Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:3177

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
03-06-2014
Datum publicatie
03-06-2014
Zaaknummer
C/13/563405 / KG ZA 14-489
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

IE-kort geding

(Oud-)medewerkster van massagesalon Doctor Feelgood start eigen massagesalon met de naam Feelgood-Store. Doctor Feelgood vordert verbod inbreuk op merk- en handelsnaamrechten dan wel op grond van onrechtmatige daad. Vordering wordt afgewezen omdat de voorzieningenrechter van oordeel is dat er geen verwarringsgevaar bestaat. Daarbij speelt een rol dat feelgood een beschrijvende, algemene en veelgebruikte term is voor diensten en producten in de categorie persoonlijke verzorging, net als bijvoorbeeld de term wellness, en eiseres slechts rechten heeft verkregen voor de handelsnaam en het merk Doctor Feelgood. Zij kan geen bescherming krijgen voor alleen het onderdeel feelgood van haar merk- en handelsnaamrechten. Ook geen onrechtmatig handelen. Geen strijd met het non-concurrentiebeding nu de onderneming van gedaagde meer dan 15 km van de dichtstbijzijnde vestiging van eiseres is gelegen. Proceskosten gematigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/563405 / KG ZA 14-489 SP/LO

Vonnis in kort geding van 3 juni 2014

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DOCTOR FEELGOOD MASSAGE COMPANY B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2.[eiseres sub 2],

wonende te Amsterdam,

eiseressen bij dagvaarding van 2 mei 2014,

advocaat mr. Q.J.A. Meijnen te Amsterdam,

tegen

[gedaagde], tevens handelend onder de naam Feelgood-Store,

wonende te Nieuwersluis,

gedaagde,

advocaat mr. M.L.A. Verleun te Mijdrecht.

Partijen zullen hierna Doctor Feelgood en [gedaagde] worden genoemd.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 19 mei 2014 heeft Doctor Feelgood gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. [gedaagde] heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig: [eiseres sub 2], oprichtster van Doctor Feelgood, met mr. Meijnen en [gedaagde] met haar partner en mr. Verleun.

2 De feiten

2.1.

Doctor Feelgood is een massagebedrijf met twee vestigingen in Amsterdam. De handelsnaam Doctor Feelgood Massage Company B.V. wordt sinds 27 februari 2007 gevoerd.

2.2.

Op 26 mei 2009 heeft [eiseres sub 2] het woordmerk Doctor Feelgood en het beeldmerk:

gedeponeerd voor onder meer klasse 44; hygiënische verzorging en schoonheidsverzorging voor mensen; diensten van een massagesalon; (therapeutische) massages; aromatherapie; schoonheidsverzorging en diensten op het gebied van persoonlijke hygiëne; verband houdende met de keuze en toepassing van verzorgingsproducten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten, tevens langs de elektronische weg zoals het internet.

2.3.

[gedaagde] heeft een eenmanszaak, voorheen genaamd ‘Maxime Sports’, die is opgericht op 7 februari 2011 en die zich bezighoudt met het verzorgen van fitnesslessen in de buitenlucht, massagetherapie met sportmassage en ontspanningsmassage.

2.4.

Per 20 december 2013 is [gedaagde] op freelance basis massagediensten gaan verrichten voor Doctor Feelgood. In de overeenkomst van opdracht tussen partijen is een non-concurrentiebeding opgenomen voor de duur van een jaar nadat de overeenkomst ten einde is gekomen en voor het gebied binnen een straal van 15 kilometer van een van de vestigingen van Doctor Feelgood.

2.5.

Op 31 januari 2014 heeft [gedaagde] de domeinnaam feelgood-store.nl geregistreerd, waaraan de website www.feelgood-store.nl is verbonden, op welke website massagediensten (massage therapie en sportmassage) worden aangeboden.

2.6.

Per e-mail van 10 februari 2014 heeft [gedaagde] aan [eiseres sub 2] laten weten dat zij zes weken niet zou kunnen masseren omdat zij last had van een ontstoken pees in haar duim.

2.7.

Per e-mail van 17 februari 2014 heeft [eiseres sub 2] onder de naam Mimi Sherlock [gedaagde] benaderd voor het boeken van een massage. In de daarop met [gedaagde] gevolgde e-mailwisseling heeft zij een deep tissue massage geboekt voor woensdag 19 februari 2014 om 19.00 uur. [gedaagde] heeft in die e-mailwisseling medegedeeld dat de naam Maxime Sports is gewijzigd in Feelgood-Store, met als nieuwe website www.feelgood-store.nl.

2.8.

Op 19 februari 2014 om 19.00 uur heeft [eiseres sub 2] [gedaagde] bezocht en heeft zij [gedaagde] verzocht de naam Feelgood Store te wijzigen.

2.9.

Op 20 februari 2014 was de website www.feelgood-store.nl offline.

2.10.

Bij e-mail van 21 februari 2014 heeft [eiseres sub 2] [gedaagde] onder meer medegedeeld dat zij geen relaties van haar mag benaderen.

2.11.

Bij e-mail van 25 februari 2014 heeft de raadsman van [gedaagde] aan [eiseres sub 2] medegedeeld dat de website www.feelgood-store.nl slechts tijdelijk offline is geweest vanwege onderhoud.

2.12.

De raadsman van Doctor Feelgood heeft [gedaagde] per brief van 25 februari 2014 – kort gezegd – gesommeerd de inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten dan wel het onrechtmatig handelen door het gebruik van de handelsnaam Feelgood-Store en de domeinnaam www.feelgood-store.nl voor massagediensten te staken en gestaakt te houden, de domeinnaam over te dragen en de tot dan toe gemaakte juridische kosten te vergoeden.

3 Het geschil

3.1.

Doctor Feelgood vordert – samengevat –

  1. Primair: [gedaagde] te gebieden zich te onthouden van elk gebruik van aanduidingen en/of tekens die inbreuk maken op de merkenrechten en handelsnaamrechten van Doctor Feelgood, waaronder begrepen het gebruik van het teken FEELGOOD en waaronder begrepen het gebruik van Doctor Feelgood of daarmee overeenstemmende tekens als (deel van) een domeinnaam;

  2. Subsidiair: [gedaagde] te gebieden het onrechtmatige handelen als hiervoor bedoeld te staken en gestaakt te houden;

  3. Primair en subsidiair: [gedaagde] te gebieden schriftelijke opgave te doen van alle door haar geregistreerde /of gehouden domeinnamen voor zover deze mede bestaan uit het merk of de handelsnaam Doctor Feelgood of daarmee overeenstemmende tekens;

  4. [gedaagde] te gebieden de domeinnaam www.feelgood-store.nl op naam van Doctor Feelgood te (doen) zetten;

  5. Op straffe van een dwangsom van € 10.000,- in geval van overtreding van het onder A, B, C of D gevorderde;

  6. Met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv);

  7. Een termijn ex artikel 1019i Rv vast te stellen.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Ingevolge artikel 4.6 lid 3 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) dient, alvorens op de inhoud van het geschil – voor zover betrekking hebbend op de gestelde merkinbreuk – wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld. Nu [gedaagde] haar woonplaats heeft in het arrondissement Amsterdam is de voorzieningenrechter te Amsterdam bevoegd.

4.2.

Niet in geschil is dat Doctor Feelgood beschikt over handelsnaamrechten en merkrechten met betrekking tot de naam Doctor Feelgood. Evenmin is in geschil dat [gedaagde] sinds 31 januari 2014 de naam Feelgood-Store gebruikt als handelsnaam en de domeinnaam www.feelgood-store.nl voor het aanbieden van soortgelijke diensten als die door Doctor Feelgood worden aangeboden. Partijen verschillen van mening over de vraag of [gedaagde] daarmee inbreuk maakt op de rechten van Doctor Feelgood/[eiseres sub 2] als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) en/of artikel 2.20 van het BVIE.

4.3.

Doctor Feelgood heeft gesteld dat het onderdeel Feelgood in de handelsnaam en het merk Doctor Feelgood het meest onderscheidende onderdeel is. Het navoegsel ‘store’ is beschrijvend en dient niet in de vergelijking te worden betrokken, aldus Doctor Feelgood. [gedaagde] heeft aangevoerd dat Doctor Feelgood geen bescherming kan claimen voor het woord of de woorden feel good, nu dit onderdeel beschrijvend is. Verder is er volgens haar geen sprake van verwarringsgevaar omdat beide ondernemingen in een andere plaats zijn gevestigd en zich richten op een ander publiek.

4.4.

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Voor de vraag of verwarringsgevaar te duchten is door het gebruik door [gedaagde] van de naam Feelgood-Store, dient volgens vaste rechtspraak te worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument. Daarbij is de totaalindruk van beide handelsnamen van belang. Doctor Feelgood zal dus niet worden gevolgd in haar stelling dat het woord store buiten beschouwing moet worden gelaten bij de vergelijking. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de namen Doctor Feelgood en Feelgood Store teveel van elkaar verschillen om aan te nemen dat sprake is van verwarringsgevaar. Daarbij wordt meegewogen dat het onderdeel feelgood in de handelsnaam en het merk Doctor Feelgood een beschrijvende, algemene en veelgebruikte term is voor diensten en producten in de categorie persoonlijke verzorging, net als bijvoorbeeld de term wellness. Weliswaar beschrijft het niet precies de aangeboden dienst (massages) maar gelet op de algemeenheid van de term, in samenhang met het feit dat Doctor Feelgood (slechts) rechten heeft verkregen op de gehele naam Doctor Feelgood kan geen bescherming worden verkregen voor het enkele onderdeel Feelgood. Nu wordt geoordeeld dat geen sprake is van verwarringsgevaar is niet voldaan aan de vereisten voor inbreuk op de handelsnaamrechten of merkrechten en zal het primair gevorderde worden afgewezen.

4.5.

Wat betreft het subsidiair gevorderde geldt het volgende. Met Doctor Feelgood is de voorzieningenrechter van oordeel dat het handelen van [gedaagde] vragen oproept en dat zij, door korte tijd nadat zij voor Doctor Feelgood diensten is gaan verrichten als masseuse zelf een massagesalon te openen/nieuw leven in te blazen zonder dat aan [eiseres sub 2] mede te delen, waarbij zij een naam heeft gekozen die overeenkomsten vertoont met Doctor Feelgood de grenzen van het toelaatbare heeft opgezocht. [gedaagde] heeft ter zitting zelf ook erkend dat zij bij het kiezen van de naam van haar onderneming is geïnspireerd door Doctor Feelgood. Dat [eiseres sub 2] door de handelwijze van [gedaagde] onaangenaam is getroffen is dan ook invoelbaar. Voor het aannemen van onrechtmatig handelen is het echter onvoldoende. [gedaagde] handelt niet in strijd met het non-concurrentiebeding, nu haar bedrijf meer dan 15 kilometer verwijderd is van de dichtstbijzijnde vestiging van Doctor Feelgood. Tevens speelt een rol dat de namen Doctor Feelgood en Feelgood- Store als hiervoor overwogen te zeer van elkaar verschillen om verwarringsgevaar aan te nemen en dat, nu zij met haar eenmanszaak buiten Amsterdam gevestigd is, niet aannemelijk is dat zij serieuze concurrentie voor Doctor Feelgood zal vormen. Ook de overige vorderingen zullen derhalve worden afgewezen.

4.6.

Doctor Feelgood zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [gedaagde] heeft gevorderd Doctor Feelgood te veroordelen in de kosten conform artikel 1019h Rv en heeft haar proceskosten gesteld op € 7.962,99. Doctor Feelgood heeft dat bedrag betwist. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het een eenvoudige zaak betreft. Gelet op de omstandigheid dat de advocaat van [gedaagde] alleen een pleitnota heeft opgesteld en een gering aantal producties heeft overgelegd wordt een bedrag van € 3.500,- redelijk geacht.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2.

veroordeelt Doctor Feelgood in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 3.500,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.P. Pompe, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. L. Oostinga, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 3 juni 2014.1

1 type: LO coll: