Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:3250

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
14-05-2014
Datum publicatie
17-06-2014
Zaaknummer
C/13/556036 / HA ZA 13-1843
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Inhoudsindicatie

Bemiddelingsovereenkomst, voldoen honorarium nu voorgestelde kandidaat de aanstelling heeft ingevuld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/556036 / HA ZA 13-1843

Vonnis van 14 mei 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AMBITIOUS PEOPLE RECRUITMENT AMSTERDAM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

nader te noemen Ambitious People,

advocaat mr. G.G.W.G. van den Bosch te ’s-Hertogenbosch,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BRUID MEDIA B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

gedaagde,

nader te noemen Bruid Media,

advocaat mr. G.R.M. van den Assum te Leusden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties van 5 december 2013,

 • -

  de conclusie van antwoord met producties,

 • -

  het tussenvonnis van 12 februari 2014, waarbij een comparitie van partijen werd gelast,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 28 maart 2014.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Bruid Media houdt zich bezig met het uitgeven van boeken en tijdschriften.

2.2.

Ambitious People exploiteert een onderneming, die zich bezighoudt met de werving en selectie van personeel in sales en marketing.

2.3.

Bij e-mail van 28 juni 2012 heeft [S] (hierna: [S]) van Ambitious People aan [R] (hierna:[R]) van Bruid Media het volgende medegedeeld:

“(…) Ik heb overleg gehad met [J] (business development manager) en mag eenmalig een fixed fee van 10.000,- euro voor de besproken CEO functie rekene. (…)”

Bij e-mail van 3 juli 2012 heeft[R], voor zover van belang, als volgt geantwoord:

“(…) Deze fixed fee geldt alleen als de kandidaat in dienst genomen wordt (no cure no pay) en kent de garantie regeling zoals je met mij besproken hebt. (…) De kandidaat krijgt in aanvang commerciële taken en moet de potentie hebben om door te groeien naar een directie functie, zoals besproken. De functie titel CEO zoals jij die nu noemt wekt wellicht verkeerde verwachtingen. (…)”

[S] heeft op 3 juli 2012, voor zover van belang, geantwoord:

“(…) Deze fixed fee geldt inderdaad alleen als de kandidaat in dienst genomen wordt (no cure no pay) en kent de garantie regeling zoals ik met je besproken heb. Wij hanteren een coulance regeling van 8 weken. (…)”

2.4.

Op 5 juli 2012 heeft [S] aan[R] een opdrachtbevestiging gestuurd. Op 26 juli 2012 heeft Bruid Media de opdrachtbevestiging getekend retour gezonden aan Ambitious People, met dien verstande dat daarin wijzigingen zijn opgenomen, welke door Ambitious People (kennelijk) zijn aanvaard. De getekende opdrachtbevestiging luidt, voor zover van belang:

“Zoals afgesproken bij deze de opdrachtbevestiging inzake de werving en selectie diensten van Ambitious People ter bevestiging van onze acceptatie van de wervingsopdracht(en) van Bruidmedia B.V. (…) In onderling overleg zal Opdrachtnemer [Ambitious People, rechtbank] onderstaande werkzaamheden uitvoeren (…)

Op de diensten van Ambitious People zijn de algemene leveringsvoorwaarden (AVW) van toepassing zoals bijgesloten op pagina 2 t/m 5 van dit document. Voor de vacature CEO maken we voor de aanstelling(en) in de periode tot en met 31 juli 2012 eenmalig onderstaande afwijkende afspraken.

• Het honorarium is op basis van “no cure, no pay”.

• Het honorarium is een fixed fee van € 10.000,- (excl. BTW) (…)

• In geval van uitdiensttreding kandidaat in de eerste 8 weken na indiensttreding bieden wij een coulanceregeling zoals aangegeven in artikel 8 van onze algemene leveringsvoorwaarden.

• Facturatie geschiedt zoals beschreven in artikel 5 en betaling binnen 14 60 dagen na facturatie.

(…)

2.5.

De Algemene uitvoerings- en leveringsvoorwaarden van Ambitious People recruitment B.V. (hierna: de Algemene Voorwaarden) luiden, voor zover hier van belang, als volgt:

“Artikel 1: Begripsbepalingen en toepasselijke voorwaarden

(…)

Aanstelling: overeenstemming tussen Kandidaat en Opdrachtgever over een tijdelijk of vast dienstverband, dan wel verrichten van diensten in de breedste zin des woords voor opdrachtgever. (…)

Artikel 3: Invulling van de Aanstelling

3.1

Indien uit hoofde van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever, alsmede alle aan hem/haar op enigerlei wijze gelieerde bedrijven, en de door Opdrachtnemer voorgestelde kandidaat binnen een jaar na de eerste Introductie een overeenkomst tot stand komt waarbij de Aanstelling wordt ingevuld, is de Opdrachtgever verplicht hiervan binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst met de Kandidaat c.q. ondertekening van de (arbeids)overeenkomst door partijen schriftelijk mededeling te doen aan Opdrachtnemer van het aangaan van de overeenkomst met de kandidaat, alsmede van de voorwaarden van de overeenkomst, zodat Opdrachtnemer het (…) verschuldigde honorarium in rekening kan brengen bij Opdrachtgever. Voor de invulling van de Aanstelling is het niet van belang (…) dat de voorgestelde Kandidaat een andere Aanstelling invult, dan waarvoor hij of zij door Opdrachtnemer is geïntroduceerd.

(…)

3.3.

Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer niet binnen 15 werkdagen na de in artikel 3.1 genoemde termijn schriftelijk in kennis stelt van de invulling van de Aanstelling, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van een bedrag groot € 10.000,-, onverlet het recht van opdrachtnemer een honorarium (…) te factureren aan Opdrachtgever.

(…)

Artikel 5: Betaling

(…)

5.7.

Bij gebreke van stipte en volledige betaling door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever verplicht alle bij de inning van de vordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden aan de Opdrachtnemer, waarbij de buitengerechtelijke kosten tenminste 15% van het achterstallige bedrag zullen bedragen.

(…)”

2.6.

Per e-mail van 10 juli 2012 heeft [S][R] het volgende geschreven:

“(…) Hierbij wil ik je graag voorstellen aan [kandidaat] [[kandidaat], rechtbank, hierna ook: [kandidaat]]; Sales Manager Print & Online Nationaal & Internationaal

Daar heb ik ook een motivatie van [kandidaat] bij toegevoegd.

Graag hoor ik of je hem wilt uitnodigen voor een gesprek.

(…)”

2.7.

Op 29 augustus 2012 heeft [S][R] in een e-mail het volgende geschreven:

“(…) Jammer om te horen dat er op dit moment geen ruimte is om [kandidaat] aan boord te halen. Wel vroeg [kandidaat] zich af of er de mogelijkheid bestaat dat jullie de komende maand wel met elkaar in zee kunnen gaan, of dat de vacature sowieso de komende maand(en) on hold staat? (…)”

Bij e-mail van 29 augustus 2012 heeft[R] geantwoord:

“(…) Inderdaad jammer, maar het is zo. De vacature staat tot en met december 2012 in ieder geval on hold. (…)”

2.8.

Ambitious People heeft Bruid Media vervolgens op 28 september 2012 een factuur gestuurd voor een cancellation fee ten bedrage van € 7.437,50 (incl. BTW). Bruid Media heeft de factuur, ondanks verzoeken en sommaties daartoe, niet voldaan. Ambitious People heeft daarop een procedure aanhangig gemaakt bij de kantonrechter van deze rechtbank en de cancellation fee gevorderd. De kantonrechter heeft de vordering van Ambitious People afgewezen omdat volgens de kantonrechter – kort gezegd – het uitgangspunt blijkens de opdrachtbevestiging “no cure no pay” was en er geen kandidaat bij Bruid Media in dienst is getreden.

2.9.

Op 11 maart 2013 is een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen tussen [kandidaat] en Bruid Media. Deze arbeidsovereenkomst is in september 2013 geëindigd.

2.10.

In een e-mail van [kandidaat] aan Ambitious People staat onder meer het volgende:

”(…) Betreft de toenmalige afspraken tussen Bruidmedia en Ambitious People ben ik niet op de hoogte. Wel heb ik destijds [R] gevraagd hoe hij de rol van jouw bedrijf zag toen hij aangaf rechtstreeks met mij contact te houden. Tegen mij zei hij op geen enkele wijze de intentie te hebben dit buiten jouw bedrijf om te doen. (…)”

2.11.

Op 26 augustus 2013 heeft Ambitious People aan Bruid Media een factuur gestuurd voor een bedrag van € 10.000,- inzake de boete op grond van artikel 3.3 van de Algemene Voorwaarden.

2.12.

Op 4 september 2013 heeft Ambitious People aan Bruid Media een factuur gestuurd voor een bedrag van € 42.350,- (inclusief btw), welk bedrag later is gecorrigeerd naar € 12.100,- (inclusief btw) terzake het volgens Ambitious People door Bruid Media verschuldigde honorarium.

2.13.

Bruid Media heeft de facturen niet voldaan.

3 Het geschil

3.1.

Ambitious People vordert dat Bruid Media, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, zal worden veroordeeld tot betaling van:

I. € 12.100,- (inclusief BTW) en € 10.000,-, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 27 augustus 2013 respectievelijk 5 september 2013 tot aan de datum der algehele voldoening;

II. primair € 3.315,- subsidiair € 996,- aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de wettelijke (handels)rente vanaf datum dagvaarding tot aan de datum der algehele voldoening;

III. de proceskosten en de nakosten, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na het in dezen te wijzen vonnis.

3.2.

Ambitious People stelt – kort gezegd – dat Bruid Media tekortschiet in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen die voortvloeien uit de tussen Ambitious People en Bruid Media gesloten bemiddelingsovereenkomst. Bruid Media heeft [kandidaat] binnen één jaar na de introductie van [kandidaat] door Ambitious People in dienst genomen. Bruid Media heeft Ambitious People hierover niet geïnformeerd en is derhalve de boete (à € 10.000,-) verschuldigd op grond van artikel 3.3 van de Algemene Voorwaarden. Bruid Media is daarnaast het overeengekomen honorarium verschuldigd groot € 12.100,- (incl. BTW).

3.3.

Bruid Media voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Vast staat dat de door Ambitious People voorgestelde kandidaat [kandidaat] binnen de in artikel 3.1 van de Algemene Voorwaarden genoemde termijn van een jaar na de eerste introductie in dienst is getreden bij Bruid Media. Bruid Media stelt zich echter op het standpunt dat deze arbeidsovereenkomst met [kandidaat] niet door bemiddeling van Ambitious People tot stand is gekomen. Ambitious People heeft [kandidaat] immers voorgesteld voor de functie ‘account manager lokaal’. Uiteindelijk is [X] als account manager lokaal in dienst getreden bij Bruid Media. De in de opdrachtbevestiging genoemde werkzaamheden hebben in het kader van de vervulling van de functie derhalve geen effect geresulteerd en het honorarium is dan ook niet verschuldigd door Bruid Media. [kandidaat], die zich eind 2012 uit eigener beweging nog eens bij Bruid Media had gemeld, is aangenomen als “international accountmanager mode en beauty”. Bruid Media kon en mocht het ervoor houden dat zowel [kandidaat] als zij vrij waren te contracteren. Immers, [kandidaat] had (kennelijk) zijn relatie met Ambitious People beëindigd en Ambitious People had niets van doen met de functie van “international accountmanager mode en beauty”, aldus – steeds – Bruid Media.

4.2.

De rechtbank gaat voorbij aan het verweer van Bruid Media. Immers, eerst na bemiddeling door Ambitious People is [kandidaat] in contact gekomen met Bruid Media en uit dat bemiddelde contact is (binnen een jaar) de arbeidsovereenkomst voortgevloeid. Uit de inhoud van de laatste zin van artikel 3.1 van de Algemene Voorwaarden volgt expliciet dat voor de invulling van de aanstelling niet van belang is dat de voorgestelde kandidaat een andere aanstelling invult, dan waarvoor hij of zij door de opdrachtnemer is geïntroduceerd.

Ook als juist zou zijn dat [kandidaat] met de functie “international accountmanager mode en beauty” een wezenlijk andere functie bij Bruid Media is gaan vervullen dan de functie ‘account manager lokaal’ (iets dat Ambitious People heeft bestreden), geldt dat op grond van deze bepaling toch sprake is van invulling van de aanstelling. Het ter zitting gevoerde verweer van Bruid Media dat met ‘de Aanstelling’ in de Algemene Voorwaarden (enkel) de functie accountmanager lokaal is bedoeld, wordt gepasseerd. Deze uitleg is in strijd met de definitie van ‘Aanstelling’ in de Algemene Voorwaarden en de inhoud van artikel 3.1 van de Algemene Voorwaarden. Nu Ambitious People bovendien de door Bruid Media gegeven uitleg heeft betwist en Bruid Media verder niets heeft aangevoerd waaruit deze van de tekst van de Algemene Voorwaarden afwijkende partijbedoeling zou kunnen volgen, gaat de rechtbank hieraan voorbij. De conclusie is dan ook dat Bruid Media het met Ambitious People overeengekomen honorarium van € 12.100,- inclusief btw is verschuldigd. Deze vordering van Ambitious People zal derhalve worden toegewezen. De gevorderde wettelijke handelsrente over dit bedrag is eveneens toewijsbaar, nu hiertegen geen verweer is gevoerd.

4.3.

Ten aanzien van de door Ambitious People gevorderde boete overweegt de rechtbank dat niet in geschil is dat Bruid Media Ambitious People niet schriftelijk in kennis heeft gesteld van de indiensttreding van [kandidaat] en dus niet in kennis heeft gesteld van de invulling van de aanstelling door [kandidaat]. Ingevolge artikel 3.3 van de Algemene Voorwaarden is Bruid Media dan aan Ambitious People een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,-. Niet is gebleken van omstandigheden waardoor deze boete zo onaanvaardbaar is dat deze nopen tot een matiging daarvan. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat partijen de boete als professionele partijen zijn overeengekomen. Dat Ambitious People geen enkele inspanning zou hebben verricht om de functie “international accountmanager mode en beauty” bij Bruid Media te vervullen, zoals Bruid Media heeft aangevoerd, is mede gelet op het voorgaande, niet alleen onjuist (Ambitious People heeft [kandidaat] en Bruid Media immers met elkaar in contact gebracht) maar gelet op de te geven uitleg aan het begrip ‘invulling van de aanstelling’ bovendien niet van belang. Nu de hoogte van de boete overigens niet is betwist, is ook deze vordering van Ambitious People toewijsbaar, evenals de gevorderde wettelijke handelsrente hierover, nu hiertegen geen verweer is gevoerd.

4.4.

Ambitious People stelt voorts buitengerechtelijke kosten te hebben gemaakt en vordert terzake daarvan een bedrag. Ambitious People heeft die kosten ook gespecificeerd. Daaruit valt echter niet af te leiden dat het gaat om meer dan een enkele (eventueel herhaalde) sommatie, het enkel doen van een niet aanvaard schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Nu een geding is gevolgd, moeten de gevorderde kosten worden aangemerkt als kosten waarvoor het bepaalde in de artikelen 237 tot en met 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering al een vergoeding pleegt in te sluiten. De rechtbank zal de betreffende vordering dan ook afwijzen.

4.5.

Bruid Media zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Ambitious People worden begroot op:

- dagvaarding € 87,71

- griffierecht 1.836,00

- salaris advocaat 1.158,00 (2 punten x tarief € 579,-)

Totaal € 3.081,71

4.7.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook op de navolgende wijze worden toegewezen.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

veroordeelt Bruid Media om aan Ambitious People te betalen een bedrag van € 22.100,- (zegge: tweeëntwintig duizend en honderd euro), vermeerderd met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, berekend vanaf de vervaldata van de facturen tot aan de dag der algehele voldoening;

5.2.

veroordeelt Bruid Media in de proceskosten, aan de zijde van Ambitious People tot op heden begroot op € 3.081,71, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

5.3.

veroordeelt Bruid Media in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,- voor nasalaris te vermeerderen met € 68,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Raat en in het openbaar uitgesproken op 14 mei 2014.1

1 type: coll: