügen Brau van Flos openbaar te (doen) maken en/of te (doen) verveelvoudigen, in het bijzonder door deze te (doen) fabriceren en/of (doen) importeren en/of aan te (doen) bieden en/of tentoon te (doen) stellen en/of in voorraad te (doen) houden en/of te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren op welke titel dan ook en/of te (doen) verhandelen en/of in het verkeer te (doen) brengen, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,= voor elke overtreding en voor elke dag dat deze overtreding voortduurt;

Nadomini c.s. gebiedt binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis aan mr. N.D.R. Nefkens van Van der Steenhoven Advocaten (Herengracht 582-584, 1017 CJ Amsterdam), onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden een schriftelijke, door een onafhankelijke en onpartijdige registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte volledige opgave te verstrekken van:

a. het aantal gefabriceerde en/of ingekochte en/of geïmporteerde en/of verkochte en/of in voorraad zijnde en/of op andere commerciële wijze in het verkeer gebrachte inbreukmakende producten;

b. de kostprijs, de inkoopprijs en de verkoopprijs van de inbreukmakende producten, alsmede de door gedaagden door de verhandeling van de inbreuk makende producten genoten bruto- en nettowinst, berekend conform de variabele kostprijsberekeningsmethode;

c. de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de afnemers van de inbreukmakende producten, niet zijnde particulieren;

d. de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de fabrikant, (mede-)importeurs, tussenpersonen, leveranciers en medeaanbieders van de inbreukmakende meubelmodellen;

e. de voorraad inbreukmakende producten, promotiemateriaal en andere dragers, waarop de inbreukmakende producten zijn afgebeeld of op worden vermeld, gespecificeerd naar soort, oplage en/of datum.

Nadomini c.s. veroordeelt om binnen zeven dagen na het in deze te wijzen vonnis alle inbreukmakende producten terug te halen bij al haar vestigingen en de afnemers c.q. derden, niet zijnde particulieren, en deze, alsmede haar voorraad inbreukmakende producten, het promotiemateriaal en de gegevensdragers waarop de inbreukmakende producten zijn afgebeeld of op worden vermeld, binnen dertig dagen na liet in deze te wijzen vonnis aan een erkend vernietigingsbedrijf af te staan ter vernietiging op kosten van gedaagden en eiseressen daarvan bewijs toe te sturen binnen veertien dagen na vernietiging;

het gevorderde onder C en D op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,00 voor iedere overtreding en voor elke dag dat deze overtreding voortduurt;

Nadomini c.s. hoofdelijk veroordeelt om binnen eenentwintig dagen na het in deze te wijzen vonnis aan Cassina c.s. tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen een bedrag aan materiële schadevergoeding, welke begroot wordt op de gemiddelde winst van eiseressen op het desbetreffende type model, te weten de meubelmodellen LC2, LC3, LC4, LC6 en de LC1O van eiseres 1, en de verlichtingsmodellen ARCO en Splügen Brâu van eiseres II, vermenigvuldigd met het aantal door Nadomini c.s. verkochte ongeoorloofde verveelvoudigingen van dat model, dan wel een door de rechtbank ex aequo et bono te bepalen schadevergoeding per verkocht exemplaar van een ongeoorloofde verveelvoudiging;

Nadomini c.s. hoofdelijk veroordeelt om binnen eenentwintig dagen na het in deze te wijzen vonnis aan eiseres tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen een bedrag aan immateriële schadevergoeding welke begroot wordt op 25% van de verkoopprijs van eiseressen — die overeenkomen met de jaren waarin gedaagden inbreuk hebben gepleegd dan wel onrechtmatig hebben gehandeld — van het desbetreffende type model, te weten de meubelmodellen LC2, LC3, LC4, LC6 en de LC10 van eiseres 1, en de verlichtingsmodellen ARCO en Splügen Brâu van eiseres II, vermenigvuldigd met het aantal door gedaagde verkochte ongeoorloofde verveelvoudigingen van dat model, dan wel een door de Rechtbank ex aequo et bono te bepalen schadevergoeding per verkocht exemplaar van een ongeoorloofde verveelvoudiging;

Nadomini c.s. hoofdelijk veroordeelt binnen eenentwintig dagen na het in deze te wijzen vonnis aan eiseressen tegen behoorlijk bewijs van kwijting af te dragen de onrechtmatig genoten nettowinst indien en voor zover deze hoger uitkomt dan de schade van eiseressen; H. Gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de wettelijke rente ex 6:119 BW over de door Cassina en Flos geleden schade dan wel de door gedaagden af te dragen winst.

Nadomini c.s. hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding van de kosten van deze procedure, waaronder buitengerechtelijke kosten, meer in het bijzonder de volledige feitelijk door eiseressen gemaakte kosten, een en ander op grond van artikelen 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

3.2.

Cassina c.s. stelt hiertoe – kort gezegd – dat Nadomini c.s. door de verkoop van reproducties van de meubelmodellen LC2, LC3, LC4, LC6 en LC10 en de verlichtingsmodellen ARCO en Splügen Bräu via de website en de showroom inbreuk maakt op de auteursrechten op deze modellen. Als gevolg van deze inbreuk heeft Cassina c.s. schade geleden, welke Nadomini c.s. dient te vergoeden.

3.3.

Nadomini c.s. voert verweer.

3.4.

Hetgeen partijen voor het overige hebben aangevoerd komt – voor zover voor de beslissing van belang – in het navolgende aan de orde.

4 De beslissing

Bevoegdheid

4.1.

De rechtbank heeft bij incidenteel vonnis reeds haar bevoegdheid vastgesteld.

Toepasselijk recht

4.2.

De rechtbank dient, nu sprake is van een geschil tussen Italiaanse, Britse en Nederlandse partijen en dus tussen de rechtsstelsels van verschillende landen moet worden gekozen, allereerst vast te stellen welk recht op het onderhavige geschil van toepassing is.

4.3.

Deze beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van de Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (hierna: Rome II), nu het geschil valt binnen het materiele, formele en temporele toepassingsgebied van die Verordening.

4.4.

Ingevolge artikel 8 van Rome II wordt een vordering die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd. Nu Cassina c.s. bescherming voor Nederland vordert, dient dan ook het Nederlandse recht te worden toegepast.

Inbreuk auteursrecht

4.5.

Tussen partijen is niet in geschil dat Cassina c.s. de auteursrechten bezit, althans gerechtigd is om op eigen naam namens de auteursrechthebbenden te procederen als ware zij zelf auteursrechthebbende, ten aanzien van de meubelmodellen LC2, LC3, LC4, LC6 en LC10 (hierna: de meubelmodellen) en de verlichtingsmodellen ARCO en Splügen Bräu (hierna: de verlichtingsmodellen).
Evenmin is door Nadomini c.s. betwist dat de op (de Engelstalige versie van) de website www.dominidesign.com als “in de stijl van” de betreffende meubels en verlichtingsmodellen aangeboden meubelen en lampen, verveelvoudigingen zijn van de werken waarvan Cassina c.s. de auteursrechten in Nederland kan handhaven.

4.6.

Cassina c.s. heeft gesteld dat Nadomini c.s. door middel van de verkoop van voornoemde modellen via de website www.dominidesign.com en/of showroom in Nederland inbreuk maakt op haar auteursrechten. Nadomini c.s. heeft dit betwist en daartoe aangevoerd dat de betreffende modellen niet op de Nederlandstalige website worden aangeboden en ook niet in Nederland geleverd worden. In de showroom vindt voorts geen verkoop plaats, aldus Nadomini c.s.

4.7.

De rechtbank zal in het navolgende afzonderlijk beoordelen of met de website dan wel de showroom inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Cassina c.s.

De website

4.8. Kern van het geschil tussen partijen met betrekking tot de website www.dominidesign.com betreft de vraag of met de website in Nederland inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Cassina c.s.

4.9.

Nadomini c.s. heeft hiertegen het volgende ingebracht. De reproducties van de meubel- en verlichtingsmodellen zijn alleen te bestellen indien de website in de Engelse taal wordt opgeroepen. Het klopt dat vervolgens een bestelling met een afleveradres in Nederland kan worden geplaatst. Dat komt omdat op de website diverse goederen worden aangeboden die wel in Nederland geleverd mogen worden en het technisch niet mogelijk is om alleen voor een paar goederen een bestelling vanuit Nederland te blokkeren. Nadat de bestelling is geplaatst wordt echter een e-mail gestuurd waarin wordt vermeld dat de bestelling niet zal worden geleverd, aldus – steeds - Nadomini c.s. Cassina c.s. heeft dit betwist.

4.10.

De rechtbank overweegt als volgt.

Indien vanaf een Nederlands IP-adres de website www.dominidesign.com wordt opgeroepen, dan verschijnt daarvan in beginsel de Nederlandstalige versie. De gebruiker kan vervolgens kiezen voor een andere taal, zoals ter comparitie is gedemonstreerd. Aanvankelijk verschenen de litigieuze modellen op de Nederlandstalige versie. Inmiddels heeft Nadomini c.s. de website zodanig aangepast dat op de Nederlandstalige website de betreffende modellen niet meer automatisch verschijnen.

Bij overschakeling op de Engelstalige versie van de website zijn de betreffende modellen nog wel te vinden.

Vanaf de Engelstalige versie van de website kan de bezoeker naar het bestelformulier. Aldaar kan een keuze worden gemaakt voor een afleveradres in Nederland. Voorts kan gekozen worden voor een betalingsmethode. Eén van de opties is betaling door middel van Ideal. Ideal is een betalingssysteem dat alleen door Nederlandse banken wordt ondersteund.

4.11.

Nu de Engelstalige website niet vermeldt dat er een beperking bestaat op het bestellen van bepaalde modellen en ook de mogelijkheid biedt niet alleen om een Nederlands afleveradres op te geven, maar ook om te betalen via Ideal, had het op de weg van Nadomini c.s. gelegen om haar verweer dat bestellingen van de reproducties van de meubel- en verlichtingsmodellen met een afleveradres in Nederland niet worden uitgeleverd, nader – al dan niet met stukken – te onderbouwen. Nu zij dit heeft nagelaten moet dat verweer als onvoldoende worden verworpen.

4.12.

In rechte wordt derhalve als vaststaand aangenomen dat de reproducties van de meubel- en verlichtingsmodellen kunnen worden besteld met een afleveradres in Nederland en dat na deze bestelling levering in Nederland plaatsvindt. Conclusie is dan ook dat met de website in Nederland inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Cassina c.s. Dat dergelijke bestellingen alleen kunnen worden geplaatst vanaf de Engelstalige versie van de website maakt dat niet anders.

De showroom

4.13.

Vast staat dat in de showroom reproducties van enkele van de meubel- en verlichtingsmodellen aanwezig zijn.

4.14.

Cassina c.s. heeft gesteld dat de in de showroom aanwezige reproducties van de meubel- en verlichtingsmodellen ook daadwerkelijk worden verkocht. Deze stelling is door Nadomini c.s. echter betwist en vervolgens door Cassina c.s. niet verder onderbouwd. Dat sprake is van verkoop van meubel- en verlichtingsmodellen in de showroom kan dan ook niet als vaststaand worden aangenomen.

4.15.

Anders dan Nadomini c.s. meent betekent dit echter niet dat daarmee geen situatie bestaat waarin inbreuk wordt gemaakt. Met het tonen van de reproducties van de meubel- en verlichtingsmodellen in de showroom is immers sprake van openbaarmaking van een verveelvoudiging van de meubel- en verlichtingsmodellen in de zin van artikel 12 lid 1 onder a van de Auteurswet (hierna: Aw).

4.16.

Dit betekent dat ook met modellen in de showroom in Nederland inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Cassina c.s.

Conclusie


4.17. Op grond van hetgeen in het bovenstaande is overwogen zijn de vorderingen zoals weergegeven in 3.1 onder A en B toewijsbaar, met dien verstande dat de vordering onder A sub 2 niet zal worden toegewezen, nu Cassina c.s. heeft nagelaten afzonderlijk aan te geven welke belang zij er bij heeft om naast een verklaring dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht een verklaring te verkrijgen dat de indrukmakende handelingen onrechtmatig zijn.
Nu daartegen geen afzonderlijk verweer is gevoerd zijn de vorderingen onder C en D als nevenvorderingen ten behoeve van de schadeberekening en beperking, toewijsbaar. De rechtbank zal de gevorderde dwangsommen beperken en maximeren op de wijze zoals in het dictum vermeld.

Aansprakelijke (rechts)personen

4.18.

Vast staat dat de website en de showroom (in ieder geval) toebehoren aan Dominidesign. Partijen twisten over de vraag of de overige gedaagden kunnen worden aangesproken voor de inbreuken die met de website en de showroom op de auteursrechten van Cassina c.s. zijn gemaakt.

4.19.

Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen de (gestelde) aansprakelijkheid van Nadomini en Nadomini Holding enerzijds en de (gestelde) aansprakelijkheid van [gedaagde sub 4] anderzijds. Dit nu door Cassina c.s. een andere grondslag is genoemd voor de aansprakelijkheid van Nadomini en Nadomini Holding dan voor de aansprakelijkheid van [gedaagde sub 4].Nadomini en Nadomini Holding

4.20.

Ten aanzien van Nadomini en Nadomini Holding is door Cassina c.s. gesteld dat sprake is van onrechtmatig handelen door Nadomini en Nadomini Holding, nu ook zij betrokken zijn bij het handelen van Dominidesign en gebruik maken van de website. Nadomini c.s. heeft dit betwist.

4.21.

Ter beoordeling ligt daarmee de vraag voor of door Nadomini en Nadomini Holding (zelfstandig) inbreuk is gemaakt op de auteursrechten van Cassina c.s. Feitelijk komt dat neer op de vraag of Nadomini en Nadomini Holding betrokken zijn dan wel gebruik maken van de website www.dominidesign.com.

4.22.

Vastgesteld moet worden dat in de uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van zowel Nadomini als Nadomini Holding de website www.dominidesign.com staat genoemd als de website die door deze rechtspersonen wordt gebruikt. Daarnaast staat vast dat Nadomini zich (in ieder geval tot voor kort) volgens het handelsregister bezig houdt met de detailhandel in huis- en tuinartikelen via postorder en dat zij daarbij de website www.dominidesign.com gebruikt.

4.23.

Het Thuiswinkel waarborgcertificaat dat gebruikt wordt voor de website www.dominidesign.com staat voorts op naam van Nadomini.

4.24.

Ten slotte geldt dat [gedaagde sub 4] (enig) directeur is van zowel Dominidesign, Nadomini en Nadomini Holding.

4.25.

Uit het voorgaande leidt de rechtbank af dat Nadomini en Nadomini Holding bij de website www.dominidesign.com betrokken waren en/of van deze website gebruik hebben gemaakt. Dat geldt des te meer nu een (afdoende) toelichting van de zijde van Nadomini c.s. omtrent voornoemde omstandigheden is uitgebleven, terwijl een dergelijke toelichting zeker op de weg van Nadomini c.s. had gelegen nu zij – nadat zij door Cassina c.s. was aangeschreven – is overgegaan tot aanpassing van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (zie 2.5).

4.26.

Het bovenstaande betekent dat Nadomini en Nadomini Holding door middel van de website inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten van Cassina c.s. in Nederland en derhalve aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door Cassina c.s. geleden schade. Nu de showroom – volgens de eigen stellingen van Nadomini c.s. – gekoppeld is aan de website, geldt dat Nadomini en Nadomini Holding ook ten aanzien van de inbreuken gemaakt met de showroom aansprakelijk zijn.

[gedaagde sub 4]

4.27.

Cassina c.s. heeft aan haar vorderingen jegens [gedaagde sub 4] ten grondslag gelegd dat hij als bestuurder van Dominidesign persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor de inbreuk op de auteursrechten van Cassina c.s. Nadomini c.s. heeft dit betwist.

4.28.

Ter beoordeling ligt dan ook voor de vraag of [gedaagde sub 4] in zijn hoedanigheid van bestuurder van Dominidesign op grond van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW) persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor de inbreuk op de auteursrechten van Cassina c.s. door Dominidesign. Van een zodanige aansprakelijkheid kan slechts dan sprake zijn, indien [gedaagde sub 4], mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in artikel 2:9 BW, een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

4.29.

In het onderhavige geval is sprake van een situatie waarin op de website www.dominidesign.com willens en wetens reproducties van de meubel- en verlichtingsmodellen in Nederland worden aangeboden en verkocht. Op de website wordt in de productomschrijving immers uitdrukkelijk vermeld dat het gaat om reproducties en van welk model dit een reproductie betreft. Door [gedaagde sub 4] is niet betwist dat hij er al voor de sommatie van Cassina c.s. mee bekend was dat hiermee inbreukmakend wordt gehandeld. [gedaagde sub 4] wist – of had redelijkerwijs moeten begrijpen – dat daarmee inbreuk werd gemaakt op de auteursrechten van Cassina c.s. en dat dientengevolge schade aan Cassina c.s. werd toegebracht.

4.30.

Het voorgaande maakt dat [gedaagde sub 4] een ernstig verwijt valt te maken met betrekking tot de auteursrechtelijke inbreuken van Dominidesign, zodat hij persoonlijk aansprakelijk is voor de schade die Cassina c.s. als gevolg hiervan heeft geleden.Schade

4.31.

Door Cassina c.s. is gesteld dat de materiele schade moet worden begroot op de gemiddelde winst die zij op de betreffende modellen maakt, vermenigvuldigd met het aantal door Nadomini c.s. verhandelde exemplaren van dat model. Om de aldus gevorderde winst te kunnen toewijzen dient de rechtbank te beschikken over de betreffende gegevens. Cassina c.s. heeft nagelaten die gegevens in het geding te brengen. Ten aanzien van door haar gemaakte winst zou zij reeds in staat moeten zijn geweest gemotiveerd en onderbouwd op te geven met wel model zij gemiddeld hoeveel winst maakt. Met betrekking tot de aantallen inbreukmalkende modellen die door Nadomini c.s. zijn verkocht dient de opgave van Nadomini c.s. overeenkomstig het onder C toegewezen te worden afgewacht.

Ook de gevorderde immateriële schade (wat daar ook van zij) is door Cassina c.s. afhankelijk gesteld van thans nog niet in het geding gebrachte gegevens.

De schadevordering, zo als thans door Cassina c.s. geformuleerd. is in dit stadium dan ook niet toewijsbaar.

De rechtbank zal daarom de vordering tot vergoeding van de schade verwijzen naar de schadestaatprocedure. In die procedure kunnen partijen dan ook het debat over de systematiek van de schadeberekening voeren.

Rente en proceskosten

4.32.

De gevorderde rente zal worden toegewezen overeenkomstig de vordering van Cassina c.s., nu hiertegen door Nadomini c.s. geen verweer is gevoerd. Daarbij begrijpt de rechtbank de vordering van Cassina c.s. aldus dat zij heeft bedoeld de rente te vorderen overeenkomstig hetgeen door haar in punt 56 van de dagvaarding is gesteld.

4.33.

Als de in het ongelijk gestelde partij dient Nadomini c.s. de proceskosten te dragen. Cassina c.s. heeft in dit kader verzocht over te gaan tot veroordeling van Nadomini c.s. in de integrale gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Volgens de specificatie van Cassina c.s. sluiten deze kosten op een bedrag van € 35.134,16 (€ 19.764,48 voor Cassina en € 15.369,68 voor Flos).

4.34.

Nadomini c.s. heeft met betrekking tot deze kosten aangevoerd dat het gevorderde bedrag aan kosten de dubbele redelijkheidstoets niet doorstaat. Er dient aansluiting te worden gezocht bij de indicatietarieven in IE-zaken voor een eenvoudige bodemzaak. Daarnaast is van belang dat de vorderingen door Cassina en Flos gezamenlijk zijn ingesteld, aldus – steeds – Nadomini c.s.

4.35.

De daadwerkelijk gemaakte proceskosten kunnen worden toegewezen voor zover deze redelijk en evenredig zijn.

In beginsel is de onderhavige casus aan te merken als een eenvoudige zaak waarvoor de indicatietarieven van de LOVCS een bedrag van € 8.000,00 als redelijke en evenredige proceskosten aanmerken.

Cassina c.s. heeft aangevoerd dat zij extra kosten heeft moeten maken omdat Nadomini c.s zich tot het uiterste heeft ingespannen zich aan de naspeuringen van de rechthebbenden te onttrekken door gebruik te maken van een web van buitenlandse vennootschappen.

Naar het oordeel van de rechtbank kan daar door nog niet gezegd worden dat sprake is van een complexe zaak die aanpassing naar het tarief van € 20.000,00 kan rechtvaardigen. Wel is een geringe aanpassing ten opzichte van het indicatietarief redelijk. De rechtbank begroot de redelijke en evenredige advocatenkosten aan de zijde van Cassina c.s. mitsdien op € 10.000,00.

De rechtbank matigt de gevorderde proceskosten dan ook tot dit bedrag Dat er reden is om zowel voor Cassina als voor Flos afzonderlijk proceskosten te vergoeden, zoals de stellingen van Cassina c.s. impliceren, valt niet in te zien. Er is immers sprake van een gezamenlijk ingestelde procedure, zodat het aan Cassina c.s. was om haar stellingen op dit punt nader toe te lichten en te concretiseren.

4.36.

Nadomini c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Cassina c.s. worden begroot op:

- dagvaarding € 76,71

- griffierecht 589,00

- salaris advocaat 10.000,00

Totaal € 10.665,71

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

verklaart voor recht dat Nadomini c.s. inbreuk maken en/of hebben gemaakt op de auteursrechten, in de zin van artikel 12 en 13 Aw, op de meubelmodellen LC2, LC3, LC4, LC6 en LC10 en de verlichtingsmodellen ARCO en Splügen Bräu,

5.2.

verbiedt Nadomini c.s. inbreuk te maken op de auteursrechten van Cassina c.s. en onrechtmatig jegens Cassina c.s. te handelen, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor elke overtreding en voor elke dag dat deze overtreding voortduurt met een maximum van € 500.000,00,

5.3.

gebiedt Nadomini c.s. binnen veertien dagen na dit vonnis aan mr. N.D.R. Nefkens onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden en schriftelijke, een door een onafhankelijke en onpartijdige registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte volledige opgave te verstrekken van:

5.3.1.

het aantal gefabriceerde en/of ingekochte en/of geïmporteerde en/of verkochte en/of in voorraad zijnde en/of op andere commerciële wijze in het verkeer gebrachte inbreukmakende producten,

5.3.2.

de kostprijs, de inkoopprijs en de verkoopprijs van de inbreukmakende producten, alsmede de door Nadomini c.s. door de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten bruto- en nettowinst, berekend conform de variabele kostprijsberekeningsmethode,

5.3.3.

de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de afnemers van de inbreukmakende producten, niet zijnde particulieren,

5.3.4.

de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de fabrikant, (mede-)importeurs, tussenpersonen, leveranciers en medeaanbieders van de inbreukmakende meubelmodellen,

5.3.5.

de voorraad inbreukmakende producten, promotiemateriaal en andere dragers, waarop de inbreukmakende producten zijn afgebeeld of op worden vermeld, gespecificeerd naar soort, oplage en/of datum,

zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere overtreding en per dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 50.000,00,

5.4.

veroordeelt Nadomini c.s. om binnen zeven dagen na dit vonnis alle inbreukmakende producten terug te halen bij al haar vestigingen en de afnemers c.q. derden, niet zijnde particulieren en deze, alsmede haar voorraad inbreukmakende producten, het promotiemateriaal en de gegevensdragers waarop de inbreukmakende producten zijn afgebeeld of op worden vermeld, binnen dertig dagen na dit vonnis op kosten van Nadomini c.s. aan een erkend vernietigingsbedrijf af te staan en te laten vernietigen en Cassina c.s. daarvan bewijs toe te sturen binnen veertien dagen na vernietiging, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere overtreding en per dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 50.000,00,

5.5.

veroordeelt Nadomini c.s. hoofdelijk tot vergoeding van de door Cassina c.s. geleden materiele schade, op te maken bij staat,

5.6.

veroordeelt Nadomini c.s. hoofdelijk tot vergoeding van de door Cassina c.s. geleden immateriële schade, op te maken bij staat,

5.7.

veroordeelt Nadomini c.s. hoofdelijk om aan Cassina c.s. te voldoen de onrechtmatig genoten nettowinst, indien en voor zover deze hoger uitkomt dan de onder 5.5 toegewezen materiële schade van Cassina c.s., op te maken bij staat,

5.8.

veroordeelt Nadomini c.s. hoofdelijk tot vergoeding van de wettelijke rente over de schade dan wel de nettowinst, vanaf 20 juni 2013 ten aanzien van de vorderingen van Cassina en vanaf 24 juni 2013 ten aanzien van de vorderingen van Flos,

5.9.

veroordeelt Nadomini c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Cassina c.s. tot op heden begroot op € 10.665,71,

5.10.

verklaart dit vonnis met uitzondering van 5.1 uitvoerbaar bij voorraad,

5.11.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus, rechter, bijgestaan door mr. M.E.A. Möhring, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 december 2014.

*