Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:3457

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-05-2014
Datum publicatie
17-06-2014
Zaaknummer
14/2998 KLR-I-2013042208
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Verlof verleent op de vordering ex artikel 552qd, derde lid, van het WvSv, strekkende tot het verlenen van verlof om de stukken van overtuiging, in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek van het gemeenschappelijk onderzoeksteam, bedoeld in artikel 552qa van het WvSv ingesteld bij overeenkomst van 4 oktober 2013, definitief ter beschikking te stellen voor het in België lopende strafrechtelijke onderzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM,

INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER

Lurisnummer: KLR-I-2013042208

RK nummer: 14/2998

BESCHIKKING

op de vordering ex artikel 552qd, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering
van 24 april 2014 van de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam.

Deze vordering strekt tot het verlenen van verlof om de stukken van overtuiging, in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek van het gemeenschappelijk onderzoeksteam, bedoeld in artikel 552qa van het Wetboek van Strafvordering, ingesteld bij overeenkomst van 4 oktober 2013, definitief ter beschikking te stellen voor het in België lopende strafrechtelijke onderzoek, in de zaak tegen:

[betrokkene],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres A, te plaats],

1 Procesgang.

De rechtbank heeft op 16 mei 2014 betrokkene, de raadsman van betrokkene, mr. T. den Haan, advocaat te Amsterdam en de officier van justitie in openbare raadkamer gehoord.

2 Beoordeling.

De vordering is gedaan in verband met een verzoek om rechtshulp van 14 augustus 2013, afkomstig van de Belgische justitiële autoriteiten waarin wordt gevraagd om de instelling van een gemeenschappelijke onderzoeksteam als bedoeld in artikel 552qa van Wetboek van Strafvordering met de daartoe bevoegde Nederlandse justitiële autoriteit. Het gemeenschappelijke onderzoeksteam is ingesteld in verband met een strafrechtelijk onderzoek tegen bovengenoemde persoon ter zake van de verdenking dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een van de feiten zoals in de overeenkomst tot het instellen van het gemeenschappelijk onderzoeksteam omschreven.

De vordering is gegrond op de overeenkomst tot instelling van het gemeenschappelijke onderzoeksteam opgemaakt te Amsterdam op 4 oktober 2013 en het proces-verbaal van inbeslagneming van 25 maart 2014, waaruit blijkt dat onder [betrokkene], geboren op [geboortedatum] in beslag zijn genomen de goederen en/of bescheiden, vermeld op de aan de vordering van de officier van justitie gehechte lijst.

Ter zitting heeft de officier van justitie zijn vordering aangepast met dien verstande dat hij de vordering heeft ingetrokken ten aanzien van de € 800,- (itemnummer 4724455) en de map (itemnummer 4724586).Voor de in beslag genomen Western Union Goldcard (itemnummer 4724586) heeft de officier van justitie de fysieke overdracht gevorderd.

Voor de overige in beslag genomen goederen en/of bescheiden heeft de officier van justitie de overdracht van de gemaakte kopieën gevorderd, waarbij is medegedeeld dat de fysieke goederen en/of bescheiden aan [betrokkene] zijn dan wel zullen worden teruggegeven. Zodra het uitlezen van de Blackberry telefoon en het maken van kopieën daarvan gereed is, zal ook deze worden teruggeven. Voor een overzicht van de huidige vordering wordt verwezen naar bijlage I die aan deze beschikking is gehecht.

De raadsman heeft geen bezwaar gemaakt tegen de overdracht van de kopieën nu door de officier van justitie is toegezegd dat de fysieke in beslag genomen goederen en/of bescheiden aan voornoemde [betrokkene] zullen worden geretourneerd.

De rechtbank leidt uit de stukken af dat op grond van door het gemeenschappelijk onderzoeksteam verricht onderzoek in Nederland op grond van de bevoegdheden in het Wetboek van Strafvordering onder betrokkene goederen en/of bescheiden in beslag zijn genomen. Tegen betrokkene is een Europees Arrestatiebevel uitgevaardigd door de justitiële autoriteiten van België. Betrokkene is op grond van de Overleveringswet aangehouden.

Nu aan alle daarvoor in de wet en het toepasselijk verdrag gestelde eisen is voldaan en zich geen belemmeringen van wezenlijke aard voordoen die voortvloeien uit het toepasselijk verdrag, onderscheidelijk de wet, terwijl door de inwilliging van de vordering evenmin wordt gehandeld in strijd met fundamentele beginselen van Nederlands strafprocesrecht, dient de rechtbank het gevraagde verlof te verlenen.

3 Toepasselijke wetsartikelen.

De artikelen 47, 311, 326, 420ter van het Wetboek van Strafrecht,

de artikelen 94, 95, 552n, 552o, 552oa, 552p, 552qb en 552qd van het Wetboek van Strafvordering;

de artikelen 1, 4, 6 en 13, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (Brussel 29 mei 200, Trb. 2000, 96)

4 Beslissing.

De rechtbank verleent verlof om aan de officier van justitie bij deze rechtbank op de voet van het bepaalde in artikel 552qd van het Wetboek van Strafvordering, definitief ter beschikking te stellen de in beslag genomen voorwerpen, zoals vermeld op de bij de aangepaste vordering van de officier van justitie gevoegde en aan deze beschikking gehechte bijlage, ter overdracht aan de verzoekende Belgische autoriteiten.

Deze beschikking is gegeven door

mr. A.R.P.J. Davids, voorzitter,

mrs. S.A. Krenning en H.J. van Harten, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. D. Smeets, griffier

en uitgesproken in openbare raadkamer van deze rechtbank en kamer op 30 mei 2014.

Bijlage I bij de vordering 552qd, lid 3, Sv, zoals aangepast ter zitting van 16 mei 2014

Lijst van inbeslaggenomen stukken van overtuiging:

itemnummer goed afhandeling

4724455 800 euro vordering ingetrokken retour aan [betrokkene]

4724463 HTC gsm overdracht van kopie

4724471 Samsung harddisk overdracht van kopie

4724473 simkaart overdracht van kopie

4724474 lphone gsm overdracht van kopie

4724481 Lyca simkaart overdracht van kopie

4724485 Vodafone dongel overdracht van kopie

4724486 Blackberry gsm overdracht van kopie

4724491 T Mobile simkaart overdracht van kopie

4724494 Samsung gsm overdracht van kopie

4724497 T Mobile simkaart overdracht van kopie

4724504 T Mobile telefoonkaart overdracht van kopie

4724507 T Mobile simkaart overdracht van kopie

4724511 Asus tablet overdracht van kopie

4724516 T Mobile telefoonkaart overdracht van kopie

4724517 Lebara simkaart overdracht van kopie

4724524 T Mobile telefoonkaart overdracht van kopie

4724526 lphonegsm overdracht van kopie

4724529 TomTom overdracht van kopie

4724530 Blackberry gsm overdracht van kopie

4724533 Blackberry gsm overdracht van kopie

4724534 Nokia gsm overdracht van kopie

4724535 LG gsm overdracht van kopie

4724540 Kingston geheugenkaart overdracht van kopie

4724541 Nokia gsm overdracht van kopie

4724560 T Mobile bon overdracht van kopie

4724569 bon Mediamarkt overdracht van kopie

4724571 blauw schrift overdracht van kopie

4724573 Lvca telefoon kaart overdracht van kopie

4724574 bon Mediamarkt overdracht van kopie

4724579 koopcontract auto overdracht van kopie

4724584 Western Union goldcard fysieke overdracht

4724586 map vordering ingetrokken retour aan [betrokkene]

4724592 Lyca simkaarthouder overdracht van kopie

4725028 T Mobile simkaart overdracht van kopie

4725029 Kingston usb-stick overdracht van kopie

4725030 Lycasimkaart overdracht van kopie

4725031 Lyca simkaart overdracht van kopie

4725032 DelI computer overdracht van kopie

4725036 T Mobile simkaarthouder overdracht van kopie

4725046 Asus computer overdracht van kopie

4725059 Compac laptop overdracht van kopie

4725068 Packard BelI laptop overdracht van kopie

4725078 Samsung laptop overdracht van kopie

4725105 Sandisk usb stick overdracht van kopie