Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:568

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
03-02-2014
Datum publicatie
13-02-2014
Zaaknummer
C/13/557288 / KG ZA 14-32
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie
-
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/557288 / KG ZA 14-32 SP/LO

Vonnis in kort geding van 3 februari 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BELFABRIEK B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

eiseres in conventie bij dagvaarding van 10 januari 2014,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. N.J. Linssen te ‘s-Hertogenbosch,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MTTM PARTNERS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZAKELIJKENUMMERS.NL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaten mrs. P. Burger en M.P.F. Reker te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Belfabriek worden genoemd en gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als MTTM c.s. (enkelvoud) en afzonderlijk als MTTM en ZakelijkeNummers.nl

1 De procedure

Ter terechtzitting van 20 januari 2014 heeft Belfabriek gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding en de eveneens aangehechte akte vermeerdering eis. MTTM c.s. heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen en heeft vervolgens in reconventie gevorderd overeenkomstig de aangehechte akte. Ter zitting heeft MTTM c.s. haar eis in reconventie vermeerderd, als hierna onder 4.1 te melden. Belfabriek heeft bezwaar gemaakt tegen deze vermeerdering van eis. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van Belfabriek: de heer [bestuurder Belfabriek] (hierna: [bestuurder Belfabriek]), bestuurder, met mr. Linssen;

aan de zijde van MTTM c.s.: de heer [bestuurder MTTM], (middellijk) bestuurder, met mrs. Burger en Reker.

2 De feiten

2.1.

Zowel Belfabriek als MTTM c.s. zijn aanbieders van 0800- en 0900-servicenummers.

2.2.

MTTM, ZakelijkeNummers.nl en ZakelijkeTelefonie.nl B.V. (hierna: ZakelijkeTelefonie.nl) zijn onderdeel van MTTM Group B.V., waarvan The Power Foon B.V. aandeelhouder is. [bestuurder MTTM] is enig aandeelhouder en bestuurder van The Power Foon B.V.

2.3.

Tussen Belfabriek en (onderdelen van) de MTTM Group hebben verschillende procedures plaatsgevonden. Bij vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter Den Haag van 10 oktober 2013 (hierna: het Vonnis) is Belfabriek – kort gezegd – op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag, met een maximum van € 250.000,-, verboden om onjuiste/ en of misleidende mededelingen te doen of laten doen over MTTM c.s. en hun bedrijfsactiviteiten en is haar geboden de webpagina’s www.belfabriek.nl/mttm-problemen en www.belfabriek.nl/klachten-mttm, waarop dergelijke mededelingen werden gedaan, offline te houden. In het Vonnis staat onder meer het volgende.

(…) 3.3 De voorzieningenrechter is van oordeel dat ook als (…) de juistheid van de mededelingen zou worden aangenomen, deze als misleidend moeten worden aangemerkt, gezien de gebruikte bewoordingen, de wijze waarop en de context waarin Belfabriek de mededelingen heeft gedaan. Er wordt niet slechts gewezen op – publiekelijk bekende – financiële problemen bij MTTM c.s., maar er worden onder meer bewoordingen gebruikt als ‘dit bedrijf zou op wankelen staan’ en ‘zou MTTM het dit keer niet gaan redden’, en er wordt verwezen naar een faillissement van een andere vennootschap. Vervolgens wordt vermeld dat er een spoedprocedure is om over te stappen naar Belfabriek, waarmee de bereikbaarheid van het servicenummer en toekomstige uitbetalingen veilig worden gesteld, welke procedure via de website in gang kan worden gezet door de tekst ‘haal me weg bij MTTM’ of ‘ik wil overstappen’ aan te klikken.

Hiermee is evident niet beoogd om servicenummergebruikers op objectieve wijze te informeren over feitelijkheden, maar om (…) paniek te zaaien onder de klanten van MTTM c.s. en daarmee te trachten hen over te laten stappen naar Belfabriek. (…) De boodschap die Belfabriek wil overbrengen is gezien de inhoud ervan expliciet bedoeld voor de klanten van MTTM c.s. (…) Het gaat dan niet aan om in die boodschap veelvuldig te refereren aan kwalijke praktijken van andere vennootschappen binnen die groep. (…)

3.4

Al het vorenstaande, in samenhang bezien, maakt reeds dat de uitingen van Belfabriek als misleidend en onrechtmatig moeten worden aangemerkt.(…)

3.5

Nu de webpagina’s met de uitlatingen zoals voormeld thans niet online zijn, (…) hebben MTTM c.s. geen belang bij een gebod om deze pagina’s offline te halen. Zij hebben naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter wel belang bij een gebod deze webpagina’s, als ook andere webpagina’s waarin uitlatingen met dezelfde strekking staan, offline te houden. (…) Ook de vordering tot het opleggen aan Belfabriek van een verbod om uitlatingen te doen over MTTM c.s. en haar bedrijfsactiviteiten acht de voorzieningenrechter in het licht van het vorenstaande toewijsbaar, met dien verstande dat dit verbod zal worden beperkt tot het doen van misleidende en/of onjuiste mededelingen op de wijze als hierna vermeld.(…)

4 De beslissing

De voorzieningenrechter:

- gebiedt Belfabriek de webpagina’s www.belfabriek.nl/mttm-problemen en https://www.belfabriek.nl/klachten-mttm alsmede webpagina’s met uitingen van soortgelijke strekking als de uitingen die op genoemde webpagina’s waren weergegeven zoals hiervoor onder de feiten vermeld, offline te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom (…);

- verbiedt Belfabriek om onjuiste en/of misleidende mededelingen te doen of laten doen over MTTM c.s. en hun bedrijfsactiviteiten of verwijzingen te maken of laten maken naar dergelijke mededelingen, waaronder in ieder geval zijn begrepen de mededelingen zoals in de folder en op genoemde websites gedaan waarvan in dit vonnis is geoordeeld dat deze misleidend zijn, op straffe van verbeurte van een dwangsom (…)

2.4.

Op 10 december 2013 heeft MTTM c.s. geconstateerd dat op de webpagina www.secure.flickr.com, op een account genaamd ‘Belfabriek 0800-0900 informatienummers’ in de map ‘ZakelijkeTelefonie.nl-MTTM’ een zestal afbeeldingen te zien is (hierna: de Afbeeldingen). De eerste drie afbeeldingen zijn van berichten op een forum. Het eerst bericht betreft een klachtbericht over ZakelijkeTelefonie.nl. In het tweede bericht wordt medegedeeld dat er Kamervragen zijn gesteld en beantwoord, en is een verwijzing geplaatst naar Kamerstukken. In het derde bericht is vermeld dat ZakelijkeTelefonie.nl en MTTM eigendom zijn van The Power Foon B.V. en dat er geen link is met KPN. De vierde afbeelding is een (negatief) bericht op de website www.ondernemer.nl over ZakelijkeTelefonie.nl. De vijfde afbeelding is een (negatief) bericht over ZakelijkeTelefonie.nl op de website van Info Telecom en op de zesde afbeelding is een tweetal klachten over ZakelijkeTelefonie.nl op het forum van www.bellen.com te zien.

2.5.

Als productie 3 heeft MTTM c.s. overgelegd 25 processen-verbaal, opgemaakt in de periode van 12 december 2013 tot en met 5 januari 2014 door deurwaarderskantoor De Best&Partners met constateringen dat de Afbeeldingen op die dagen te zien waren op internet.

2.6.

Bij brief van 2 januari 2014 heeft de advocaat van MTTM aan de advocaat van Belfabriek bericht dat MTTM recentelijk heeft ontdekt dat Belfabriek reeds sinds 17 juli 2011 een zestal afbeeldingen online heeft staan op haar Flickr-pagina, dat die afbeeldingen onjuiste en/of misleidende mededelingen over MTTM bevatten en dat Belfabriek daarom het maximumbedrag van € 250.000,- aan dwangsommen heeft verbeurd. Belfabriek wordt verzocht dit bedrag over te maken naar de derdengeldrekening van de advocaat van MTTM, en tevens wordt haar verzocht de afbeeldingen van de Flickr-website te verwijderen.

2.7.

In een verklaring van mevrouw [partner] (hierna: [partner]), de partner van [bestuurder Belfabriek], van 16 januari 2014 staat onder meer het volgende.

(…) Hierbij mijn verklaring over mijn Flickr account. Ik heb dit account geopend in juli 2011, vlak voor de geboorte van mijn dochter [dochter]. Dit account heb ik geopend om te zien of Flickr iets is om foto’s te gaan delen met mijn ouders en onze vrienden. Daarom had ik ook de settings zo ingesteld dat alleen familie en vrienden de foto’s konden zien. Ik had voor [bestuurder Belfabriek] ([bestuurder Belfabriek], vzr.) wat foto’s geupload voor zijn nieuwe bedrijf waar hij toen mee bezig was, de Videofabriek. Gewoon om hem te laten zien wat eventueel de mogelijkheden zouden zijn. Ik heb dit account in de afgelopen jaren privé gebruikt en zo foto’s met vrienden en familie gedeeld. Misschien is er iets mis gegaan met de settings van de foto’s, ik heb geen flauw idee. Toen ik hoorde van de aanklacht van MTTM heb ik het hele account meteen offline gehaald. (…)

3 Het geschil in conventie

3.1.

Belfabriek vordert – samengevat en na wijziging van eis –:

 • -

  primair: I. MTTM c.s. te verbieden om met betrekking tot de gestelde overtredingen verdere executiemaatregelen te treffen op basis van het Vonnis, op straffe van een dwangsom;

 • -

  II. de executoriale beslagen, voor zover gelegd, op te heffen;

 • -

  subsidiair: de dwangsom te matigen tot een bedrag van € 0,- of ieder ander door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag;

 • -

  meer subsidiair:

 • -

  III. de executie van het Vonnis te schorsen totdat dit vonnis onherroepelijk is geworden dan wel in de bodemprocedure tussen Belfabriek enerzijds en MTTM en de heer [bestuurder MTTM] anderzijds uitspraak zal zijn gedaan en deze uitspraak onherroepelijk is geworden;

 • -

  IV. MTTM te gebieden zekerheid te stellen voor de door Belfabriek als gevolg van de executie te lijden schade voor een bedrag van tenminste € 250.000,-;

 • -

  V. de zaak naar de bodemrechter te verwijzen;

 • -

  primair, subsidiair en meer subsidiair: MTTM c.s. hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten en de nakosten.

3.2.

MTTM c.s. voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in reconventie

4.1.

MTTM c.s. vordert – samengevat en na vermeerdering van eis –:

 1. de opgelegde dwangsom bij het verbod in het Vonnis te verhogen naar € 25.000,- per dag of gedeelte daarvan dat Belfabriek met dit verbod in strijd handelt, met een verhoogd maximum van € 1.250.000,-;

 2. de opgelegde dwangsom bij het gebod in het Vonnis te verhogen naar € 25.000,- per dag of gedeelte daarvan dat Belfabriek met dit gebod in strijd handelt, met een verhoogd maximum van € 1.250.000,-;

 3. voorwaardelijk: Belfabriek te gebieden de Flickr-website alsmede webpagina’s met uitingen van soortgelijke strekking offline te houden op straffe van een dwangsom van € 25.000,-per dag of gedeelte daarvan dat Belfabriek met dit gebod in strijd handelt;

 4. voorwaardelijk: Belfabriek te verbieden om uitingen zoals de uitingen op de Flickr-website te doen of laten doen over MTTM c.s. en/of haar bedrijfsactiviteiten, of verwijzingen te maken of te laten maken naar dergelijke uitingen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,- per dag of gedeelte van een dag dat Belfabriek in strijd handelt met dit verbod;

 5. Belfabriek te veroordelen in de proceskosten in conventie en in reconventie;

 6. (zoals vermeld in de pleitnota) Belfabriek te gebieden om verwijzingen in de zoekresultaten van Google naar onrechtmatige uitingen van de Belfabriek over MTTM c.s. te (laten) verwijderen en verwijderd te houden, op straffe van een dwangsom.

4.2.

Belfabriek voert verweer.

4.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5 De beoordeling in conventie

5.1.

In een geschil over de executie van dwangsommen moet allereerst worden vastgesteld wat doel en strekking zijn van de veroordeling waaraan de dwangsommen zijn verbonden. Daarbij geldt dat de veroordeling niet verder mag strekken dan ter bereiking van het daarmee beoogde doel. De draagwijdte van een gegeven verbod of bevel dient aldus beperkt te worden uitgelegd. Bij beantwoording van de vraag of dwangsommen zijn verbeurd moeten vervolgens de ter uitvoering van het Vonnis verrichte handelingen worden getoetst aan de inhoud van de veroordeling, zoals die is uitgelegd. Daarbij geldt dat geen dwangsommen zijn verbeurd indien het onredelijk zou zijn van de veroordeelde meer inspanningen en zorgvuldigheid te vergen dan hij heeft betracht.

5.2.

Doel en strekking van het in het Vonnis gegeven verbod en gebod zijn met name gelegen in het voorkomen dat servicenummergebruikers en/of klanten van MTTM c.s. worden misleid en dat daarmee wordt getracht hen over te laten stappen naar Belfabriek, zodat door middel van de veroordeling schade voor MTTM c.s. wordt voorkomen. Ter onderbouwing van dit gebod en verbod is onder 3.3 van het Vonnis onder meer overwogen zoals hiervoor onder 2.3 vermeld.

De daar besproken mededelingen zijn als misleidend aangemerkt gezien de gebruikte bewoordingen, de wijze waarop en de context waarin Belfabriek de mededelingen heeft gedaan. Over die wijze en context wordt in het Vonnis het volgende overwogen. Belfabriek heeft – kort gezegd – een folder rondgestuurd aan een groot aantal servicenummergebruikers, met daarbij een standaard opzeggingsbrief, gericht aan MTTM. In de folder wordt een negatief beeld geschetst van de werkwijze van MTTM c.s. en van de problematische staat waarin het bedrijf verkeert. Op haar website heeft Belfabriek een pagina geplaatst met dezelfde boodschap. Belfabriek heeft daarbij vermeld dat er een spoedprocedure is om over te stappen naar Belfabriek, waarmee de bereikbaarheid van het servicenummer en toekomstige uitbetalingen veilig worden gesteld, welke procedure via de website van Belfabriek in gang kan worden gezet door de tekst ‘haal me weg bij MTTM’ of ‘ik wil overstappen’ aan te klikken.

5.3.

Tegen de hiervoor onder 5.2 geschetste achtergrond zal thans worden beoordeeld of Belfabriek met de handelingen die zij al dan niet heeft verricht ter uitvoering van het Vonnis dwangsommen heeft verbeurd. Bij deze beoordeling is van belang dat Belfabriek aanvankelijk (al tijdens de procedure bij de voorzieningenrechter Den Haag) in april 2013 de webpagina www.belfabriek.nl/mttm-problemen heeft aangepast, en op 15 augustus 2013 die webpagina heeft verwijderd. Bovendien heeft Belfabriek uitvoering gegeven aan het Vonnis door nadien geen nieuwe misleidende uitlatingen te doen, althans daarvan is in deze procedure niet gebleken.

5.4.

Ten aanzien van de Flickr-account heeft Belfabriek het volgende gesteld, hetgeen wordt ondersteund door de verklaring van [partner], als genoemd onder 2.7. Flickr is een website waarop foto’s kunnen worden geüpload en gedeeld met anderen. Afhankelijk van de geselecteerde instellingen kan de accounthouder zijn foto’s voor iedereen toegankelijk maken, of alleen voor ‘Flickr-vrienden’, die van de accounthouder een uitnodiging ontvangen. [partner], de partner van [bestuurder Belfabriek], heeft de account geopend met als doel het delen van kinderfoto’s. Zij heeft als experiment op 17 juli 2011 een aantal ‘zakelijke’ foto’s geüpload (de Afbeeldingen), om [bestuurder Belfabriek] te laten zien hoe hij de Flickr-website voor zijn bedrijf zou kunnen gebruiken. De reden dat er afbeeldingen over MTTM (dan wel ZakelijkeTelefonie.nl) te zien waren is dat dat nieuws speelde begin 2011. [partner] heeft de account zo ingesteld dat haar foto’s, en dus ook de Afbeeldingen, alleen te zien waren voor haar ‘vrienden’, de mensen die zij daarvoor heeft uitgenodigd, en dat deze niet voor iedereen toegankelijk waren. [partner] en [bestuurder Belfabriek] zijn de aanwezigheid van de Afbeeldingen in de Flickr-account vervolgens vergeten. In december 2013 heeft [partner] opnieuw foto’s geüpload van het Sinterklaasfeest, en waarschijnlijk is er daarbij technisch iets mis gegaan. Hoewel Belfabriek heeft gesteld dat niet is gebleken dat de pagina’s voor iedereen zichtbaar waren heeft in ieder geval de deurwaarder op de onder 2.5 vermelde data de Afbeeldingen waargenomen op internet. Dit was niet de intentie van [partner], noch van [bestuurder Belfabriek] of Belfabriek, en [partner] heeft haar gehele account direct verwijderd na de brief van 2 januari 2014 van MTTM. Belfabriek heeft bovendien Google aangeschreven met het verzoek de hit in de zoekmachine bij de zoekterm ‘mttm belfabriek’ te verwijderen. Dat dat nog niet overal is gebeurd heeft te maken met het grote aantal servers waarvan Google wereldwijd gebruik maakt, aldus steeds Belfabriek.

5.5.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat de Afbeeldingen op 17 juli 2011 zijn geüpload door [partner] (dit wordt immers door beide partijen erkend en bovendien zijn alle Afbeeldingen van klachten of nieuwsberichten van begin 2011), dat dat een experiment is geweest en dat zij en/of Belfabriek daarmee niet de intentie hadden die in het Vonnis is omschreven. Na het uploaden is met de Afbeeldingen niets meer gebeurd. Belfabriek heeft als productie 19 overgelegd een screen shot van de website www.belfabriek.nl, waarop onderaan te zien is van welke social media Belfabriek gebruik maakt. Flickr behoort daar niet toe en er wordt nergens op de website van Belfabriek verwezen naar de Flickr-account. Ook op basis van het aantal bezichtigingen (op 12 december 2013 waren dat er 68, waarbij het kan voorkomen dat de webpagina meerdere keren vanaf één ip-adres is bezocht) is aannemelijk dat Flickr niet actief door Belfabriek wordt gebruikt als marketing/communicatiemiddel. Voorts is onvoldoende aannemelijk geworden dat de Flickr-account vóór december 2013 algemeen toegankelijk was. Uit de stukken blijkt dat niet, het aantal van 68 bezichtigingen wijst eerder op het tegendeel en daarnaast had het, indien de webpagina eerder toegankelijk was geweest, voor de hand gelegen dat MTTM c.s. in de procedure bij de voorzieningenrechter Den Haag ook een gebod tot het verwijderen van díe webpagina had gevorderd. Voorshands staat dus slechts vast dat de Flickr-account van 12 december 2013 tot en met 5 januari 2014 zichtbaar is geweest. Gelet op het voorgaande kan voorshands dan ook niet worden uitgegaan van schade aan de zijde van MTTM c.s., terwijl het voorkomen van schade het doel was van het in het Vonnis gegeven gebod en verbod. Bij dit oordeel speelt mede een rol dat MTTM c.s. niet, zoals te verwachten was geweest indien het haar te doen zou zijn geweest om schade te beperken, direct na de ontdekking van de Flickr-account Belfabriek heeft verzocht om de Afbeeldingen van het internet te (doen) verwijderen. Zij heeft daarmee gewacht tot 2 januari 2014, ondertussen wel opdracht verstrekkend aan een deurwaarder tot het opmaken van 25 processen-verbaal. De voorzieningenrechter kan uit het voorgaande niet anders dan concluderen dat het voorkomen van reputatieschade voor MTTM c.s. kennelijk ondergeschikt was aan het innen van een zo hoog mogelijk bedrag aan dwangsommen. Een dwangsom is echter bedoeld als een prikkel tot nakoming, en geen doel op zich.

5.6.

De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat het plaatsen dan wel niet verwijderen van de Afbeeldingen die gedurende een korte periode zichtbaar zijn geweest op het medium Flickr niet vallen onder het doel en de strekking van hetgeen waartoe Belfabriek is veroordeeld. De in het Vonnis bedoelde uitingen zijn immers gericht tot klanten van MTTM c.s. dan wel andere servicenummergebruikers, met als doel paniek te zaaien onder die klanten en te trachten hen over te laten stappen naar Belfabriek. De Afbeeldingen zijn – voor zover ze al voor het publiek zichtbaar zijn geweest – niet gericht aan een bepaalde groep mensen, noch wordt daarin getracht klanten over te laten stappen naar Belfabriek. Er wordt op de website van Belfabriek geen verwijzing gemaakt naar de Flickr-account, noch heeft Belfabriek op een andere manier actief de aandacht gevestigd op de Afbeeldingen.

5.7.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de primaire vordering van Belfabriek toewijsbaar is. De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd als na te melden.

5.8.

Executoriale beslagen zijn niet gelegd, nu partijen hebben afgesproken dat MTTM c.s. dit vonnis afwacht alvorens tot verdere executie over te gaan. Belfabriek heeft dan ook geen belang bij het primair onder II gevorderde zodat deze vordering zal worden afgewezen.

5.9.

MTTM c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Belfabriek worden begroot op:

- dagvaarding €  77,52

- griffierecht 608,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal €  1.501,52

5.10.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

6 De beoordeling in reconventie

6.1.

Nu wordt geoordeeld dat Belfabriek geen dwangsommen heeft verbeurd in verband met de Afbeeldingen en ook anderszins niet is gebleken dat Belfabriek zich niet aan de veroordeling in het Vonnis heeft gehouden is er geen reden tot verhoging van de daarin opgelegde dwangsommen. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen.

6.2.

Ten aanzien van de vermeerdering van eis ter zitting, waartegen Belfabriek bezwaar heeft gemaakt, wordt het volgende overwogen. Het bezwaar van Belfabriek tegen de eisvermeerdering wordt verworpen. Hoewel de vermeerdering van eis pas ter zitting is ingediend vloeit het gevorderde voort uit de overige vorderingen, zodat geen sprake is van strijd met de goede procesorde. Belfabriek heeft onbetwist gesteld dat zij op 6 januari 2014 een brief aan Google heeft geschreven, met daarin het verzoek de verwijzingen in de zoekresultaten van Google naar de Flickr-website te verwijderen. Indien de eis eerder was aangekondigd had Belfabriek die brief in het geding kunnen brengen. Dat zij dit heeft nagelaten is dan ook niet aan haar tegen te werpen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Belfabriek daarmee direct heeft gedaan wat in haar macht lag om de hit van Google te verwijderen. Dat het, gelet op het grote aantal servers waarvan Google gebruik maakt, enige tijd duurt voordat de verwijzing niet meer zichtbaar is wordt aannemelijk geacht. De vordering van MTTM c.s. zal dan ook worden afgewezen.

6.3.

MTTM c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Vanwege de samenhang met de vordering in conventie worden de kosten aan de zijde van Belfabriek begroot op nihil.

7 De beslissing

De voorzieningenrechter

In conventie

7.1.

verbiedt MTTM c.s. om met betrekking tot de in de brief van 2 januari 2014 gestelde overtredingen (verdere) executiemaatregelen te nemen ter uitvoering van het vonnis van de voorzieningenrechter Den Haag van 10 oktober 2013,

7.2.

veroordeelt MTTM c.s. om aan Belfabriek een dwangsom te betalen van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij het in 7.1 uitgesproken verbod overtreedt, tot een maximum van € 250.000,- is bereikt,

7.3.

veroordeelt MTTM c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Belfabriek tot op heden begroot op € 1.501,52,

7.4.

veroordeelt MTTM c.s. hoofdelijk in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,- voor nasalaris te vermeerderen met € 68,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt,

7.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

In reconventie

7.7.

weigert de gevraagde voorzieningen,

7.8.

veroordeelt MTTM c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Belfabriek begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.P. Pompe, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. L. Oostinga, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 3 februari 2014.1

1 type: LO coll: