Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:3454

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-04-2014
Datum publicatie
17-06-2014
Zaaknummer
C/13/543463 / HA ZA 13-644
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partijen twisten over de uitleg van de overeenkomst waarbij Omprela de aandelen van Amsterdam Boats Holding (ABH) in de onderneming heeft overgenomen. In die overeenkomst is bepaald dat ABH bepaalde domeinnamen niet zou doen registeren of gebruiken. De rechtbank stelt vast dat ABH cs in strijdt met die bepaling in ieder geval een aantal litigieuze domeinnamen heeft gebruikt, dir daarop haar boten aan te beiden voor verhuur. Of zij de domeinnamen ook heeft geregistreerd staat nog niet vast. Voorshands wordt dat wel aangenomen, omdat tal van contactgegevens in haar richting wijzen, maar ABH mag tegenbewijs leveren.

De rechtbank overweegt ook reeds dat de gevorderde boete zal worden gematigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: C/13/543463 / HA ZA 13-644

Vonnis van 30 april 2014

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OMPRELA B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AMSTERDAM BOATS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

REDERIJ AMSTERDAM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseressen,

advocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AMSTERDAM BOATS HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

advocaat mr. E. Swart te Amsterdam.

Eisers zullen hierna afzonderlijk Omprela, Amsterdam Boats en Rederij Amsterdam genoemd worden en gezamenlijk, Omprela c.s. Gedaagden worden afzonderlijk als Amsterdam Boats Holding en [gedaagde 2] aangeduid en gezamenlijk als Amsterdam Boats Holding c.s.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 18 september 2013

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 13 januari 2014, met de daarin genoemde stukken,

 • -

  nagestuurde leesbare kopieën van producties 2 en 6 van de zijde van Amsterdam Boats Holding c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Door Rederij Amsterdam en Amsterdam Boats (in de processtukken ook aangeduid als: de Vennootschappen) wordt een onderneming gedreven die zich richt op de exploitatie en verhuur van (salon)boten en sloepen in Amsterdam.

Omprela was 50% aandeelhouder van Rederij Amsterdam en Amsterdam Boats. De andere 50% van de aandelen werd gehouden door Amsterdam Boats Holding.

[naam 1] (hierna: [naam 1]) is de bestuurder/aandeelhouder van Omprela; [gedaagde 2] is de bestuurder/aandeelhouder van Amsterdam Boats Holding.

2.2.

Tussen [naam 1] en [gedaagde 2] is een conflict ontstaan. Partijen zijn overeengekomen dat Omprela de aandelen van Amsterdam Boats Holding in Amsterdam Boats en Rederij Amsterdam zou overnemen. Daartoe is een koopovereenkomst gesloten tussen Amsterdam Boats Holding als verkoper en Omprela als koper.

De koopovereenkomst (hierna: de Overeenkomst) is na onderhandeling tussen partijen, schriftelijk vastgelegd.

2.2.1.

De Overeenkomst bevat als Bijlage I de definities. Daarin is, voor zover van belang, opgenomen:

[…]

Domeinnamen” de domeinnamen als weergegeven in Bijlage VI;

[…]

Handelsnamen” de handelsnamen als bepaald in Bijlage VI;

Inbreuk” betekent elke omstandigheid die meebrengt dat een Garantie onjuist, onvolledig of misleidend is;

Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle octrooien, handelsmerken, handelsnamen en bedrijfsnamen, logos, domeinnamen, alfanumerieke telefoonnummers, auteursrechten, modelrechten, databaserechten, computersoftware, uitvindingen, knowhow en alle soortgelijke eigendomsrechten telkens ongeacht of deze geregistreerd zijn en met inbegrip van eventuele goodwill, die de afgelopen vijf jaar door de Vennootschappen gebruikt zijn of gebruikt worden, of die de Vennootschappen nodig hebben voor de behoorlijke voortzetting van de ondernemingen van de Vennootschappen zoals die werd gedreven op de datum van deze Overeenkomst, inclusief maar niet uitsluitend de rechten als weergegeven op Bijlage VI;

[…]

“Overeenkomst” betekent deze overeenkomst met alle daarbij behorende Bijlagen;

[…]

Verkoper’s Groep” betekent:

(i) [gedaagde 2]; en

(ii) Verkoper, SHA BV, OPAO SA te Anzere, CC & SG Travel te London en iedere andere onderneming waarin [gedaagde 2] direct of indirect een belang heeft en/of zal hebben; en

(iii) dochtermaatschappijen en indirecte houdstermaatschappij(en) van (een of meerdere van) de onder (i) en (ii) genoemde (rechts-)personen; en

(iv) alle andere groepsmaatschappijen van (een of meerdere van) de onder (i), (ii) en (iii) genoemde (rechts-)personen, als bedoeld in artikel 2:24b BW op enig moment;

met uitzondering van de Vennootschappen en Koper;

[…]

“Websites” de websites als bepaald in Bijlage VI;

2.2.2.

Bijlage VI bij de overeenkomst houdt in:

2.2.3.

De Overeenkomst bevat voorts, voor zover van belang, de navolgende bepalingen:

[…]

10 INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Intellectuele eigendomsrechten

10.1

Verkoper en [gedaagde 2] erkennen, mede namens Verkoper’s Groep, dat de Vennootschappen, althans [naam 1] onder meer rechthebbende is op de rechten als vermeld op Bijlage VI. Verkoper, [gedaagde 2] en Verkoper’s Groep zullen deze rechten respecteren. Zowel Verkoper, als [gedaagde 2], als Verkoper’s Groep zal zich onthouden van iedere handeling die direct of indirect inbreuk op deze rechten maakt of andere rechten van Intellectuele Eigendom maakt.

10.2

Verkoper en [gedaagde 2] verklaren mede namens Verkoper’s Groep en staan er ieder (mede namens Verkoper’s Groep) jegens Koper en de Vennootschappen onvoorwaardelijk voor in dat zij voor en/of na de Overdracht noch gezamenlijk noch afzonderlijk noch direct noch indirect:

(i) Domeinnamen met welke extensie dan ook; en/of

(ii) domeinnamen die gelijk zijn aan met de Domeinnamen;

hebben geregistreerd en/of zullen registeren en/of anderszins rechten in verband daarmee hebben gevestigd en/of zullen vestigen en/of hebben gebruikt en/of zullen gebruiken en/of betrokkenheid hebben gehad en/of zullen hebben bij deze registratie en/of het gebruik en/of exploitatie van de Domeinnamen onder (i) en de domeinnamen als bedoeld onder (ii) van dit artikel 10.2. […]

[..]

Koper en de Vennootschappen maken geen bezwaar tegen het gebruik van de volgende domeinnamen door Verkoper:

LuxuryCanalCruise.com

Bootjes.com

AmsterdamYachtClub.com

BBQBootAmsterdam.com

BootMietenAmsterdam.com

Canal-cruise-amsterdam.nI

Verkoper, [gedaagde 2] en Verkoper’s Groep zullen zowel direct als indirect het gebruik van de domeinnaam AmsterdamBoot.Com op welke wijze dan ook per de Overdrachtsdatum (doen) staken en gestaakt (doen) houden, met dien verstande dat genoemde partijen het gedurende een periode van vijf (5) maanden te rekenen vanaf de Overdrachtsdatum uitsluitend is toegestaan de domeinnaam AmsterdamBoot.Com op een zodanige wijze te gebruiken dat in het geval een (web)gebruiker de domeinnaam AmsterdamBoot.Com intoetst deze automatisch wordt doorgeleid (redirected) naar een andere site.

10.3

Verkoper en [gedaagde 2] verklaren mede namens Verkoper’s Groep en staan er ieder (mede namens Verkoper’s Groep) jegens Koper en de Vennootschappen onvoorwaardelijk voor in dat zij geen voor Koper en/of de Vennootschappen specifieke (beeld)elementen van de Websites van de Vennootschappen zullen gebruiken al dan niet in gewijzigde vorm, waaronder mede is begrepen icon’s, stijlelementen, logo’s, kleurschakeringen, layout en/of fotomateriaal.

10.4

Verkoper en [gedaagde 2] verklaren mede namens Verkoper’s Groep en staan er ieder (mede namens Verkoper’s Groep) jegens Koper en de Vennootschappen onvoorwaardelijk voor in dat zij direct noch indirect handelsnamen hebben geregistreerd en/of zullen registreren die gelijk zijn aan en/of overeenstemmen met de Handelsnamen.

10.5

Verkoper en/of [gedaagde 2]en/of Verkoper’s Groep hebben noch gezamenlijk noch afzonderlijk noch direct noch indirect rechten van intellectuele eigendom geregistreerd en/of gevestigd en/of doen vestigen en/of gebruikt gelijk of overeenstemmend met de rechten van Intellectuele Eigendom (behoudens ten behoeve van en namens de Vennootschappen) en zowel Verkoper als [gedaagde 2] als Verkoper’s Groep zal zich onthouden van iedere handeling om dat na de Overdracht alsnog te doen.

10.6

Verbonden Partijen

De Verkoper zal er voor zorgdragen dat de vennootschappen van de Verkoper’s Groep en diens bestuurders aan de verplichtingen in artikel 10.1 tot en/met 10.5 gebonden zullen zijn en deze zullen nakomen.

10.7

Niet nakomen beperkingen

Bij iedere niet-nakoming van de verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in artikel 10.1., en/of 10.2 en/of 10.3 en/of 10.4 en/of 10.5 en/of 10.6 van deze Overeenkomst zullen zowel Verkoper als [gedaagde 2] aan de Koper of - naar keuze van de Koper- aan de Vennootschappen zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, ieder een boetesom verbeuren ten bedrage van € 75.000,-- (zegge: vijfenzeventigduizend Euro), en een bedrag van € 7.500,-- (zegge: zeven-en-eenhalfduizend Euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd het recht van Koper en de Vennootschappen om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze schadevergoeding c.q. boete(s) kunnen uitsluitend worden geïncasseerd op basis van een vonnis waarin de vordering (of een gedeelte daarvan) is toegewezen.

10.8

Plaatsen op de website

Voor een periode van negen (9) maanden te rekenen vanaf de Overdrachtsdatum is Verkoper gerechtigd onder gelijke voorwaarden als andere rederijen boten die zij in eigendom heeft, met een maximum van twee (2), voor een periode van 9 maanden te plaatsen op de websites boothurenamsterdam.com en rentaboatamsterdam.com mits Verkoper daarbij over de vereiste geldige exploitatievergunning(en) beschikt. De Vennootschap zal de plaatsing op verzoek van Verkoper verzorgen en de boten (maximaal 2) binnen de eerste 12 posities, doch minstens op de homepage, vermelden en de aanvragen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk doorsturen behoudens technische gebreken. Dit recht komt te vervallen, indien en zodra Verkoper enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst schendt.

[…]

14.4

Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de koop en verkoop van de Aandelen. Deze Overeenkomst vervangt en beëindigt alle eventuele eerdere mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen Partijen en geen der Partijen zal enig recht of middel ter beschikking staan jegens een andere Partij ten gevolge van of in verband met dergelijke eerdere overeenkomsten tenzij in deze Overeenkomst anders wordt bepaald.

[…]

2.3.

[gedaagde 2] beschikt, al dan niet via een door hem beheerste rechtspersoon over de salonboot “[boot 1]” en de sloep “[boot 2]”.

3 Het geschil

3.1.

Omprela c.s. vordert dat de rechtbank, bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

1. Voor recht verklaart dat Amsterdam Boats Holding en/of [gedaagde 2] vanwege (één of meerdere Overtredingen) toerekenbaar tekort schiet(en) en/of zijn geschoten jegens Omprela en/of Amsterdam Boats en/of Rederij Amsterdam in de nakoming van de verplichtingen van Amsterdam Boats Holding en/of [gedaagde 2] als bepaald in artikel 10.1 en/of 10.2 en/of 10.3 en/of 10.4 en/of 10.5 en/of 10.6 en/of 10.7 van de Overeenkomst;

2. Amsterdam Boats Holding en/of [gedaagde 2] beveelt om, uiterlijk binnen vijf (5) dagen na dagtekening of betekening van het vonnis, jegens Omprela en/of Amsterdam Boats en/of Rederij Amsterdam

a. a) te voldoen aan de verplichtingen van Amsterdam Boats Holding en/of [gedaagde 2] uit hoofde van de Overeenkomst door elk direct of indirect gebruik en/of registratie van de domeinnaam:

sloep-amsterdam.com, boot-amsterdam.com, salonbootamsterdam.net, rondvaartamsterdam.net, boat-amsterdam.com, boot-huren-amsterdam.com, sloephurenamsterdam.biz en/of sloephurenamsterdam.net. boathurenamsterdam.co, bootjehurenamsterdam.net, amsterdamsloephuren.net, bootjehurenamsterdam.info, salonboothurenamsterdam.net, sloepverhuuramsterdam.net en/of amsterdamboatrent.com en/of enige andere met de handelsnamen van Amsterdam Boats Holding c.s. overeenstemmende (domein)naam - waaronder begrepen met andere extensies - te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

en/of

b) de onder vordering 2 a) genoemde domeinnamen aan Omprela en/of Amsterdam Boats en/of Rederij Amsterdam over te dragen dan wel de registratie daarvan bij de registrar te beëindigen, met vergoeding van de eventueel door Amsterdam Boats Holding c.s. daarvoor te maken kosten zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 7.500,--, althans een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag, per dag of een gedeelte van een dag dat niet of niet geheel aan deze vordering 2 b) is voldaan;

3. Amsterdam Boats Holding en/of [gedaagde 2] beveelt om, uiterlijk binnen vijf (5) dagen na dagtekening of betekening van het in dezen te wijzen vonnis, jegens Omprela en/of Amsterdam Boats en/of Rederij Amsterdam te voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst door elk direct of indirect gebruik, waaronder begrepen vermelding op de Sites als bedoeld onder vordering 2, van de handelsnamen ‘Sloep huren Amsterdam’, ‘Boot huren Amsterdam’, ‘Salonboot Amsterdam’, ‘Rent Boat Amsterdam’, ‘Rent a Boot Amsterdam’, ‘Boat Amsterdam’ en/of “Bootje Huren Amsterdam” te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

4. Amsterdam Boats Holding en/of [gedaagde 2], ieder afzonderlijk dan wel gezamenlijk, veroordeelt tot betaling aan Omprela dan wel Amsterdam Boats en/of Rederij Amsterdam, zulks uiterlijk binnen vijf (5) dagen na dagtekening of betekening van het vonnis, van een onmiddellijk opeisbare boete uit hoofde van artikel 10.7 Overeenkomst ter hoogte van € 75.000,-- voor iedere Overtreding, te vermeerderen met € 7.500,-- per desbetreffende Overtreding per dag dat de Overtreding reeds voortduurt en voort zal duren, althans een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen boete, in alle gevallen te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf de dag waarop de desbetreffende boete(s) verschuldigd is/zijn geworden, althans vanaf 1 maart 2012, althans de dag van dagvaarding, althans een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;

5. Amsterdam Boats Holding en/of [gedaagde 2] veroordeelt om alle schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, ten gevolge van het toerekenbaar tekort schieten als bedoeld onder vordering 1 te vergoeden aan Omprela c.s.;

Subsidiair:

6. Voor recht verklaart dat Amsterdam Boats Holding en/of [gedaagde 2] jegens Omprela c.s. door het direct en/of indirect gebruik en/of registratie van de onder vordering 7 weergegeven domeinnamen en handelsnamen in strijd handelen en/of hebben gehandeld met artikel 5 Handelsnaamwet, althans dat Amsterdam Boats Holding en/of [gedaagde 2] toerekenbaar onrechtmatig handelen en/of hebben gehandeld jegens eiseres(sen) als bedoeld in artikel 6:162 BW;

7. Amsterdam Boats Holding en/of [gedaagde 2] beveelt om, uiterlijk binnen vijf (5) dagen na dagtekening of betekening van het vonnis:

a. a) elk direct of indirect gebruik en/of registratie van de domeinnamen: sloep‑amsterdam.com, boot-amsterdam.com, salonbootamsterdam.net, rondvaartamsterdam.net, boat-amsterdam.com, boot-huren-amsterdam.com, sloephurenamsterdam.biz en/of sloephurenamsterdam.net, boothurenamsterdam.co, bootjehurenamsterdam.net, amsterdamsloephuren.net, bootjehurenamsterdam.info, salonboothurenamsterdam.net, sloepverhuuramsterdam.net en/of amsterdamboatrent.com of enige andere met de handelsnamen van Amsterdam Boats Holding c.s. overeenstemmende (domein)naam - waaronder begrepen met andere extensies - te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

b) de onder vordering 7 a) genoemde domeinnamen aan Omprela en/of Amsterdam Boats en/of Rederij Amsterdam over te dragen dan wel de registratie daarvan bij de registrar te beëindigen, met vergoeding van de eventueel door Amsterdam Boats Holding c.s. daarvoor te maken kosten; en/of

c) elk direct of indirect gebruik, waaronder begrepen vermelding op de sites als bedoeld onder vordering 7 a), van de handelsnamen ‘Sloep huren Amsterdam’, ‘Boot huren Amsterdam’, ‘Salonboot Amsterdam’, ‘Rent Boat Amsterdam’, ‘Rent a Boat Amsterdam’, ‘Boat Amsterdam’ en/of “Bootje Huren Amsterdam” te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 7.500,--, althans een door de rechtbank in goede Justitie vast te stellen bedrag, per dag of een gedeelte van een dag dat niet of niet geheel aan deze vordering 7 a), b) en/of c) is voldaan;

8. Amsterdam Boats Holding en/of [gedaagde 2] veroordeelt om alle schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, ten gevolge van het toerekenbaar onrechtmatig handelen als bedoeld onder vordering 7 te vergoeden aan Amsterdam Boats Holding c.s. ;

Primair en subsidiair:

9. Amsterdam Boats Holding c.s. hoofdelijk veroordeelt in de kosten van dit geding te vermeerderen met de wettelijke handelsrente (ex art.6: 119a BW) te berekenen vanaf de vijftiende dag na betekening van het te wijzen vonnis tot aan de dag der algehele voldoening des de één betalende de ander zij gekweten;

10. Amsterdam Boats Holding c.s. hoofdelijk veroordeelt in de na het vonnis ontstane kosten des de één betalende de ander zij gekweten, begroot op

- € 131,-- aan nasalaris advocaat,

- te vermeerderen met een bedrag van € 68,-- aan nasalaris advocaat, indien betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden en gedaagde niet binnen vijftien dagen na betekening aan het vonnis heeft voldaan.

3.2.

Amsterdam Boats Holding c.s. voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

De domeinnamen

4.1.

Partijen twisten over de betekenis van artikel 10.2 van de Overeenkomst, in het bijzonder zijn partijen het oneens over de vraag wat in dat artikel moet worden verstaan onder de woorden:

“(ii) domeinnamen die gelijk zijn aan met de Domeinnamen”.

Omprela c.s. stelt dat daarmee een verbod aan de Verkopende partijen wordt overeengekomen om domeinnamen die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de Domeinnamen te registreren.

Amsterdam Boats Holding c.s. stelt dat de betreffende bepaling slechts betrekking heeft op domeinnamen die letterlijk gelijk zijn aan de Domeinnamen.

De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

Aan Amsterdam Boats Holding c.s. kan worden toegegeven dat de woorden “of overeenstemmen” in de tekst van de Overeenkomst onder 10.2 niet voorkomen. Amsterdam Boats Holding c.s. stelt dat het woord “met” bij vergissing in de tekst is blijven staan, na aanpassing. Daarbij komt, aldus Amsterdam Boats Holding c.s., dat zij de onderhandelingen heeft gevoerd zonder rechtsgeleerde rechtsbijstand, terwijl Omprela c.s. zich tijdens de onderhandelingen liet bijstaan door een advocaat.

Omprela c.s. heeft haar standpunt onderbouwd met een verklaring van [broer], de broer van [gedaagde 2], die namens [gedaagde 2] de onderhandelingen zou hebben gevoerd. Die verklaring houdt, voor zover hier van belang, in:

“E) Formulering 10.2 (i) en (ii)

Over punt 10.2 is tijdens de onderhandeling gediscusieerd. In de bespreking werd kwam naar voren dat (i) bedoeld is als de domeinnamen zoals omschreven in de lijst en (ii) als een toevoeging daarop. In (ii) stond oorspronkelijk “Domeinnamen die met wegname of toevoeging van welke leestekens dan ook gelijk zijn aan de domeinnamen”. Als je elk willekeurig domein neemt en je mag (onbeperkt) leestekens wegnemen en toevoegen kan je elk ander domein samenstellen. M.a.w. er stond dat geen enkel domein zou mogen. Dit was uitdrukkelijk niet de bedoeling. Er is aangegeven dat het stuk met wegname of toevoeging van welke leestekens dan ook verwijderd dient te worden. Dit is iets te letterlijk genoem en daarom is deze kromzin overgebleven. “domeinnamen die met wegname of toevoeging van welke leestekens dan ook gelijk zijn aan MET de domeinnamen.”

Omprela c.s. heeft daartegenover gewezen op artikel 10.5 van de Overeenkomst, waarin Amsterdam Boats Holding c.s. zich verbindt geen rechten van intellectuele eigendom die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de rechten van Intellectuele Eigendom te zullen registreren, vestigen of gebruiken.

De rechtbank is van oordeel dat de tekst van artikel 10.2 onder (ii) in redelijkheid geen ander betekenis kan hebben dat dat daarmee is beoogd aan Amsterdam Boats Holding c.s. een verbod op te leggen domeinnamen te registeren of te gebruiken die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de Domeinnamen. De woorden “of overeenstemmen” zijn kennelijk bij de definitieve schriftelijke vastlegging van de tekst van de Overeenkomst weggevallen. Daartoe overweegt de rechtbank dat de verklaring van [broer] het standpunt dat slechts identieke domeinnamen zouden zijn bedoeld geen steun biedt. Uit die verklaring is eerder te ontlenen dat de aanvankelijke tekst een veel ruimer verbod inhield, zoals in de verklaring met zoveel woorden is vermeld en dat die ruimte moest worden beperkt. Daarbij is er tekstueel iets misgegaan. Indien de lezing van Amsterdam Boats Holding c.s. juist zou zijn zou aan de woorden van artikel 10.2 onder (ii) geen enkele betekenis meer toekomen, omdat dat verbod al is geformuleerd onder (i) van dat artikel. Bovendien verklaart die lezing niet het woord “met” dat in de tekst is toegevoegd en niet uit de eerdere versie is blijven staan. Daarbij komt dat ook in artikel 10.5, waarin in algemene zin ook een verplichting is opgenomen geen rechten van intellectuele eigendom in te schrijven, te registeren, te vestigen of te gebruiken, gesproken wordt over rechten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de rechten van Intellectuele Eigendom.

4.2.

Vervolgens strijden partijen over de vraag of de door Omprela c.s. als inbreuk makend aangeduide domeinnamen moeten worden aangemerkt als gelijk aan of overeenstemmend met de Domeinnamen.

De rechtbank overweegt dat de Domeinnamen waarop Omprela c.s. zich beroept een sterk beschrijvend karakter hebben en dat daardoor bij domeinnamen die, in enigszins afwijkende bewoordingen, dezelfde beschrijving inhouden, niet snel kan worden aangenomen dat er sprake is van overeenstemmende domeinnamen.

Omprela c.s. stelt dat met de navolgende domeinnamen, waarvan zij stelt dat deze door Amsterdam Boats Holding c.s. direct of indirect zijn geregistreerd of gebruikt ten aanzien van de daarnaast geplaatste Domeinnaam, in strijd wordt gehandeld met de Overeenkomst:

betwiste domeinnaam:

Domeinnaam:

a.

sloep-amsterdam.com

sloephurenamsterdam.com

b.

boot-amsterdam.com

boothurenamsterdam.com

c.

salonbootamsterdam.net

salonbootamsterdam.com

d.

rondvaartamsterdam.net

rondvaartinamsterdam.com

e.

boat-amsterdam.com

amsterdam-boats.com

f.

boot-huren-amsterdam.com

boothurenamsterdam.com

g.

sloephurenamsterdam.biz

sloephurenamsterdam.com

h.

sloephurenamsterdam.net

sloephurenamsterdam.com

i.

boothurenamsterdam.co

boothurenamsterdam.com

j.

bootjehurenamsterdam.net

boothurenamsterdam.com

Naar het oordeel van de rechtbank geldt ten aanzien van de onder c, f, g, h en i genoemde domeinnamen dat ze ofwel direct onder het verbod van artikel 10.2 onder (i) vallen, (c, g, h, en i), dan wel dat sprake is van een domeinnaam die zo zeer overeenstemt met een Domeinnaam dat deze onder het verbod van artikel 10.2 onder (ii) valt (f.). Ten aanzien van de overige betwiste domeinnamen is de rechtbank van oordeel dat, gelet op de in belangrijke mate beschrijvende aard van de betreffende Domeinnamen, voldoende afstand is gehouden, om deze niet als overeenstemmend aan te merken.

Ten aanzien van die domeinnamen behoeft dus niet te worden onderzocht of deze door of onder verantwoordelijkheid van Amsterdam Boats Holding c.s. zijn geregistreerd of gebruikt.

4.3.

Met betrekking tot de hiervoor onder c, f, g, h en i aangeduide domeinnamen heeft Amsterdam Boats Holding c.s. gesteld dat zij voor de registratie daarvan niet aansprakelijk is, en dat zij de domeinnamen niet heeft gebruikt, omdat de betreffende domeinnamen (net als enige andere domeinnamen) eigendom zijn van [naam 2].

Dat de telefoonnummers op de websites afkomstig zijn uit een aan [gedaagde 2] uitgegeven reeks wordt door Amsterdam Boats Holding c.s. niet betwist, maar verklaard uit de omstandigheid dat deze nummers aan [naam 2] zijn overgedragen. Dat de adressen op de websites panden betreffen die eigendom zijn van [broer] wordt door Amsterdam Boats Holding c.s. verklaard met de stelling dat [naam 2] aan [gedaagde 2] gevraagd heeft om een fictief Amsterdams adres op de websites te kunnen plaatsen, om vertrouwen bij potentiele huurders te wekken, waarop [broer] heeft goedgevonden dat zijn adressen werden gebruikt.

Amsterdam Boats Holding c.s. onderbouwt haar stellingen met een door haar in het geding gebrachte schriftelijke verklaring van [naam 2].

4.4.

Vaststaat dat Amsterdam Boats Holding c.s., althans [gedaagde 2], blijkens haar eigen stellingen, onderbouwd met een in het geding gebrachte emailconversatie, de houder van sloephurenamsterdam.net heeft benaderd om via die site, die evident onder de regeling van artikel 10.2 en 10.5 van de Overeenkomst valt, de [boot 2] te doen verhuren en dat ook op de andere genoemde websites de [boot 2] en/of de [boot 1], naar moet worden aangenomen met medewerking of toestemming van [gedaagde 2], te huur worden aangeboden.

Artikel 10.2 en 10.5 van de Overeenkomst verbieden niet alleen het registeren en opzetten van de betreffende domeinnamen, maar eveneens het gebruik daarvan. Naar het oordeel van de rechtbank moet het te huur aanbieden van de betreffende schepen via de litigieuze websites als gebruik in de zin van die bepalingen worden aangemerkt, zodat Amsterdam Boats Holding c.s. in zoverre, nog daargelaten of zij als de houdster van de betreffende domeinnamen moet worden aangemerkt, in de nakoming van de Overeenkomst ten aanzien van de betreffende vijf websites is te kort geschoten.

4.5.

Nochtans moet worden onderzocht of de betreffende websites door Amsterdam Boats Holding c.s. worden beheerst, in de zin dat één van de gedaagden als de houder van die domeinnaam moet worden aangemerkt. Omprela c.s. heeft immers onder 2 sub b de overdracht dan wel beëindiging van de registratie van de litigieuze websites gevorderd en die vordering is alleen toewijsbaar als Amsterdam Boats Holding c.s. moet worden aangemerkt als de houdster van die websites.

4.6.

Teneinde haar standpunt dat Amsterdam Boats Holding c.s. houdster is van de websites te onderbouwen heeft Omprela c.s. het navolgende aangevoerd:

4.6.1.

Ten aanzien van salonbootamsterdam.net:

- De website salonbootamsterdam.net is expliciet gericht op verhuur van de Mini/[boot 1], beide eigendom van Boot Amsterdam.

- Het op de website salonbootamsterdam.net vermelde telefoonnummer behoort tot de aan [gedaagde 2] uitgegevens reeks.

- Het kantooradres zoals vermeld op de website salonbootamsterdam.net ([adres]) is blijkens het Kadaster eigendom van [gedaagde 2]

- De whois gegevens van de domeinnaam van de website salonbootamsterdam.net tonen aan dat deze domeinnaam is geregistreerd gebruikmakend van het e-mailadres[e-mailadres]

- [naam 2] en [naam 3] zijn partners van [gedaagde 2].

- [gedaagde 2] wordt op de gerenommeerde nieuwswebsite voor expats DutchNews.nl genoemd als eigenaar van salonbootamsterdam.net. Bovendien wordt [gedaagde 2] in de reacties van klanten die op de site worden gepubliceerd bedankt voor zijn diensten: “Bedankt voor de goede service [gedaagde 2]”.

4.6.2.

Ten aanzien van boot-huren-amsterdam.com:

- Het op boot-huren-amsterdam.com vermelde telefoonnummer behoort tot de aan [gedaagde 2] uitgegeven reeks.

- De website boot-huren-amsterdam.com is de Nederlandse equivalent van boat-amsterdam.com en is daaraan qua layout en inhoud gelijk. De Engelse vlag op boot-huren-amsterdam.com verwijst dan ook naar de website boat- amsterdam.com en andersom.

- Het kantooradres zoals vermeld op boot-huren-amsterdam.com is de [adres] Dit is het kantooradres van [broer], de broer van [gedaagde 2]. [broer] is direct bij de onderhandelingen aangaande de Overeenkomst betrokken geweest.

- De websites boat-amsterdam.com en boot-huren-amsterdam.com zijn beide gehost op dezelfde server.

- De whois gegevens van boot-huren-amsterdam.com zijn “verstopt” door middel van een proxy. Dit is een systeem bedoeld om registratiegegevens onzichtbaar te maken voor derden.

- De website boot-huren-amsterdam.com is primair gericht op verhuur van de boten [boot 2] en [boot 1].

4.6.3.

Ten aanzien van sloephurenamsterdam.biz:

- Op sloephurenamsterdam.biz wordt vermeld dat deze onderdeel is van Amsterdam Local B.V.

- De vader van [gedaagde 2], [vader] is bestuurder van Amsterdam Local B.V. [vader] houdt kantoor op het volgende adres: [adres]. Dit is het vestigingsadres van Opao SA, onderdeel van Verkoper’s Groep.

- Het op de website sloephurenamsterdam.biz vermelde telefoonnummer behoort tot de aan [gedaagde 2] uitgegevens reeks.

- De website sloephurenamsterdam.biz is op 1 december 2012 geregistreerd door Boot Amsterdam, welke vennootschap behoort tot Verkoper’s Groep.

- De website sloephurenamsterdam.biz is er primair op gericht om de boot [boot 2] te verhuren.

- Het e-mailadres van sloephurenamsterdam.biz is [e-mailadres] dat wordt gehanteerd door een partner van [gedaagde 2] die eveneens bestuurder is van Amsterdam Local B.V.

- Het kantooradres genoemd op de website sloephurenamsterdam.biz is [adres]. [gedaagde 2] houdt op dit adres (mede) kantoor.

- [gedaagde 2] is zelf afgebeeld op een op de homepage getoonde foto.

- Voorts wordt de betrokkenheid van [gedaagde 2] door hemzelf bevestigd in e-mail correspondentie tussen [gedaagde 2] en [naam 4] (sloepeigenaar). [naam 4] schrijft het volgende aan [gedaagde 2] bij mail van 10 april 2013:

“tot mijn grote verbazing kom ik op het internet op sloephurenamsterdam.biz/fat-boy-sloep/ onze sloep tegen. Ik heb je duidelijk aangegeven dat je de foto’s niet mocht gebruiken of publiceren. Dit heb jij in onderstaande mail bevestigd! Je houd je niet aan je afspraak. Wil je direct de foto en het hele verhaal over de fat boy, zoals jullie onze sloep noemen, van het internet afhalen. [..]”

[gedaagde 2] reageert hierop vanaf zijn e-mailadres [e-mailadres]:

“[naam 4], ik heb zelf even gekeken en zie de fat boy sloep op die website. Foto’s komen uit een gedeelde map in onze back office.[..]”.

4.6.4.

Ten aanzien van sloephurenamsterdam.net:

- De whois gegevens van de website sloephurenamsterdam.net vermelden het adres [e-mailadres] als registrerend e-mailadres. Dit zijn partners van [gedaagde 2].

- De website sloephurenamsterdam.net is er primair op gericht om de boot [boot 2] te verhuren.

-Op sloephurenamsterdam.net wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal van de Vennootschappen.

4.6.5.

Ten aanzien van boothurenamsterdam.c:

- [gedaagde 2] is zelf afgebeeld op een op de homepage boothurenamsterdam.co getoonde foto.

- De whois gegevens van boothurenamsterdam.co vermelden het adres [e-mailadres] als registrerend e-mailadres. Dit zijn partners van [gedaagde 2].

- De website boothurenamsterdam.co is er primair op gericht om de [boot 2] en de [boot 1] te verhuren.

4.7.

De stelling van Omprela c.s. dat Amsterdam Boats Holding c.s. houdster is van de litigieuze websites zal Omprela c.s., als degene die aan die stelling rechtgevolgen verbindt hebben te bewijzen, indien en voor zover zij daarvoor voldoende heeft gesteld.

Hetgeen door Omprela c.s. is aangevoerd onder 4.6.4 en 4.6.5 is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om daaruit te kunnen afleiden dat Amsterdam Boats Holding c.s. de houdster is van de domeinnamen sloephurenamsterdam.net en boothurenamsterdam.co.

Andere voor bewijslevering in aanmerking komende stellingen zijn met betrekking tot die domeinnamen niet aangevoerd, zodat de rechtbank ten aanzien van die domeinnamen de vordering onder 2 sub b zal afwijzen.

De stellingen van Omprela c.s. hiervoor aangehaald onder 4.6.1 tot en met 4.6.3 zijn als zodanig door Amsterdam Boats Holding c.s. niet betwist. Daarmee staan die feiten vast. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee voorshands bewezen dat de betrokkenheid van Amsterdam Boats Holding c.s. bij de registratie van de domeinnamen salonbootamsterdam.net, boot-huren-amsterdam.com en sloephurenamsterdam.biz zodanig is dat zij als houdster daarvan kan worden aangemerkt. Wel heeft zij daartegen gemotiveerd verweer gevoerd, door de stellingen zoals weergegeven in r.o. 4.3. De rechtbank zal Amsterdam Boats Holding c.s. dan ook toelaten tot tegenbewijs van de voorshands bewezen geachte stelling dat zij houdster is van de domeinnamen salonbootamsterdam.net, boot-huren-amsterdam.com en sloephurenamsterdam.biz.

De handelsnamen

4.8.

Ten aanzien van de handelsnamen stelt Omprela c.s. dat door Amsterdam Boats Holding c.s. in strijd gehandeld wordt met de Overeenkomst door het gebruik van de navolgende teksten ten aanzien van de daarnaast genoemde Handelsnaam (als genoemd in bijlage IV bij de Overeenkomst) op de in de laatste kolom genoemde website:

betwiste tekst

Handelsnaam

website

1.

Sloep Huren Amsterdam

SLOEP HUREN AMSTERDAM

sloep-amsterdam.com

2.

Boot Huren Amsterdam

BOOT HUREN AMSTERDAM

boot-amsterdam.com

3.

Salonboot Amsterdam

SALONBOOT AMSTERDAM

salonbootamsterdam.net

4.

a) Rent Boat Amsterdam

b) Rent a Boat Amsterdam c) Boat Amsterdam

RENT A BOAT AMSTERDAM

AMSTERDAM BOATS

boat-amsterdam.com

5.

Boot Huren Amsterdam

BOOT HUREN AMSTERDAM

boot-huren-amsterdam.com

6.

Sloep Huren Amsterdam

SLOEP HUREN AMSTERDAM

sloephurenamsterdam.biz

7.

Sloep Huren Amsterdam

SLOEP HUREN AMSTERDAM

sloephurenamsterdam.net

8.

Boot Huren Amsterdam

BOOT HUREN AMSTERDAM

boothurenamsterdam.co

9.

Bootje Huren Amsterdam

BOOT HUREN AMSTERDAM

bootjehurenamsterdam.net

4.9.

Ook ten aanzien van de handelsnamen geldt dat, gezien het in belangrijke mate beschrijvende karakter ervan, niet snel kan worden aangenomen dat sprake is van overeenstemming, indien de gebruikte handelsnamen niet identiek zijn aan de in de bijlage IV genoemde, volgens de Overeenkomst aan Omprela c.s. voorbehouden, handelsnamen. Niet identiek zijn de onder 4 sub a en c genoemde teksten (Rent Boat Amsterdam en Boat Amsterdam en de onder 9 genoemde tekst (Bootje Huren Amsterdam). Naar het oordeel van de rechtbank geldt voor Boat Amsterdam en Bootje Huren Amsterdam, dat van overeenstemming geen sprake is, omdat voldoende afstand is gehouden met RENT A BOAT AMSTERDAM en AMSTERDAM BOATS respectievelijk BOOT HUREN AMSTERDAM.

Rent Boat Amsterdam acht de rechtbank, hoewel niet identiek, wel zo nauw verwant aan RENT A BOAT AMSTERDAM, dat van overeenstemming sprake is. Het verschil bestaat immers slechts uit de weglating van het Engelse eenletterige lidwoord ‘a’.

Indien de betreffende bewoordingen op een website worden gebruikt, is niet reeds daarom sprake van een overtreding van de bepalingen van de Overeenkomst. Daarvoor is noodzakelijk dat deze worden gebruikt als handelsnaam.

De rechtbank zal derhalve per website onderzoeken welk gebruik er wordt gemaakt van de betreffende bewoordingen en of er sprake is van gebruik als handelsnaam. Onder handelsnaam moet blijkens artikel 1 van de Handelsnaamwet worden verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

4.9.1.

Op de website sloep-amsterdam.com is vermeld, voor zover heer van belang:

“Sloep Huren Amsterdam:
* Sloep Huren Amsterdam heeft het grootste sloepen aanbod in Amsterdam
* Sloep Huren Amsterdam heeft als enige een sloep met toilet aan boord
* Sloep Huren Amsterdam heeft als enige een sloep met verwarmde banken
* Sloep Huren Amsterdam heeft als enige een sloep met een keuken aan boord
* Sloep Huren Amsterdam heeft als enige een sloep die dicht kan als het gaat regenen
* Sloep Huren Amsterdam heeft als enige een sloep met een professionele BBQ aan boord”

Daarmee wordt Sloep Huren Amsterdam, gebruikt als handelsnaam. De betreffende woorden worden immers gebruikt om naar de onderneming te verwijzen.

4.9.2.

Op de website boot-amsterdam.com is voor zover van belang vermeld:

“Boot Huren Amsterdam

Huur een sloep, salonboot, zeilboot, rondvaartboot of partyboot bij Boot Amsterdam B.V.

Boot Huren Amsterdam

BOOT HUREN AMSTERDAM, WAAROM BIJ BOOT AMSTERDAM B.V.”

Naar het oordeel van de rechtbank is er daarbij geen sprake van gebruik als handelsnaam. Er wordt slechts op gewezen dat men in amsterdam een boot kan huren bij Boot Amsterdam B.V. Met de woorden Boot Huren Amsterdam wordt derhalve een activiteit aangeduid, maar wordt niet de onderneming aangeduid.

4.9.3.

Op de website salonbootamsterdam.net is voor zover van belang vermeld:

“Salonbootamsterdam

DE GROOTSTE IN KLASSIEKE SALONBOTEN

[..]

SALONBOOT AMSTERDAM KANTOOR

Salonboot Amsterdam

[adres]

[..]

NEEM CONTACT MET ONS OP !

Salonbootamsterdam

is te bereiken op

[..]

Contact

Salonboot Amsterdam

[adres]

[..]

Daarmee wordt de tekst Salonboot Amsterdam gebruikt als handelsnaam, nu deze evident verwijst naar de onderneming

4.9.4.

Op de website boat-amsterdam.com wordt, voor zover van belang vermeld:

“[…]

Rent boat Amsterdam
RENT BOAT AMSTERDAM for all your rental boats in Amsterdam.

[..]

Contact Information

RENT A BOAT AMSTERDAM OFFICE: RENT A BOAT PARTNER WEBSITES

Rent Boat Amsterdam

[adres]

[…]”

Daarmee verwijst zowel de tekst Rent Boat Amsterdam als de tekst Rent a Boat Amsterdam op die website naar de onderneming waar men boten kan huren en worden die woorden dus gebruikt als handelsnaam.

4.9.5.

Op de website boot-huren-amsterdam.com wordt, voor zover van belang vermeld:

“[…]

Boot Huren Amsterdam

Huur uw sloep, salonboot, zeilboot, of partyboot in Amsterdam bij Boot Huren Amsterdam

[…]

Boot Huren Amsterdam | [adres]”

Ook hier wordt de tekst Boot Huren Amsterdam gebruikt om de onderneming aan te duiden en dus als handelsnaam.

4.9.6.

Op de website sloephurenamsterdam.biz wordt, voor zover van belang, vermeld:

“[…]

Waarom mensen voor Sloep Huren Amsterdam kiezen?

> wij zijn gespecialiseerd in de verhuur van sloepen

> wij hebben de grootste vloot van sloepen in Amsterdam [..]

> wij hebben de enige echte Amsterdamse BBQ & BORREL sloep

> […]”

Daarmee wordt Sloep Huren Amsterdam als “wij” aangeduid en derhalve niet als een activiteit of mogelijkheid, maar als een aanduiding van de onderneming en dus als handelsnaam.

4.9.7.

Op de website sloephurenamsterdam.net wordt, voor zover van belang vermeld:

“[…]

Sloep huren Amsterdam

Welkom op de site van Sloep huren Amsterdam! Op deze site vind u alle informatie die je nodig hebt om een fantastische dagje Amsterdam te beleven op het water.

[…]

Op deze site brengt Sloep huren Amsterdam vraag en aanbod bij elkaar.

[...]”

Ook in deze passage worden de woorden “Sloep huren Amsterdam” kennelijk gebruikt om aan de onderneming te refereren en dus als handelsnaam.

4.9.8.

Op de website boothurenamsterdam.co wordt, voor zover van belang vermeld:

“[…]

Boot Huren Amsterdam nieuwe stijl

Bij ons geen flauwe kul zoals […]”

Naar het oordeel van de rechtbank kan dat gebruik niet als gebruik als handelsnaam worden aangemerkt. Het refereert kennelijk aan een nieuwe manier van het huren van een boot in Amsterdam.

4.10.

Er is alleen sprake van handelsnaamgebruik in strijd met de Overeenkomst, indien dat gebruik plaatsvindt door Amsterdam Boats Holding c.s. Daarvan is sprake als Amsterdam Boats Holding c.s. de inhoud van de website in belangrijke mate kan beïnvloeden. Dat is het geval indien zij als de domeinnaamhouder moet worden aangemerkt.

Ook hier geldt dat de bewijslast bij Omprela c.s. ligt. Voor de handelsnamen geldt mitsdien hetgeen in r.o. 4.7 ten aanzien van de domeinnamen is gezegd overeenkomstig.

Daaraan dient nog te worden toegevoegd hetgeen is gesteld met betrekking tot de websites sloep-amsterdam.com en boot-amsterdam.com ten aanzien waarvan de rechtbank heeft overwogen dat er geen sprake is van strijdige domeinnamen, maar op welke websites wel teksten voor komen, zoals overwogen in r.o. 4.9.1 en 4.9.2, die als met de Overeenkomst strijdig gebruik van de handelsnaam kunnen worden aangemerkt.

4.10.1.

Ten aanzien van de stelling dat Amsterdam Boats Holding c.s. houdster is van de domeinnaam sloep-amsterdam.com heeft Omprela c.s. het volgende aangevoerd:

- Via het e-mailadres [e-mailadres] is de domeinnaam sloep-amsterdam.com geregistreerd. Dit e-mailadres is van Opao SA te Anzère Zwitserland. Opao SA is expliciet genoemd in de definitie van en behoort daarmee tot “Verkopers Groep”. Boot Amsterdam (eveneens behorend tot Verkoper’s Groep) en [gedaagde 2] maken eveneens gebruik van het e-mailadres [e-mailadres].

- Het kantooradres dat is vermeld op de website sloep-amsterdam.com en het adres van registratie zoals vermeld in de “whois” betreft [adres]. Het kantoor gelegen aan de [adres] is blijkens het Kadaster eigendom van [gedaagde 2].

- Op de website sloep-amsterdam.com wordt vermeld dat de onderneming/website onderdeel uitmaakt van Boot Amsterdam die behoort tot Verkoper’s Groep.

- De website sloep-amsterdam.com is erop gericht om “[boot 2]”, die in eigendom van Boot Amsterdam is, te verhuren.

- [gedaagde 2] betwist zijn betrokkenheid bij sloep-amsterdam.com niet.

- Het op sloep-amsterdam.com vermelde telefoonnummer behoort toe aan [gedaagde 2];

4.10.2.

Ten aanzien van de stelling dat Amsterdam Boats Holding c.s. houdster is van de domeinnaam boot-amsterdam.com heeft Omprela c.s. het volgende aangevoerd:

- Op de website boot-amsterdam.com wordt expliciet vermeld dat deze eigendom is van Boot Amsterdam (welke vennootschap behoort tot Verkoper’s Groep).

- Het kantooradres zoals op de website boot-amsterdam.com vermeld is [adres]. Dat kantoor is blijkens het Kadaster eigendom van [gedaagde 2].

- Het op de website boot-amsterdam.com vermelde Kamer van Koophandelnummer is [nummer], zijnde het KvK-nummer van Boot Amsterdam.

- Boot Amsterdam heeft bij de KvK als internetadres waarvan zij gebruik maakt boot-amsterdam.com vermeld.

- De website verhuurt primair de boten [boot 2] en [boot 1].

- Het e-mail adres waarmee de domeinnaam boot-amsterdam.com is geregistreerd door Boot Amsterdam via het e-mailadres [e-mailadres] [en] aldus door Verkoper’s Groep.

- Het (woon)adres waarmee de domeinnaam boot-amsterdam.com is geregistreerd is [adres]. Deze woning is eigendom van [gedaagde 2].

4.11.

De stellingen van Omprela c.s. hiervoor aangehaald onder 4.10.1 en 4.10.2 zijn als zodanig door Amsterdam Boats Holding c.s. niet betwist. Daarmee staan die feiten vast. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee voorshands ook bewezen dat de betrokkenheid van Amsterdam Boats Holding c.s. bij de registratie van de domeinnamen sloep-amsterdam.com en boot-amsterdam.com zodanig is dat zij als houdster daarvan kan worden aangemerkt.

Wel heeft zij ook daartegen gemotiveerd verweer gevoerd, door de stellingen zoals weergegeven in r.o. 4.3. De rechtbank zal Amsterdam Boats Holding c.s. dan ook eveneens toelaten tot tegenbewijs van de voorshands bewezen geachte stelling dat zij houdster is van de domeinnamen sloep-amsterdam.com en boot-amsterdam.com.

Tussentijdse conclusie

4.12.

Uit het voorgaande valt af te leiden dat de rechtbank reeds thans van oordeel is dat Amsterdam Boats Holding c.s. tenminste vijf keren in strijd heeft gehandeld met de Overeenkomst door gebruik te maken van krachtens de Overeenkomst aan Omprela c.s. toebedeelde domeinnamen, door daarop de “[boot 2]” en of de [boot 1]” te huur aan te bieden (zie r.o.4.2 t/m 4.4). Daardoor is in beginsel telkens de in de Overeenkomst voorziene boete van € 75.000-, verbeurd. Uit het vorenstaande volgt voorts dat de rechtbank voorshands, behoudens het door Amsterdam Boats Holding c.s. te leveren tegenbewijs, van oordeel is dat zij daarnaast nog een aantal overtredingen heeft begaan ten aanzien van het gebruik van domeinnamen (zie r.o. 4.5 t/m 4.7) en het gebruik van handelsnamen (zie r.o. 4.8 t/m 4.11). Dat wil zeggen dat reeds thans, bij ongematigde toewijzing van de boete een bedrag van € 375.000,00 zou zijn verbeurd en dat, indien Amsterdam Boats Holding c.s. niet slaagt in het haar opgedragen tegenbewijs een veelvoud daarvan zou zijn verbeurd.

Naast de éénmalige boete heeft Omprela c.s. voorts aanspraak gemaakt op vergoeding van de boete á € 7.500 per dag per overtreding, waarin de Overeenkomst voorziet.

Ten aanzien van de vordering van de boete per dag overweegt de rechtbank dat Omprela c.s. heeft nagelaten om in de vordering per gestelde overtreding aan te geven vanaf wanneer de boete zou zijn gaan lopen, zodat reeds daarom die vordering niet voor toewijzing in aanmerking komt. In zoverre zal de vordering van Omprela c.s. bij eindbeslissing worden afgewezen.

Amsterdam Boats Holding c.s. heeft (subsidiair) een beroep gedaan op matiging.

Een overeengekomen boete komt ingevolge artikel 6:94 BW, voor rechterlijke matiging op verlangen van de schuldenaar in aanmerking indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, met dien verstande dat aan de schuldeiser niet minder kan worden toegewezen dan de schadevergoeding waarop hij volgens de wet aanspraak heeft.

Naar het oordeel van de rechtbank kan nu reeds worden vastgesteld dat ook indien Amsterdam Boats Holding c.s. volledig in het haar opgedragen tegenbewijs zou slagen en derhalve verdere overtredingen niet zouden komen vast te staan, matiging van de boete door de billijkheid klaarblijkelijk wordt geëist.

De rechtbank overweegt daarbij dat een boete van € 375.000 al meer is dan het volle bedrag dat Amsterdam Boats Holding c.s. voor de aandelen die het voorwerp waren van de Overeenkomst heeft betaald en dat ten aanzien van een eventuele schade door Omprela c.s. niets concreets is gesteld.

4.13.

De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen voor uitlating aan de zijde van Amsterdam Boats Holding c.s. of en zo ja op welke wijze zij het hiervoor in de rechtsoverwegingen 4.7 en 4.11 genoemde tegenbewijs wenst te leveren.

Alle overig beslissingen worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1.

laat Amsterdam Boats Holding c.s. toe tot het tegenbewijs van de voorshands bewezen geachte stelling dat zij zodanig bij de registratie van de domeinnamen:

 • -

  salonbootamsterdam.net,

 • -

  boot-huren-amsterdam.com,

 • -

  sloephurenamsterdam.biz,

 • -

  sloep-amsterdam.com

en

- boot-amsterdam.com

is betrokken, dat zij als de houdster daarvan moet worden aangemerkt,

5.2.

verwijst de zaak naar de rol van woensdag 28 mei 2014 waar Amsterdam Boats Holding c.s. kan mededelen of zij van de gelegenheid tot bewijslevering door getuigen gebruik zal maken en zo ja, met vermelding van het aantal getuigen alsmede met een opgave van de verhinderdata van alle betrokkenen in de eerstvolgende vier maanden, waarna een dag voor getuigenverhoor, zal worden bepaald,

5.3.

bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. G.H. Marcus in het gerechtsgebouw te Amsterdam aan de Parnassusweg 220,

5.4.

bepaalt dat indien Amsterdam Boats Holding c.s. het bewijs niet door getuigen wenst te leveren, maar door overlegging van bewijsstukken en/of door een ander bewijsmiddel, zij op dezelfde rolzitting een akte met dit doel zal kunnen nemen,

5.5.

bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.6.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus en in het openbaar uitgesproken op 30 april 2014.