Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:5522

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
22-07-2014
Datum publicatie
11-08-2016
Zaaknummer
13-751268-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Heropening. Artikel 9 OLW. Ontbreken beslissing tot staking van de vervolging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER

Parketnummer: 13/751268-14

RK nummer: 14/3863

Datum uitspraak: 22 juli 2014

TUSSENUITSPRAAK

op de vordering ex artikel 23 van de Overleveringswet (OLW), ingediend door de officier van justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 12 juni 2014, gecorrigeerd op eveneens 12 juni 2014, en betreft onder meer het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB). Dit EAB is uitgevaardigd op 14 maart 2014 door de Onderzoeksrechter in de Rechtbank van Eerste aanleg te Turnhout (België) en strekt tot de aanhouding en overlevering van de opgeëiste persoon:

[opgeëiste persoon]

geboren te [geboorteplaats] (Polen) op [geboortedatum] 1983,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

thans uit anderen hoofde gedetineerd in het Huis van Bewaring [locatie te plaats]

[locatie te plaats] ,

hierna te noemen “de opgeëiste persoon”.

1 Procesgang

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 8 juli 2014. Het verhoor heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie mr. A. Oswald.

De opgeëiste persoon is niet verschenen ter zitting van de rechtbank en heeft op 24 juni 2014 een verklaring ondertekend waarin hij afstand doet van zijn recht bij de behandeling van zijn zaak aanwezig te zijn.

De ter zitting aanwezige raadsman van de opgeëiste persoon, mr. H.S.M. Vogelaar, advocaat te Deurne heeft verklaard dat hij niet gemachtigd is namens de opgeëiste persoon zijn verdediging te voeren.

De rechtbank heeft de termijn waarbinnen zij op grond van artikel 22, eerste lid, OLW uitspraak zou moeten doen met terugwerkende kracht voor onbepaalde tijd verlengd. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de rechtbank er niet in slaagt binnen de in de wet bepaalde termijn uitspraak te doen.

2 Identiteit van de opgeëiste persoon

De rechtbank heeft de identiteit van de opgeëiste persoon onderzocht en vastgesteld dat de bovenvermelde personalia kloppen en dat de opgeëiste persoon de Poolse nationaliteit heeft.

3 Grondslag en inhoud van het EAB

In het EAB wordt melding gemaakt van een Bevel tot Aanhouding bij Verstek van 13 maart 2014 met referentie [naam] 2013/169.

De overlevering wordt verzocht ten behoeve van een door de justitiële autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat ingesteld strafrechtelijk onderzoek ter zake van het vermoeden dat de opgeëiste persoon zich schuldig heeft gemaakt aan 27 naar het recht van België strafbare feiten.

Deze feiten zijn omschreven in onderdeel e) van het EAB. Een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van dit onderdeel is als bijlage aan deze uitspraak gehecht.

4 Heropening van het onderzoek

De officier van justitie heeft ter zitting meegedeeld dat de opgeëiste persoon in Nederland in voorlopige hechtenis is genomen ter zake van woninginbraken in Nederland “en/of in België”, met een pleegperiode die overeenkomt met die van de in het onderhavige EAB genoemde feiten. De officier van justitie heeft daaraan toegevoegd dat het niet de bedoeling is om de opgeëiste persoon in de Nederlandse strafzaak ook voor de in België gepleegde feiten te vervolgen. Op 4 juli 2014 heeft in de Nederlandse strafzaak een eerste pro-forma zitting plaatsgevonden waarin op de tenlastelegging de bewoordingen “en/of in België” zijn komen te vervallen. In de visie van de officier van justitie is aldus niet (langer) sprake van een in Nederland lopende vervolging in de zin van artikel 9, eerste lid, sub a OLW. Subsidiair heeft de officier van justitie om aanhouding verzocht om een formele stakingsbeslissing van de Minister van Veiligheid en Justitie te kunnen verkrijgen.

De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

Niet in geschil is dat in Nederland een vervolging tegen de opgeëiste persoon is aangevangen waarvan de feitsomschrijving mede de in het EAB genoemde woninginbraken in België omvat. Evenmin is in geschil dat deze vervolging niet is geëindigd voorafgaand aan de ontvangst van het EAB. Onder verwijzing naar haar eerdere uitspraak van 18 september 2009 (ECLI:NL:RBAMS:2009:BK2284) overweegt de rechtbank dat in een dergelijk geval, behoudens hier niet van belang zijnde uitzonderingen, slechts een beslissing van de Minister van Veiligheid en Justitie tot staking van de vervolging het overleveringsbeletsel van artikel 9, eerste lid, sub a OLW kan wegnemen. Dat blijkens mededeling van de officier van justitie op de tenlastelegging België niet langer als pleegplaats staat vermeld is niet als een dergelijke beslissing aan te merken en kan dit niet anders maken.

De rechtbank ziet daarom aanleiding het onderzoek te heropenen om de officier van justitie in de gelegenheid te stellen alsnog een beslissing tot staking van de vervolging van de Minister Veiligheid en Justitie te verkrijgen.

5 Beslissing

Heropent het onderzoek en schorst dit voor onbepaalde tijd.

Stelt de officier van justitie in de gelegenheid om zoals hiervoor nader is omschreven van de Minister van Veiligheid en Justitie een stakingsbeslissing te verkrijgen.

Beveelt dat het onderzoek zal worden hervat op een nog nader te bepalen terechtzitting.

Beveelt de oproeping van de opgeëiste persoon tegen een nader te bepalen tijdstip, met tijdige kennisgeving daarvan aan zijn raadsman.

Beveelt de oproeping van een tolk in de Poolse taal tegen een nader te bepalen tijdstip.

Aldus gedaan door

mr. A.J. Dondorp, voorzitter,

mrs. C.A.E. Wijnker en A.M. van der Linden-Kaajan, rechters,

in tegenwoordigheid van H.L. van Loon, griffier,

en uitgesproken ter openbare zitting van 22 juli 2014.

Ingevolge artikel 29, tweede lid, OLW staat tegen deze uitspraak geen gewoon rechtsmiddel open.