Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:8702

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18-12-2014
Datum publicatie
22-12-2014
Zaaknummer
C-13-569340 - HA RK 14-216
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap met ontheffing van de publicatieplicht voor de publicatie in een landelijk verspreid dagblad

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RI 2015/39
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/13/569340 / HA RK 14-216

Beschikking van 18 december 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CMIS NEDERLAND B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

verzoekster,

advocaat mr. F.M. van Peski te Rotterdam.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen ter griffie op 23 juli 2014;

 • -

  de brief van mr. Van Peski, ingekomen ter griffie op 19 augustus 2014;

 • -

  de brief met bijlage van mr. Van Peski, ingekomen ter griffie op 29 augustus 2014;

 • -

  de e-mailberichten van mr. Van Peski, van 17 en 21 oktober 2014;

 • -

  de e-mailberichten van[naam] (mogelijk belanghebbende) van 4 en 10 november 2014.

1.2.

Beschikking is bepaald op heden. Verzoekster is van de beschikkingsdatum op de hoogte gesteld.

2 De feiten

2.1.

Op 6 april 2014 is Olga Hendrica Josephina Koopman (hierna: erflaatster), geboren op 28 maart 1953 te Hengelo, overleden. Het laatste woonadres van erflaatster was gelegen in Amstelveen.

2.2.

Blijkens de brief van het Centraal Testamentenregister van 10 juli 2014 heeft erflaatster een notariële akte met daarin opgenomen beschikkingen ter zake des dood, zijnde een samenlevingscontract tussen haar en [naam], doen opmaken.

2.3.

Erflaatster was, blijkens de informatie vermeld in de overlijdensakte, ten tijde van haar overlijden niet getrouwd of als partner geregistreerd. Zij overleed zonder achterlating van afstammelingen.

2.4.

De nalatenschap is door de thans bekende erfgenamen, zijnde haar twee zusters en hun drie kinderen, verworpen.

3 Het verzoek

3.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar in de nalatenschap van erflater op grond van artikel 4:204 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek (BW).

3.2.

Verzoekster legt het volgende aan het verzoek ten grondslag. Erflaatster heeft ten behoeve van de aankoop van een appartement en berging te [adres] een hypotheekovereenkomst afgesloten met verzoekster. Verzoekster heeft uit hoofde van de hypothecaire geldleningsovereenkomst een bedrag opeisbaar te vorderen. De vordering van verzoekster overstijgt de marktwaarde van het appartement, zo blijkt uit een bij het verzoekschrift gevoegde taxatie. Om de kans om een restschuld zo klein mogelijk te maken verzoekt verzoekster om het appartement onderhands te mogen laten verkopen door de vereffenaar. Verzoekster verzoekt om benoeming van mr. H. Reitsma tot vereffenaar. Tevens verzoekt verzoekster in verband met de daarmee gepaard gaande kosten om ontheffing van de publicatieverplichting ex artikel 4:206 lid 6 BW en om te bepalen dat de beschikking bekend zal worden gemaakt door plaatsing op het internet.

4 De beoordeling

4.1.

Uit artikel 4:204 lid 1 BW volgt dat, wanneer een nalatenschap niet onder voorrecht van boedelbeschrijving is aanvaard door (een van) de erfgenamen, de rechtbank een vereffenaar kan benoemen. Sub b van artikel 4:204 lid 1 BW bepaalt dat dit op verzoek van een schuldeiser van de nalatenschap kan gebeuren onder meer indien wanneer voor haar het gevaar bestaat dat zij niet ten volle of binnen redelijke termijn zal worden voldaan, omdat de nalatenschap niet toereikend is of niet behoorlijk beheerd of afgewikkeld wordt.

4.2.

Uit het verzoekschrift blijkt genoegzaam dat verzoekster schuldeiser is, dat de nalatenschap niet door een executeur wordt beheerd en de nalatenschap door de thans bekende erfgenamen is verworpen. Nu eveneens uit het verzoekschrift blijkt dat de schulden van de nalatenschap groter zijn dan de baten bestaat voor verzoekster het gevaar dat zij niet ten volle zal worden voldaan.

4.3.

De eventueel mogelijke belanghebbende, zijnde [naam], is door de rechtbank aangeschreven en heeft aangegeven dat hij zich in deze zaak geen belanghebbende acht en derhalve geen aanleiding ziet om inhoudelijk op het verzoekschrift te reageren.

4.4.

Mr. H. Reitsma heeft aangegeven bereid te zijn om een benoeming tot vereffenaar te aanvaarden en zal als zodanig worden benoemd.

4.5.

Aangezien uit het verzoekschrift blijkt dat de schulden van de nalatenschap groter zijn dan de baten, wordt naar het oordeel van de rechtbank geen redelijk belang gediend wanneer de (kostbare) wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een landelijk verspreid dagblad zoals vermeld in artikel 4:206 lid 6 BW wordt gevolgd. De personen die belang hebben bij het bekend worden met de inhoud van deze beschikking kunnen namelijk ook op een andere manier worden geïnformeerd. De rechtbank is van mening dat bekendmaking op het internet een even goede, misschien zelfs betere mogelijkheid, geeft aan iedere belanghebbende om op de hoogte te komen van de financiële situatie van de nalatenschap. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op www.rechtspraak.nl/uitspraken. Ten aanzien van de bekendmaking in de Staatscourant zal geen ontheffing van de publicatieplicht worden verleend, aangezien het plaatsen van de bekendmaking in de Staatscourant geen kosten met zich meebrengt.

4.6.

Het verzoek is daarmee op de wet gegrond en zal worden toegewezen.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

benoemt:

mr. H. Reitsma, advocaat,

kantoorhoudende ten kantore van

AMS Advocaten te Amsterdam

aan de Nachtwachtlaan 20 (1058 EA)

tot vereffenaar van de nalatenschap van:

Olga Hendrica Josephina Koopman,

geboren te Hengelo op 28 maart 1953,

laatstelijk wonende te Amstelveen,

overleden op 6 april 2014 te Amstelveen,

5.2.

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

5.3.

ontheft de vereffenaar van de verplichting tot bekendmaking van de benoeming van de vereffenaar in een landelijk verspreid dagblad ingevolge het bepaalde in artikel 4:206 lid 6 BW,

5.4.

bepaalt dat deze beschikking bekend zal worden gemaakt door plaatsing op het internet (www.rechtspraak.nl/uitspraken),

5.5.

draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

5.6.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Dudok van Heel en in het openbaar uitgesproken op 18 december 2014.