Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:4617

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
21-07-2014
Datum publicatie
29-07-2014
Zaaknummer
C/13/566735 / KG ZA 14-735
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Auteursrecht. Verkort vonnis. Een betalingsvoorwaarde in een licentieovereenkomst, op straffe van verval van die licentie, kan enkel expliciet worden overeegenkomen. Eiseres heeft het voldoen van haar facturen niet expliciet als voorwaarde voor het verlenen van een (impliciete) licentie voor het gebruik van de door haar voor gedaagde gebouwde website bedongen. Daarmee is sprake van een onvoorwaardelijke (impliciete) licentie, zodat gedaagde geen inbreuk maakt op de auteursrechten van eiseres door van de website gebruik te maken. De verbodsvordering van eiseres wordt afgewezen. Gedaadge wordt veroordeeld in de volledige proceskosten van eiseres.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/566735 / KG ZA 14-735 HJ/MRSB

Vonnis in kort geding van 21 juli 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MEDIA MONKEYS B.V., tevens handelend onder de naam Gusto Interactive,

gevestigd te Eindhoven,

eiseres bij dagvaarding van 26 juni 2014,

advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BOXX OPSLAGVERHUUR B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. F.J. Heideman te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Media Monkeys en Boxx Opslagverhuur worden genoemd.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 9 juli 2014 heeft Media Monkeys gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Boxx Opslagverhuur heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

In verband met organisatorische redenen wordt heden uitspraak gedaan, in de vorm van dit verkorte vonnis. De uitwerking daarvan kan op een later tijdstip volgen. Die uitwerking zal in elk geval de hierna bij “De beoordeling” volgende overwegingen bevatten. Nu dat ook de dragende overwegingen uit het vonnis

zijn, wordt partijen verzocht om binnen zeven dagen na de vonnisdatum aan de onderaan dit vonnis genoemde griffier, schriftelijk mee te delen of zij nog prijs stellen op een uitwerking. Mocht een dergelijk bericht niet worden ontvangen, dan zal van uitwerking worden afgezien. Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van Media Monkeys: [persoon 1], [functie], [persoon 2], [functie], mr. Maas en mr. I. Werts, een kantoorgenoot;

aan de zijde van Boxx Opslagverhuur:[persoon 3], [functie], en mr. Heideman.

2 De feiten

Volgen bij een eventuele uitwerking

3 Het geschil

3.1.

Media Monkeys vordert samengevat - dat Boxx Opslagverhuur wordt bevolen - op straffe van verbeurte van een dwangsom - iedere inbreuk op de auteursrechten van Media Monkeys met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het openbaar maken, verveelvuldigen of anderszins zonder toestemming gebruiken van de website www.boxx-opslagverhuur.nl, met veroordeling van Boxx Opslagverhuur in de volledige proceskosten van € 5.114,50 + p.m., ingevolge het bepaalde in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na dit vonnis tot de dag der algehele voldoening.

Een weergave van de onderbouwing van de vordering alsmede van het tegen de vordering gevoerde verweer volgt - zo nodig - bij een eventuele uitwerking.

4 De beoordeling

4.1.

Media Monkeys heeft als opdrachtnemer een website gebouwd voor Boxx Opslagverhuur en beroept zich op haar auteursrecht. Zij vordert dat het Boxx Opslagverhuur wordt verboden inbreuk op dit auteursrecht te maken door de website op internet te publiceren.

4.2.

Boxx Opslagverhuur betwist dat Media Monkey auteursrecht heeft op deze website aangezien Boxx Opslagverhuur de teksten en afbeeldingen voor de website heeft aangeleverd, het thema waarin de website zou moeten worden gebouwd (‘Gravity’) heeft gekozen en ook overigens steeds gedetailleerde instructies aan Media Monkeys heeft gegeven. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer, nu ondanks de door Boxx Opslagverhuur genoemde omstandigheden uit de tussen partijen gevoerde correspondentie in voldoende mate blijkt dat Media Monkeys bij de bouw van de website eigen creatieve keuzes heeft gemaakt.

4.3.

Vast staat dat Boxx Opslagverhuur na het gereed komen van de website deze met medeweten en instemming van Media Monkeys in gebruik heeft genomen door deze op het internet te plaatsen. Media Monkeys heeft niet betwist dat dit moet worden gezien als een impliciete licentie. Media Monkeys stelt zich op het standpunt dat als al sprake is van een impliciete licentie, deze is vervallen omdat Boxx Opslagverhuur haar facturen niet heeft voldaan. Dat aan de impliciete licentie een dergelijke voorwaarde was verbonden kan echter niet worden aangenomen als partijen het daar niet over hebben gehad. Media Monkeys heeft ter zitting erkend dat zij het ten tijde van het gereed komen van de website met Boxx Opslagverhuur niet heeft gehad over een overdracht van auteursrecht of over een licentie. Voorshands wordt geoordeeld dat zoals een eigendomsvoorbehoud (artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek) expliciet dient te worden overeengekomen, ook een voorwaarde van betaling in een licentieovereenkomst, op straffe van verval van die licentie, alleen expliciet kan worden overeengekomen. Nu een dergelijke afspraak niet is gemaakt, Boxx Opslagverhuur tot op heden wel enige betaling heeft verricht (€ 2.000,-) en is ingestemd met de publicatie van de website, die overigens ook uitsluitend voor Boxx Opslagverhuur is bedoeld en niet op andere wijze te gelde kan worden gemaakt, is sprake van een onvoorwaardelijke impliciete licentie. Reeds hierom dient de vordering te worden afgewezen.

4.4.

Daar komt bij dat het achterliggende geschil tussen partijen een geschil is over de omvang van de resterende betalingsverplichting van Boxx Opslagverhuur. Partijen hebben daarover ter zitting geen overeenstemming kunnen bereiken. Door de wijze van procederen van Media Monkeys kan de voorzieningenrechter over dit onderliggende conflict geen uitspraak doen, nu hem immers slechts de vraag is voorgelegd of het auteursrecht van Media Monkeys haar al dan niet het recht geeft Boxx Opslagverhuur te verbieden de door Media Monkeys ontworpen website op het internet te publiceren. Een verbod zoals gevorderd zou betekenen dat Boxx Opslagverhuur de facto zou kunnen worden gedwongen een betwiste vordering te voldoen, omdat zij anders niet langer van haar website gebruik zou kunnen maken. De goede procesorde verzet zich hiertegen.

4.5.

Media Monkeys heeft niet bestreden dat deze zaak als intellectuele eigendomszaak moet worden aangemerkt, waarin de verliezende partij ingevolge het bepaalde in artikel 1019h Rv in de werkelijke proceskosten van de tegenpartij kan worden veroordeeld. Media Monkeys zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Boxx Opslagverhuur worden begroot op:

- griffierecht € 608,00

- salaris advocaat 5.175,00

Totaal € 5.783,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorziening,

5.2.

veroordeelt Media Monkeys in de proceskosten, aan de zijde van Boxx Opslagverhuur tot op heden begroot op € 5.783,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M.R.S. Bacon, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 21 juli 2014.1

1 type: MRSB coll: