Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:6836

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
14-10-2014
Datum publicatie
22-10-2014
Zaaknummer
C/13/570773 / KG ZA 14-1044
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

handelsnaamrecht; dat de activiteiten van beide ondernemingen elkaar overlappen, is niet aannemelijk. Deze lijken eerder complementair. Er is geen sprake van aanvullende omstandigheden die maken dat gedaagde inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van eiser.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/570773 / KG ZA 14-1044 SP/EB

Vonnis in kort geding van 14 oktober 2014

in de zaak van

[eiser] , handelend onder de naam GIGABOEK,

wonende en zaakdoende te [woonplaats eiser],

eiser bij dagvaarding van 29 augustus 2014,

advocaat mr. J. van Rhijn te Alkmaar,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GIGAPRINT B.V.,

gevestigd te Almere,

gedaagde,

advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Gigaboek en Gigaprint worden genoemd.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 23 september 2014 heeft Gigaboek gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gigaprint heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat is de behandeling pro forma aangehouden, teneinde partijen de gelegenheid te bieden een minnelijke regeling te treffen. Op 30 september 2014 hebben partijen de voorzieningenrechter per fax bericht dat zij geen overeenstemming hebben bereikt en verzocht vonnis te wijzen. Partijen zijn daarop geïnformeerd dat vonnis zal worden gewezen op 14 oktober 2014.

Ter zitting waren aan de kant van Gigaboek aanwezig[eiser] (hierna: [eiser]) en mr. Van Rhijn. Aan de kant van Gigaprint waren aanwezig

[directeur van Gigaprint] (directeur) en mr. Maatjes.

2 De feiten

2.1.

Op 1 januari 2002 heeft [eiser] de eenmanszaak Gigaboek opgericht. Gigaboek heeft zich als uitgeverij gespecialiseerd in het concept van printing on demand. Dat wil zeggen dat een uit te geven werk pas wordt geproduceerd op het moment dat het besteld is. Dit concept is geschikt voor het produceren van boeken in kleine oplagen. Gigaboek rekent zowel particulieren als ondernemingen tot haar klanten. Zij biedt haar klanten een aantal pakketten aan. Naarmate de prijs hoger wordt, neemt de betrokkenheid van Gigaboek bij de totstandkoming en verhandeling van het werk toe. Gigaboek werkt (vrijwel) uitsluitend via internet. De domeinnaam van haar website is www.gigaboek.nl. Op de website staat onder meer het volgende:

“Welkom bij GigaBoek, de uitgever van eigenwijze boeken. Onze medewerkers staan 24/7 klaar om u waar nodig te begeleiden naar een succesvolle uitgave van uw boek. (…) Samen met u zetten we een uitgekiende uitgeefconstructie op, waarbij u zelf de regie houdt. Oplage (1 of 10.000 – of elk willekeurig aantal daartussen…), uitvoering paperback of hardcover, zwartwit en/of kleur), vormgeving (standaard of op maat), productie (printen of drukken) en distributie (Centraal Boekhuis en/of eigen website): de keuze is aan de auteur. Wij adviseren, inspireren en stimuleren. (…)”

2.2.

Van 2001 tot 2006/2007 heeft Gigaboek zaken gedaan met de onderneming Adel Print B.V., handelend onder de naam TED Gigaprint B.V. De directie van deze onderneming werd destijds gevoerd door [de huidige directeur van Gigaprint en zijn broer]. Nadien is Adel Print B.V. overgenomen door Adel Media B.V. Adel Print B.V. is gefailleerd op 11 maart 2014.

2.3.

De[de huidige directeur van Gigaprint en zijn broer] hebben op 13 maart 2014 een nieuwe vennootschap opgericht met de naam Gigaprint B.V. Zij hebben op of omstreeks diezelfde datum enige activa uit het faillissement van Adel Print B.V. gekocht.

2.4.

Daags daarvoor hebben de [de huidige directeur van Gigaprint en zijn broer] een persbericht doen uitgaan, dat voor zover hier relevant luidt:

“(…) Ondertussen hebben wij allerlei nieuwe ideeën ontwikkeld voor de professionele markt, die we nu heel graag met Gigaprint in de praktijk gaan brengen.”

[directeur van Gigaprint] ziet volop kansen voor Gigaprint: “(…) Maar we lanceren ook nieuwe producten en diensten voor de uitgeversmarkt. Denk daarbij aan interactieve boeken, maar ook aan een compleet nieuw businessmodel rond het innovatief publiceren van content.”(…)”

2.5.

Gigaprint B.V. voert Gigaprint als handelsnaam. Op haar website, met domeinnaam www.gigaprint.nl, staat onder meer de volgende informatie:

“Printing on demand (…) Van print tot boek alles in een hand (…)

Gigaprint is helemaal ingericht om uw documentatie, studiemateriaal, boeken, brochures on demand te te printen. (…) Printing on demand kan al rendable zijn bij hele kleine oplages. (…)”

2.6.

Op 17 maart 2014 heeft Gigaboek contact gezocht met Gigaprint over het volgens haar bestaande risico van verwarring. Partijen hebben vervolgens daarover gecorrespondeerd. Een e-mail van [eiser] aan [directeur van Gigaprint] van 24 maart 2014 luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

“Vijftien jaar zijn wij bezig om GigaBoek in de markt te zetten als een onafhankelijke uitgeverij van (veelal geprinte) boeken. Heel lang hebben wij moeten opboksen tegen het vooroordeel een ‘printboer’ te zijn. Met TED Printnet [een andere handelsnaam van Adel Print B.V., vzr] en TED Gigaprint was (tot aan 2008) te leven, maar ‘Gigaprint’ houdt een groot gevaar van verwarring in met ‘GigaBoek’. Argeloze mensen zullen onze bedrijven door elkaar halen. (…)”

2.7.

[directeur van Gigaprint] heeft deze e-mail op 24 maart 2014 als volgt beantwoord:

“Ik denk dat je je ten onrechte zorgen maakt. Gigaboek klinkt totaal anders als Gigaprint. Bovendien is Gigaprint geen uitgeverij zoals Gigaboek. Ook op de website van Gigaprint is niets te vinden over het uitgeven van boeken. (…)”

2.8.

Aan een namens Gigaboek op 5 juni 2014 gestuurde sommatie tot wijziging van de handelsnaam heeft Gigaprint geen gevolg gegeven.

3 Het geschil

3.1.

Gigaboek vordert, kort gezegd, Gigaprint te verbieden inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van Gigaboek, op straffe van een dwangsom en onder veroordeling van Gigaprint in de proceskosten ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Gigaboek vordert verder de termijn van artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na het onherroepelijk worden van dit vonnis.

3.2.

Aan haar vordering legt Gigaboek ten grondslag, samengevat weergegeven, dat Gigaprint inbreuk maakt op de oudere handelsnaamrechten van Gigaboek. Gigaboek stelt dat de aard van de onderneming van partijen grotendeels hetzelfde is. Beide partijen houden zich bezig met printing on demand en profileren zich op het internet. De handelsnamen van partijen zijn volgens Gigaboek zodanig overeenstemmend dat verwarring bij het publiek te duchten is. Gigaboek stelt er een spoedeisend belang bij te hebben dat het verwarringsgevaar wordt beëindigd.

3.3.

Gigaprint voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Ter beoordeling staat of Gigaprint inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Gigaboek. Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.2.

Een van de elementen uit het hiervoor genoemde wetsartikel is dat de aard van beide ondernemingen vergelijkbaar moet zijn. Met Gigaprint is de voorzieningenrechter van oordeel dat daarvan in deze zaak geen sprake is.

4.3.

Gigaboek profileert zich nadrukkelijk als uitgeverij, die een toegevoegde waarde biedt aan het door de klant aangeleverde werk. Zij is desgewenst behulpzaam bij de redactie, de opmaak van het binnenwerk en het ontwerp van de omslag en zij biedt desgewenst ook een publiciteitscampagne aan. Het printwerk besteedt zij uit, omdat zij zelf niet beschikt over de voor het printwerk benodigde apparatuur. Naast ondernemingen heeft zij particulieren als klant.

4.4.

Gigaprint heeft ter zitting verklaard uitsluitend zogenoemd plat printwerk te verrichten, waarbij de klant een pdf-bestand aanlevert dat vervolgens door Gigaprint wordt geprint. Gigaprint stelt zelfs geen spellingscheck over de aangeleverde bestanden te halen, laat staan dat zij verdergaande redactionele - of uitgeefwerkzaamheden verricht. Zij rekent grote uitgevers tot haar klanten, die bij Gigaprint boekwerken – zoals wettenbundels – titels en handleidingen laten printen. Kleinere opdrachten passen volgens Gigaprint niet in haar dienstverlening. Gigaboek onderschrijft dat Gigaprint in ieder geval ten tijde van de eerdere samenwerking met TED Gigaprint niet in staat was de kleine opdrachten op kostenefficiënte wijze uit te voeren. Gigaprint heeft verklaard geen plannen te hebben om de aard van haar onderneming te wijzigen of uit te breiden naar het werkterrein van Gigaboek. Vooralsnog is er geen reden om te twijfelen aan deze verklaring van Gigaprint. Gigaprint heeft onweersproken gesteld dat het door Gigaboek in de dagvaarding genoemde selfpublishing concept “mijnbestseller.nl” niet van haar is, maar van één van haar klanten.

4.5.

Dat de activiteiten van de ondernemingen van partijen elkaar overlappen, is vooralsnog niet aannemelijk geworden. De vermelding op beider websites dat de klant bij hen terecht kan voor printing on demand, maakt het voorgaande niet anders. De activiteiten lijken eerder complementair. Onder omstandigheden wordt ook wel inbreuk op handelsnaamrechten aangenomen wanneer de activiteiten van ondernemingen in elkaars verlengde liggen, maar naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarvoor in de onderhavige zaak geen grond. Niet aannemelijk is geworden dat Gigaboek ten gevolge van de activiteiten van Gigaprint inkomsten derft of zal derven. Bovendien is het voorvoegsel Giga niet zodanig onderscheidend dat daarmee de indruk wordt gewekt dat het om gelieerde ondernemingen gaat. Verder wijken de websites van partijen – voor veel mensen het toegangsportaal tot een onderneming – sterk van elkaar af. Het door Gigaboek gevreesde verwarringsgevaar heeft zich tot op heden ook niet verwezenlijkt, zo heeft Gigaboek op een vraag van de voorzieningenrechter geantwoord. Op hetgeen hiervoor onder 4.2 tot en met 4.5 is overwogen stuit de vordering af. Bij deze uitkomst behoeven de overige stellingen van partijen geen bespreking meer.

4.6.

Gigaboek zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gigaprint maakt aanspraak op een bedrag aan advocaatkosten van € 5.476,06. Nu Gigaboek geen verweer tegen die kosten heeft gevoerd en deze bovendien ook beneden het indicatietarief voor IE-zaken liggen, zullen de gevorderde kosten worden toegewezen. De proceskosten aan de zijde van Gigaprint worden begroot op:

- griffierecht € 608,00

- salaris advocaat 5.476,06

Totaal € 6.084,06

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2.

veroordeelt Gigaboek in de proceskosten, aan de zijde van Gigaprint tot op heden begroot op € 6.084,06,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.P. Pompe, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 14 oktober 2014.1

1 type: eB coll: MB