Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:6097

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
09-09-2014
Datum publicatie
17-09-2014
Zaaknummer
C/13/569505 / KG ZA 14-942
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Restaurant Parkstad Plaza maakt geen inbreuk op het auteurs- en merkenrecht van restaurant Vandaag. Ook is geen sprake van een onrechtmatige daad jegens Vandaag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/569505 / KG ZA 14-942 MvW/SvE

Vonnis in kort geding van 9 september 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CAFÉ RESTAURANT VANDAAG B.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres bij dagvaarding van 12 augustus 2014,

advocaat mr. N.Y. Wong te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WOK RESTAURANT PARKSTAD B.V., handelend onder de namen Parkstad Plaza en Wok Parkstad Plaza,

gevestigd te Kerkrade,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLDING WOK B.V.,

gevestigd te Maastricht,

gedaagden,

advocaat mr. G. Kara te Rotterdam.

Eiseres zal hierna Vandaag worden genoemd. Gedaagden zullen hierna afzonderlijk Parkstad en Holding Wok worden genoemd en gezamenlijk worden aangeduid als Parkstad Plaza.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 21 augustus 2014 heeft Vandaag gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Parkstad Plaza heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. De door Vandaag ingediende productie 17 is door de voorzieningenrechter buiten beschouwing gelaten nu deze productie, in strijd met artikel 6.2 van het Procesreglement kort gedingen rechtbanken civiel/familie, niet (tenminste) 24 uur voor de zitting is ingediend. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren, voor zover van belang, aanwezig:

aan de zijde van Vandaag: [persoon 1] (indirect bestuurder) en[persoon 2] met mr. Wong;

aan de zijde van Parkstad Plaza: [persoon 3] (indirect bestuurder), [persoon 4] (indirect bestuurder) met mr. Kara.

2 De feiten

2.1.

Vandaag exploiteert sinds 2010 een café restaurant met een vestiging in Utrecht en in Amsterdam. Bij Vandaag kunnen gasten tegen een vaste prijs per twee of drie uur onbeperkt eten en drinken (non-alcoholisch). Vandaag serveert gerechten uit verschillende delen van de wereld die in één van de 7 live-cooking restaurants worden bereid. Alcoholische dranken kunnen worden betaald met de “Proostpas”, waarop gasten een tegoed kunnen storten. Vandaag heeft extra aandacht besteed aan faciliteiten voor kinderen. Zo is er een indoorspeelhoek, waar kinderen onder begeleiding van een medewerker van Vandaag kunnen spelen en is er een ‘kids buffet’ en een ‘kids kitchen’, waar kinderen zelf hun eten kunnen ophalen op verlaagde buffetten.

2.2.

Onderdeel van de huisstijl van Vandaag is een logo. Het logo bestaat uit een cirkel met daarin op zichzelf staande figuren van etenswaren, drankjes en andere decoratieve plaatjes in de kleur oranje. Onder de cirkel staat in zwarte letters ‘vandaag’. Het logo ziet er als volgt uit.

2.3.

Het auteursrecht op het logo van Vandaag is bij akte overgedragen aan Vandaag. Op 30 september 2008 is het logo als beeldmerk geregistreerd in het Benelux Merkenregister.

2.4.

Vandaag is actief op verschillende sociale media zoals Facebook en Twitter en heeft een eigen website onder de domeinnaam www.restaurantvandaag.nl.

2.5.

Parkstad Plaza exploiteert sinds december 2005 een restaurant met een vestiging in Kerkrade. Sinds september 2013 exploiteert zij haar restaurant in de huidige vorm, waarbij gasten tegen een vaste prijs per twee of drie uur onbeperkt kunnen eten en drinken (non-alcoholisch). Parkstad Plaza serveert gerechten uit verschillende delen van de wereld. Alcoholische dranken kunnen worden betaald met drankmunten. Ook heeft Parkstad Plaza een indoorspeelhoek gecreëerd voor kinderen.

2.6.

Het logo van Parkstad Plaza, dat zij sinds september 2013 hanteert, heeft een witte of een zwarte achtergrond en bestaat uit een cirkel, waarvan de bovenste helft bestaat uit op zichzelf staande figuren van etenswaren en dranken en andere decoratieve plaatjes in de kleur oranje/geel en de onderste helft bestaat uit een halve steel van een wokpan in de kleur zwart met daarin in oranje/gele letters ‘parkstad plaza’ en daaronder een wokpan in de kleur rood met daarin in witte letters het woord ‘wok’. Het logo van Parkstad Plaza ziet er (met de witte achtergrond) als volgt uit.

2.7.

Parkstad Plaza is actief op verschillende sociale media zoals Facebook. Holding Wok is eigenaar van de domeinnamen www.parkstad-plaza.nl en www.wokparkstadplaza.nl.

2.8.

Bij brief van 14 februari 2014, herhaald bij schrijven van 17 maart 2014, heeft [persoon 5], werkzaam bij Markfellows, Parkstad Plaza namens Vandaag onder meer het volgende bericht:

“Cliënte drijft onder een specifieke formule sinds geruime tijd een onderneming onder de naam VANDAAG en is tevens houder van het merk VANDAAG (…) Behalve de naam en het merk VANDAAG gebruikt cliënte ook een logo. Cliënte is auteursrechthebbende op het logo. Tevens is het logo gedeponeerd als merk (…) Cliënte heeft geconstateerd dat u een zelfde soort formule hanteert bij de exploitatie van uw restaurant alsmede dat u een logo gebruikt dat overeenstemt met haar exclusieve logo. Hierdoor pleegt u niet alleen auteursrecht-en merkinbreuk, maar handelt u tevens onrechtmatig jegens cliënte. Gezien het voorgaande verzoeken – en voor zover nodig sommeren – wij u ons zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na dagtekening dezes, schriftelijk te bevestigen dat u onmiddellijk ieder gebruik van het overeenstemmende logo en eventueel gelijkende logo’s staakt en gestaakt zult houden.”

2.9.

Parkstad Plaza heeft hieraan geen gehoor gegeven. Wel heeft zij het bovenste gedeelte van haar logo in een fellere kleur geel veranderd. Het logo ziet er (met de zwarte achtergrond) thans als volgt uit.

3 Het geschil

3.1.

Vandaag vordert – samengevat –:

a. Parkstad Plaza hoofdelijk te bevelen om, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op het auteursrecht en merkrecht van Vandaag te staken en gestaakt te houden;

b. Parkstad Plaza hoofdelijk te bevelen om, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, websites waarover Parkstad Plaza geen zeggenschap heeft schriftelijk te verzoeken hun websites zodanig aan te passen dat geen sprake meer is van een inbreuk op het auteurs- en merkenrecht van Vandaag, alsmede de advocaat van Vandaag in het bezit te stellen van een afschrift van de daartoe strekkende correspondentie met die websites;

c. te bepalen dat Parkstad Plaza hoofdelijk aan Vandaag een dwangsom verbeurt voor iedere keer dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met de onder a en b gegeven bevelen en, cumulatief, per dag of dagdeel dat de overtreding of niet nakoming voortduurt;

d. Parkstad Plaza hoofdelijk te veroordelen in de daadwerkelijke proceskosten, nakosten daaronder begrepen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente;

e. de termijn als bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waarbinnen de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld vast te stellen op zes maanden.

3.2.

Parkstad Plaza voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd van dit geschil kennis te nemen. Vandaag heeft onweersproken gesteld dat de (vermeende) inbreuken mede in het arrondissement Amsterdam plaatsvinden.

4.2.

De voorzieningenrechter is, anders dan Parkstad Plaza heeft aangevoerd, van oordeel dat Vandaag een voldoende spoedeisend belang heeft bij de door haar gevraagde voorzieningen. Een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht wordt immers bij voortduring gepleegd en onvoldoende aannemelijk is dat Vandaag al zodanig lange tijd op de hoogte is van de (beweerde) inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten dat haar belang bij haar vorderingen niet meer spoedeisend is.

4.3.

De vorderingen van Vandaag zijn in kort geding toewijsbaar, als voldoende aannemelijk is dat de rechter in een eventuele bodemprocedure de vorderingen eveneens zou toewijzen. Of dat hier het geval is zal hierna worden beoordeeld.

Auteursrecht

4.4.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat tussen partijen niet in geschil is dat het logo van Vandaag (zoals afgebeeld onder 2.2) kan worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk. De vraag die voorligt is of het logo van Parkstad Plaza (zoals afgebeeld onder 2.9) inbreuk maakt op het logo van Vandaag. Parkstad Plaza heeft aangevoerd van niet, volgens haar is de totaalindruk van de logo’s zodanig verschillend dat geen sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Vandaag.

4.5.

Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Vandaag is bepalend of de totaalindruk van beide logo’s overeenstemt, waarbij de auteursrechtelijk beschermde elementen van het logo van Vandaag bepalend zijn en in ogenschouw dient te worden genomen dat het hanteren van een bepaalde stijl niet auteursrechtelijk beschermd is en het voortborduren daarop dientengevolge ook niet als auteursrechtinbreuk kan worden bestempeld.

4.6.

Vandaag heeft zich beroepen op de overeenstemmende trekken in de logo’s, te weten dezelfde soort figuren die tezamen een (deel van een) cirkel vormen. Aan Vandaag kan worden toegegeven dat heel wel mogelijk is dat de maker van het logo van Parkstad Plaza is geïnspireerd door het logo van Vandaag. Dit is echter onvoldoende om inbreuk op de auteursrechten van Vandaag aan te nemen, aangezien, zoals gezegd, daarvoor is vereist dat de totaalindrukken van beide logo’s overeenstemmen. Evenals Parkstad Plaza acht de voorzieningenrechter dat hier niet het geval. Daartoe wordt allereerst overwogen dat de figuren in het logo van Parkstad Plaza een halve cirkel vormen, terwijl de figuren in het logo van Vandaag een hele cirkel vormen. Voorts zijn de figuren in het (aangepaste) logo van Parkstad Plaza geel, terwijl zij in het logo van Vandaag oranje zijn. De figuren in de logo’s zijn voorts verschillend in uitvoering. Verder is het onderste gedeelte van het logo van Parkstad Plaza rood van kleur met middenin een zwarte strook en in de cirkel van het logo van Parkstad Plaza staat ‘Parkstad Plaza Wok’, terwijl in de cirkel van het logo van Vandaag geen tekst staat. De beide logo’s vertonen kortom een wezenlijk verschillende totaalindruk. Daar komt bij dat het afbeelden van op zichzelf staande figuren niet uniek is, zoals Parkstad Plaza, met ondersteuning van een aantal voorbeelden, terecht heeft aangevoerd. Voorshands moet dan ook worden aangenomen dat een inbreuk op de auteursrechten van Vandaag niet aan de orde is.

Merkenrecht

4.7.

Behalve op haar auteursrechten heeft Vandaag zich ook beroepen op haar merkenrechten. De vraag die in dit verband voorligt is of sprake is van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Artikel 2.20 lid 1 sub c (gebruik voor niet-soortgelijke waren of diensten) en d (gebruik anders dan voor waren en diensten) BVIE zijn hier immers niet van toepassing. Om een inbreuk te kunnen aannemen is in ieder geval vereist dat merk en teken gelijk zijn of overeenstemmen en dat bij het publiek gevaar voor verwarring kan ontstaan. Dat in dit geval de waren en diensten van beide partijen dezelfde zijn, staat niet ter discussie.

4.8.

Het logo van Vandaag, zoals afgebeeld onder 2.2, is in het Benelux Merkenregister ingeschreven als beeldmerk. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de overeenstemming tussen de beide logo’s te gering is om merkinbreuk te kunnen aannemen. Het bestanddeel dat gelijkenis vertoont, te weten de figuren in een (deel van een) cirkel, is voor de totaalindruk onvoldoende dominant ten opzichte van de diverse verschillen, zoals deze hiervoor reeds zijn beschreven. Dit geldt temeer nu het beeldmerk van Vandaag de handelsnaam van Vandaag bevat en het logo van Parkstad Plaza de handelsnaam van Parkstad Plaza.

Door het gebrek aan overeenstemming tussen de logo’s, is voorshands geen sprake van verwarringsgevaar. Vandaag heeft ter zitting wel gesteld dat een gast van Vandaag tegen [persoon 2] zou hebben gezegd dat hij bij een restaurant van Vandaag in Kerkrade is geweest, terwijl deze gast Parkstad Plaza moet hebben bedoeld, maar dit is door Parkstad Plaza betwist. Bovendien zou dit enkele feit, gelet op de omstandigheden van dit geval waarin partijen restaurants met een soortgelijk concept exploiteren, onvoldoende zijn om verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE aan te nemen.

4.9.

Gelet op het voorgaande is een inbreuk op de merkenrechten van Vandaag evenmin aan de orde.

Onrechtmatige daad

4.10.

Vandaag heeft zich tot slot nog beroepen op de stelling dat Parkstad Plaza onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door niet alleen inbreuk te maken op haar auteurs- en merkenrechten, maar ook door het 1-op-1 kopiëren van haar concept. De voorzieningenrechter overweegt dat, gezien alle hiervoor besproken verschillen, het logo van Parkstad Plaza niet als een slaafse nabootsing van het logo van Vandaag kan worden aangemerkt. Parkstad Plaza handelt in die zin dan ook niet onrechtmatig. Ook kan niet gezegd worden dat Parkstad Plaza door het hanteren van een soortgelijk concept als Vandaag onrechtmatig jegens haar handelt. Daarvoor is in de eerste plaats van belang dat het navolgen van een bepaald concept een ondernemer in beginsel vrij staat. Parkstad Plaza heeft er daarnaast terecht op gewezen, en met stukken onderbouwd, dat er verschillende restaurants in Nederland zijn die een soortgelijk concept hanteren als Vandaag. Dat Vandaag een uniek concept hanteert en dat Parkstad Plaza daarop op onrechtmatige wijze heeft voortgeborduurd, heeft zij dan ook onvoldoende aannemelijk gemaakt. Bovendien heeft Parkstad Plaza gemotiveerd aangevoerd dat zij reeds sinds 2006 een concept hanteert waarbij gasten tegen een vast bedrag gedurende 2,5 of 3 uur onbeperkt kunnen eten en waarbij speciale aandacht wordt besteed aan kinderen, terwijl Vandaag pas sinds 2010 in de running is.

De stelling van Vandaag dat de websites van partijen zodanig op elkaar lijken dat daarom sprake is van onrechtmatig handelen volgt de voorzieningenrechter evenmin.

4.11.

De conclusie is dat de vorderingen van Vandaag worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Vandaag worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Nu de hoogte van de door Parkstad Plaza opgevoerde advocaatkosten uitdrukkelijk is bestreden door Vandaag en die kosten de voorzieningenrechter voorshands (te) hoog voorkomen, zal aansluiting worden gezocht bij de indicatietarieven die gelden in IE-zaken. Dit kort geding kan worden aangemerkt als een ‘eenvoudig’ kort geding, zodat een bedrag van € 6.000,- aan advocaatkosten zal worden toegewezen.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2.

veroordeelt Vandaag in de proceskosten, aan de zijde van Parkstad Plaza tot op heden begroot op:

- € 608,- aan griffierecht, en,

- € 6.000,- aan salaris advocaat,

5.3.

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. S. van Excel, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 9 september 2014.1

1 type: coll: