Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:7077

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
11-07-2014
Datum publicatie
06-11-2014
Zaaknummer
13/665274-13 (Promis)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft ruim een half jaar deelgenomen aan een criminele organisatie die zich op grote schaal bezighield met de productie en bewerking van MDMA en amfetamine, de handel in MDMA, amfetamine en cocaïne en met het telen en verkopen van hennep. Alle verdachten zijn Ajax supporter. Gevangenisstraf 17 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Bewijsuitsluitingsverweer OVC-gesprekken wordt verworpen. De onmogelijkheid tot het uitluisteren van de OVC-gesprekken staat niet aan een eerlijke procesvoering in de weg. Het grootste deel van de gesprekken is niet concreet en gemotiveerd betwist. Ten aanzien van het door de raadsvrouw betwiste gesprek 540 is de rechtbank van oordeel dat er dusdanige sterke aanwijzingen zijn in het dossier dat verdachte de NN-persoon is in dat gesprek dat de rechtbank daar bij gebrek aan betwistging door verdachte vanuit gaat. Er is geen sprake van een vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv.

Verdachte heeft samen met anderen een gestructureerd samenwerkingsverband gevormd en zij hebben ieder een aandeel gehad in de verwezenlijking van het criminele oogmerk van de organisatie. Het versluierde taalgebruik, het gebruik van voertuigen ten behoeve van de organisatie, de telefonische contacten tussen de deelnemers en de rolverdeling zijn daarbij van belang.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummer: 13/665274-13 (Promis)

Datum uitspraak: 11 juli 2014

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en verblijvende op het adres [adres, te plaats].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 10 september en 5 december 2013 en 19 februari, 13 mei en 2, 3, 6, 10, 11, 13 en 30 juni 2014.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officieren van justitie

mrs. A.J.M. Vreekamp en A.M. Lobregt en van wat verdachte en zijn raadsvrouw

mr. M. Schwab naar voren hebben gebracht.

De zaak tegen verdachte is gelijktijdig – maar niet gevoegd – ter terechtzitting behandeld met de zaak van medeverdachten [medeverdachte 1] (parketnummer 13/676341-12), [medeverdachte 2] (parketnummer 13/676348-12), [medeverdachte 3] (parketnummer 13/665309-13)

en [medeverdachte 4] (parketnummer 13/676899-12).

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is – na wijziging op de terechtzitting van 2 juni 2014 – ten laste gelegd dat

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 oktober 2011 tot en met 3 juni 2013 te Amsterdam en/of elders in Nederland en/of te Kalmthout en/of te Kapellen en/of elders in België, heeft deelgenomen aan een organisatie – gevormd door (onder meer) verdachte en [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 4] en/of [deelnemer 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [verdachte] en/of [deelnemer 2] en/of [deelnemer 3] en/of [deelnemer 4] en/of [deelnemer 5] en/of [deelnemer 6] en/of [deelnemer 7] en/of [deelnemer 8] en/of [deelnemer 9], welke tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk:

- het (telkens) opzettelijk binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of

bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van hoeveelheden cocaïne en/of MDMA (XTC) en/of amfetamine, in elk geval (telkens) (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I en/of het (telkens) telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of leveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben van een grote hoeveelheid hennepplanten, in elk geval van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, in elk geval (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II

en/of

het plegen van voorbereidingshandelingen, als bedoeld in artikel 10a van de Opiumwet, tot het plegen van feiten bedoeld in artikel 2 juncto artikel 10 vierde en/of vijfde lid van de Opiumwet,

welke deelneming onder meer bestond in/uit het (samen met een of meer andere deelnemer(s) aan die organisatie) (telkens):

 • -

  ontwikkelen van plannen om een of meer van vorenbedoelde misdrijven te begaan en/of

 • -

  inkopen en/of verkopen en/of vervoeren en/of opzettelijk aanwezig hebben van cocaïne en/of MDMA (XTC) en/of amfetamine en/of hennep, althans van (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I en/of II en/of

 • -

  afgeven en/of verstrekken van cocaïne en/of MDMA (XTC) en/of amfetamine en/of hennep, althans van (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I en/of II aan de voor voornoemde organisatie werkende verkoper(s) en/of koerier(s) en/of

 • -

  ter beschikking stellen van een of meer mobiele telefoon(s) en/of een of meer simkaart(en)

en/of auto’s) en/of scooter(s) aan voornoemde verkoper(s) en/of koerier(s) en/of

- ( (doen) regelen en/of beschikbaar (doen) stellen van locaties en/of ruimte(s) voor het telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of vervaardigen van hennep en/of hasj,

althans van een of meer middel(en) op de bij de Opiumwet behorende lijst II en/of

- inkopen en/of aanwezig hebben van materia(a)l(en) bestemd voor het kweken van

hennepplant(en), in elk geval een of meer middel(en) op de bij de Opiumwet behorende

lijst II en/of

- inkopen en/of aanwezig hebben van materia(a)l(en) bestemd voor het bereiden en/of

bewerken en/of verwerken en/of vervaardigen van MDMA (XTC), althans van (een) middel(en) op de bij de Opiumwet behorende lijst I en/of

 • -

  hebben/onderhouden van (al dan niet) versluierde telefonische en directe contact(en) met een of meer andere deelnemer(s) aan voornoemde organisatie en/of koper(s) en/of

 • -

  (mede)plegen van voornoemde misdrijven en/of

 • -

  (laten) incasseren van schulden aan/bij voornoemde organisatie en/of

 • -

  (doen) betalen van een of meer geldbedrag(en) en/of in het vooruitzicht stellen van een of meer gunst(en) aan een of meer deelnemer(s) van die organisatie,

terwijl hij, verdachte, binnen die organisatie een leidinggevende rol heeft vervuld;

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 oktober 2011 tot en met 3 juni 2013 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, en/of te Kalmthout en/of Kapellen, in elk geval in België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of opzettelijk aanwezig gehad (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaïne en/of (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende MDMA (XTC) en/of amfetamine, in elk geval (telkens) (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officieren van justitie zijn ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officieren van justitie hebben zich – overeenkomstig het op schrift gestelde requisitoir – op het standpunt gesteld dat alle ten laste gelegde feiten kunnen worden bewezen.

4.2.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich – overeenkomstig haar op schrift gestelde pleitnotities – op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken van de ten laste gelegde feiten.

4.3.

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1.

Partiële vrijspraak

Feit 2

Vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken

Zoals volgt uit de verdere inhoud van dit vonnis, heeft verdachte deelgenomen aan een criminele organisatie. De in dit vonnis aangehaalde gesprekken tussen verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] illustreren dat verdachte, onder meer door met een voorstel te komen waar de benodigdheden voor de productie van synthetische drugs kunnen worden verkregen (‘een Chinees van 70’) een belangrijke bijdrage probeert te leveren aan de criminele organisatie. Dit is echter onvoldoende om te komen tot bewezenverklaring van (mede)plegen van de productie van synthetische drugs. Verdachte zal daarom van dat deel van het onder feit 2 ten laste gelegde worden vrijgesproken.

4.3.2.

Feiten en omstandigheden

Opgenomen vertrouwelijke communicatie (OVC)

In het onderzoek [onderzoek A] (inzake de doodslag/moord op [persoon 1]) is op bevel van de officier van justitie en met machtiging van de rechter-commissaris vertrouwelijke communicatie opgenomen in twee personenauto’s:

- een Fiat Punto met kenteken [kenteken 1] van 14 oktober 2011 tot en met 2 februari 2012;

- een SsangYong met kenteken [kenteken 2] van 16 februari 2012 tot en met 5 april 2012 en van 20 april 2012 tot en met 28 mei 2012.

Van de opgenomen communicatie in beide auto’s zijn processen-verbaal opgemaakt die later in het dossier [onderzoek B] zijn gevoegd.

De raadsman van medeverdachte [medeverdachte 2] heeft bij brief van 10 juli 2013 verzocht om verstrekking van gegevensdragers waarop de opgenomen vertrouwelijke communicatie staat. De raadsvrouw van verdachte heeft ter terechtzitting van 10 september 2013 verzocht om verstrekking van gesprek 540 uit de SsangYong. Door het Openbaar Ministerie is toegezegd de gegevensdragers bevattende de in de Fiat Punto en in de SsangYong opgenomen vertrouwelijke communicatie te verstrekken aan de raadslieden van alle verdachten.

Het Openbaar Ministerie heeft aan de raadslieden de gegevensdrager verstrekt met de OVC-gesprekken uit de Fiat Punto. De OVC-gesprekken uit de SsangYong zijn echter niet aan de verdediging gegeven. De officier van justitie heeft bij brief van 23 mei 2014 medegedeeld dat de DVD waarop die gesprekken waren gebrand, onvindbaar is gebleken, terwijl de opnamen ook niet (meer) op andere wijze konden worden teruggevonden.

Het standpunt van de verdediging

De raadslieden van alle verdachten hebben betoogd dat de processen-verbaal van de OVC-gesprekken uit de SsangYong dienen te worden uitgesloten van het bewijs, kort gezegd omdat de juistheid van inhoud van die processen-verbaal niet gecontroleerd kan worden. Er is aldus sprake van een onherstelbaar vormverzuim. Het nadeel is gelegen in de omstandigheid dat aan de verdediging de mogelijkheid om de inhoud van de processen-verbaal van de OVC-gesprekken onderbouwd te betwisten is ontnomen. Bovendien kan er geen controle plaatsvinden.

Het standpunt van de officieren van justitie

Volgens de officier van justitie levert het kwijtraken van de opnamen geen vormverzuim op in de zin van artikel 359a van het Wetboek van strafvordering (Sv), althans kan worden volstaan met de enkele constatering dat vormen zijn verzuimd, zonder dat daaraan verdere consequenties hoeven te worden verbonden.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de verdediging het recht toekomt om de betrouwbaarheid te toetsen van processen-verbaal waarin (belastende) OVC-gesprekken zijn uitgewerkt. Dat recht vloeit voort uit het beginsel van ‘equality of arms’, dat weer onderdeel uitmaakt van het recht op een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Aan de verdediging is in dat kader desgevraagd de mogelijkheid geboden om de OVC-gesprekken uit te luisteren. Ten aanzien van de gesprekken uit de SsangYong kon dat recht echter niet geëffectueerd worden middels het uitluisteren van de gesprekken, doordat de opnamen onvindbaar bleken.

De vraag of de onmogelijkheid van het uitluisteren van de opgenomen vertrouwelijke communicatie aan een eerlijke procesvoering in de weg staat en aldus kan worden beschouwd als een vormverzuim in de zin van art 359a Sv, is afhankelijk van de omstandigheden van de desbetreffende zaak (Hoge Raad 17 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1451). Daarbij kan worden gedacht aan onder meer de gronden waarop de wens van de verdediging tot het uitluisteren van de gesprekken steunt en het belang van het uitluisteren in het licht van - bijvoorbeeld - de aanwezigheid van ander bewijsmateriaal.

De rechtbank stelt vast dat de medeverdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] geen verzoek hebben ingediend om verstrekking van OVC-gesprekken, maar dat deze verstrekking, zoals hiervoor reeds vastgesteld, was toegezegd door het Openbaar Ministerie.

De verdediging van medeverdachte [medeverdachte 2] heeft aangegeven dat het uitluisteren van de gesprekken van belang is om de betwisting van de processen-verbaal van de OVC-gesprekken te kunnen onderbouwen en de inhoud van de processen-verbaal te kunnen controleren.

De rechtbank stelt vast dat de medeverdachten [medeverdachte 1], [medeverdachte 2], [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] niet concreet en gemotiveerd de juistheid hebben betwist van de processen-verbaal waarin de OVC-gesprekken zijn weergegeven. Verdachte en medeverdachten [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] hebben zich ter zitting vrijwel steeds op hun zwijgrecht beroepen op vragen over de OVC-gesprekken. Medeverdachte [medeverdachte 3] is niet als gespreksdeelnemer aan enig OVC-gesprek uit de SsangYong aangemerkt.

Namens verdachte is erop gewezen dat gesprek 540 uit de SsangYong (gesprek van 3 april 2012) tweemaal is uitgewerkt en dat pas de tweede maal is geverbaliseerd dat daarin de woorden “is goed, [verdachte]” zijn te horen. Verdachte heeft echter niet willen verklaren of hij wel of niet de NN is die deelnam aan gesprek 540 en evenmin of de weergave van dat gesprek op enig punt onjuist is. Dat lag wel op zijn weg, gelet op de volgende omstandigheden:

- in het proces-verbaal van gesprek 540 vraagt NN om afgezet te worden in Monnickendam. Op diens aanwijzingen rijdt de bestuurder naar de plaats waar NN uitstapt. Blijkens het proces-verbaal bevindt de SsangYong zich dan in de omgeving van paal ‘[straat 1]’ te Monnickendam (de rechtbank begrijpt: [straat 1] te Monnickendam, de straat waarin de huidige woning van verdachte is gelegen);

- blijkens het proces-verbaal van gesprek 540 spreekt NN over [persoon 2] die samenwerkt met die Chinees van 70 en die begon over Chinese olie. Vervolgens zegt NN dat hij die olie kan regelen;

- ter terechtzitting van 5 december 2013 heeft verdachte, gevraagd naar de Chinese man, geantwoord dat die man niet bestaat en dat hij van een vriend had gehoord dat die wat kon regelen;

Bij de beoordeling van het belang van het uitluisteren van de gesprekken neemt de rechtbank voorts de volgende feiten en omstandigheden in aanmerking:

- ten aanzien van de OVC-gesprekken uit de Fiat Punto, die wel konden worden uitgeluisterd, zijn geen onjuistheden geconstateerd;

- medeverdachte [medeverdachte 1] heeft in zijn nadere verklaring bij de rechter-commissaris op 12 december 2013 verklaard: “De in de SsangYong gevoerde en afgeluisterde gesprekken gaan ook niet over verdovende middelen. Ik zal u een voorbeeld geven. Het adres [adres 1] is een adres in Volendam (…) [verdachte] wist dat ik een loods zocht voor mijn bedrijf (…) Ik ben gaan kijken”;

- medeverdachte [medeverdachte 2] heeft in haar nadere verklaring bij de rechter-commissaris op 12 december 2013 over de OVC-gesprekken uit de Fiat Punto en de SsangYong verklaard: “wat ik daarvan kan zeggen is dat ik wel eens in die auto’s reed en dat ik daar ook wel eens met anderen in zat. Zo herinner ik mij een gesprek met ene [persoon 3]. Die gesprekken gingen toen over een andere zaak. Het kan zijn dat in die gesprekken over hennepplantages is gesproken. (…) Verder is het merendeels prietpraat, maar dat staat dan weer niet in de uitwerking van die OVC gesprekken. Dan staat er dat er ineens ruis op de lijn is of zo”;

De rechtbank is van oordeel dat medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] hiermee aangeven deelnemer aan de gesprekken te zijn, de juistheid van de daarover opgemaakte processen-verbaal niet te betwisten maar alleen aangeven dat aan de gesprekken een andere uitleg gegeven dient te worden.

Nu medeverdachten [medeverdachte 1], [medeverdachte 2], [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] niet concreet en gemotiveerd de juistheid van de processen-verbaal van de OVC-gesprekken hebben betwist, de raadsvrouw van verdachte weliswaar de juistheid van het proces-verbaal van gesprek 540 in twijfel trekt maar verdachte zich ten aanzien van dit gesprek op zijn zwijgrecht beroept en gelet op de overige omstandigheden zoals hierboven weergegeven, is de rechtbank van oordeel dat de onmogelijkheid tot het uitluisteren van de OVC-gesprekken uit de SsangYong niet aan een eerlijke procesvoering in de weg staat. Van een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv is dan ook geen sprake.

De rechtbank ziet gelet op het bovenstaande ook geen reden te twijfelen aan de juistheid van de weergave van de OVC-gesprekken uit de SsangYong in de processen-verbaal.

Ten aanzien gesprek 540 is de rechtbank van oordeel dat hetgeen daaromtrent in het bovenstaande is weergegeven een dusdanig sterke aanwijzing vormt dat verdachte de NN-persoon is in gesprek 540 dat de rechtbank daar bij gebrek aan betwisting door verdachte vanuit gaat.

De rechtbank zal de OVC-gesprekken dan ook gebruiken voor het bewijs.

De rechtbank gaat op grond van de wettige bewijsmiddelen van de volgende feiten en omstandigheden uit.1

Feit 1 en 2

Meer in het bijzonder ten aanzien van feit 1

1.1.

Het ontwikkelen van plannen en het (voor)bereiden van synthetische drugs

Op 11 maart 2012 zitten [medeverdachte 1] en een NN-man (NN) in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: Weet je wat het is, ik vind het wel lekker aan de ene kant, als je in België zit, want als je bent dan zijn ze je wel een beetje kwijt, weet je… ze zijn… <nvt>…snap je… en dan moeten ze weer buitenlandse dingen allemaal weer opvragen die moeten natuurlijk ook weer akkoord gaan met al die dingen (…) stel je voor ze willen je een ‘vatie’ <fon> op iets weet je.

NN: Dat is een stuk moeilijker voor in het buitenland.

[medeverdachte 1]: Dan moeten hun van de Belgische autoriteiten ook elke toestemming krijgen. Die moeten natuurlijk ook denken of jij strafbare feiten in dat land pleegt (…) Ah, kijk weet je wat het natuurlijk wel is. Die stomme heb het allemaal wel een stuk moeilijker gemaakt.2

[medeverdachte 2] huurt van 23 september 2011 tot 22 november 2012 de woning aan de [adres 2] te Kapellen in België.3 Op 22 november 2012 tekent [medeverdachte 2] een contract van 9 jaar voor de woning aan de [adres 3] te Kalmthout in België.4 [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] verblijven samen in de woning aan de [adres 3].5

Op 23 oktober 2011 zitten [medeverdachte 1] en een NN-man (NN) in de Fiat Punto. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: Hoe kan het dan dat ie niet echt super hard was?

NN: Nee, ik vond ‘m eh… Maar hij is wel iets beter dan gister <?>.

[medeverdachte 1]: Nee. (…) Maar dat was vorige keer wel toch?

(…..)

NN: Misschien <heeft hij> niet doorgepompt genoeg weet je. Dat…

[medeverdachte 1]: Nee, maar wat ook kan zijn, dat ie dan… Nee, dan heb het denk ik nog niet lang genoeg ingezeten.6

Op 26 oktober 2011 zitten [medeverdachte 1] en [persoon 4] in de Fiat Punto. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: je hebt dat briefje gegeven, he? (…) heeft ze allebei getest, dus één keer, één van 30 en één van 40.

[persoon 4]: Eén van 40. En die kilo speed mee.

[medeverdachte 1]: Ja, kilo gemixte. (….) . Daar 1 zak van.

[persoon 4]: Nou, op zich was dit beter dan die snoepjes drukken, vond ik persoonlijk (…) Ja, omdat die snoepjes, het gaat op een gegeven moment op je strot slaan, weet je (…) Op een gegeven moment ke- word, ga, word je nog half wappie ook daaro weet je (…) Ja, ik denk ook als je echt niet, de hele tijd d’r boven hangt, dan eh voel je ‘m ook wel op een gegeven moment.

[medeverdachte 1]: Het is in elk geval mooi wit geworden (…) Daar was ik allang blij om. Om te mixen weet je, en eh hij is gewoon lekker nat.

(…..)

[medeverdachte 1]: thuis nog echte sealzakken. <?> doen we, doen we het daar nog in zo direct. <?> ding ook daarin doen, dan kunnen we het daar nog effe dichtbranden dan nog weet je.7

Op 31 oktober 2011 zitten [medeverdachte 1] en [persoon 4] in de Fiat Punto. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: Geef ik een vergoeding omdat <?> die snoepies natuurlijk niet goed waren.

(…..)

[persoon 4]: Wat was er niet goed dan <lijkt mij> we hebben toch goed gedrukt…

[medeverdachte 1]: Die eh… Ja, Ja, Ja, maar die M, die M was niet <70>.8

Op 12 maart 2012 zit [medeverdachte 1] met een NN-man (NN) in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: …d’r kan ook wel ’s wat gebeuren dat een machine effe <?>…

NN: Luister [medeverdachte 1], je weet het is geen fabriek (…) waar alles vlekkeloos verloopt (…) Kijk, het is mijn ding niet. Ik heb d’r geen verstand van dat hele… Jij wel. Jij hebt zelf in zo’n ding (…) D’r loopt altijd weer wat vast of weet ik veel wat d’r… Of d’r blijf weer wat <klappen?

(…..)

NN: <?> 120.000 dingen>.

[medeverdachte 1]: En hun denken dat… Weet je wat het is, kijk, je hoort, je hoort natuurlijk altijd zoveel mooie verhalen die geloven dat, dat sommige machines hebben die een miljoen per uur kunnen doen en dat soort dingen. Nou, als je dat, dat, dat ken helemaal niet.9

Op 21 maart 2012 zitten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] samen in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: Alleen maar hoofdpijn en geld. Ja, dat is, dat is, zo werkt het niet weet je. <Hij zegt net> ja <dan heb je wel in verhouding> nog 5 kilo M. En of ik effe 5 kilo M wil gaan betalen (…) En nu? Nou ja <?> ik zeg, ja hoor, ik zeg, neem ik het morgen mee. (…) Ja, ja, ja, ja. Moet ik effe goed kijken, want er zit ook nog weer die andere snoepjes bij <?>. Maar da’s mooi, want die zijn roze. Daar ken je ook <?> van zeggen, ja, je hebt voor ons laten drukken, dan kan je ook gelijk zien wat roze… Want blauw en roze dat kan niet dat wordt groen.

[medeverdachte 2]: Paars <?>.10

Op 28 maart 2012 zit [medeverdachte 1] met NN-man (NN) in de auto. Zij voeren het volgende gesprek:

NN: ik woon hier, man (…) Hiero. Hoekhuis jongen (…) Weet je, ik weet het. Want ik had een keer, ook een keert 6, 7 % (…) Maar ik ken, die andere ken ik regelen voor je (…) Die Chinese olie van een man van 70. Van die Chinees.

[medeverdachte 1]: Wie, die, die BMK?

NN: B, ja. (…) Jij zegt altijd toch, je z- je wil toch zelf draaien?

[medeverdachte 1]: Ja, ja, ja, ja, die B die moet je <?> want dan krijg je A. (…) En van die A, daar maak je dus speed van.

(…..)

NN: ik, ik ken, die olie ken ik regelen. (…) Als jij zelf wil draaien. Het kost me… Hij zegt, het kost me <130> euro (…) Per kilo (…) Per eh of eh per liter (…) Eh is ene ouwe Chinese man. Hij zegt eh om, om het te malen, het proces, is eh heb je het voor 4 meier heb je het (…) Hij zegt eh olie kan ik regelen. Hij zegt, die gozer koop, verkoopt het voor 1200.

[medeverdachte 1]: Oké.

NN: Maar dan heb je wel die Chinese olie (…) Dus [persoon 5] was eh die gozer was d’r bij.

[medeverdachte 1]: Ja.

(….)

NN: Dus… Nee, nee, dat maakt geen flikker uit. Hij zegt eh morgen 10 eh kilo. <Krijgt ie> 5 meiers en dan is het goed. Als je zeg maar vrijdag <?>

[medeverdachte 1]: Ja, is goed.11

Op 3 april 2012 zitten [medeverdachte 1] en een NN-man (NN) samen in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

NN: Gooi je d’r gewoon een beetje olie bovenop. Ja.

[medeverdachte 1]: Ja, als ze tevreden zijn…

NN: ik heb een keertje, maar dat was 6 procent.

[medeverdachte 1]: Ja, wat je zei, daar was je drie dagen wakker van

(…..)

[medeverdachte 1]: …ik doe helemaal niks. Ik had wel ’s als ik dan zelf maakte, weet je, dan kon ik ook slecht slapen hoor ’s avonds. Sta je de hele dag sta je in die dampen, jongen.

NN: Ja, ja, ja.

[medeverdachte 1]: Heb je wel <?> ding, kap, mondkap voor, maar echt, een soort gasmasker weet je (…) Nee. Als je hele dag [medeverdachte 1]’r in staat.

(….)

NN: maar ik sprak <[persoon 2]>. Maar [persoon 2] heb natuurlijk z’n eigen klanten. Die, die gast heb zoveel lijnen in Turkije, Ierland en weet ik wat allemaal. Die werkt samen met die Chinees van 70. (…) Maar die begon over die Chinese olie.

[medeverdachte 1]: Kijk, als, als, als ze olie hebben, is helemaal mooi weet je.

(…..)

NN: (…) Ja, hij regelt zeg maar jij, als jij een cokelijntje wil beginnen. Is goed. Hij heeft pure zuiveringsgraad 94 procent. Wil hij zoveel procent of wat dan ook weet je.12

Verbalisant hoort op 20 september 2012, nadat hij het gesprek voor de tweede keer beluistert, dat [medeverdachte 1] aan het einde van het gesprek zegt ‘is goed [verdachte]’.13

Op 29 april 2012 zitten [medeverdachte 1] en een NN-man (NN) in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: Nou ja dit kun je ook niet je leven lang doen.

NN: Nee, je moet op een gegeven moment een streep trekken. Jij bent 29. Op je veertigste.

[medeverdachte 1]: Ja, dan moet het gelukt zijn. Daar ga ik wel vanuit (…) Je moet zorgen dat je echt wat leert. Zoals die olie en dat soort dingen. Daar heb je je leven lang wat aan (…) Wat het ook is, M levert ook heel wat op. Per kilo .. 15 rooitjes winst maken.

(…..)

[medeverdachte 1]: Betaal per gram. Maar als mensen echt vragen.

NN: Wat zit het rond nu? Rond de -8, 37 nu. Daar heb je ook twee verschillende soorten in toch?

[medeverdachte 1]: Ja, je hebt die cola (…) Eigenlijk is het allebei even goed maar die cola is nog 1 keer gezuiverd.14

Op 9 mei 2012 zitten [medeverdachte 1] en medeverdachte [medeverdachte 2] samen met een NN-man in de SsangYong. Zij voeren onder meer het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: En oh ja, en wist die neef van jou wist ie ook hoe je <?> kan draaien of niet?

NN: Eh moet ik ‘m effe vragen.

[medeverdachte 1]: Ja. <?> zelf wel gaan doen, weet je, want <?> eh <ik lever een beetje> grondstoffen en die gasten <?> die die, die die olie <?> zwavel en dat soort dingen allemaal weet je. Dus eigenlijk kun je het net zo goed zelf doen.

NN: Ja, zeker.

(…..)

[medeverdachte 1]: Maar nou is het eigenlijk, dan geef ik al die gasten die grondstoffen allemaal <?>.15

Op 16 mei 2012 zitten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] samen in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: <?> kilo in plaats van liter. Ik had ook rondgekeken, weet je, of het ergens eh… Nou ja, eh…

[medeverdachte 4]: En, m-m-maar wat wel zo is, met hoe meer van die troep we aan komen natuurlijk, hoe beter het is.

[medeverdachte 1]: Ja, ja, ja, ja.

[medeverdachte 4]: Want dan… Als je bijvoorbeeld eh, eh 400 liter neemt volgende week, dan heb je wel 2,5 de man toch? (…) het is wel veel, he? (…) Ja, jammer. Maar dat proces waar ze mee bezig zijn met, met die, met die, gaat nog steeds door?

[medeverdachte 1]: Ja.

[medeverdachte 4]: Waar uiteindelijk die dingen uit moeten komen toch?

[medeverdachte 1]: Ja, ja, ja, ja.

[medeverdachte 4]: En hoe gaat dat? Hoeveel is dat?

[medeverdachte 1]: Nou, eh ze zijn nou bezig. Ik ga nou eerst eh 2, 2 litertjes olie d’r voor kopen, weet je. Kijken of het wat is.

(…..)

[medeverdachte 4]: Ja, maar jij zei op een gegeven moment als die draait, kan je flinke klappen maken.

[medeverdachte 1]: Ja, want wat hun hadden gezegd, dan kunnen ze ook die andere, komen ze die andere grondstoffen eh… (…) Nee, nee. Nee, maar dan zou ze die andere grondstoffen komen, maar <daar hoor, heb ik> ook nog steeds niks van gehoord. Ze zouden, als het goed is, zouden ze al die CAS-nummers doorgeven (…) dan ken ik gaan zoeken, weet je.

[medeverdachte 4]: Ja.

[medeverdachte 1]: Als het dan draait, dan kunnen we, hoe heet het.

[medeverdachte 4]: Die dingen <zijn allemaal voorbode voor iets groters dan>?

[medeverdachte 1]: Ja, als kijk, het beter is als we al, als we al, al die eh al die grondstoffen kunnen leveren, weet je. Als hun CAS-nummers gaan geven, dan ga ik zoeken.

(…..)

[medeverdachte 1]: (…) die ken je gewoon op de, hoe heet het, zetten, gewoon op het gas zetten. Gaan ze ‘mop een vertrager in het pannetje zetten. Nou, dan duurt het <voor, weet je wat het is> dan ben je zo een uur verder. Normaal duurt dat 10 minuten weet je (…) vorige keer zei ik ook al, ik zeg van, rot op man met die vertrager in het pannetje. Da’s helemaal nergens voor nodig man. Maar dat staat in het boekie.

[medeverdachte 4]: En wat voor boekjes zijn dat? Handleidingen? (…) Alles, tegenwoordig kan je alles printen.16

[medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] staan in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven op het adres [adres 4, huisnummer X II] te Amsterdam. 17 In de periode van 20 april 2012 tot en met 25 mei 2012 wordt vanaf de internetverbinding aan de [adres 4, huisnummer X II] op internet gezocht naar grondstoffen, die nodig zijn voor het maken van synthetische verdovende middelen.18 Op 11 mei 2012 wordt gezocht op de termen BMK, BMK olie, BMK olie kopen, benzyl methyl ketone, grondstoffen speed, amfetamine, waar zit bmk olie in, alpha bmk, cas 4468 48 8, cas 4468 48 8 te koop, bmk te koop polen. Tevens worden meerdere webpagina’s bezocht waarop lijsten worden getoond van bedrijven die apaan leveren. De webpagina’s worden vervolgens bezocht en bij bedrijven die apaan leveren, worden offertes aangevraagd. Nadat is gezocht op cas 4468 48 8, zijnde 2-Phenylacetoacetonitrile, verschijnen meerdere gegevens van bedrijven die deze stof leveren, waarvan zich er zestien in China, drie in de Verenigde Staten, een in Hongkong, een in Nederland en een in Zwitserland bevinden. Er worden diverse filmpjes bekeken, die onder meer gaan over: amfetaminelaboratoria, een documentaire waarin een koker van verdovende middelen wordt gefilmd, een filmpje over speed wassen, chemische handelingen, een filmpje waarin is te zien hoe de politie een doorzoeking uitvoert in een laboratorium voor verdovende middelen, een xtc lab voor thuisgebruik en een Poolse vondst amfetamine. Deze filmpjes worden door de verbalisant bekeken vanaf het Google account van een persoon, die zich uitgeeft als zijnde ‘[naam]’. Op 11 mei 2012 vindt er vanaf de internetverbinding aan de [adres 4, huisnummer X II] om 22.11.53 uur WhatsApp-communicatie plaats met het telefoonnummer [telefoonnummer 1] van [medeverdachte 2].19

Op 23 juni 2012 voert [medeverdachte 4] twee ‘money transfers’ uit van respectievelijk € 4.102,00 en

€ 4.101,73 aan [persoon 6] te China.20 Op 6 juli 2012 wordt een zending van 100 kilogram apaan stopgezet door de douane te Schiphol.21 De geadresseerde is [medeverdachte 4] en de zending is afkomstig uit China.22 De zending is afkomstig van het bedrijf [bedrijf 3].23 Op 3 juni 2013 wordt in de woning aan de [adres 3] te Kalmthout in het dressoir in de woonkamer een briefje aangetroffen met daarop de persoonsgegevens van [persoon 6] in China.24 Ook [deelnemer 5] heeft twee ‘money transfers’ verricht naar voornoemde [persoon 6].25 Op 12 juli ontvangt het onderzoeksteam een ‘Melding Verdachte Transactie Chemicaliën’. [medeverdachte 4] uit Amsterdam wil voor zijn schilderbedrijf een bestelling plaatsen van 1000 liter zwavelzuur bij [bedrijf 1]26 [medeverdachte 4] bevestigt dat hij het zwavelzuur bij [bedrijf 1] heeft besteld.27 De omzetting van apaan in BMK gebeurt met geconcentreerd zuur.28

Op 25 juni 2012 heeft de directeur van de [bedrijf 2] melding gemaakt van een verdachte transactie chemicaliën. Deze bestellingen zijn geplaatst door [schildersbedrijf van medeverdachte 4], [adres 5] te Amsterdam. [medeverdachte 4] heeft de bestellingen persoonlijk opgehaald. Uit de opgave van [eigenaar bedrijf 2] blijkt dat medeverdachte [medeverdachte 4] in 2012 zes bestellingen heeft ontvangen. Op 25 april 2012 heeft hij 100 kilogram ontvangen, op 3 mei 100 kilogram, op 16 mei 200 kilogram, op 31 mei 100 kilogram, op 14 juni 200 kilogram en op 21 juni 200 kilogram. Een bestelling is opgehaald in de Fiat Punto. In totaal heeft [medeverdachte 4] 900 kilogram zwavelzuur 96% geleverd gekregen.29

Op 11 maart 2013 stuurt ‘[AA]’ naar de gebruiker van telefoon 39: ‘He gap [A] hier volgens mij volgens mij komt er wat k te kort moest 100 wezen en 200zw hoeveel had je mee gegeven?’. De gebruiker van telefoon 39 reageert op 12 maart 2013 met: ‘Zaterdag is b klaar. Hoeveel heb je nog als het 150 is zou mooi zijn. Zo ja kan dat voor maandag weer komen samen met 300zw dan gaat hij daar maandag mee beginnen’. Op 15 april 2013 stuurt ‘[A]’ naar telefoon 39: ‘Wij moeten 35 per l bet zit in kannen van 210 l heb 2 kannen besteld min mijn gedeelten dan’ en op 16 april 2013: ‘Het totaal bedrag is 14700 maar daar moet mijn deel af’. Op 10 mei 2013 stuurt ‘[AA]’ naar de gebruiker van telefoon 39: ‘Ik heb goed nieuws gap. Als jij 200 k korrel per maand kan leveren dan hoef jij niet meer op 60/40 basis te smelten maar word dat zo voor je gedaan’.30 [persoon 7] is de gebruiker van de telefoonnummers die onder telefoon 39 zijn opgeslagen onder ‘[AA]’ en ‘[A]’.31

Op 13 maart 2013 stuurt ‘[AB]’ het volgende bericht aan de gebruiker van telefoon 39: ‘als ik voor maandag die 120 heb samen met 180 zw dat zou top zijn want je had 60 zw teveel gegeven’. Op 21 maart 2013 stuurt ‘[AB]’ naar telefoon 39: ‘Oké heb al wel wat gevonden maar die jongen kan niet veel leveren. Ik had om vraag met die zwavel wordt dat nu vaker? Dan haal ik zelf 2000 liter heb ik het vast staan snap je’.32 Op 28 maart 2013 stuurt ‘[AB] Ok’ naar de gebruiker van toestel 39: ‘Oké geef het door. Kan je wat met b olie?’ en ‘heb nog 1 kgtje m liggen kan je er wat mee 81% 47’.33 Op 29 maart 2013 stuurt ‘[AB] Ok’ aan de gebruiker van telefoon 39: ‘Hoe veel m heb je nodig voor 10d op 160 netto. Als die 81% is’.34 Op 12 april 2013 stuurt ‘[AB] Ok’ naar de gebruiker van telefoon 39: ‘Kan je maandag voor mij sample mee nemen van wit.’ De gebruiker van telefoon 39 stuurt als reactie: ‘Neem wel wat mee’.35

Op 26 maart 2013 stuurt ‘[AB] ok’ naar telefoon 39: ‘Kan je zelf al weer slaan trouwens?’, ‘Heb er even 10d van 140 netto nodig’ en ‘Kan je er dan die euro op zetten? En groen er door’. Op 8 april 2013 stuurt ‘[AB] Ok’: ‘Welke gaan het nu worden trouwens?’, waarop de gebruiker van telefoon 39 terugstuurt: ‘Euro stemp en ga kijken hoe dat groen is anders anderen donkeren kleur’.36

Op 26 april 2013 wordt er tussen de gebruiker van telefoon 39 en een nummer dat in die telefoon staat geregistreerd als ‘[persoon 8]’ een sms-bericht gestuurd met de tekst: ‘Dit was formide dementien is geel moet de goedkoopste soort zijn is doorzichtig’. [persoon 8] is de gebruiker van het telefoonnummer dat is opgeslagen onder de naam [persoon 8] in de telefoon 39. Formamide wordt gebruikt voor de productie van synthetische drugs.37 Bij de rechter-commissaris bevestigt [persoon 8] dat het zijn telefoonnummer is, hij [medeverdachte 1] kent en hij wel eens telefonisch en/of via WhatsApp contact met hem heeft gehad.38

In de slaapkamer van de woning aan de [adres 3] te België worden oude processtukken uit het onderzoek [onderzoek C] gevonden, waaronder een verklaring van een politie-specialist die stelt dat de in [onderzoek C] aangetroffen documenten een eenvoudige, maar volledige procedure betreffen hoe amfetamine kan worden gemaakt uit BMK, met als bijlage een document dat de Leuckart methode beschrijft.39 Er wordt verder een briefje aangetroffen met daarop handgeschreven kretologieën als mierenzuur, zout, zwavel en diverse percentages en een briefje met termen als zwavel, mieren, zout, aceton, ether, methanol, caustic, percentages, liters, levertijd en prijs.40 Daarnaast wordt een document aangetroffen dat in de Engelse taal het chemische vervaardigingsproces van MDA en MDMA beschrijft. Onder de zinnen in de Engelse taal staat handgeschreven de Nederlandse vertaling.41

1.2.

Het buiten het grondgebied brengen van verdovende middelen

Tussen 4 januari 2013 en 8 januari 2013 wordt telefonisch contact onderhouden tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 3] en twee Belgische telefoonnummers.

Op 4 januari 2013 om 14.00.55 uur heeft het nummer [telefoonnummer 3] (NN1) contact met het nummer [telefoonnummer 2], dat op naam staat van [deelnemer 3] (NN2):

NN2: Ja, ik dacht al man. Ik denk, he he. Ik kijk, ik kijk naar die naam, ik kijk naar die s- ik hoor die stem. Ik denk, klopt niet man.

NN1: Eh nee, maar eh heb jij vandaag tijd? (…) Paar uurtjes duurt het wel hoor. Even met de auto heen en weer. (…) Ja, twee. Maar het is alleen maar naar beneden.

NN2: Oké, oke’. Ja, ja, ja, ja. Nee, het is goed man.

(…..)

NN1: Nee, maar dan ga ik d’r vanuit dat jij 5 uur weggaat, want dan kan je daar 7 uur zijn.42

Vervolgens stuurt een Belgisch telefoonnummer een sms-bericht naar het nummer [telefoonnummer 3] met de inhoud: ‘Goed kom maar langs dan geef ik al 1000 mee van die weed en breng 10g van 30 goed.43 Om 14.35 uur wordt door de gebruiker van een Belgisch nummer in een sms-bericht aan de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] gevraagd of het ook volgende week kan.44 De gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] stuurt hierop volgend een sms-bericht naar [deelnemer 3] met de inhoud: ‘Gecancelt. Sorry’.45 Om 14.44 uur stuurt de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] een sms-bericht naar een Belgisch nummer: ‘word volgende week. Contact je dan’.46

Op 7 januari 2013 om 20.02 uur belt de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] (NN1) met de gebruiker van het Belgische nummer [telefoonnummer 4] (NN2):

NN1: Hé. Kom jij nog hier naartoe of eh…?

NN2: Ja, we zijn onderweg.

NN1: Oké eh… Weet je waar je moet komen?

NN2: Eh bij [medeverdachte 1] he.

(…..)

NN1: nee, maar daar is, die is dicht even daarom. Je… Wel in Nederland toch? Of in België bedoel je?

NN2: Nederland, he.

NN1: Oh, is goed. Gewoon Amsterdam toch?

NN2: Ja, we kom- we gaan bij [medeverdachte 1] thuis, he?47

Om 20.27 uur bellen voornoemde nummers wederom met elkaar:

NN2: Ja, we zijn d’r, he?

NN1: Ja, waar ben je dan ongeveer?

NN2: Ja, we zijn bij [medeverdachte 1] (…) <ntv> maar de poort is dicht.

NN1: …niet bij die café daar.

NN2: Oh we zijn bij [medeverdachte 1] thuis, he? (…) Antwerpen. Antwerpen. (…) Ja, Kalmthout. Bij [medeverdachte 1].

NN1: Je bent in België?

NN2: Ja?

NN1: Oké. Ehm, ehm nou d’r is een misverstand want die jongen had jou gesproken via bericht vanmiddag. (…) hij is, hij is, hij is weg weet je. Voor een paar weken. (…) Op vakantie dus eh dus…

NN2: nee, nee, nee, wij komen zo bij [medeverdachte 1] thuis.

NN1: Ja, maar wij dachten Amsterdam thuis.

NN2: Ja, nou is goed, dan komen we volgende week wel. (…) Ja, in België.

NN1: Hij is pas 20 januari terug misschien (…) Maar je kan wel met ons regelen, weet je. Is geen probleem.

NN2: Ja, kun jij, kun jij misschien dan langskomen in België dan? (…) Eh morgen?

NN1: Eh zelfde als eh normaal?

NN2: Ja.48

Vervolgens stuurt de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] op voornoemde datum om 20.54 uur een sms-bericht naar het nummer [telefoonnummer 4] met de inhoud: ‘Morgen rond 9 ben ik daar. Zie je dan’.49

Op 8 januari 2013 om 18.55 uur gaat [medeverdachte 3] het [adres 4] te Amsterdam binnen.50 Omstreeks 19.00 uur rijdt een voertuig dat op naam van [deelnemer 3] is gesteld de [adres 4] in.51 Om 19.08 uur loopt [deelnemer 3] de rechter toegangsdeur van het [adres 4] binnen. Er brandt verlichting in de woning van [adres 4, huisnummer X hs] en [adres 4, huisnummer X II] aan voornoemde straat. Om 19.28 uur neemt [deelnemer 3] plaats in het op zijn naam gestelde voertuig.52 [deelnemer 3] rijdt over de A2 richting het zuiden van Nederland. Vervolgens neemt hij de afslag bij Vianen waar de A2 overgaat in de A27 en nadert verder de Belgische grens.53

Om 20.33 uur wordt [deelnemer 3] aangehouden op de afrit 19 van de A27 ter hoogte van Oosterhout. Bij de insluitingsfouillering worden vijf wikkels met 3,14 gram van een materiaal bevattende cocaïne aangetroffen.54 Tevens wordt een briefje aangetroffen met daarop het nummer [telefoonnummer 4].55 Dit is hetzelfde nummer als waarmee eerder contact was vanuit Nederland.56 Tijdens de doorzoeking van het voertuig wordt in de afgesloten zekeringenruimte een boterhammenzakje aangetroffen met hierin 50,5 gram van een materiaal bevattende cocaïne aangetroffen.57 Tijdens het transport naar Amsterdam wordt op de telefoon van [deelnemer 3] meerdere malen ingebeld door: ‘B1’, ‘[medeverdachte 3]’ en ‘D’.58

De gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] probeert na de aanhouding van [deelnemer 3] meerdere malen contact te maken met het nummer van [deelnemer 3] en dit nummer belt de volgende dag met het telefoonnummer [telefoonnummer 5], dat wordt toegeschreven aan [deelnemer 5], en waarin wordt gezegd dat hij de kleine jongen niet meer kan vinden. De gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] laat op 9 januari 2013 om 17.37 uur weten dat de jongen van de weg is gehaald en dat er een afspraak voor de volgende week zal moeten worden gemaakt.59 De papieren van de aanhouding van [deelnemer 3] worden op 3 juni 2013 in de woning van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] aan de [adres 4, huisnummer X II] te Amsterdam gevonden.60

1.3.

De handel in verdovende middelen van lijst 1 OW

Op 1 april 2012 zitten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] samen met twee NN-mannen (NN) in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: He, he, ja ik had ze weggebracht, maar ze wouden ze niet opsturen, omdat ze zeiden dat er te weinig M in zat.

[medeverdachte 2]: Ja.

NN: 120 dat ie zegt, he, d’r zit, d’r moet toch 96 inzitten, het was 87 puur. Dan zouden ze op 110 komen.

[medeverdachte 1]: (…) Die gozer van <[persoon 9]? zei d’r zit te weinig in <?> er zit wel M in, sowieso.

NN: Nee, die andere was <?> duurder <hij is> ook naar [persoon 9], die zei dat er 87 in zat (…) D’r hoort 96 in te zitten.

NN: 200.000 voor de katse kut. En iedereen… <?> ik had die roze <?> 120. Ze vinden de- iedereen die die roze mee heb gehad.61

Op 23 april 2012 zitten [medeverdachte 1] en een NN-man (NN) in de auto en voeren zij het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: Oh ja, want [persoon 10] was er vandaag <?>

NN: Wie [persoon 10]?

[medeverdachte 1]: (…) Ja, die kwam effe 10 <?> 10 snoepies halen.62

Op 9 mei 2012 zitten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] samen in de SsangYong. Vervolgens komt er een man aanlopen (NN) en voeren zij het volgende gesprek:

NN: Ehm iemand vraagt me hier voor tussen de <50> en de 100.000 snoepjes. Maar het moeten er 140 zijn. Wat is de prijs dan?

[medeverdachte 2]: Eh ik denk dat je dan op eh <70, 80> cent zit.

NN: <70, 80> c… Op 140 <dus>?

[medeverdachte 2]: Ja, op 80 cent dan.

NN: 80 cent?

[medeverdachte 2]: Ja, of toch eh… Nou <?> de 80 cent. <?> nou 34 of zo 35?

[medeverdachte 1]: Ja, ja, zoiets.

[medeverdachte 2]: Nou, dan moet je <doorrekenen dus?. Ehm anders sms ik het je morgen eventueel (…) Of eh kan ik effe het lijstje kan ik het effe nakijken, weet je.

NN: Van 140 tot 180.

[medeverdachte 2]: is goed.

[medeverdachte 1]: Moet je alleen wel effe wel iets aanbetaling doen, weet je.

NN: Nee, nee, sowieso. Die komen gelijk met geld eh.63

1.4.

De handel in en exploitatie van verdovende middelen van lijst II OW

Op 16 oktober 2011 zitten [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] in de Fiat Punto. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 2]: Nou dan heb je een rooitje per maand. Om de drie maanden oogsten, 3 rooitje.

(…..)

[medeverdachte 4]: Jawel man <1284> planten man.

[medeverdachte 2]: Ja. Nou, daar komt geen ton uit hoor (…) 15 tot 20 kilo is wat d’r uitkomt. Maar je moet er ook, ook bij stil staan, als je 1300 plantjes hebt <?> In ieder geval 1300 maal 3 euro (…) Weet je wat het is, het is nu gewoon effe, effe rust houden.

[medeverdachte 1]: Zwanger ook ben je.

[medeverdachte 2]: Maar bui-buiten dat ik zwanger ben. Weet je wat het is, ik ken het moeilijk nu (…) Met jou gaan doen <?> (…) Weet je wat het is het beste voor ons is nu gewoon totaal iemand die niets met voetbal te maken heb (…) Een zware onbekende.64

Op 17 maart 2012 zit [medeverdachte 2] met NN-man die zij [persoon 11] noemt in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

[persoon 11]: 2.40 bij 1.20 zou je d’r eventueel ook wel, als het uitkomt, nog eentje naast kunnen zetten die je iets later opstart.

[medeverdachte 2]: Precies.

(….)

[persoon 11]: Ik had wel beneden bij die wc eh weet je wel. Had ik ook 2.40 bij eh 1.20 (…) Maar d’r was maar één, één lat die je op en kon maken aan de voorkant. En aan de zijkant, dan elke kant, twee van die latten. Maar had ik wel vier keer 600 Watt in.

[medeverdachte 2]: nou, ik moet wel zeggen waar ik wel weer naar uitkijk, zeg maar, weet je (…) is zo’n dagje knippen met z’n allen.

[persoon 11]: Ja, ja, is altijd bloedgezellig, ja.65

(…..)

[medeverdachte 2]: Toen bij die [persoon 12], man <?>. Had ie gewoon effe een 500 liter vat effe laten knappen <?> (…) Kwam ik daar aan stond ik tot m’n enkels in het water. Effe bij de buren, wasmachine weet je. Nou, die deden gelukkig niet moeilijk (..) Ja, voor hetzelfde geld bellen ze de brandweer.

(…..)

[medeverdachte 2]: (…) net drie hokken van me gepakt. Dat is ook heel raar, die werden ook zo raar opgepakt (…) en die waren ook gewoon dichtgetimmerd. (…) Toen heb ik twee kamertjes daaro zeg maar ingebouwd. Er woonde ook voor de rest niemand. Toen dacht ik van, nou , weet je wat, ik ros hem gewoon één keer vol (…) toen werd ik op een gegeven moment getipt dat ze een inval gingen doen. Wij hem leeg gehaald (…) Ja, helemaal ziek van weet je. Het begon d’r net een beetje op te lijken. Woning ontruimen. Wij alles netjes in verhuisdozen gedaan, de hele teringzooi meer (…) Wat doet die ouwe maf van die [persoon 13] (…). Alles zit netjes ingepakt op die galerij, weet je, dat het allemaal niet opvalt (…) Die komt zo aanrijden, rost ie ‘m zo de stoep op. (…) Ja, goedemiddag, bij die [persoon 12] zo, bij die auto, goedemiddag recherche (…) en ik echt, het zweet brak me uit. Alles stond nog in die <galerij>.66

Op 31 maart 2012 zit [medeverdachte 1] met een NN-man in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

NN: Ik heb iemand dan ken je, ken je één of twee tentjes neerzetten.

[medeverdachte 1]: <?> ik heb, ik heb nog een tentje, ik heb nee, ik heb <?> weer een tentje terug gekregen. Ik heb hem zo staan.

NN: Ja, maar je hebt grote, kleine, weet ik veel.

[medeverdachte 1]: Moet, moet je zo, moetje zo effe met [medeverdachte 2] praten, kunnen we zo neerzetten hoor.

NN: Als je die jongen 2,5 meier in de maand geeft of zo.

[medeverdachte 1]: Ja, dat, dat ligt, ligt <moet je zo even aan [medeverdachte 2] vragen> ligt eraan of die grote of die eh hoe heet het.

NN: ja, hij heb ruimte genoeg zegt ie

[medeverdachte 1]: … Alleen ik ken t niet bijhouden (…) Kijk en voor jullie is ook kut, jullie kunnen d’r ook niet elke dag heen.67

Op 26 april 2012 zitten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] samen in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: Dus hij had een <stukkie> meegenomen zit er gewoon een klein beetje schimmel in.

(…)

[medeverdachte 2]: Kijk, vaak zit er in, alleen in die grote toppen, dus in die grote stukken.

[medeverdachte 1]: Ik kan er wel om janken, [medeverdachte 2] (…) Ik zie het nog gebeuren dat het helemaal naar de kloten is en ik m’n geld nog geen eens terug krijg. Ik heb me helemaal kapot gewerkt <?> gekost.

[medeverdachte 2]: Ik ga het niet opentrekken, omdat het een grote top was.

[medeverdachte 1]: Oké. Maar kan het ook zijn dat het nat blijft, dat het beschimmeld is?

[medeverdachte 2]: Eh in principe niet (…) Nou, als eh als er een schimmeltje is, schimmel droogt ook in.

[medeverdachte 1]: Ja?

[medeverdachte 2]: Waarschijnlijk hebben die gasten het gewoon niet eh, eh helemaal in het donker en met, met, met een afzuiger.

(…..)

[medeverdachte 2]: Wat voor gasten zijn het eigenlijk?

[medeverdachte 1]: Nou, zo’n Volendammer is het, zo’n eh stukadoor of zo.

[medeverdachte 2]: Nou, het zal wel een maffe junk zijn. Dus effe weer een beetje geld kan ie weer nieuw dingetje neerzetten.

(…..)

[medeverdachte 1]: Wat een ellende (…) Want ja, eh die schimmel <wil natuurlijk niemand kopen>.68

Op 3 mei 2012 zitten [medeverdachte 1], [medeverdachte 4] en NN-man (NN) in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: Nee, ik kon niet jongen, ik zat met 9 kilo wiet in m’n maag. Ja, ja, ja. Is niet te slijten man, alles zit vol. (…) Nee, nee. Nee, het is nou, het is nou wel weg en ik zat, hoe heet het, weet je wat er is, ik zal er zelf voor 1/3 in. Dus ik kon niet… Want die andere gasten wouden het heel graag verkopen.69

Op 12 mei 2012 zitten [medeverdachte 2] en [persoon 3] in de auto. Zij voeren omstreeks 13.14 uur het volgende gesprek:

[medeverdachte 2]: Het schijnt dat die eh dat die lampen (…) nog wel een stukkie eh van eh van de planten af zijn, he? Of niet?

[persoon 3]: Maar die heb ik vorige week hoger gehangen.

[medeverdachte 2]: Oké, maar ze konden dus nog hoger? Want daar gaat het om, want anders moet ik die tafel effe verlagen (…) Ja, want het gaat waarschijnlijk nog wel groeien die dingen.

(…..)

[persoon 3]: Hm. Maar hij krijgt er volgens mij zelf nou ook wel een beetje aardigheid in, die [persoon 14].

[medeverdachte 2]: Ja, ja, ja. Nou… Hij krijg er geen aardigheid in, hij ziet dat het groeit en het goed gaat (…) Ik heb hem gewoon wat dingen uitgelegd hoe die dat moet doen.

(…..)

[medeverdachte 2]: Maar die blauwe meter? Deed die het eh deed die het goed nou?

[persoon 3]: En die <?> die was eruit gehaald, maar dat pompje <hebben we weer> terug gezet door de modem, dat eh dat circulatiepompje.

[medeverdachte 2]: en jij had ook nog die emmers water bijgevuld waarschijnlijk?70

(….)

[medeverdachte 2]: Kijk <het is niet zo heel veel, misschien twee lampen vervangen> (…) is 50 euro per lamp

[persoon 3]: Zeg maar eh, eh, eh, eh een meier, een meiertje per oogst.

[medeverdachte 2]: <?> ander-anderhalve meier per oogst.71

Als het voertuig stopt bevindt het zich in de buurt van de [adres 6] en de [adres 7] in Zaandam. Met ‘[persoon 14]’ in het gesprek wordt [persoon 14], volgens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegeven ingeschreven op de [adres 6] te Zaandam, bedoeld. [persoon 14] is de eigenaar van voornoemde woning.72

Op 12 mei 2012 omstreeks 15.49 uur voeren [medeverdachte 2] en een NN-man (N) het volgende gesprek:

N: <?> he [persoon 14]. Ja.

(….)

[medeverdachte 2]: Heel veel, heel veel contact met hem.

N: Ja, dat ie wat relaxter is nou weet je wel. Want ik vind, vind, vond hem in het begin een beetje gespannen.

[medeverdachte 2]: Ja, ja, was ie ook. Maar toen ik het ei-ei-eigenlijk helemaal had ingebouwd daar (…) weet je dat het gewoon echt goed stond.

N: Kijk, want… Ja, ja, ja als ie natuurlijk met eh groeien.

[medeverdachte 2]: Ja, hij ziet het geld er al aan hangen (…) Ik zei al tegen hem, ik zeg ja, je moet er ook wel rekening mee houden, ik zeg, dat eerste de kosten d’r nog af moeten (…) ik zeg, dus de eerste keer verdien je geen moer (…) Dan gaat het lopen (…) Wat hij normaal gesproken per maand aan gas en licht betaalt (…) wat je verbruikt. Kijk <het is niet zo heel veel, misschien twee lampen vervangen>. Dat is 50 euro per lamp.

(…..)

N: Zeg maar eh eh eh een meier, een meiertje per oogst (…) Ja. Nou laten we zeggen 150.

[medeverdachte 2]: <?> ander-anderhalve meier.

N: anderhalve meier per oogst.

[medeverdachte 2]: Zit je, ziet je goed.73

Op 3 maart 2012, 17 maart 2012, 24 maart 2012, 14 april 2012, 28 april 2012 en 1 mei 2012 zit [medeverdachte 2] in de SsangYong en peilt de auto uit in de buurt van de [adres 6] en de [adres 7] te Zaandam.74

Op 18 november 2012 wordt in de woning aan de [adres 6] te Zaandam diverse goederen aangetroffen die worden gebruikt bij het vervaardigen van softdrugs.75

In de op 3 juni 2013 onder [medeverdachte 2] in beslag genomen Iphone4 is in de ‘notes’ een bestand opgeslagen met als onderwerp ‘kweken op steenwol’. In deze tekst wordt per dag omschreven hoe planten/stekken gekweekt moeten worden.76

Op 9 maart 2013 stuurt [AB] Ok een sms-bericht naar [medeverdachte 1]: ‘Kan je wat met hasj? Pakistaan 46 kg voor 850 p kg’.77

1.5.

Onderhouden van (telefonische) contacten binnen de criminele organisatie

[medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zijn al tien jaar samen en hebben een zoontje.78 Bij de rechter-commissaris verklaren [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] dat zij [verdachte], [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] kennen.79

[verdachte] heeft geen op naam gestelde telefoon, telefoneert met een prepaid telefoon en wisselt diverse malen van telefoonnummer. In de periode van 26 december 2012 tot en met 25 mei 2013 heeft hij minimaal 210 keer telefonisch contact met [medeverdachte 1]. [verdachte] blijft met vier wisselende nummers contact zoeken met wisselende nummers van [medeverdachte 1]. Verder heeft [verdachte] ook telefonisch contact met [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3].80 [deelnemer 8] maakt gebruik van vier verschillende telefoonnummers en heeft met deze telefoonnummers in totaal 207 keer contact met telefoonnummers van [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3].81 Tijdens de doorzoeking in de woning aan de [adres 3] te Kalmthout worden 39 mobiele telefoons in beslag genomen en in de auto van [medeverdachte 2] worden tijdens de aanhouding vijf mobiele telefoons aangetroffen.82 Ook bij van [medeverdachte 3] worden tijdens de doorzoeking in zijn ouderlijke woning aan de [adres 8] te Zwolle zes mobiele telefoons in beslag genomen en in zijn woning aan de [adres 9] worden drie mobiele telefoons in beslag genomen.83

Op 9 april 2013 wordt [verdachte] gebeld door [medeverdachte 1]:

[verdachte]: Ja, je wa- je was wat vergeten. Die eh…

[medeverdachte 1]: Ja. Ja

[verdachte]: …Die kauwgoms

[medeverdachte 1]: Ja, ja, ja.

[verdachte]: Die snoepjes.84

Op 16 april 2013 om 17.10 uur stuurt het telefoonnummer dat bij de vriendin van [verdachte], [vriendin van verdachte], in gebruik is een sms-bericht naar [medeverdachte 1]: ‘Hey kan je morgen die kaartjes meenemen tegen herenveen. Thuis 50 kaartjes ze gaan toch mee die jongens voor Vak 120 ze betalen gelijk’.85 Vervolgens wordt met de telefoon, die in gebruik is bij [medeverdachte 1], een sms-bericht teruggestuurd met de tekst: ‘Ok’.86

Op 28 mei 2013 belt [medeverdachte 3] met [verdachte]:

[verdachte]: He, hé, eh, eh 5000 euro. Kan ik dat van je, van je lenen of niet?

[medeverdachte 3]: Van me lenen?

[verdachte]: Ja, je begrijpt wat ik bedoel toch? Niet lenen, maar eh…

[medeverdachte 3]: Oh dat eh… Ja, nee…

[verdachte]: Niet lenen, maar…

[medeverdachte 3]: Ja, ja. Nee, op dat moment eh ik heb dat op dat moment niet. Ik krijg pas volgende week.87

Op 28 mei 2013 stuurt [medeverdachte 2] een sms-bericht naar [medeverdachte 1]: ‘He wie is big op de telefoon smst in het duits’. [medeverdachte 1] reageert met: ‘die hongaaren voor snoepjes mocht je tekort hebben kan [persoon 15] bij springen’. [medeverdachte 2] stuurt hierop een sms-bericht: ‘OK, maar is kort dag wil het vanavond 5000 en ik ben al bijna in Amsterdam’.88

1.6.

Voertuigen in gebruik bij de criminele organisatie

Van 31 augustus 2010 tot 8 maart 2011 staat een bromfiets met het kenteken [kenteken 3] op naam van [medeverdachte 2].89 Van 8 maart 2011 tot 23 november 2011 staat de bromfiets op naam van haar zwager [persoon 16]. Op 23 november 2011 wordt de bromfiets op naam van [deelnemer 2] geschreven.90 Op 23 december 2011 is [deelnemer 2] naar de politie gegaan en heeft hij verklaard dat hij een dealer is en wil worden aangehouden. Vervolgens haalde hij een zakje met 50 roze pillen uit zijn zak.91 Op 6 november 2012 wordt een e-mail aan [e-mailadres 1] gestuurd vanaf het e-mailadres [e-mailadres 2] over de verzekering van de Peugeot met kenteken [kenteken 3]. De e-mail wordt ondertekend met ‘Groetjes [medeverdachte 2]’.92Op 18 april 2012 is [persoon 17] de bestuurder van de bromfiets met kenteken [kenteken 3]. Op 30 januari 2013 is [deelnemer 5] op heterdaad aangehouden op voornoemde bromfiets toen hij 46 wikkels cocaïne bij zich droeg. Ook op 9 januari 2013 en 15 februari 2013 rijdt [deelnemer 5] op voornoemde bromfiets.93 Op 3 juni 2013 wordt tijdens de doorzoeking aan de [adres 4, huisnummer X II] te Amsterdam het kentekenbewijs deel 1a en deel b van deze bromfiets aangetroffen.94 Op 17 december 2013 wordt het kentekenbewijs van deze bromfiets en een acceptgirokaart voor de betaling van de verzekering op naam van [medeverdachte 2] aangetroffen bij [deelnemer 8].95

De Fiat Punto met het kenteken [kenteken 1] stond van 6 juli 2011 tot 3 februari 2012 op naam van [medeverdachte 2] en is op 3 februari 2012 op naam van [deelnemer 7] geschreven. Op 27 november 2012 belt [medeverdachte 2] met de [garage]:96

[medeverdachte 2]: Hoi, goedemiddag. Hoi, je spreekt met [medeverdachte 2]. Hé, een klein vraagje, he. Mijn Fiat eh staat bij jullie.

[garage]: Ja, dat klopt.

[medeverdachte 2]: Eh is het goed als ik die morgen in, in de loop van de ochtend effe ophaal bij jullie?97

[medeverdachte 1] gaat op 28 november 2012 om 15.40 uur de garage ‘[garage]’ binnen en zit om 15.44 uur als bijrijder naast NN-man als bestuurder in de Fiat Punto met kenteken [kenteken 1].98 [deelnemer 4] rijdt op 11, 12 en 31 oktober 2012 en 28 november 2012 in de Fiat Punto en wordt samen met [persoon 18] op 29 januari 2013 op heterdaad aangehouden in de Fiat Punto in het bezit van cocaïne.99 Ook [persoon 19] rijdt op 28 november 2012 en 6 december 2012 in de Fiat Punto.100 [deelnemer 7] wordt niet in de auto waargenomen.101 [deelnemer 7] verklaart dat iemand anders de auto gebruikt en hij een geldbedrag krijgt. Van [deelnemer 2] krijgt hij geld om de bekeuringen te betalen.102 In de woning aan de [adres 3] wordt een aankoopovereenkomst van de Fiat Punto aangetroffen, de documentatie van de [assurantiekantoor] dat de Fiat Punto op naam van [medeverdachte 2] is verzekerd en een factuur van de [garage].103 In de woning aan de [adres 4, huisnummer X II] worden drie CJIB boetes op naam van [deelnemer 7] van de Fiat Punto aangetroffen.104

1.7.

De werknemers binnen de criminele organisatie

Op 27 oktober 2011 zit [medeverdachte 1] samen met [persoon 4] in de Fiat Punto. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: Jij hebt ook je werktelefoon bij je, he?

[persoon 4]: Ja.

[medeverdachte 1]: Zeker weten? Niet dat ie daar…

[persoon 4]: Ja. Nee, honderd procent, honderd procent.

[medeverdachte 1]: Oké <?> in je zak.

[persoon 4]: Ik heb alles gecheckt.105

Op 20 oktober 2011 zitten [medeverdachte 2] en een NN-man (N) samen in de Fiat Punto, waarbij [medeverdachte 2] onder meer zegt: [medeverdachte 2]: Ik werk alleen maar met vijf of zes mensen die al 10, 20 jaar ken.106

Op 18 januari 2012 zitten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] in de SsangYong en voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: Oh ja, we moeten ook effe het geld natuurlijk effe op die rekening zetten.

[medeverdachte 2]: Ja, moet je morgen effe doen, he.

[medeverdachte 1]: ik ben morgen ergens anders. Moeten we [persoon 13] effe laten doen dan.

[medeverdachte 2]: Kijk, want ik doet liever morgen op het laatste moment.

(…..)

[medeverdachte 1]: Maar ik vraag me altijd af, ken je dat wel pinnen zo’n groot bedrag?

[medeverdachte 2]: Bij eh winkels (…) gewoon bij een eh bij een geldautomaat. Kun je bij een andere bank zeg maar maar 250 euro per dag pinnen en bij je eigen bank 500.

[medeverdachte 2]: en als je nou <vroeg> in de winkel bent, weet je (…) Je wil iets kopen of zo, dan kan je geloof ik iets van eh 7- 8000 euro pinnen.107

Op 17 maart 2012 zitten [medeverdachte 2] en [persoon 3] samen in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 2]: Weet je wat het nou gewoon is. We werken nou gewoon m-m-m-met B-categorie mensen (…) [persoon 13] die krijg je niet te pakken of die neemt niet op of die is er gewoon weer niet. En die <[persoon 20]> die is nou met stage ook bezig (…) Maar die [persoon 12] man, die loopt ook <?>

[persoon 3]: Maar wie is die [persoon 12] dan?

[medeverdachte 2]: [persoon 12] (…) Moet ie een auto hebben, moet ik dan ja op zeggen (…) waarom die niet met de scooter gaat (…) Echt. Het zijn vermoeiende gasten jongen.

[persoon 3]: Ja.

[medeverdachte 2]: maar ook eh bijna allemaal totaal geen, geen, geen zelf initiatief (…) Zoals gisteravond ook, de telefoon is één keer gegaan. <?> ik zeg, oké. Ik zeg, wat is dat nou? (…) ik zei tegen [medeverdachte 1] <?> stad wel effe in, ga gewoon even naar plekjes weet je <?> (…) Nou, toen is die [persoon 20] uiteindelijk maar effe meegegaan. Effe een rondje <stad> gedaan. (…) Kom je toch weer een paar mensen tegen.

(…..)

[persoon 3]: [persoon 21] is wel serieus of toch…?

[medeverdachte 2]: Nee (…)Betrouwbaar nul komma nul. Hij zet gewoon ’s nachts z’n telefoon uit of hij geeft ‘m aan z’n buurjongen (…) die gozer die kent al die klanten niet.108

Op 18 maart 2012 zitten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] samen in de SsangYong en voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: <Leuk> Is dat [persoon 13] niet meer in die schuldsanering zit, kan die ook makkelijk een auto op z’n naam eh…

(…..)

[medeverdachte 2]: Nee, tenzij ze beslag <?> leggen (…) Snap je? Daar gaat het meer om. Dat ding dat nemen ze gewoon in beslag.109

Op 21 april 2012 zit [medeverdachte 1] met een NN-man (NN) in de SsangYong en voeren zij het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: Rot op man. Ah jongen, daarom zeg ik, goed personeel jongen als je dat hebt (…) Het is gewoon wegbrengen jongen. Dat is toch niet zo. (…) Ik kan wel janken met die gasten.

(…..)

[medeverdachte 1]: Ja, dat is het, het is geen domme jongen of zo hoor.

NN: Nee?

[medeverdachte 1]: Nee, helemaal niet eigenlijk, maar <?> weer.

NN: Ja, dat eh d’r valt toch ook niet te werken met hem weet je.

[medeverdachte 1]: Nee. <?> bij gebrek aan beter (..) Ja, dat <vind ik> ik zit, ik zit…Ja, ik zit, ik zit echt met derdegraads mensen jongen. De ene is <een goeie gast> die is elke dag pas om 5 uur wakker. Daarvoor kan ik hem niet bereiken.110

Op 22 april 2012 zitten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] samen in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1] vraagt aan [medeverdachte 2] of het druk was in het honk. [medeverdachte 2] zegt van niet. Allemaal van die kneuzen waar je niets aan hebt. [medeverdachte 2] zegt dat ze er wel een paar naar toegestuurd heeft en dat op een gegeven moment [persoon 22] (fon.) uit Mijdrecht zich er ook mee ging bemoeien. [medeverdachte 2] zegt dat hij zo opvallend bij de wc staat. Als je opgepakt wil worden. Ik tegen hem gezegd dat hij wel een beetje op moet letten. [medeverdachte 1] vindt het niet zo erg, maar [medeverdachte 2] legt aan [medeverdachte 1] uit dat diegene niet alleen bij het toilet blijft staan, maar dat hij erin en eruit gaat en dat dat niet goed is.111

Op 25 april 2012 zit [medeverdachte 1] met [medeverdachte 4] in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: Maar eh ik eh ik kan eigenlijk niet rekenen op zo’n jongen weet je.

[medeverdachte 2]: Nee, nee.

[medeverdachte 1]: Het is ellende man. Zoals vandaag ook weer. Heb je die [persoon 17] <?> werkt.

[medeverdachte 2]: Doet ie ook wat dan?

[medeverdachte 1]: Ja <?> is helemaal niks man.

[medeverdachte 2]: [persoon 17] kan het niet?

[medeverdachte 1]: Nee, is gewoon een kneus man.

[medeverdachte 2]: Kneus in welk opzicht?

[medeverdachte 1]: Ja, gewoon met alles. De eerste dag dat ie al eh had gereden, zat er allemaal schade op die scooter.

(…..)

[medeverdachte 2]: Weet je wat het is als je [persoon 4] belt en je belt [persoon 13], [persoon 4] altijd 10x trager

[medeverdachte 1]: dat zit er niet in bij [persoon 4] (…) eigen initiatief…al die tijd maar 1x zelf initiatief genomen. Of zelf eens schemaatje maken wat moet ik doen of zelf eens naar iemand toe gaat… of dat nummer een beetje verspreiden.112

Op 25 april 2012 zitten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] in de auto:

[medeverdachte 1]: Hebben jullie nog extra of is dit alleen de bestelling?

[medeverdachte 4]: Ja.

[medeverdachte 1]: Of anders desnoods 50 of 100 weet je. Ja, toch niet te gek.

[medeverdachte 4]: En wat eh wat zit hier voor mij in dan? Of dat is eh…

[medeverdachte 1]: <toch heb ik eh> gister uitgelegd.

[medeverdachte 4]: Ja. <Inhalig he>.113

Op 12 mei 2012 zitten [medeverdachte 2] en [persoon 3] samen in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 4]: Nou ja, we hebben eigenlijk alleen [persoon 13] die hier werkt. Nou ja, die functioneert ook op half 11. Die snapt ook de rest niet. En <[persoon 12]? Werkte twee avondjes in de week, maar die is ook weg.

(…..)

[persoon 3]: Nee, maar dat, maar dat, dat, daar zat ik met [medeverdachte 1] al over, je, je vist eigenlijk… Ja, dat eh… Dan moet je dat allen, bij, van te voren af inkoop leren. Je hebt natuurlijk allemaal types die zitten d’r zelf aan.

[medeverdachte 2]: Ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat, snap ik voor de rest wel. Maar weet je wet ook is, nou ja, die [persoon 13] die doet het nou maar eh… Weet je wat ook is, ze snappen dus gewoon niet, kijk we betalen gewoon die mensen <?? (…) Het is nu gewoon hup ja, die heb, daar krijg je gewoon een percentage voor.

[persoon 3]: Ja, je wordt gewoon nou per pakkie betaald?

[medeverdachte 2]: Ja.114

Op 20 januari 2012 koopt [medeverdachte 2] de SsangYong met het kenteken [kenteken 2] bij [autobedrijf] voor een geldbedrag van € 9.700,-. Dit bedrag is in twee delen betaald, namelijk in

€ 4.925,- aan contant geld en € 4.4774,59 met een mastercard, die op naam staat van

[deelnemer 4]. De bankrekening van [deelnemer 4] is gevoed met een overboeking van de ABN Amro bankrekening van [medeverdachte 4]. De rekening van [medeverdachte 4] is gevoed met een contante storing om deze overboeking mogelijk te maken. De saldi op alle gebruikte bankrekeningen zijn niet toereikend voor het uitvoeren van de transacties zonder opwaardering van de saldi door de voorgaande stap.115 Ook de vliegtickets van [medeverdachte 2], [medeverdachte 1] en [zoon van medeverdachte 1 en 2] van 7 januari 2013 tot en met 19 januari 2013 naar Las Palmas zijn online betaald met een creditcard van [deelnemer 4].116 [medeverdachte 4] betaalt middels poststorting op 29 november 2012 € 2.000,-, op 28 december 2012 € 2.000,- en op 28 maart 2013 € 2.000,- ten behoeve van de huur van de woning aan de [adres 3] te Kalmthout en op 26 april 2013 € 274,17 ten behoeve van [energieleverancier], in opdracht van [medeverdachte 2].117

Op 14 en 15 december 2012 wordt vanaf de internetaansluiting van de [adres 4, huisnummer X II] te Amsterdam gezocht naar bedrijfsruimten en loodsen. Bij de zoekslagen op Marktplaats wordt gebruik gemaakt van het e-mailadres [e-mailadres 2].118 Op 16 april 2013 belt [verdachte] met zijn vriendin en spreekt [verdachte] over het feit dat hij op zoek is naar een loods waar een vrachtwagen in kan. Er wordt gesproken over een loods aan de [adres 1].119 Op 22 april 2013 rijden [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [verdachte] naar een loods-verzamelgebouw dat is gelegen aan een zijstraat van de [adres 1].120 Op 22 mei 2012 belt [verdachte] met [persoon 23] en zegt dat hij op zoek is naar een loods voor een vriend waarin een vrachtwagen kan van 4 meter breed en 4 meter hoog.121

1.8.

Het incasseren van schulden door de criminele organisatie

Op 23 april 2012 zit [medeverdachte 1] met NN-man (NN) in de SsangYong en voeren zij het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: Nou kijk, weet je wat wel een voordeel is <?> met al die bedragen die openstaan. Ik heb heel veel mensen om te blijven werken, snap je. Of je geeft geld of je gaat werken, dus eigenlijk heb ik nou al <?> jarenlang gezien <?>.

(…..)

[medeverdachte 1]: ik heb zelf nog 2 dames Rolexen, 1 Cartier, 1 Pasha.

NN: Gestolen?

[medeverdachte 1]: Nee, als ik van mensen geld krijg en ze hebben geen geld dan pak ik zo’n klok af.122

In de woning aan de [adres 3] te Kalmthout zijn verschillende administratieve lijsten aangetroffen en in beslag genomen.123 In de woonkamer zijn diverse kopieën aangetroffen met hierop namen en getallen. Deze vijf pagina’s tellende lijst is rechtstreeks gekopieerd uit het onderzoek [onderzoek C]. Op de kopieën zijn met rode pen diverse correcties aangebracht.124 Achter deze administratie zijn twee pagina’s aangetroffen, die met de programma’s ‘Word’ en ‘Excel’ zijn gemaakt.125 In de woning aan de [adres 3] wordt nog een digitaal vervaardigde lijst aangetroffen, die overeenkomt met voornoemde lijsten, maar ook op veel namen en getallen afwijkt. In totaal staan er 105 namen op deze lijst met een bij elkaar opgeteld bedrag van € 251.480,90.126 Op de pagina’s met instructies staan 22 nummers vermeld. [deelnemer 8] heeft met 21 van de 22 nummers belbewegingen gehad.127

Op 25 maart 2013 worden door [deelnemer 8] diverse sms-berichten verstuurd naar het telefoonnummer in gebruik bij [medeverdachte 1] over zijn werkzaamheden.128 Op 29 maart 2013 stuurt [deelnemer 8] een sms-bericht naar [medeverdachte 2] met de tekst: ‘[persoon 17] heeft de eerste keer bij die lange betaald en de tweede en de derde keer bij die andere [verdachte] net die tatoo in hals. Komt dus op 375’. Op 1 april 2013 stuurt [deelnemer 8] een sms-bericht aan [medeverdachte 2] met de inhoud: ‘Ok. Volgens mij kan ik beter sommige dingen met jou regelen. Die ander is zo druk dat ik bang ben dat hij dingen vergeet te schrijven.129

Op 17 december 2013 wordt [deelnemer 8] aangehouden. Tijdens een doorzoeking in het kantoorpand waar hij werkt wordt het kentekenbewijs van de bromfiets [kenteken 3] gevonden en een acceptgirokaart op naam van [medeverdachte 2] en de [adres 4, huisnummer X II]. Ook wordt een notitieblokje aangetroffen met daarop diverse namen, die ook op de in België aangetroffen administratie voorkomen.130

1.9.

De bijnaam van [medeverdachte 1] is ‘[bijnaam van medeverdachte 1]’

Op 19 november 2012 belt [medeverdachte 4] met de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 6]:

[medeverdachte 4]: Nee, ik had eh ik was met eh zaterdag met [bijnaam van medeverdachte 1] en [persoon 22] naar een housefeest in Hasselt met een paar gasten van Anderlecht (…) veel eh, eh van die bonnen hadden we of zoiets dergelijks. Dus eh ik zeg als je op die Belgen moet gaan wachten met die ene slokjes weet je wel eh steeds. Laten we dan direct gewoon zes bier tegelijk halen. Of tenminste dan drie voor [medeverdachte 1], drie voor mij en dan eh [persoon 22] met z’n, met z’n Baco.131

Op 29 november 2012 belt [medeverdachte 4] met de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 7]:

[medeverdachte 4]: [bijnaam van medeverdachte 1] is wel gecharmeerd van [persoon 24]. [persoon 24] is een beetje studentikoos, maar nergens bang voor.

(…..)

[medeverdachte 4]: [bijnaam van medeverdachte 1] heeft graag dat soort types om zich heen.132

In een telefoongesprek tussen [medeverdachte 4] en [persoon 22] op 7 december 2012 wordt meerdere malen ‘[bijnaam van medeverdachte 1]’ genoemd. Tevens wordt door [medeverdachte 4] ook de naam ‘[medeverdachte 1]’ benoemd en [persoon 22] noemt de naam ‘[medeverdachte 1]’ in hetzelfde gesprek.133

Op 17 april 2013 om 11.30.10 uur belt [verdachte] met [vriendin van verdachte]:

[verdachte]: Hé ken jij effe [bijnaam van medeverdachte 1] sms’en hoe laat ie, die d’r zo is?

[vriendin van verdachte]: Dus wat moet ik sturen?

[verdachte]: S- Hé ben je al in de buurt of eh weet je hoe laat je al eh hoe laat je hier bent?

[vriendin van verdachte]: Oké. Ja. Doei, doei.134

Op 17 april 2013 om 11.30.55 uur wordt er een sms-bericht gestuurd tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 8] en het telefoonnummer [telefoonnummer 9]: ‘Weet je al hoe laat je hier bent? Gr’.135

Op 25 april 2012 zitten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] samen in de SsangYong. Zij voeren het volgende gesprek:

[medeverdachte 1]: anders [persoon 13] ff bellen, ze zijn aan knokken beneden…<nvt>…café.

[medeverdachte 4] belt [persoon 13]: Hey [persoon 13] ben je in het café? Ik geef je [bijnaam van medeverdachte 1] even.

[medeverdachte 1] aan de lijn: Ben je in café.. ben je druk op pad.136

Op 4 mei 2013 belt [verdachte] met de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 10] (NN):

[verdachte]: Hé, volgens mij is [bijnaam van medeverdachte 1] opgepakt, ouwe.

NN: [bijnaam van medeverdachte 1]? [medeverdachte 1]?

[verdachte]: Ja. In Spanje.

NN: Ja, dat meen je niet.

[verdachte]: Hé, ik krijg die [medeverdachte 3] ook niet meer te pakken. Alles… Iedereen zo’n telefoon staat uit. Staat op teletekst eh Nederlandse bende opgepakt. (…) Want hij had daar een, een eh had daar een laboratorium is opgepakt, XTC-laboratorium. En eh hij liet eh mensen kweken daarzo, voor de Nederlandse markt allemaal.

NN: Ik kom zo effe naar je toe. We gaan dit niet zo over de telefoon bespreken.137

1.10.

[medeverdachte 3] is de vervanger

Op 18 december 2012 belt de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 11][telefoonnummer 11] (NN1) met [persoon 5]:

NN1: Hé, hoe is het?

[persoon 5]: Eh redelijk. Met wie spreek ik trouwens.

NN1: Ja, met die vervanger.

[persoon 5]: Oh klopt. (…) Oh is die er niet?

NN1: Hij is even weg, maar eh dat eh hij, hij ja, of je het met mij even wou afhandelen.138

Op 19 december 2012 belt de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 11][telefoonnummer 11] (NN1) met [verdachte]:

NN1: Hé.

[verdachte]: Met wie spreek ik?

NN1: Ja, je spreekt met die vervanger.

[verdachte]: Hé, jongen. Hé, wanneer is ie, is hij er zelf?

NN1: Eh als het goed is vandaag, vanmiddag.

[verdachte]: Oh. [medeverdachte 2] ook?139

Op 11 januari 2013 belt de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 12][telefoonnummer 12] (NN1) met de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 13] (NN2):

NN2: Ik spreek toch met [medeverdachte 1], he?

NN1: Nee, die is even op vakantie. Je spreekt met die vervanger.

NN2: Oké. O-oke’. Oké. Ja, dat dacht ik wel ja. Goed.140

Op 28 mei 2013 belt [medeverdachte 3] als gebruiker van het nummer [telefoonnummer 14] met [verdachte]:

[verdachte]: Hé [medeverdachte 3], met [verdachte]. (…) Hé, hé, eh, eh 5000 euro. Kan ik dat van je, van je lenen of niet?

[medeverdachte 3]: Van je lenen?

[verdachte]: Ja, je begrijpt wat ik bedoel toch? Niet lenen, maar eh…

[medeverdachte 3]: Oh dat eh… Ja, nee…

[verdachte]: Niet lenen, maar…

[medeverdachte 3]: Ja, ja, nee, op dat moment eh ik heb dat op dat moment niet. Ik krijg pas volgende week.

(…..)

[verdachte]: En weet je, wie, voor wie doet [bijnaam van medeverdachte 1] dat eigenlijk? (…) Je hebt het toch wel overgenomen? Hij zit nu alleen maar in het eh buitenland.

[medeverdachte 3]: Ja, volgens mij wel. Maar ehm eh heb je morgen tijd?141

1.11.

Telefoon 39 is in gebruik bij [medeverdachte 1]

Tijdens de doorzoeking aan de [adres 3] te België zijn op 3 juni 2013 39 telefoons aangetroffen en in beslag genomen.142 Een van deze telefoons is een Samsung telefoon met het telefoonnummer [telefoonnummer 15], telefoon 39.143

In telefoon 39 staat [persoon 7] met vier verschillende nummers bij de contacten opgeslagen: ‘[A]’ ([telefoonnummer 16]), ‘[A] Goed’ ([telefoonnummer 17]), ‘[A A]’ ([telefoonnummer 18]) en ‘[A A]’ ([telefoonnummer 19]). Tevens staat [AB] met vier verschillende nummers bij de contacten opgeslagen: ‘[AB]’ ([telefoonnummer 20]), ‘[AB] Goed’ ([telefoonnummer 21]), ‘[AB] Ok’ ([telefoonnummer 22]) en ‘[AB] Ok’ ([telefoonnummer 23]). Van 23 mei 2013 tot en met 31 mei 2013 vindt de volgende sms-conversatie plaats tussen telefoon 39 en ‘[AB] Ok’:

39: ‘He heb je caustic soda een pallet.’

[AB] Ok: ‘Is dat er ook vloeibaar wat je vroeg?’

39: ‘Nee zijn zakken is soort kristal.’

[AB] Ok: ‘Hoeveel wil je precies? 5 6 of 700.’

39: ‘Doe maar 700’.

39: ‘Ben met ze aan het smse hoeveel zat er ook alweer in een zak’

[AB] Ok: ‘Geen idee heb gewoon 700 kg klaar laten zetten.

[AB] Ok: ‘J wilt wel toch? Heb het al staan’144

Op 3 juni 2013 is tijdens de aanhouding van [medeverdachte 2] telefoon P1 met het telefoonnummer [telefoonnummer 15] in haar auto aangetroffen. Er staat slechts één persoon opgeslagen in de contacten van de telefoon, namelijk ‘[A A]’. Dit is dezelfde naam als een van de contacten in telefoon 39. Op 23 mei 2013 stuurt ‘[A A]’ naar telefoon 39: ‘Zullen we gelijk nieuwe tel en kaart doen’. Daarna vindt, op twee smsjes na, geen contact meer plaats via telefoon 39 tussen de gebruiker van telefoon 39 en ‘[A A]’. Via telefoon P1 vindt een sms-conversatie plaats over 700 kilo caustic soda die [AB] ok voor de gebruiker van telefoon 39 heeft besteld.145 De gebruiker van telefoon P1 stuurt naar ‘[A A]’: ‘Ja is voor die soda en is kut staat morge klaar voor ze die gast smst maar steeds voor de tyd morge en is 700 kilo volgens mij zat het per 10 kilo verpakt in een zak vorige x’.146 Ook wordt gestuurd ‘moet ie dat doen zit nu met 700 kilo in me mik a 5250 maar zondag ff praten want wiste de prys al 2 dagen terug’.147 De gebruiker van telefoon P1 neemt de sms-conversaties van telefoon 39 over nadat ‘[A A]’ suggereert een nieuwe kaart en tel te doen.148 Tijdens de aanhouding van [medeverdachte 2] wordt in haar auto telefoon P4 met het telefoonnummer [telefoonnummer 24] aangetroffen.149 Op 31 mei 2013 stuurt telefoon P4 naar telefoon 4: ‘Ok bedden zijn opgemaakt boven en heb met nog kippetjes gebakken staan in de keuken doen jullie zachtjes [zoon van medeverdachte 1 en 2] is er onrustig beetje ziek weer’.150 Op 31 mei 2013 smst de gebruiker van telefoon P4 het volgende naar de gebruiker van telefoon 4: ‘(…) en die [persoon 7] reageert niet meer en die [AB] ok blijft sms en van je neemt ze wel he heb ze staan pff’.151 Op 31 mei 2013 smst de gebruiker van telefoon P4 naar telefoon 4: ‘Ze willen ons m hebben kan dat voor 5 want vraag voor die takken ook 5 of is dat teveel heb zelf 44 betaald’.152 Dit sms-bericht staat ook in telefoon 4 voornoemd.153

Bewijsoverwegingen

Criminele organisatie

Volgens de huidige jurisprudentie (vgl. onder meer Hoge Raad 22 januari 2008, NJ 2008, 72) wordt onder een criminele organisatie een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur tussen de verdachte en ten minste één andere persoon verstaan. Niet is vereist dat daarbij komt vast te staan dat een persoon, om als deelnemer aan die organisatie te kunnen worden aangemerkt, moet hebben samengewerkt met, althans bekend moet zijn geweest met, alle personen die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds hetzelfde is. Ook is niet vereist dat het samenwerkingsverband steeds uit dezelfde personen bestaat of dat alle deelnemers elkaar kennen. Evenmin is vereist dat ten aanzien van alle deelnemers blijkt van een gestructureerde vorm van samenwerking met een of meer andere deelnemers van de organisatie. Wel moet worden vastgesteld dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk had, waartoe het voorwaardelijk opzet onvoldoende is. De verdachte moet een aandeel hebben in het samenwerkingsverband dan wel moet de verdachte de gedragingen, die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van die organisatie, ondersteunen (vgl. onder meer Hoge Raad 3 juli 2012, LJN: BW5161). Voorts moet worden bewezen dat verdachte opzet heeft gehad op het deelnemen aan die criminele organisatie. Voldoende daarvoor is dat de verdachte in zijn algemeenheid wist dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft gehad. Niet is vereist dat de verdachte enige opzet heeft gehad op de door de criminele organisatie beoogde concrete misdrijven.

De rechtbank acht op basis van de ten aanzien van feit 1 onder 4.3.1. genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte samen met medeverdachten [medeverdachte 1], [medeverdachte 2], [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] en tevens [deelnemer 2], [deelnemer 3], [deelnemer 4], [deelnemer 5], [deelnemer 7] en [deelnemer 8] heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, die als oogmerk het plegen van misdrijven als bedoeld in de artikelen 2, 3 en 10a van de Opiumwet heeft gehad. Op basis van het dossier kan niet ten aanzien van alle verdenkingen van afleveringen van drugs worden vastgesteld dat daadwerkelijk drugs zijn afgeleverd, nu door de politie in sommige gevallen geen verdovende middelen zijn onderschept. Dit staat echter niet in de weg aan het oordeel dat het oogmerk van de criminele organisatie bestond uit het plegen van drugsdelicten, aangezien het immers gaat om het beoogde doel van de organisatie en niet zozeer om het gerealiseerde doel. Dat het oogmerk van de organisatie mede gericht was op het binnen het grondgebied van Nederland brengen van verdovende middelen, leidt de rechtbank af uit de omstandigheid dat in België (al dan niet reeds gebruikte) grondstoffen voor de fabricage van synthetische drugs alsmede aanzienlijke hoeveelheden XTC/MDMA, cocaïne en amfetamine zijn aangetroffen en de handel in verdovende middelen zich voornamelijk in Nederland afspeelde. Nu de handel in MDMA (XTC), cocaïne en/of amfetamine onder feit 2 ten laste is gelegd, zal een deel van de handelingen (die tevens vallen onder het oogmerk van de criminele organisatie) onder dat feit nader worden uiteengezet.

Verdachte heeft samen met de medeverdachten en de andere deelnemers een gestructureerd samenwerkingsverband gevormd en zij hebben ieder een aandeel gehad in de verwezenlijking van het oogmerk van de criminele organisatie dan wel ondersteunende gedragingen verricht die strekten tot, of rechtstreeks verband hielden met, de verwezenlijking van het oogmerk van voornoemde organisatie. De concrete rol van verdachte zal onder het kopje ‘verdachte als deelnemer binnen de organisatie’ worden besproken. In deze zaak wijzen diverse elementen op het bestaan van een dergelijke criminele organisatie. Deze specifieke kenmerken, zoals onder meer het versluierde taalgebruik dat wordt gebezigd, het gebruik van voertuigen ten behoeve van de organisatie, de telefonische contacten tussen de deelnemers en de rolverdeling, zullen per onderwerp aan bod komen in dit vonnis.

Versluierd taalgebruik

In het dossier bevinden zich diverse verslagen van OVC-gesprekken, afgetapte telefoongesprekken en sms-berichten. Op basis van voornoemde communicatie kan worden vastgesteld dat door verdachte, de medeverdachten en de andere gespreksdeelnemers versluierd wordt gesproken. Sommige uitgewerkte OVC-gesprekken verschillen in dit opzicht van voornoemde communicatiemiddelen. De rechtbank heeft op basis van de uitwerkingen van die gesprekken de indruk gekregen dat verdachte en de medeverdachten zich in de Fiat Punto en de SsangYong veiliger waanden en er niet op bedacht waren dat deze gesprekken werden opgenomen. Uit de in de auto’s opgenomen vertrouwelijke communicatie blijkt immers dat door de gespreksdeelnemers openlijker wordt gesproken over diverse drugsdelicten, zoals dit ook in de bewijsmiddelen ten aanzien van feit 1 is weergegeven.

Ten aanzien van het versluierde taalgebruik dat door de leden van de criminele organisatie veelvuldig wordt gebezigd in de afgetapte telefoongesprekken en in de verstuurde sms-berichten, merkt de rechtbank het volgende op.

De inhoud van de gesprekken is voor een buitenstaander niet inzichtelijk, terwijl de gesprekspartners telkens precies lijken te weten waar de gesprekken over gaan. Zo wordt er binnen de criminele organisatie onder meer gesproken over ‘autobandjes’, kiezelsteentjes’, ‘snoepjes’, ‘aspirines’, ‘kauwgoms’ en ‘kaarten’. Op basis van de context van de gesprekken, en in sommige gevallen ook op basis van een latere aanduiding van drugs voor de versluierde begrippen of een bevestiging van een levering van XTC-pillen, kan worden vastgesteld dat het in voornoemde gesprekken niet om de daadwerkelijke goederen gaat die worden genoemd. Dat het in de gesprekken waar over ‘autobandjes’ en ‘kaarten’ wordt gesproken feitelijk niet om voornoemde goederen ging, maar om de bestelling en levering van XTC-pillen, zal onder feit 2 nader worden besproken. Verder wordt door de gespreksdeelnemers herhaaldelijk over prijzen en hoeveelheden gesproken, maar worden de hoeveelheden niet naar eenheden, kilo’s, euro’s en liters geconcretiseerd. In april 2013 wordt bijvoorbeeld over 180 ‘kilometer’ en de ‘huisnummers’ 80 en 125 gesproken, terwijl op basis van de in het dossier opgenomen verklaring van [deelnemer 6] – die eveneens nader zal worden uitgewerkt onder feit 2 – is komen vast te staan dat de getallen terugslaan op de sterkte van XTC-pillen. Verdachte heeft geen verklaring willen gegeven voor de gebezigde uitdrukkingen en heeft zich ten aanzien van het grootste deel van de OVC-gesprekken, verstuurde sms-berichten en afgetapte telefoongesprekken op zijn zwijgrecht beroepen.

De rechtbank stelt vast dat verdachte en de andere deelnemers van de criminele organisatie de context van de gesprekken en hun taalgebruik op elkaar afstemden. Deze stelling wordt ondersteund door de diverse onder feit 1 uitgewerkte bewijsmiddelen. Verdachte heeft in verhullende taal gesproken om op die manier uit de handen van politie en justitie te blijven en de criminele organisatie te kunnen voortzetten.

Gebruik van voertuigen

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de gebezigde bewijsmiddelen ten aanzien van de Fiat Punto en de Peugeot bromfiets, de feiten en omstandigheden in deze zaak niet anders kunnen worden geduid dan een katvangersconstructie.

Een katvangersconstructie is bedoeld om de andere deelnemers en met name de leidinggevenden van de criminele organisatie buiten beeld te houden. Het is daarmee aannemelijk te achten dat de Fiat Punto en de Peugeot bromfiets fungeerden als ‘bedrijfsauto’ en bedrijfsscooter’ en door de diverse personen van voornoemde organisatie werden gebruikt voor het exploiteren van bedrijfsactiviteiten. Bevestiging voor een dergelijke lezing wordt gevonden in de onder dit feit uitgewerkte observaties, waaruit blijkt dat diverse deelnemers van de criminele organisatie worden geobserveerd in de Fiat Punto en op de Peugeot bromfiets. De rechtbank wordt gesterkt in haar overtuiging dat deze voertuigen ten behoeve van de criminele organisatie werden gebruikt, nu bij [deelnemer 4] en [deelnemer 5] verdovende middelen werden aangetroffen op het moment dat zij gebruik maakten van de twee voertuigen en derhalve daadwerkelijk kan worden vastgesteld dat de auto en de bromfiets werden gebruikt ter verwezenlijking van het criminele oogmerk van de organisatie, namelijk de handel in verdovende middelen. Tevens heeft medeverdachte [medeverdachte 4] bestellingen zwavelzuur met de Fiat Punto opgehaald.

Alles in onderlinge samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat bewezen kan worden dat zowel de Fiat Punto als de Peugeot bromfiets worden gebruikt ten behoeve van de criminele organisatie. De rechtbank zal er in haar vonnis dan ook vanuit gaan dat, wanneer een van deze voertuigen wordt aangehaald in de bewijsmiddelen of wordt benoemd in een bewijsoverweging, het gebruik daarvan uit hoofde van de criminele organisatie is geweest.

Contacten tussen de deelnemers binnen de criminele organisatie

Vastgesteld kan worden dat verdachte en de medeverdachten elkaar kenden en onderling contact onderhielden. Gebleken is dat verdachte samen met medeverdachte [medeverdachte 1] in de SsangYong heeft gezeten en telefonisch contact onderhield met onder meer medeverdachten [medeverdachte 3], [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4]. Tijdens de ritjes in de auto en de telefoongesprekken werd gesproken over het ontwikkelingen van diverse plannen, die onder meer zagen op de productie van synthetische drugs en de handel in verdovende middelen. Op basis van diverse observaties, OVC-gesprekken en tapgesprekken kan tevens worden vastgesteld dat verdachte en de medeverdachten ook contact hadden met de andere deelnemers binnen de organisatie. De rechtbank wijst daarbij op de contacten van medeverdachten [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] met [deelnemer 8], het contact van medeverdachte [medeverdachte 3] met [deelnemer 3] ten aanzien van het vervoeren van cocaïne naar België en het contact dat de medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] onderhielden met [deelnemer 5].

De rechtbank stelt derhalve vast dat verdachte en de medeverdachten onderling veelvuldig – al dan niet direct – contact onderhielden. Tijdens de contacten werd veel versluierd gesproken, zoals reeds is overwogen. Opvallend is dat de deelnemers aan dergelijke gesprekken elkaar er vaak op wezen dat bepaalde dingen beter niet over de telefoon konden worden besproken. Op basis van het dossier is bovendien komen vast te staan dat verdachte en andere deelnemers van de criminele organisatie beschikten over meerdere mobiele telefoons en/of frequent wisselden van telefoonnummer, maar elkaar telkens bleven vinden. Een dergelijke gang van zaken is kenmerkend voor het bestaan van een professionele criminele organisatie.

‘[bijnaam van medeverdachte 1]’ als bijnaam van [medeverdachte 1]

Gelet op de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen is de rechtbank van oordeel dat wanneer in de bewijsmiddelen ‘[bijnaam van medeverdachte 1]’ wordt uitgeschreven, het hier medeverdachte [medeverdachte 1] betreft.

[medeverdachte 1] gebruiker van telefoon 39

Tijdens de doorzoeking in de woning aan de [adres 3] te België worden 39 telefoons aangetroffen. Op basis van de hiervoor uitgewerkte tapgesprekken en sms-berichten kan volgens de rechtbank worden vastgesteld dat medeverdachte [medeverdachte 1] de gebruiker is geweest van telefoon 39. Daar waar in het vonnis wordt gesproken over telefoon 39, of de gebruiker van telefoon 39, dient medeverdachte [medeverdachte 1] te worden ingelezen.

[medeverdachte 3] als vervanger voor [medeverdachte 1]

Medeverdachte [medeverdachte 3] heeft in bepaalde periodes gebruik gemaakt van de telefoonnummers [telefoonnummer 3] en [telefoonnummer 12], die daarvoor door medeverdachte [medeverdachte 1] werden gebruikt en hij fungeerde op die momenten als de vervanger van [medeverdachte 1]. Op basis van de in de bewijsmiddelen uitgewerkte tapgesprekken op dit onderdeel, kan worden vastgesteld dat [medeverdachte 3] de andere gesprekdeelnemers telkens snel duidelijk maakte dat zij met de vervanger spraken. Op de momenten dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] op vakantie waren, gaf [medeverdachte 3] aan dat de ander er niet was en dat ze het ook met hem konden regelen. Gelet op de tapgesprekken waarin [medeverdachte 3] zichzelf de vervanger noemt, acht de rechtbank bewezen dat hij gedurende bepaalde periodes waarnam voor [medeverdachte 1]. De rechtbank wordt daarbij gesterkt in haar overtuiging, nu verdachte tijdens een telefoongesprek met [medeverdachte 3] aan hem vraagt of hij het wel heeft overgenomen. Tevens geeft hij in een ander gesprek bij een derde aan dat hij vermoedt dat ‘[bijnaam van medeverdachte 1]’ in Spanje is opgepakt. Vervolgens wordt in één adem de voornaam van [medeverdachte 3] genoemd als een persoon, die eveneens niet meer te bereiken is.

De rechtbank stelt vast dat medeverdachte [medeverdachte 3], bij afwezigheid van medeverdachte [medeverdachte 1], de continuïteit van de criminele organisatie waarborgde.

Het maken van plannen

Verblijfplaats in België

[medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zijn naar België verhuisd. Op basis van een OVC-gesprek van 11 maart 2012 stelt de rechtbank vast dat die verhuizing plaatsvond (mede) met het doel om uit de handen van politie en justitie te blijven, althans de opsporing in ieder geval te bemoeilijken. Deze verhuizing wordt door de rechtbank uitgelegd als het smeden van plannen ten behoeve van de uitvoering van de ten laste gelegde misdrijven door de criminele organisatie. Een dergelijke handeling is tekenend voor de professionele en geraffineerde wijze waarop medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2], als leidinggevende van de criminele organisatie, te werk zijn gegaan.

Vooronderzoek productie synthetische drugs

Ten aanzien van het maken van plannen om de ten laste gelegde misdrijven te begaan, acht de rechtbank van belang dat via de internetverbinding aan de [adres 4, huisnummer X II] te Amsterdam diverse zoekslagen zijn gedaan naar onder meer grondstoffen van synthetische drugs, bedrijven die apaan leveren en de werking van een XTC-laboratorium. Voorts worden in de woning aan de [adres 3] te Kalmthout diverse briefjes aangetroffen, die uitschrijven hoe verdovende middelen kunnen worden gemaakt en wat de benodigdheden hiervoor zijn. Opvallend is dat vervolgens door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] bestellingen van zwavelzuur en apaan worden gedaan, terwijl dit beide grondstoffen zijn die voorkomen in het vooronderzoek dat op internet wordt gedaan. Ook komen de betreffende stoffen voor op de briefjes, die in de woning in België worden aangetroffen. Door medeverdachte [medeverdachte 4] worden niet nader toegelichte stortingen aan [persoon 6], de afzender van een onderschepte bestelling apaan, in China gedaan. In de woning aan de [adres 3] wordt vervolgens een briefje gevonden in de dressoirkast met daarop de gegevens van voornoemde afzender.

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op voornoemde zoekslagen, de aangetroffen briefjes en de daadwerkelijke bestellingen, inzichtelijk is gemaakt dat de deelnemers binnen de organisatie zich bezighielden met het maken van plannen die zagen op de productie van synthetische drugs en vindt hiervoor bevestiging in de onder feit 1 uitgewerkte OVC-gesprekken.

Verdachte als deelnemer binnen de organisatie

De rechtbank verwerpt het verweer dat verdachte geen deelnemer binnen de criminele organisatie is geweest en dat er slechts sprake was van betrokkenheid bij enkele transacties, die onder feit 2 ten laste zijn gelegd, en overweegt daartoe als volgt.

Op basis van de gesprekken die verdachte met medeverdachte [medeverdachte 1] heeft gevoerd op 28 maart 2012, 3 april 2012 en 23 april 2012 kan worden vastgesteld dat verdachte samen met [medeverdachte 1], leidinggevende van de criminele organisatie, in de SsangYong zit. Tijdens deze autoritjes wordt gesproken over de productie van synthetische drugs en de handel in verdovende middelen. De gesprekken tussen verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] gaan onder meer over het bestellen van olie, geldbedragen, kilo’s, giftige dampen, hallucineren, het tellen van geld en over snoepjes halen. Verdachte heeft het over een ‘Chinees van 70’, spreekt tevens over ‘Chinese olie’ en noemt daarbij ‘de pure zuiverheidsgraad van 94 procent’. Gelet op datgene wat reeds eerder is overwogen ten aanzien van het door de deelnemers van de criminele organisatie gebezigde versluierde taalgebruik, is de rechtbank van oordeel dat tijdens deze drie gesprekken wordt gesproken over drugsdelicten. Dat verdachte al in maart 2012 op de hoogte was van het criminele oogmerk van de organisatie, is met deze drie gesprekken gegeven. De aangehaalde gesprekken illustreren dat verdachte, door met een voorstel te komen waar de benodigdheden voor het productieproces kunnen worden verkregen, een belangrijke bijdrage probeert te leveren aan voornoemde organisatie. Nu de rechtbank heeft overwogen dat de OVC-gesprekken voor het bewijs mogen worden gebezigd, zal de rechtbank deze drie gesprekken, die werden gevoerd in de Ssangyong, gebruiken om tot een bewezenverklaring van het onder feit 1 ten laste gelegde te komen.

Dat verdachte een actieve rol heeft gehad binnen de criminele organisatie blijkt eveneens uit de twee (al dan niet voltooide) transacties, de ‘300.000 autobandjes’ en de ‘wekelijkse bestelling van 500 kaarten’, die onder feit 2 zullen worden uitgewerkt. Tijdens de handel in verdovende middelen wordt bovendien ook de verhouding, die bestaat tussen verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1], blootgelegd. Deze verhouding komt zeer duidelijk naar voren in de telefoongesprekken die verdachte met [deelnemer 6] voert ten aanzien van de bestelling van de ‘300.000 autobandjes’. Uit de observaties en tapgesprekken rondom deze deal is zelfs zichtbaar dat verdachte er een dagtaak aan heeft om als tussenpersoon van medeverdachte [medeverdachte 1] voor de organisatie te fungeren en de contacten met de (potentiële) afnemers te onderhouden. Daar waar verdachte daadwerkelijk beslissingen moet nemen ten aanzien van de prijzen, de sterktes en de mogelijkheden tot de levering van de XTC-pillen, wordt telkens zichtbaar dat hij voor een definitieve goedkeuring en bevestiging contact zoekt met medeverdachte [medeverdachte 1].

Op basis van het dossier kan volgens de rechtbank voorts nog verdergaande betrokkenheid van verdachte bij de criminele organisatie worden gedestilleerd. Hiervoor verwijst de rechtbank naar de onder feit 1 uitgeschreven sms-berichten en OVC-gesprekken, die onder meer zien op de vraag naar ‘kauwgoms’ en/of ‘snoepjes’ en bepaalde bestellingen voor vak 120.

De hand- en spandiensten van verdachte ten behoeve van de criminele organisatie blijken verder uit de zoektocht van verdachte naar een loods voor medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2]. Dat niet is komen vast te staan wat het precieze doel van deze loods zou moeten zijn, doet niet af aan het feit dat verdachte ook hier opereerde ten behoeve van de leidinggevende personen binnen de organisatie. Verdachte heeft tijdens een pro forma zitting op 5 december 2013 verklaard dat hij deze loods voor medeverdachte [medeverdachte 1], die als ZZP’er werkte, wilde regelen. Het dossier biedt echter geen aanknopingspunten dat medeverdachte [medeverdachte 1] een eigen bedrijf had van waaruit daadwerkelijk activiteiten werden verricht. De rechtbank merkt bovendien op dat het opmerkelijk is dat in de loods een vrachtwagen van vier bij vier meter zou moeten passen en oordeelt dat het, gelet op de deelname van verdachte en medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] aan de criminele organisatie, niet anders kan dan dat deze loods werd gezocht ten behoeve van de organisatie.

De rechtbank is, gelet op voornoemde feiten en omstandigheden (en dat wat reeds onder de algemene bewijsoverwegingen is besproken), van oordeel dat verdachte een belangrijke rol als deelnemer binnen de criminele organisatie heeft vervuld. Bij een bewezenverklaring van de uitgeschreven handelingen onder feit 1 houdt de rechtbank rekeningen met de rol, die verdachte daadwerkelijk ten behoeve van de criminele organisatie heeft vervuld. Om in zijn algemeenheid tot een bewezenverklaring van het voornoemde feit te komen, is het echter al voldoende dat verdachte wist dat de organisatie het oogmerk had om misdrijven te plegen als bedoeld in de artikelen 2, 3 en 10a van de Opiumwet.

Meer in het bijzonder ten aanzien van feit 2

2.1.

De bestelling van 300.000 autobandjes

Op 10 april 2013 belt [verdachte] naar [deelnemer 6]:

[verdachte]: Hé, v- die kl- hoeveel moest je ook alweer hebben van die kleine autoband-ban-ban-bandjes?

[deelnemer 6]: 3000 eh 300.000.154

Op 11 april 2013 om 11.01 uur belt [deelnemer 6] met [persoon 25].155 Een minuut na aanvang van het gesprek neemt [verdachte] de telefoon van [deelnemer 6] over.156

Op 11 april 2013 belt [deelnemer 6] met [persoon 25]:

[deelnemer 6]: Hé eh hoe laat is hij daar?

[persoon 25]: Eh zij willen een uur of 2.

(…..)

[verdachte]: <is dat [persoon 25]>.

[deelnemer 6]: Ja.

[persoon 25]: Hé, maar zij hebben honderdtachtigers nodig.

[[verdachte] neemt de telefoon van [deelnemer 6] over]

[verdachte]: Hé [persoon 25]. Met [verdachte].

(…..)

[persoon 25]: Dus die… Hé, maar eh als zij een bestelling doen eh straks, hoe snel is dat klaar dan? Want jullie moeten een aanbetaling hebben, he?

[verdachte]: Ja eh die, die jongen doet het zelf maken. Zelf drukken. Ik weet het niet eh dat… Misschien, misschien heeft ie wat klaar leggen. Maar ik denk eh een dag. Dat ie gelijk eh die jongens eh laat drukken.

[persoon 25]: Toppie, toppie. En jullie hebben honderdtwintigers, maar hebben jullie ook honderdtachtigers of niet?

[verdachte]: We hebben 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 240.

[persoon 25]: Dat meen je niet.

[verdachte]: Zeg maar wat je wil. Want ik, ik heb ook tachtigers voor je. Is veel goedkoper.

[persoon 25]: Ja.

[verdachte]: Honderd, honderdtwintig of…

[persoon 25]: <Ja, alleen>…

[verdachte]: Je mag, wil, je mag zeggen welke kleur je wil, welke stempel je wil. Maakt geen moer uit. [persoon 25] Ze, ze willen… Luister effe. Ze willen honderdduizend willen ze gaan bestellen bij je. Ja?
[verdachte]: Ja.

[persoon 25]: Maar die, die milligrammen die moeten honderdtachtig moeten die zijn. Lukt dat.

[verdachte]: Ja, ja. Dat is geen probleem.

[persoon 25]: Oké. Nou, ze komen straks naar je toe. Bepraat het effe met hun. En eh dan eh koppel ik het wel effe terug straks.

[verdachte]: Ja, er komt een gappie van mij komt eraan, die het, die het drukt zeg maar. Ga ik effe met hem overleggen hoe duur het allemaal is.

[persoon 25]: Ja, ja, ja, ja.

[verdachte]: En eh misschien <nvt> <wel klaar leggen> hoor eh moet ie eerst effe naar, effe naar België.

(…..)

[verdachte]: Nee, <ja eh>… Nee, die gap is nou eh terug van het buitenland. Die g- waar die zeg maar eh… De baas ervan zeg maar.

[persoon 25]: Ja.

[verdachte]: Die, die regelt <nu al? Alles. <Dus de daar>, echt alles komt door hem. Hij regelt alles.

[persoon 25]: Oké. Maar als ik, als ik ’s tegen jou zeg eh waar we de vorige keer hebben gezeten, 2 uur. Dan zijn jullie daar ook om 2 uur, hoop ik?

[verdachte]: 2 uur ben ik daaro en dan is die gozer er ook.157

[deelnemer 6] verklaart bij de politie dat het om XTC-pillen gaat. De getallen 120 en 180 gaan over de sterkte. Hij zou 300.000 XTC-pillen gaan krijgen.158

Op 11 april 2013 om 11.07 uur belt [verdachte] naar [medeverdachte 1] en vraagt [medeverdachte 1] of hij om 2 uur bij [café A] kan zijn. [medeverdachte 1] zegt dat hij er rond die tijd zal zijn en [verdachte] geeft aan dat hij er dan met die gasten zit.159

Op 11 april om 13.07 uur wordt [deelnemer 6] gebeld door [persoon 25] met het telefoonnummer [telefoonnummer 25] [persoon 25] zegt dat die jongens er al zitten en dat zij op hem wachten. [deelnemer 6] geeft aan dat hij er zelf zo is.160 Om 13.23 uur worden twee mannen in het [café A] geobserveerd en om 13.30 uur gaat [deelnemer 6] het café binnen, loopt direct op deze twee mannen af en geeft ze een hand. Om 13.47 uur belt [deelnemer 6] met [verdachte]. [verdachte] zegt dat hij op het pontje staat. Hij geeft aan dat hij er over 5 minuten is en dat die andere gozer ook onderweg is. Om 13.51 uur komt [verdachte] van [café A] af en maakt contact met [deelnemer 6] en de twee mannen. Om 13.52 uur gaan [verdachte], [deelnemer 6] en de twee mannen weer het restaurant in. Om 13.54 uur komt [medeverdachte 1] met de SsangYong met het kenteken [kenteken 2] over de [straat 2] aanrijden en parkeert zijn voertuig om 13.57 uur bij [café A].161

Om 13.58 uur belt [medeverdachte 1] naar [verdachte]:

[medeverdachte 1]: Hé man. Ik sta bij [café A] jongen sta ik.

[verdachte]: Ik zit bij, we zitten in die kroeg.

[medeverdachte 1]: Ja, ken je effe, effe naar buiten? Want ik ben eh hoe heet het ik ben, ik ben heel druk jongen. Ja?

[verdachte]: Oké ik loop effe naar buiten.162

Om 14.00 uur komen [verdachte] en de twee mannen het café uit. [deelnemer 6] blijft in het café zitten. Om 14.01 uur stapt [medeverdachte 1] uit zijn voertuig en maakt contact met [verdachte] en een van de twee mannen. Om 14.02 uur stappen [medeverdachte 1] en [verdachte] in de SsangYong en rijden weg. [medeverdachte 1] pakt een Albert Heijn tas van de achterbank en geeft deze aan [verdachte]. Om 14.05 uur stapt [verdachte] zonder tas uit het voornoemde voertuig en loopt richting de veerpont. Om 14.15 uur loopt [verdachte] [café A] binnen en gaat bij [deelnemer 6] en de twee mannen zitten.163

Om 14.18 uur stuurt [medeverdachte 1] een sms-bericht naar [verdachte] met: ‘[adres 10]’.164

Om 16.16 uur belt [persoon 25] naar [deelnemer 6]:

[persoon 25]: Hé, ik ben wat ‘schrokken van de priezen. Van wat, wat dat moet kosten.

[deelnemer 6]: Ja.

(…..)

[persoon 25]: Dus die jongens die zitten zelf aan eh aan 60 cent eh inkoop te denken met zulke grote hoeveelheden.

(…..)

[deelnemer 6]: Wat vraagt hij ervoor? Want ik ben er even niet bij ‘weest. Want <ze> ging<en> even weg.

[persoon 25]: 1 25 per stuk

(…..)

[persoon 25]: Dat is veel te duur. Dus als dat naar eh naar 60 cent of 70 cent. Dan eh dan kennen ze praten. Maar dit is eh dit gaat veel te gek. En wat ik toen weet, toen wij daar ‘weest hebben bij die jongens in de kroeg.

[deelnemer 6]: Ja.

[persoon 25]: Toen, hadden zij het ook over 80 cent of 75 cent.

(…..)

[deelnemer 6]: …het waren 180?

[persoon 25]: Ja, klopt.

[deelnemer 6]: Ja, ja, die bennen wel ietsje duurder denk ik.

[persoon 25]: Ja, maar dan nog. Moet je ’s kieken hoeveel eh hoeveelheden. En dat is wekelijks he, wat die jongens afnemen.165

Om 16.18 uur belt [deelnemer 6] naar [verdachte]:

[deelnemer 6]: Hé eh ze bellen mij net. Eh [persoon 25] belt mij net. Die zegt het is veel te duur. Ja.

[verdachte]: Wat wil jij er voor geven dan?

[deelnemer 6]: Ja, toen had je iets gezegd van 70 centen heb je tegen hem gezegd.

[verdachte]: Ja, maar eh ik wist niet hoeveel eh <dat ze? Zo hoog wouden. Kijk, als ze 120 waren dan eh is het eh goedkoper <nvt> 180, dan is het duurder.

(…..)

[verdachte]: ik kan niks aan die prijs doen.

[deelnemer 6]: Niks?

[verdachte]: Nee eh ik heb toch die prijs doorgekregen?

(…..)

[verdachte]: Moeten we morgen af gaan spreken. <nvt>. Want ik ga niet over de telefoon praten steeds.

[deelnemer 6]: Ze bennen er nu. Dus eh zeg het maar. We willen niet meer geven dan 75.

[verdachte]: Nou, ik bel je zo terug ja?166

Om 16.21 uur belt [verdachte] naar [medeverdachte 1]:

[verdachte]: We zijn eh naar die huis toe gegaan, 125. Maar ze willen liever eh verder gaan naar eh huis nummero 80.167

[deelnemer 6] verklaart dat bij [café A] is gesproken over de prijs. [verdachte] zei dat ze 1,25 euro per stuk kostten.168

Op 12 april 2013 om 09.28 uur belt [persoon 25] naar [deelnemer 6]:

[persoon 25]: Die jongens die hadden <mien> gister een beetje aan het praten (….) En die vroegen nog een proefmonster van die 180 (….) Eh ik weet niet wanneer dat ‘regeld worden ken? Maar ik ben vanmiddag eh in de buurt daar.

(…..)

[persoon 25]: Ze ben hartstikke positief. Maar ze zeiden, we willen die 180 ook nog even onderzoeken.

(…..)

[deelnemer 6]: Want, want kijk. Die, die ene jongen die ken <dat? Goed, die in België woont. En die heb dat.169

Op 15 april 2013 om 11.36 uur belt [verdachte] naar [deelnemer 6]:

[deelnemer 6]: Ja eh gewoon naast een eh ja eh zo’n stukje van je hebben en 5 van die dingen. Maar dat moet wel 180 eh kilometer.

[verdachte]: Ja, ja, ja.

[deelnemer 6]: Snap je? En dan is het er, kommen we er rond mee. En ik had eh ik had vanmorgen iemand die wil eh wil 1000 eh van die dingen hebben wat eh wat eh van die wat, wat zij hadden laatst.

(…..)

[verdachte]: Maakt mij allemaal niet uit eh <nvt? Genomen. Maar, maar met die kleine kiezelsteentjes, dat moet je zelf maar weten. Maar eh je krij- je krijgt geen betere kwaliteit v-voor goedkoper, want dat bestaat niet.

(…..)

[verdachte]: Ja, wee-weet je wat het is, die gozer, het mooiste is, die gozer eh die maakt het zelf. Dus het is <nvt> Uit eerste hand. Die gozer maakt het zelf allemaal. Dus goedkoper ken het niet. <Dus ik we- ik> weet hoe de prijzen zijn om die stoffen allemaal bij mekaar te krijgen. En om, om het te, die band(en) te laten maken.170

Op 16 april 2013 om 09.41 uur belt [deelnemer 6] met [verdachte]:

[deelnemer 6]: Hé, met een half uurtje ben ik daar.

[verdachte]: Oké. Hé eh wat is de bedoeling nu vandaag eigenlijk.

[deelnemer 6]: Ja, eh, eh wat, wat zij hebben moeten, daar moet ik 5 van hebben toch.171

Op 16 april 2013 om 15.50 uur belt [deelnemer 6] met [persoon 25]:

[persoon 25]: Maar ze willen 40 van die dingen hebben. Zodat ze dat even eh dat z… Want die man die heb vijf jongens die het heb’ wil, dus dan kennen ze allemaal eh een stuk of wat krijgen dan. Kenst du dat regelen of lukt dat niet?

[deelnemer 6]: Ja. Nou, dat weet ik niet.172

Op 16 april 2013 om 15.53 uur belt [deelnemer 6] met [verdachte]:

[deelnemer 6]: Ja. Hé, eh kan je morgen nou 40 meenemen? Ik betaal ze gelijk.

[verdachte]: Ja, ik heb er nou 5 besteld. (…) Hij neemt nu 5 mee. Ik heb er nu 5 eh hij is alweer weg.

(…..)

[verdachte]: ik weet niet of ie dat bij zich heeft. Ik denk het niet, want je vroeg net om 5.

[deelnemer 6]: Da… Ja, dat is zo. Maar eh hoe lang duurt het dan <als je?... Want eh, eh, eh ik zit op 40. Ik heb vijf mensen, dus.

(…..)

[deelnemer 6]: Probeer het even. Ja, ik betaal die gelijk dus.

[verdachte]: Ja, dat is goed.173

Op 16 april 2013 om 17.11 uur belt [verdachte] met [deelnemer 6]:

[verdachte]: Hé, ja [medeverdachte 1]-eh hij neemt ze mee (…) Ben ik morgen rond 1 uur in, in de stad.

[deelnemer 6]: Ja, is goed.174

Op 16 april 2013 om 17.39 uur belt [deelnemer 6] met [persoon 25]:

[deelnemer 6]: Hij neemt, hij neemt ze mee dus.

[persoon 25]: Alle 40?

[deelnemer 6]: Ja.

[persoon 25]: Ja mooi. En wat must ervoor betalen of weetst niet? (…) Moet die fij- ho verdomme, die vijf- die, die 75 cent zeg maar?

[deelnemer 6]: Ja.

[persoon 25]: Oké.175

Op 17 april 2013 om 10.34 uur belt [verdachte] met [deelnemer 6]:

[deelnemer 6]: 1 uur zei je toch, 1 uur, he?

[verdachte]: Ja, ja, ja, 1 uur ben ik eh bij het pontje.176

Om 11.30 uur telefoneert [verdachte] naar [vriendin van verdachte] en vraagt haar of zij [bijnaam van medeverdachte 1] een sms kan sturen met de vraag hoe laat hij er is.177 [vriendin van verdachte] stuurt [medeverdachte 1] een sms-bericht met de vraag: ‘Weet je al hoe laat je er bent? Gr’.178 Om 11.32 uur telefoneert [verdachte] met [deelnemer 6]. [deelnemer 6] zegt dat hij het geld heeft en [verdachte] zegt dat hij dan 40 van die dingen heeft.179 Om 11.59 uur stuurt [medeverdachte 1] een sms-bericht naar [vriendin van verdachte] met de tekst: ‘Denk tussen 3 en 4’.180 [verdachte] telefoneert met [deelnemer 6] en geeft aan dat die gozer er pas rond een uurtje of 3 is. Hij zei dat er iets tussen was gekomen, maar hij heeft ze wel bij zich.181 Om 12.08 uur stuurt [vriendin van verdachte] een sms naar [medeverdachte 1]: ‘Ze zijn er om 3 uur dus ik ga zo heen red jij 3 uur amsterdam?’182 [medeverdachte 1] stuurt een sms-bericht naar [vriendin van verdachte]: ‘Ja denk het wel ben nu nog ver weg en druk doe me best’.183 Om 13.41 uur belt [deelnemer 6] naar [verdachte]. [verdachte] geeft aan dat hij er om 15.00 uur is. die gozer heeft gezegd ‘ik doe mijn best, ik ben ver weg’. Hij heeft gezegd dat het normaal gratis is, maar dat hij wel geld moet vragen voor 40. [deelnemer 6] geeft aan dat hij 25 euro heeft voor [verdachte].184 Om 14.41 uur telefoneert [verdachte] naar [medeverdachte 1]. [medeverdachte 1] geeft aan dat er iets met zijn auto was en dat die even bij de garage stond. [medeverdachte 1] geeft aan dat hij hoopt rond 16.00 uur in de buurt te zijn. [medeverdachte 1] vraagt of [verdachte] richting de Rijnstraat kan komen.185 Om 16.45 uur telefoneert [medeverdachte 1] naar [verdachte]. [verdachte] geeft aan dat hij één minuut van [medeverdachte 1] vandaan rijdt.186 Omstreeks 17.04 belt [persoon 25] met [deelnemer 6] en vraagt hij waarom ze vandaag weer zo laat waren. [deelnemer 6] geeft aan dat er een bij hem achterop was gereden. [persoon 25] zegt dat ze tussen 18.00 en 18.30 hier zijn.187 Om 17.11 uur telefoneert [vriendin van verdachte] met [verdachte], [verdachte] geeft aan dat hij even snel naar Ganzenhoef moet.188 De telefoon van [deelnemer 6] straalt op dat moment aan op een mast in Amsterdam Zuidoost.189 Omstreeks 17.23 uur belt [persoon 25] naar [deelnemer 6] dat er een auto komt waar [deelnemer 6] even in moet stappen en dat ze hem vervolgens 100 meter verderop er weer uitgooien. Hij vraagt of [deelnemer 6] het dan aan de inzittende wil geven.190 De telefoon van [deelnemer 6] straalt om 18.00 uur aan in de omgeving van Centraal station Amsterdam.191 Omstreeks 21.06 uur belt [verdachte] naar [deelnemer 6] en vraagt of [deelnemer 6] al iets weet. [deelnemer 6] geeft aan dat ze die avond bellen en dat ze er even mee weg moesten rijden.192

[deelnemer 6] verklaart bij de politie dat hij proefstukjes van 180 kreeg. Dit waren er 40 of misschien 30. [deelnemer 6] heeft er 30 euro voor gegeven. [verdachte] is weggegaan en later terug gekomen met een sigarettendoosje waar de XTC-pillen in zaten. Dit doosje met de pillen heeft [deelnemer 6] vervolgens bij het pontje aan twee mannen gegeven.193

2.2.

De bestelling van wekelijks 500 kaarten

Op 7 mei 2013 om 10.16 uur belt [verdachte] met [persoon 5]:

[persoon 5]: Yo [verdachte].

[verdachte]: He eh kan jij, heb jij nog 500 van die eh van die kiezelsteentjes?

[persoon 5]: [medeverdachte 1]-dat eh m-m- eh zo eh bedoel je gewoon 5?

[verdachte]: 500 van die kleine, <van die> kleine dingetjes. 194

Op 8 mei 2013 om 21.55 uur belt [verdachte] met [medeverdachte 3]:

[medeverdachte 3]: Hé eh dat ene dingetje is al ge- eh wat, wat jij met [bijnaam van medeverdachte 1] had afgesproken, is al geregeld. (…) maar daar moest ie je huisnummer voor weten.

[verdachte]: Ja, ik moet, ik moet je vrijdag effe hebben, of [bijnaam van medeverdachte 1]. Maakt mij niet zoveel uit (…) Wat ik, wat ik met eh met die, met die, met die ouwe man <kwam>. Wist je nog? Bij eh bij eh bij jou daarzo met de metro. (…) paar weken terug. Weet je dat nog?

[medeverdachte 3]: Ja, ja, ja. Dat weet ik.

[verdachte]: Die eh die kaarten.

[medeverdachte 3]: Oh.

[verdachte]: Die kaarten. Die moet ik…

[medeverdachte 3]: Ja.

[verdachte]: Daar moet ik er 500 van hebben.

[medeverdachte 3]: Oeh, dat gaat even lastig worden. Daar eh contact ik je dan nog even van de week even over, ja?

[verdachte]: Als het ken vrijdag. Moet je effe met [bijnaam van medeverdachte 1] eh o- [bijnaam van medeverdachte 1] kon, zou, zou vrijdag komen of zo (…) Maar ik ken niet zo goed met hem over, over de telefoon praten eh weet je (…) Ja, laat me effe morgen weten. Want die jongens zitten erop te wachten.195

Op 10 mei 2013 om 20.50 uur belt [verdachte] met [medeverdachte 3]:

[medeverdachte 3]: Ik ben even op bezoek man. Maar eh hoe heet het ook alweer eh… Ik sprak [bijnaam van medeverdachte 1] net (…) En voor die dingetjes wat me vroeg, wat jij me vroeg, dat eh dat fikst hij voor je.

[verdachte]: Ja en eh is het geregeld of niet?

[medeverdachte 3]: Ja <hij> eh 500 wou je er toch?

[verdachte]: Ja.

[medeverdachte 3]: Ja, dat fikst hij dan.

[verdachte]: Is wekelijks he?

[medeverdachte 3]: (…) Hij zou jou contacten. Want ik weet voor de rest dan eh niet hoe of wat. Dat gaat even nu langs mij heen.196

Op 10 mei 2013 om 20.52 uur belt [verdachte] met [medeverdachte 1]:

[verdachte]: Maar als het dan morgen is, dan is het eh is het gewoon wekelijks, weet je.

[medeverdachte 1]: Ja, ja. Dan zal ik, zorg ik wel dat ie het hoe heet het, dat ie, dat ie dat morgen… Dan wordt het wel laat, hoor. (…) Maar ik denk dat het morgenavond wordt.197

Op 11 mei 2013 om 12.57 uur telefoneert [verdachte] naar het telefoonnummer op naam van [persoon 26] (NN):

NN: Hé, heb jij nog wat over van die eh aspirines wat ik jou van de week gegeven heb?

[verdachte]: Eh…

NN: <[persoon 27]? Die gaat bijna dood van de hoofdpijn <zie je>.

[verdachte]: Ja, ik zal <nvt> wel wat over hebben, ja.

NN: ken ik effe langskomen dan om dat op te halen? Want [persoon 27] heeft pijn aan d’r kop <zie je>.

[verdachte]: Ja, tuurlijk.198

Op 16 mei 2013 om 14.18 uur belt [persoon 28] naar [verdachte]. [verdachte] vraagt of [persoon 28] vanavond wat te doen heeft. [verdachte] hoopt dat hij die kaarten heeft. Als [verdachte] die kaarten heeft komt [persoon 28] wel naar hem toe.199

Op 21 mei 2012 om 13.49 uur stuurt [verdachte] een sms naar [medeverdachte 1]: ‘Weet je al ong hoelaat je in de buurt ben moet om 5uur een huis bekijken’. Om 14.18 uur reageert [medeverdachte 1] met: ‘He wordt morgen kom ik zeker.200 Om 14.52 uur belt [verdachte] naar [persoon 29]. [persoon 29] vraagt of die gozer al is geweest. [verdachte] geeft aan dat dit niet zo is, dat hij hem net een berichtje heeft gestuurd dat hij morgen zou komen. Hij moest helemaal uit België komen. [verdachte] zou morgen naar [persoon 29] telefoneren als hij er was.201

Op 22 mei 2013 om 11.25 uur belt [medeverdachte 1] naar [verdachte]:

[medeverdachte 1]: Ben je thuis?

[verdachte]: Eh ik ben nou thuis, ja.

[medeverdachte 1]: Is goed. Rijd ik nu jouw kant op. Ben ik er ongeveer, wat zal het zijn, kwartiertje. Ja?

[verdachte]: Oké. Zie je zo.202

Op 22 mei 2012 omstreeks 11.48 uur belt [verdachte] naar het telefoonnummer van [medeverdachte 1]. [medeverdachte 2] beantwoordt de oproep:

[verdachte]: Yo. Hé, ben je al in de buurt of niet?

[medeverdachte 2]: Wat zeg je nou?

[verdachte]: Oh, ik moet [medeverdachte 1], ik moet eigenlijk, ik moet [medeverdachte 1] hebben.

[medeverdachte 2]: Ja, die zit naast me (…) Eh ik rij nou bij Noord.

[verdachte]: Oké. Nee, zie ik je zo.203

Op 22 mei 2013 omstreeks 12.07 uur parkeert [medeverdachte 1] de SsangYong met het kenteken [kenteken 2] bij de woning van [verdachte] in de [buurt A] te Volendam. [medeverdachte 2] zit als bijrijder in de auto. [medeverdachte 1] loopt naar de woning van [verdachte] en om 12.11 uur lopen [medeverdachte 1] en [verdachte] naar de SsangYong. [medeverdachte 1] stapt in de auto als bestuurder en [verdachte] blijft naast hem staan. [verdachte] buigt voorover, waardoor zijn hoofd en de rechterzijde van zijn openhangende jas in de SsangYong hangen. [verdachte] blijft zo enkele seconden staan en komt vervolgens overeind. Bij het teruglopen naar zijn woning is te zien dat de rechterjaszak van [verdachte] zwaarder hangt.204

Op 22 mei 2013 om 14.07 uur belt [verdachte] naar [persoon 29] en zegt dat hij die kaarten voor de wedstrijd tegen de Eagles heeft. [persoon 29] komt straks bij hem langs.205 Om 22.42 uur belt [verdachte] naar [persoon 28] en geeft aan dat hij nu geld en die kaartjes heeft. [persoon 28] belt [verdachte] zodra hij thuis is.206 Om 21.22 uur belt [persoon 28] [verdachte] en vraagt of [verdachte] thuis is. Hij geeft aan dat hij zo even langskomt.207

Op 24 mei 2013 om 16.27 uur belt [verdachte] naar een telefoonnummer dat op naam van [persoon 30] is gesteld. [persoon 30] geeft aan dat hij denkt dat [verdachte] en hij elkaar die avond zouden zien. Op 25 mei 2013 om 23.20 uur belt het nummer dat op naam van [persoon 30] is gesteld naar [verdachte] en [persoon 30] geeft aan dat hij nu naar [verdachte] toekomt. [verdachte] vraagt of de kaarten al weg zijn en [persoon 30] bevestigt dit.208

Bewijsoverwegingen

De verkoop en levering van 40 XTC-pillen

Op basis van voornoemde bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen en voorbereidingen ten aanzien van een deal van 300.000 XTC-pillen waarbij de daadwerkelijke levering en verkoop van 40 XTC-pillen heeft plaatsgevonden. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

XTC-pillen

Uit de uitgewerkte observaties en tapgesprekken kan worden afgeleid dat verdachte contact onderhield met [deelnemer 6] over de bestelling en de toekomstige levering van 300.000 XTC-pillen. In de eerste gesprekken wordt gesproken over autobandjes, echter heeft [deelnemer 6] bij de politie verklaard dat het hier niet om autobandjes, maar om 300.000 XTC-pillen (naar de rechtbank aanneemt: MDMA) ging. Bevestiging hiervoor kan tevens worden gevonden in de context van de gesprekken, waarin al dan niet versluierd wordt gesproken over de prijzen, de sterktes en de kleur van het verhandelde. De rechtbank gaat er bij de verdere bespreking van feit 2 dan ook vanuit dat deze transactie zag op XTC-pillen.

Medeplegen

Op basis van de uitgewerkte bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat verdachte op 11 april 2013 met [deelnemer 6] en de twee potentiële afnemers heeft afgesproken in [café A] in Amsterdam Noord. Uit de gevoerde telefoongesprekken tussen verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] op die datum kan worden opgemaakt dat [medeverdachte 1] op de hoogte is van deze afspraak en dat hij de persoon is die om 14.00 uur op de afgesproken locatie wordt verwacht. In de telefoongesprekken, die verdachte met [deelnemer 6] voert, wordt door hem gezegd dat de persoon die om 14.00 uur bij [café A] zal zijn, degene is die verantwoordelijk is voor alles. Die betreffende persoon is de baas en regelt het proces van het drukken tot de kleur en de stamp. Vervolgens neemt het observatieteam waar dat de medeverdachte [medeverdachte 1] precies om 13.57 uur komt aanrijden in de SsangYong, waarna hij contact maakt met verdachte en een van de potentiële afnemers. Verdachte stapt kort daarop bij medeverdachte [medeverdachte 1] in de auto en sluit zich na enkele minuten weer aan bij de groep mannen in [café A]. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op die feiten en omstandigheden, kan worden vastgesteld dat medeverdachte [medeverdachte 1] de persoon is waar verdachte op doelt als hij het in de gesprekken met [deelnemer 6] heeft over de baas, die alles regelt en om 14.00 uur aanwezig zal zijn. Op dat tijdstip worden immers geen andere personen waargenomen op die locatie.

De rechtbank wordt bovendien gesterkt in haar overtuiging dat [medeverdachte 1] de persoon is die wordt aangeduid als de baas, nu in de woning van [medeverdachte 1] aan de [adres 3] te België diverse goederen zijn aangetroffen die kunnen worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs. De rechtbank vindt verder aanwijzingen voor dat scenario in de onder feit 1 uitgewerkte OVC-gesprekken ten aanzien van de productie van synthetische drugs, de handel in verdovende middelen en de onderlinge rolverdeling binnen de criminele organisatie.

De verkoop en levering

De partijen zijn het na de ontmoeting bij [café A] nog niet eens over de prijs en de sterkte van de pillen. Uit de tapgesprekken blijkt dat [deelnemer 6] bij verdachte aangeeft dat de potentiële afnemers de prijs te hoog vinden en graag nog 40 proefmonsters van 180mg willen hebben. Vervolgens is het opnieuw [medeverdachte 1] die omtrent de levering van de 40 proefmonsters contact onderhoudt met verdachte. [deelnemer 6] verklaart bij de politie dat hij uiteindelijk een sigarettendoosje met proefmonsters ontvangt van verdachte en dat hij daarvoor geld heeft betaald. [deelnemer 6] heeft er uiteindelijk zorg voor gedragen dat de proefmonsters bij de potentiële afnemers van de 300.000 XTC-pillen terecht zijn gekomen. Op basis van de verklaring van [deelnemer 6] en de bijbehorende observaties en tapgesprekken kan worden vastgesteld dat door die handelingen de levering en de verkoop van 40 XTC-pillen is voltooid.

Het dossier biedt geen aanknopingspunten dat de deal van 300.000 XTC-pillen, na de levering van 40 proefmonsters, is doorgegaan. Echter is deze gang van zaken in het vonnis uitgeschreven en nader gemotiveerd, omdat het de samenwerking tussen verdachte en [medeverdachte 1] voorafgaand aan de levering van 40 XTC-pillen illustreert en tevens invulling geeft aan het oogmerk van de criminele organisatie en de rol die verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] daarin hebben gehad.

Wekelijks 500 kaarten

De raadsvrouw heeft bepleit dat niet is komen vast te staan dat de medeverdachte [medeverdachte 1] verdovende middelen aan verdachte heeft overhandigd op 22 mei 2013.

XTC-pillen

Dat het in de gesprekken tussen verdachte en medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] om 500 (voetbal)kaarten gaat, acht de rechtbank reeds op voorhand volstrekt onaannemelijk. In de gesprekken die verdachte omtrent deze wekelijkse bestelling van 500 kaarten voert, worden voor diezelfde 500 kaarten telkens verschillende aanduidingen gebruikt. Zo wordt er onder meer gesproken over aspirines, dingetjes en kiezelsteentjes. De rechtbank verwijst ten aanzien van het gebruik van dergelijke aanduidingen, die niet passen in de context van het gesprek, naar de onder feit 1 opgenomen overwegen over het gebruik van versluierd taalgebruik door de leden van de criminele organisatie. Bovendien is het niet aannemelijk te achten dat verdachte wekelijks 500 (voetbal)kaarten – een aanzienlijke hoeveelheid – wil laat staan kan afnemen en vervolgens aan derden wil verkopen dan wel verstrekken. De rechtbank concludeert daarom dat verdachte en medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] het over XTC-pillen hebben op het moment dat zij spreken over kaarten, aspirines, dingetjes en kiezelsteentjes.

Ook de gang van zaken rondom de levering van de 500 kaarten bevestigt dat het hier om 500 XTC-pillen gaat. Verdachte heeft contact met medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] over de wekelijkse leveringen, die (net als de proefmonsters in het geval van [deelnemer 6]) vanuit België naar hem moeten komen. Door verdachte en medeverdachte [medeverdachte 3] wordt besproken dat ‘[bijnaam van medeverdachte 1]’ hier zorg voor zal dragen. Deze wekelijkse levering aan verdachte wordt uiteindelijk door medeverdachte [medeverdachte 1] bevestigd. Het dossier biedt, gelet op de 2696 aangetroffen MDMA-pillen in de woning aan de [adres 3], voldoende bewijs dat het hier gaat om de handel in XTC-pillen. De rechtbank acht het niet aannemelijk dat het hier zou gaan om een ander verdovend middel, zoals bijvoorbeeld amfetamine of cocaïne, gelet op de soortgelijke levering van de besproken 40 XTC-pillen en de versluierde aanduidingen die in de gesprekken worden benoemd.

Medeplegen levering XTC-pillen

Op basis van de uitgewerkte tapgesprekken en telefoongesprekken kan worden vastgesteld dat verdachte afspraken heeft gemaakt met de afnemers van de XTC-pillen. Diverse afnemers nemen contact op met verdachte of hij de XTC-pillen al heeft, en nadat medeverdachte [medeverdachte 1] bij verdachte is langs geweest, heeft verdachte contact met de afnemers dat de ‘kaarten’ er zijn. Uit de daaropvolgende communicatie blijkt dat de afnemers de pillen komen halen. Met afnemer [persoon 30] is naderhand zelfs contact, waarin [persoon 30] aangeeft dat de pillen alweer weg zijn en een daadwerkelijke levering van verdachte wordt bevestigd. De rechtbank is van oordeel dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] dusdanig nauw en bewust contact onderhielden over de wekelijkse levering van de 500 XTC-pillen, dat zij beiden verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de betreffende levering aan derden.

Periode

De rechtbank is – met de raadsvrouw – van oordeel dat de te bewijzen periode ten aanzien van feit 2 dient te worden ingekort voor verdachte, nu het dossier onvoldoende aanknopingspunten biedt dat verdachte al vanaf 14 oktober 2011 betrokken is geweest bij de handel in verdovende middelen. De twee besproken transacties vonden beiden plaats in de eerste helft van 2013. De rechtbank zal daarom de periode in die zin inkorten dat bewezenverklaard wordt de verkoop en levering van verdovende middelen in de periode van 1 januari 2013 tot en met 3 juni 2013. Betrokkenheid van verdachte binnen de criminele organisatie ten aanzien van bijvoorbeeld de productie van synthetische drugs in het jaar 2012 kan niet bijdragen aan een bewezenverklaring van een ruimere periode ten aanzien van dit specifieke feit.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de wettige bewijsmiddelen, zoals hiervoor onder 4.3.3. weergegeven, bewezen dat verdachte

ten aanzien van het onder feit 1 ten laste gelegde:

hij in de periode van 14 oktober 2011 tot en met 3 juni 2013 te Amsterdam en elders in Nederland en te Kalmthout en Kapellen, heeft deelgenomen aan een organisatie – gevormd door verdachte en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] en [deelnemer 2] en [deelnemer 3] en [deelnemer 4] en [deelnemer 5] en [deelnemer 7] en [deelnemer 8], welke tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk:

- het opzettelijk binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen en bereiden en bewerken en verwerken en verkopen en afleveren en vervoeren en aanwezig hebben van hoeveelheden cocaïne en MDMA (XTC) en amfetamine en het telen en bewerken en verwerken van een grote hoeveelheid hennepplanten en het leveren en aanwezig hebben van hennep

en

het plegen van voorbereidingshandelingen, als bedoeld in artikel 10a van de Opiumwet, tot het plegen van feiten bedoeld in artikel 2 juncto artikel 10 vierde en vijfde lid van de Opiumwet,

welke deelneming onder meer bestond uit het samen met een of meer deelnemers aan die organisatie:

 • -

  ontwikkelen van plannen om een of meer vorenbedoelde misdrijven te begaan en

 • -

  verkopen en opzettelijk aanwezig hebben van MDMA (XTC) en

 • -

  hebben van, al dan niet versluierde, telefonische en directe contacten met andere deelnemers aan voornoemde organisatie en kopers en

 • -

  medeplegen van voornoemde misdrijven.

ten aanzien van het onder feit 2 ten laste gelegde:

in de periode van 1 januari 2013 tot en met 3 juni 2013 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, opzettelijk heeft verkocht en afgeleverd hoeveelheden van een materiaal bevattende MDMA (XTC).

De rechtbank merkt op dat onder feit 1 ten laste is gelegd dat verdachte samen met onder meer [medeverdachte 2], [medeverdachte 3], [medeverdachte 4] én [verdachte] een criminele organisatie heeft gevormd en heeft de tenlastelegging zo begrepen dat op deze plek de deelnemer [medeverdachte 1] dient te worden ingelezen. De rechtbank beoordeelt dit als een kennelijke verschrijving. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van de feiten

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straf en maatregelen

8.1.

De eis van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben gevorderd dat verdachte voor de door hen bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan een deel van 10 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft de rechtbank verzocht af te wijken van de eis van de officieren van justitie, gezien de door haar bepleite vrijspraak.

Subsidiair heeft de verdediging bepleit dat aan verdachte een gevangenisstraf dient te worden opgelegd conform voorarrest. De raadsvrouw wijst de rechtbank op de straf die aan medeverdachte [medeverdachte 2] is opgelegd in de zaak [onderzoek C] en die qua duur nagenoeg overeenkomt met de in deze zaak gevorderde straf ten aanzien van verdachte. Opgemerkt wordt dat het aandeel dat verdachte heeft gehad in deze zaak veel kleiner is dan de rol die [medeverdachte 2] destijds heeft vervuld. Gelet op voornoemde omstandigheden dient de door het Openbaar Ministerie gevorderde straf te worden gematigd.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan en op grond van de persoon van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft geruime tijd deel uitgemaakt van een organisatie die zich op grote schaal bezig hield met de productie en bewerking van MDMA en amfetamine. Tevens richtte de organisatie zich op de handel in MDMA, amfetamine en cocaïne en op het telen en verkopen van hennep.

De georganiseerde handel in en productie van verdovende middelen dient met kracht te worden bestreden. Een samenwerkingsverband werkt criminaliteit bevorderend en ondermijnt, gelet op haar criminele oogmerk en de daarmee samenhangende handelingen, de rechtsorde.

Verdachte heeft zich binnen die organisatie bezig gehouden met de verkoop van synthetische drugs, waarbij het (mede) zijn bedoeling was grote tot zeer grote hoeveelheden te verhandelen. Hij heeft kennelijk gehandeld uit puur winstbejag en heeft zich niet bekommerd om de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van gebruikers van drugs.

Verdachte is in het verleden veelvuldig veroordeeld, merendeels voor agressiedelicten. In 2009 is verdachte veroordeeld tot een geldboete voor het bezit van harddrugs en op 4 februari 2013 tot een werkstraf in verband met hennepteelt.

Hoewel de door verdachte gepleegde feiten op zichzelf een langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigen dan de door hem in voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd, acht de rechtbank het niet opportuun verdachte weer in detentie te doen belanden. De rechtbank zal een deel van de op te leggen gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen, zodat het onvoorwaardelijke deel gelijk is aan de al in voorarrest doorgebrachte tijd. De door de reclassering geadviseerde meldplicht en behandelverplichting acht de rechtbank weliswaar zeer nuttig en wenselijk voor verdachte, maar gelet op het feit dat verdachte ter terechtzitting heeft verklaard daarin geen heil te zien, zal de rechtbank de reclassering niet opzadelen met een onwillige verdachte en het opleggen van bijzondere voorwaarden achterwege laten. Daarnaast zal de rechtbank verdachte een taakstraf opleggen van na te melden duur.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 47, 57, 63 en 140 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 3, 10a, 10, 11 en 11a van de Opiumwet.

Deze wettelijke voorschriften zijn toepasselijk zoals geldend ten tijde van het bewezengeachte.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

10 Beslissing

Verklaart bewezen dat verdachte het onder feit 1 en feit 2 ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

Ten aanzien van het onder feit 1 bewezenverklaarde:

Deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde, vierde en vijfde lid, 10a eerste lid, 11 derde, vierde en vijfde lid van de Opiumwet.

Ten aanzien van het onder feit 2 bewezenverklaarde:

Medeplegen van het opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 17 (zeventien) maanden

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Beveelt dat een gedeelte, groot 6 (zes) maanden, van deze gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt.

Stelt de volgende algemene voorwaarden

- De veroordeelde mag zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maken aan een

strafbaar feit.

- De veroordeelde moet ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken en/of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden.

Veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van 150 (honderdenvijftig uren), met bevel, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 75 (vijfenzeventig) dagen.

Heft op het – geschorste – bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door

mr. C.P.E. Meewisse, voorzitter,

mrs. K.A. Brunner en J.O. Rutten, rechters

en mr. A. van de Venn, griffier.

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 11 juli 2014.

1 Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

2 Pag. ZB064, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 11 maart 2012.

3 Pag. FI001-FI002 + FI004, een proces-verbaal financieel onderzoek huurhuizen België met nummer 1025514 van 17 september 2013.

4 Pag. N081, 1e proces-verbaal van analyse inbeslaggenomen goederen met nummer 968382 van 1 februari 2014.

5 Een proces-verbaal van de terechtzitting van 2 juni 2014.

6 Pag. ZB475, een uitwerking van een OVC-gesprek in de Fiat Punto van 23 oktober 2011.

7 Pag. ZB505-ZB506, een uitwerking van een OVC-gesprek in de Fiat Punto van 26 oktober 2011.

8 Pag. ZB527, een uitwerking van een OVC-gesprek in de Fiat Punto van 31 oktober 2011

9 Pag. ZB068, een uitwerking van een OVC-gesprek van de SsangYong van 12 maart 2012.

10 Pag. ZB110, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 21 maart 2013.

11 Pag. BC012, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 28 maart 2013.

12 Pag. BC001A-BC001F, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 3 april 2012.

13 Pag. BC001, een proces-verbaal van bevindingen opnieuw uitwerken gesprek 540 met nummer 2012096821 van 20 september 2012.

14 Pag. ZB203, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 21 april 2012.

15 Pag. ZB315-ZB316, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 9 mei 2012.

16 Pag. ZB350-ZB352, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 16 mei 2012.

17 Pag HA001 en HB001 Resultaat GBA-V Bevraging [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] .

18 Pag. BB001-BB031, een proces-verbaal van bevindingen onderzoek IP-tap [adres 4, huisnummer X II] te Amsterdam, [onderzoek A] met nummer 2012096821.

19 Pag. BB001-BB031, een proces-verbaal van bevindingen onderzoek IP-tap [adres 4, huisnummer X II] te Amsterdam, [onderzoek A] met nummer 2012096821.

20 Pag. FE002, een proces-verbaal financieel onderzoek: Verdachte transacties – F5 van 17 september 2013 met nummer 1024299.

21 Pag. BD009, een proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot het ontvangen van een “Melding Verdachte Transactie Chemicaliën” en het onderscheppen van een levering Apaan van 17 juli 2012 met nummer 2012096821 en pag. BD142, een proces-verbaal van bevindingen betreft 3 meldingen verdachte transacties misbruik chemicaliën van 11 april 2013 met nummer 32-015178.

22 Pag. FE003, met nummer 1024299.

23 Pag. F008, met nummer 2012096821.

24 Pag. FE005, met nummer 1024299.

25 Pag. N000247-B000251, een geschrift zijnde een registratie Korps Landelijke Politiediensten betreffende ‘money transfers’ van [deelnemer 5] naar [persoon 6].

26 Pag. BD012, met nummer 2012096821.

27 Pag. BD198, een proces-verbaal van verhoor verdachte van 11 februari 2013.

28 Pag. BD167, een brief van Douane Laboratorium van 19 juli 2012.

29 Pag. BD017-BD018, een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2012096821 van 24 september 2012.

30 Pag. N000190 – N000203, proces-verbaal van bevindingen Analyse telefoon 39 beslag België met nummer 2012096821 van 31 januari 2014.

31 Pag. N000177-N000178, 2e proces-verbaal van analyse inbeslaggenomen goederen met nummer 1107343 van 26 maart 2014.

32 Pag. N000179, 2e proces-verbaal van analyse inbeslaggenomen goederen met nummer 1107343 van 26 maart 2014.

33 Pag. N000179, met nummer 1107343.

34 Pag. N000179-N000180, met nummer 1107343.

35 Pag. N000178, 2e proces-verbaal van analyse inbeslaggenomen goederen met nummer 1107343 van 26 maart 2014.

36 Pag. N000180, met nummer 1107343.

37 Pag. N000182, met nummer 1107343

38 Een verhoor van getuige [persoon 8] bij de rechter-commissaris van 28 mei 2013.

39 Pag. N065-N066, een 1e proces-verbaal van analyse inbeslaggenomen goederen met nummer 968382 van 1 februari 2014, pag. N094-N095, een proces-verbaal van bevindingen in het onderzoek [onderzoek C] met nummer 29695338 van 24 januari 2011, pag. N096-N097, een geschrift zijnde handgeschreven aantekeningen aangetroffen in de woning aan de [adres 3] te België op 3 juni 2013 uit het onderzoek [onderzoek C] en pag. N098-N099, een bijlage over de Leuckart methode.

40 Pag. N066 met nummer 968382 en pag. N085-N086 een geschrift, zijnde handgeschreven aantekeningen aangetroffen in de woning aan de [adres 3] te België op 3 juni 2013.

41 Pag. N066 met nummer 968382, pag. N087-N093, een geschrift zijnde handgeschreven aantekeningen aangetroffen in de woning aan de [adres 3] te België op 3 juni 2013.

42 Pag. CC002, een proces-verbaal van bevindingen aanhouding [deelnemer 3] van 11 januari 2013 met nummer 527644 en pag. CC018 een telefoongesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 3] en [telefoonnummer 2].

43 Pag. CC002, met het nummer 527644 en pag. CC020, een sms-bericht tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 3] [telefoonnummer 4].

44 Pag. CC002, met het nummer 527644 en pag. CC022, een sms-bericht tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 3] en [telefoonnummer 26].

45 Pag. CC003, met het nummer 527644 en pag. CC025, een sms-bericht tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 3] [telefoonnummer 2].

46 Pag. CC003, met het nummer 527644 en pag. CC026, een sms-bericht tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 3] en het telefoonnummer [telefoonnummer 4].

47 Pag. CC003, met het nummer 527644 en pag. CC028, een telefoongesprek tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 3] en het telefoonnummer [telefoonnummer 4].

48 Pag. CC003, met nummer 527644 en pag. CC030-CC031, een tapgesprek tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 3] en het telefoonnummer [telefoonnummer 4].

49 Pag. CC003, met nummer 527644 en pag. CC032, een sms-bericht met het telefoonnummer [telefoonnummer 3] naar het telefoonnummer [telefoonnummer 4].

50 Pag. pag. J0299, een proces-verbaal van bevindingen naar aanleiding van observatie dinsdag 8 januari 2013 van 10 januari 2013 met nummer 2012096821

51 Pag. CC004, met nummer 527644 en pag. J0230, met nummer 2012096821.

52 Pag. CC004-CC007, met nummer 527644 en pag. J0296-298, een proces-verbaal van observatie dinsdag 8 januari 2013 met nummer 2012096821 van 8 januari 2013.

53 Pag. CC004-CC007, met nummer 527644.

54 Pag. HJ001, een proces-verbaal van aanhouding verdachte [deelnemer 3] van 9 januari 2013 met nummer 2013007145 en pag. M001, een geschrift, zijnde een Hommerson-rapport van 28 januari 2013.

55 Pag. HJ001, met nummer 2013007145 en pag. CC011, met nummer 527644.

56 Pag. CC011, met nummer 527644.

57 Pag. CC009, met nummer 527644 en pag. M001, een geschrift zijnde een Hommerson-rapportage van 28 januari 2013.

58 Pag. CC011, met nummer 527644.

59 EB0071, een proces-verbaal van bevindingen omtrent rol van [medeverdachte 3] in de criminele organisatie met nummer 646085 van 13 juni 2013 + pag. EB0082, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 3] en [telefoonnummer 5].

60 Pag. HA023, een verslag van binnentreden met nummer 638250 van 10 juni 2013.

61 Pag. ZB166-ZB167, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 1 april 2012.

62 Pag. ZB233, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 23 april 2012.

63 Pag. ZB315, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 9 mei 2012.

64 Pag. ZB411-ZB412, een uitwerking van een OVC-gesprek in de Fiat Punto van 16 oktober 2011.

65 Pag. ZB094-ZB095, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 17 maart 2012.

66 Pag. ZB099-ZB100, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 17 maart 2012.

67 Pag. ZB161, een uitwerking van een OVC-gesprek van 31 maart 2012

68 Pag. ZB258-ZB259, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 26 april 2012.

69 Pag. BD008Q, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 3 mei 2012.

70 Pag. ZB328-ZB329, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 12 mei 2012.

71 Pag. ZB338, een uitwerking van een OVC-gesprek van 12 mei 2012.

72 Pag. CD002, een proces-verbaal van bevindingen aanleiding onderzoek hennepplantage [adres 6] te Zaandam met nummer 2012096821 van 7 december 2012.

73 Pag. DC003, een proces-verbaal van bevindingen aanleiding onderzoek hennepplantage [adres 6] te Zaandam met nummer 2012096821 van 7 december 2012.

74 Pag. DC003, een proces-verbaal van bevindingen aanleiding onderzoek hennepplantage [adres 6] te Zaandam met nummer 2012096821 van 7 december 2012.

75 Pag. DC010, een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2012075848-2 van 18 november 2012.

76 Pag. N000185, 2e proces-verbaal van analyse inbeslaggenomen goederen met nummer 2012096821 van 26 maart 2014.

77 Pag. N00178, een 2e proces-verbaal van analyse inbeslaggenomen goederen met nummer 110743 van 26 maart 2014.

78 Een nader verhoor verdachte [medeverdachte 1] bij de rechter-commissaris van 20 december 2013.

79 Een nader verhoor verdachte [medeverdachte 2] bij de rechter-commissaris van 12 december 2013.

80 Pag. EB0038, een proces-verbaal van bevindingen rol [verdachte] in criminele organisatie met nummer 643533 van 13 juni 2013.

81 Pag. HS003-HS004, een proces-verbaal van relaas [deelnemer 8] met nummer 594392 van 4 februari 2014.

82 Pag. N000176, 2e proces-verbaal van analyse inbeslaggenomen goederen met nummer 1107343 van 26 maart 2014.

83 Pag. Pag. HC014-HC018, een proces-verbaal bevindingen onderzoek woning [adres 8] met nummer 638676 van 5 juni 2013 en pag. HC020-HC026, een proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming [adres 9] te Amsterdam Zuidoost met nummer 639140 van 5 juni 2013.

84 Pag. EB0048, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 32] en [telefoonnummer 8].

85 Pag. BG176, een sms-bericht dat wordt gestuurd vanaf het telefoonnummer [telefoonnummer 9] naar het telefoonnummer [telefoonnummer 8] op 16 april 2013.

86 Pag. BG180, een sms-bericht dat wordt gestuurd vanaf het telefoonnummer [telefoonnummer 8] naar het telefoonnummer [telefoonnummer 9] op 16 april 2013.

87 Pag. EB0045, een telefoongesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 14] en [telefoonnummer 28].

88 Pag. N00021-N000222, sms-berichten tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 24] en [telefoonnummer 29].

89 Pag. EB169, een proces-verbaal bevindingen werknemers [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] met nummer 2012096821 van 18 september 2012.

90 Pag. EC002, een proces-verbaal bevindingen rol bromfiets [kenteken 3] met nummer 2012096821van 10 juni 2013.

91 Pag. DA008, een proces-verbaal zaaksdossier exploiteren hennepplantages met nummer 2012096821 van 5 juni 2013.

92 Pag. EC002, een proces-verbaal bevindingen rol bromfiets [kenteken 3] met nummer 2012096821van 10 juni 2013.

93 Pag. EC004, met nummer 2012096821.

94 Pag. HA023, een proces-verbaal verslag van binnentreden met nummer 638250 van 10 juni 2013.

95 Pag. HS026, een proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming met nummer 2013310142.

96 Pag. DA0005, een proces-verbaal zaaksdossier exploiteren hennepplantages met nummer 2012096821 van 5 juni 2013.

97 Pag. J0208, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 30] en [telefoonnummer 31] van 27 november 2012.

98 Pag. J0202-J0203, een proces-verbaal van observatie woensdag 28 november 2012 met nummer 2012096821 van 28 november 2012.

99 Pag. J0017-J0022, een proces-verbaal van observatie 10 oktober 2012 met nummer 2012096821 van 10 oktober 2012, pag. J0020-J0022, een proces-verbaal van observatie 11 oktober 2012 met nummer 2012096821 van 11 oktober 2012, pag. J0023-J0025, een proces-verbaal van bevindingen van observatie 09/10 en 11 oktober 2012 met nummer 2012096821 van 11 oktober 2012, pag. J0082-J0085, een proces-verbaal van bevindingen observatie woensdag 31 oktober 2012 + pag. CD001-CD008, een proces-verbaal van bevindingen betreffende aanhouding [deelnemer 4]/[persoon 18] dinsdag 29 januari 2013 met nummer 538611 van 31 januari 2012.

100 Pag. J0202-J0209, een proces-verbaal van bevindingen betreffende aanvulling observatie woensdag 28 november 2012 met nummer 522066 van 20 december 2012 en pag. J239-J0241, een proces-verbaal van observatie dinsdag 6 december 2012 met nummer 2012096821 van 6 december 2012.

101 Pag. DA0005, met nummer 2012096821.

102 Pag. DB034-DB043, een proces-verbaal van verhoor [deelnemer 7] met nummer 2012068562-7 van 13 maart 2012.

103 Pag. FS004, een proces-verbaal financieel onderzoek: reparatiebonnen Peugeot en SsangYong met nummer 1025964 van 30 september 2013.

104 Pag. FV001-FV002, een proces-verbaal financieel onderzoek: Doorzoeking en inbeslagname [adres 4, huisnummer X II] te Amsterdam met nummer 1099140 van 19 november 2013.

105 Pag. ZB505, een uitwerking van een OVC-gesprek in de Fiat Punto van 27 oktober 2011.

106 Pag. ZB452, een uitwerking van een OVC-gesprek in de Fiat Punto van 20 oktober 2011.

107 Pag. EB171, een proces-verbaal bevindingen werknemers [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] van 18 september 2012 met nummer 2012096821.

108 Pag. ZB101 + ZB102, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 17 maart 2012.

109 Pag. ZB104A, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 18 maart 2012.

110 Pag. ZB205 + ZB207, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 21 april 2012.

111 Pag. ZB213, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 22 april 2012.

112 Pag. ZB238-ZB247, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 24 april 2012.

113 Pag. BD008i, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 25 april 2012

114 Pag. EB171, een proces-verbaal bevindingen werknemers [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] met nummer 2012096821 van 18 september 20112.

115 Pag. F009, een proces-verbaal van relaas witwassen met nummer 2012096821 van 4 februari 2012.

116 Pag. F010, een proces-verbaal van relaas witwassen met nummer 2012096821 van 4 februari 2012.

117 Pag. EB195, een proces-verbaal van bevindingen betaling huur in België door [medeverdachte 4] met nummer 939683 van 27 augustus 2013.

118 Pag. DE037, een proces-verbaal van bevindingen naar aanleiding van zoekslag bedrijfsruimten en loodsen vanaf de [adres 4, huisnummer X II] te Amsterdam met nummer 522827 van 26 december 2012.

119 Pag. EB0042, een proces-verbaal van bevindingen rol [verdachte] in criminele organisatie met nummer 643533 van 13 juni 2013 en pag. EB0064, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 32] en [telefoonnummer 9].

120 Pag. 0658-0659, een proces-verbaal van observatie maandag 22 april 2013 met nummer 2012096821.

121 Pag. EB0042, met nummer 643533 en pag. EB0067, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 33] en [telefoonnummer 34].

122 Pag. ZB233, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 23 april 2012.

123 Pag. HS007, een proces-verbaal van relaas [deelnemer 8] met nummer 594392 van 4 februari 2014 en pag. HS062-HS072, een geschrift zijnde een uitgetypt (en met de hand erbij geschreven) overzicht van namen en getallen.

124 Pag. N000186-N000187, een 2e proces-verbaal van analyse inbeslaggenomen goederen met nummer 1107343 van 26 maart 2014 en pag. N000231-N000232, een geschrift zijnde een met de hand geschreven overzicht van namen en bedrag uit onderzoek [onderzoek C] met aantekeningen.

125 Pag. N000187, met nummer 1107343 en pag. N000236-N000237, een geschrift zijnde een uitgetypt overzicht van namen en getallen.

126 Pag. N000187, met nummer 1107343 en pag. N000238-000240, een geschrift zijnde en uitgetypt en daarbij geschreven overzicht van namen en getallen.

127 Pag. HS007, met nummer 594392.

128 Pag. HS048-HS049, sms-berichten tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 8] en [telefoonnummer 35].

129 Pag. HS044-HS045, sms-berichten tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 36] en [telefoonnummer 35].

130 Pag. HS009-HS010 + HS013-HS014, met nummer 594392 en pag. HS026-HS033, een proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming met nummer 2013310142 van 19 december 2013.

131 Pag. EJ006, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 37] en [telefoonnummer 6].

132 Pag. EJ002, een proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot de bijnaam van [medeverdachte 1] ‘[bijnaam van medeverdachte 1]’ met nummer 997950 van 16 oktober 2013 en pag. EJ012, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 37] en [telefoonnummer 7].

133 Pag. EJ002, met nummer 997950 en pag. EJ013-EJ014, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 37] en [telefoonnummer 38].

134 Pag. EJ010, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 32] en [telefoonnummer 9].

135 Pag. EJ011, een sms-bericht van het telefoonnummer [telefoonnummer 9] naar het telefoonnummer [telefoonnummer 8].

136 Pag. ZB250, een uitwerking van een OVC-gesprek in de SsangYong van 25 april 2012.

137 Pag. EJ005, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 33] en [telefoonnummer 10].

138 Pag. EB0080, een telefoongesprek tussen telefoonnummer [telefoonnummer 3] en het telefoonnummer [telefoonnummer 39].

139 Pag. EB0081, een telefoongesprek van het telefoonnummer [telefoonnummer 3] en het telefoonnummer [telefoonnummer 28].

140 Pag. HC0077, een telefoongesprek tussen de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 12] en het telefoonnummer [telefoonnummer 13].

141 Pag. EB0045, een telefoongesprek tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 14] en het telefoonnummer [telefoonnummer 40].

142 Pag. N071, 1e proces-verbaal van analyse inbeslaggenomen goederen met nummer 968382 van 1 februari 2014.

143 Pag. N000176, 2e proces-verbaal van analyse inbeslaggenomen goederen met nummer 1107343 van 26 maart 2014.

144 Pag. N000179, met nummer 1107343.

145 Pag. N000186, met nummer 1107343.

146 Pag. N000224, een sms-bericht van telefoon P1 naar [telefoonnummer 41].

147 Pag. N000223, een sms-bericht van telefoon P1 naar [telefoonnummer 41].

148 Pag. N000185, met nummer 1107343.

149 Pag. N000186, met nummer 1107343.

150 Pag. N000230, een sms-bericht van telefoon P4 naar het nummer [telefoonnummer 29].

151 Pag. N000228, een sms-bericht van telefoon P4 naar het nummer [telefoonnummer 29].

152 Pag. N000229, een sms-bericht van telefoon P4 naar het nummer [telefoonnummer 29].

153 Pag. N000186, met nummer 1107343.

154 Pag. BG001, een proces-verbaal van bevindingen mogelijke afname 300.000 pillen [deelnemer 6] van 5 juni 2013 met nummer 639875 en pag. J0596, een uitwerking van een tapgespek tussen [verdachte] met het telefoonnummer [telefoonnummer 32] en [deelnemer 6] met het telefoonnummer [telefoonnummer 42] van 10 april 2013.

155 Pag. BG002 met nummer 639875.

156 Pag. J0573, een proces-verbaal van bevindingen naar aanleiding van observaties op woensdag 10 april en donderdag 11 april 2013, gepleegd door het Observatie Team van 17 april 2013 met nummer 2012096821.

157 Pag. J0604.

158 Pag. HO069, een proces-verbaal van verhoor verdachte [deelnemer 6] van 13 augustus 2013 met nummer 2012096821.

159 Pag. J0608, een tapgesprek tussen de telefoonnummer [telefoonnummer 8] en [telefoonnummer 33].

160 Pag. J0575, met nummer 2012096821.

161 Pag. J0575, met nummer 2012096821.

162 Pag. BG094, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 8] en [telefoonnummer 33].

163 Pag. J0576, met nummer 2012096821.

164 Pag. BG095, een sms-bericht van het telefoonnummer [telefoonnummer 8] naar het telefoonnummer [telefoonnummer 33].

165 Pag. BG025, een tapgesprek tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 42] en het telefoonnummer [telefoonnummer 25].

166 Pag. BG098, een tapgesprek tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 42] en het telefoonnummer [telefoonnummer 32].

167 Pag. BG099, een tapgesprek tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 42] en het telefoonnummer [telefoonnummer 32].

168 Pag. HO070, met nummer 2012096821.

169 Pag. BG106 en BG107, een tapgesprek tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 42] en het telefoonnummer [telefoonnummer 25].

170 Pag. BG129-BG133, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 42] en [telefoonnummer 32].

171 Pag. BG147, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 32] en [telefoonnummer 42].

172 Pag. BG173, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 42] en [telefoonnummer 25].

173 Pag. BG175-BG176, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 32] en [telefoonnummer 42].

174 Pag. BG181, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 33] en [telefoonnummer 43].

175 Pag. BG182, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 42] en [telefoonnummer 25].

176 Pag. BG186, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 32] en [telefoonnummer 42].

177 Pag. BG189, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 32] en [telefoonnummer 9].

178 Pag. BG190, een sms-bericht tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 8] en [telefoonnummer 9].

179 Pag. BG192, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 49] en [telefoonnummer 43].

180 Pag. BG198, een sms-bericht tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 8] en [telefoonnummer 9].

181 Pag. BG200, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 33] en [telefoonnummer 43].

182 Pag. BG202, een sms-bericht tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 8] en [telefoonnummer 9].

183 Pag. BG203, een sms-bericht tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 9] en [telefoonnummer 8].

184 Pag. BG211, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 32] en [telefoonnummer 44].

185 Pag. BG222, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 8] en [telefoonnummer 42].

186 Pag. BG243, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 8] en [telefoonnummer 32].

187 Pag. BG244-BG245, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 42] en [telefoonnummer 25].

188 Pag. BG246, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 32] en [telefoonnummer 9].

189 Pag. BG060-BG061, een proces-verbaal van bevindingen mogelijke afname 300.000 pillen [deelnemer 6] met nummer 656302 van 24 juni 2013.

190 Pag. BG247, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 42] en [telefoonnummer 25].

191 Pag. BG060-BG061, met nummer 656302.

192 Pag. BG255, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 33] en [telefoonnummer 43].

193 Pag. HO044-HO074, een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer 2012096821 van 13 augustus 2013.

194 Pag. BH0002, een proces-verbaal van bevindingen wekelijkse afname 500 kaarten door [verdachte] met nummer 652394 van 17 juni 2013 en pag. BH0014, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 33] en [telefoonnummer 45].

195 Pag. BH0002-BH0003 met nummer 652394 en pag. BG257-BG258, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 33] en [telefoonnummer 14].

196 Pag. BH0003-BH0004, met nummer 2652394 en pag. HC000119, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 33] en [telefoonnummer 14].

197 Pag. BH0004-BH0005, met nummer 2652394.

198 Pag. BH0005-BH0006, met nummer 652394.

199 Pag. BH0009, met nummer 652394 en pag. BH0024 een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 33] en [telefoonnummer 46].

200 Pag. BH0010, met nummer 652394 en pag. BH0027-BH0028, sms-berichten tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 33] en [telefoonnummer 8].

201 Pag. BH0010, met nummer 652394 en pag. BH0030, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 33] en [telefoonnummer 47].

202 Pag. BH0011 met nummer 652394.

203 Pag. BH0011 met nummer 652394 en pag. BH0033, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 33] en [telefoonnummer 8].

204 Pag. BH0012, met nummer 652394.

205 Pag. BH0012, met nummer 652394 en pag. BH0034, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 33] en [telefoonnummer 47].

206 Pag. BH0012, met nummer 652394 en pag. BH0036, een tapgesprek tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 33] en [telefoonnummer 46].

207 Pag. BH0012, met nummer 652394

208 Pag. BH0012, met nummer 652394 en pag. BH0039-BH0040, tapgesprekken tussen de telefoonnummers [telefoonnummer 33] en [telefoonnummer 48].