Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:567

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
10-02-2014
Datum publicatie
13-02-2014
Zaaknummer
2387343 CV EXPL 13-24439
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De kantonrechter is van oordeel dat de Colportagewet van toepassing is op de tussen gedaagde en X. B.V, gesloten bemiddelingsovereenkomst, nu een adviseur van X. B.V. bij gedaagde thuis is geweest en niet is gesteld of gebleken dat het bezoek op verzoek of initiatief van gedaagde is geweest. De overeenkomst wordt nietig geacht, nu in de overeenkomst geen bedenktijd is opgenomen en ook het adres van X. B.V. ontbreekt. Geen vergoeding uit hoofde van de bemiddelingsovereenkomst verschuldigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

Rolnummer: 2387343 CV EXPL 13-24439

Vonnis van: 10 februari 2014

F.no.: 485

Vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap [X]

gevestigd te [plaats]

eiseres

nader te noemen [X]

gemachtigde: [gemachtigde]

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

nader te noemen [gedaagde]

procederende in persoon

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken zijn ingediend:

- de dagvaarding van 6 september 2013 inhoudende de vordering van [X] met producties

- de conclusie van antwoord van [gedaagde].

Ingevolge tussenvonnis van 14 oktober 2013 zijn vervolgens nog ingediend:

- de conclusie van repliek van [X] met producties

- de conclusie van dupliek van [gedaagde].

Daarna is vonnis bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

feiten en omstandigheden

1.

Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staan de volgende feiten en omstandigheden vast:

  1. [gedaagde] en Unique Assurantie B.V. – hierna te noemen Unique Verzekeringen B.V. – hebben op [datum] een overeenkomst gesloten op grond waarvan Unique [gedaagde] heeft geadviseerd en voor hem heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een verzekering.

  2. In het tussen partijen gesloten schriftelijk contract is bepaald dat [gedaagde] aan Unique voor haar werkzaamheden een honorarium c.q. kostenvergoeding van € 400,00 verschuldigd is.

  3. Unique heeft haar vordering voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst aan [X] gecedeerd.

Vordering en verweer

2.

[X] vordert dat [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
a. € 400,00 aan hoofdsom;
b. € 75,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. € 21,64 aan rente, berekend tot 26 augustus 2013;
d. rente over € 400,00 vanaf 26 augustus 2013;
e. de proceskosten van [X].

3.

[X] stelt hiertoe – kort gezegd – dat [gedaagde] ondanks herhaalde aanmaning met de nakoming van zijn contractuele betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de met Unique gesloten overeenkomst in gebreke is gebleven. [X] heeft een kopie van de tussen Unique en [gedaagde] gesloten overeenkomst overgelegd.

4.

[gedaagde] voert als verweer – kort gezegd – aan dat hij er indertijd een adviseur bij hem thuis is geweest, [adviseur], die samen met hem een aanvraag voor een verzekering heeft ingevuld. De adviseur heeft vervolgens het aanvraagformulier verzonden. [gedaagde] stelt dat hij de overeenkomst telefonisch heeft beëindigd binnen de 30 dagen die in het aanvraagformulier vermeld staat. Volgens [gedaagde] heeft hij nooit een polis ontvangen.

Beoordeling

5.

Niet bestreden is dat de adviseur, [adviseur], vertegenwoordiger van Unique Verzekeringen B.V. bij [gedaagde] thuis is geweest. Nu gesteld noch gebleken is dat dit bezoek op verzoek van of op initiatief van [gedaagde] heeft plaatsgevonden, wordt er vanuit gegaan dat dit in dit geval sprake is geweest van een onaangekondigd bezoek waarop de bepalingen van de Colportagewet van toepassing zijn. Nu in de overeenkomst geen bedenktijd is opgenomen, als bedoeld in artikel 24 lid 2a van de Colportagewet terwijl ook het adres van Unique Verzekeringen B.V. ontbreekt, is er sprake van een nietige overeenkomst. Dit brengt mee dat de op die overeenkomst gebaseerde vergoeding niet toewijsbaar is.

6.

Bij deze uitkomst van de procedure wordt [X] veroordeeld in de proceskosten. Deze worden begroot op nihil, nu [gedaagde] zich niet van professionele rechtsbijstand heeft voorzien.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt [X] in de proceskosten die aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot worden op nihil.

Aldus gewezen door mr. E. Pennink, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 februari 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter