Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:2391

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
06-02-2014
Datum publicatie
02-05-2014
Zaaknummer
2604558 \ KK EXPL 13-1958
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Werkgever had voldoende aanleiding om de inhoud van de laptop van de werknemer te doen onderzoeken. Dat onderzoek vond proportioneel plaats en de in die laptop gevonden berichten vormen daarom rechtmatig verkregen bewijs. Werknemer heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door werkgever overgelegde berichten niet van hem afkomstig zijn. Die berichten (grovelijk uitschelden leidinggevende) vormen naar in kort geding moet worden aangenomen een dringende reden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2014/265
JBP 2014/82
JBP 2015/37
AR-Updates.nl 2014-0156
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 2604558 \ KK EXPL 13-1958

vonnis van: 6 februari 2014

func.: 646

vonnis in kort geding van de kantonrechter

I n z a k e

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

nader te noemen [eiser],

gemachtigde: mr. J.A.A. van de Westelaken

t e g e n

Adata Technology BV,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

nader te noemen Adata,

gemachtigde: mr. A. Tekin Erdogan

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij dagvaarding van 14 januari 2014 heeft [eiser] een voorziening gevorderd. Partijen hebben voorafgaand aan de zitting producties toegestuurd.

Ter terechtzitting van 29 januari 2014 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden.

[eiser] is in persoon verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Adata is verschenen vertegenwoordigd door [naam 1], [secretaresse], [naam 2] en bijgestaan door haar gemachtigde.

Partijen hebben ieder pleitaantekeningen overgelegd.

Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Als uitgangspunt geldt het volgende:

1.

[eiser] is per 1 juni 2012 op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar in dienst getreden bij Adata in de functie van [functie], tegen een salaris van € 6.750,- bruto per maand, excl. emolumenten. Deze overeenkomst is per 1 juni 2013 omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

2.

De leidinggevende van [eiser] was de in Taiwan woonachtige [functie] van Adata, [naam 3] (verder: [naam 3]). De secretaresse van [eiser] was [secretaresse] (verder: [secretaresse]). Een voor Adata in Zuid-Europa werkzame collega was [collega] (verder: [collega]).

3.

Naar zeggen van Adata heeft [collega] eind oktober/begin november 2013 tijdens een bezoek aan Taiwan melding gemaakt van een door hem en [eiser] gevoerde communicatie via whatsapp. Naar zeggen van Adata heeft [collega] deze whatsappberichten aan Adata laten zien.

4.

[naam 3] heeft [eiser] op 6 november 2013 per e-mail op staande voet ontslagen. De inhoud van dit e-mail bericht luidt als volgt:

“Hi [eiser],

In the past more than one and half year, you have spoken for yourself by your behaviours how dishonest you are. You pretend to be a cooperative and complying member of ADATA in front of CEO and me, but actually you gossip and stir EU team to disobey HQ’s rules and instructions. Don’t waste your time and energy on denial of this. You, I and the others all knew this very well.

Besides, you are a failed executive because you can’t stick to what you promised. Those performance reviews during Computex in June, requested periodically reports, in-time support to HQ and EU team and the set-up sales targets are just ones of many.

You were even trying to cheat the Company by applying several false business trips but actually never took. All of these are evidential. You are totally an awful example to the EU team.

The last straw breaking my trust on you is your disloyalty to ADATA and disrespect for your job. Our clients in many countries told me that you collude with the reps to sell products other than ADATA’s, like UFD products and others; you knew what you have done in Portugal/Turkey…..etc. This may also explain why the hit rate of sales revenue in EU till so far in year 2013 has been worse than even under your management. Obviously, you do not fully focus on ADATA’s business only that we have relied on you. (…) Besides, no wonder you strongly recommended and increased double pay to rehire [naam 4] in 1H and was rejected by me. We have evidences which are good enough to reveal your dirty tricks. I feel sorry for you. I hope you could come to us earlier when you had a financial crisis. We could work it out if you didn’t fall into greediness.

It is not news if you would like to resign from ADATA because you have told it so many times to our clients and team members, like [naam 5], [collega], [naam 6], [naam 7] and [naam 8], and you assumed they will quit ADATA once your resignation. With regard to your this idea, this company would fully support you. Please be informed that you’re thereby dismissed from your job effective from November 6, 2013. (…) Besides, you are required to hand over the related items with [secretaresse] and please complete it before leaving the office.”

5.

De onder punt 4 genoemde e-mail is op 6 november 2013 om 10.01 uur Nederlandse tijd (17.01 Taiwanese tijd) naar het Adata-emailadres van [eiser] verstuurd. [eiser] heeft gesteld dit bericht pas ’s avonds te hebben gelezen, toen het door [secretaresse] naar zijn huisadres was doorgestuurd. [eiser] heeft gesteld dat hij zich op 6 november 2013 omstreeks 8 uur in verband met griep ’s ochtends ziek had gemeld bij [secretaresse], dat hij nadien had gemerkt dat hij geen toegang meer had tot zijn Adata-emailadres, dat hij daarom naar het Adata-kantoor was gegaan, daar [secretaresse] had gesproken, die hem vertelde dat er aan hem een ontslag email was gestuurd. [secretaresse] heeft ter zitting verklaard dat [eiser] zich niet ’s ochtends bij haar had ziek gemeld. [secretaresse] heeft ter zitting ook verklaard dat zij [eiser] die ochtend een uitgeprinte versie van het onder punt 4 weergegeven emailbericht ter hand heeft gesteld. [eiser] heeft dat laatste ontkend.

6.

[eiser] heeft op 6 november 2013 omstreeks 15.30 uur zijn laptop bij Adata ingeleverd.

7.

Adata heeft gesteld dat de laptop van [eiser] onderzocht is op voor Adata negatieve berichten. Hoewel [eiser] de inhoud van de berichten op zijn laptop had gewist, konden deze berichten naar zeggen van Adata toch worden getraceerd.

8.

Adata heeft stukken overgelegd met onder andere de volgende inhoud:

a. Een uitdraai van de inhoudsopgave van de skype-sessies met ene [ex-werknemer], ex-werknemer van Adata. In deze uitdraai staat bij de onderwerpen onder andere vermeld: 28 juni 2013: ‘taiwan idiot’.

b. Een uitdraai van de inhoudsopgave van de skype-sessies met [naam 9], [functie] van een Adata vennootschap: “i will tell her to fckhrslve”.

c. Een sms-bericht van [eiser] aan [collega] met daarop de afbeelding van een stier die een koe penetreert met daarbij de tekst van [eiser]: “I have found an image that explain well the feeling and situation working for adata… I will send you, and remember that you are the cow in that picture and the bull is adata”.

d. Sms-berichten van [eiser] aan [collega] waarin [naam 3] wordt vergeleken met een ‘snake’, really evil’ en waarin over [naam 3] in seksueel zeer neerbuigende zin wordt geschreven.

e. Een uitdraai van een skype-sessie met [sollicitante], een sollicitante bij Adata, waarin [eiser] over [naam 3] schrijft: “yes, its a fantastic day cause i am about to throw soe chinese out of the window”.

f. Een sms-bericht van [eiser] aan [collega], waarin [eiser] over een collega schrijft: (…)’s ego is actually to big to carry in her small ugly irritating body.

g. Een sms-bericht van [eiser] aan [collega]: “Well, [collega], we will make sales and get the hell out of here. And we sell more from our privat then for adata second half of this year.”

h. Een skype-bericht aan een voormalige [functie] voor Adata, [naam 10], waarin [eiser] schrijft: “same like you… steal money from adata and fill his pocket with his own company”.

i. Een skype-bericht van [eiser] aan [ex-werknemer]: “It’s a shit. Only my private business is good. Adata is nreaking the balls”.

j. Declaraties van [eiser] met betrekking tot telefoonrekeningen die via het bedrijf van [eiser] ([bedrijf eiser]) zijn gelopen.

9.

[eiser] heeft een uitdraai overgelegd (productie 7 verweerschrift) van de whatsapp contacten met [collega] 21 augustus 2013 en 23 september 2013. Dit overzicht verschilt van het door Adata overgelegde overzicht van de whatsapp-contacten met [collega]. Zo staat in het door Adata overgelegde overzicht bij 28 augustus 20.32 uur: “Everybody was included including [naam 3]”. In het door [eiser] verstrekte overzicht staat bij dezelfde datum en zelfde tijd: “Everybody was included including [naam 3]”.

STANDPUNT VAN PARTIJEN

10.

[eiser] vordert van Adata, na een wijziging van eis, (i) toelating tot het werk, op straffe van een dwangsom, (ii) toelating tot de digitale werkomgeving van Adata, op straffe van een dwangsom, (iii) doorbetaling van salaris totdat het dienstverband rechtsgeldig zal zijn geëindigd, vermeerderd met de verhoging ex art. 7:625 BW, (iv) afgifte van de jaaropgave 2012 en de salarisspecificaties vanaf januari 2013, op straffe van een dwangsom en (v) veroordeling in de proceskosten.

11.

Adata verzet zich tegen de vorderingen. Adata voert hiertoe aan dat het dienstverband als gevolg van het terecht gegeven ontslag op staande voet op 6 november 2013 is geëindigd.

12.

[eiser] betwist de geldigheid van het ontslag op staande voet. Hij voert daartoe aan dat de in de e-mail van 6 november 2013 gegeven redenen niet juist zijn, en voor zover wel juist, geen dringende reden opleveren. [eiser] stelt voorts dat het door Adata in de verzoekschriftprocedure naar voren gebracht materiaal, grotendeels onrechtmatig is verkregen. Immers, die informatie is uit zijn laptop gehaald, terwijl hij die laptop had gewist. Het had daarmee voor Adata duidelijk moeten zijn dat het hier om privé gegevens betrof.

13.

Adata heeft gesteld dat de in de verzoekschriftprocedure overgelegde gegevens kloppen, en ook rechtmatig zijn verkregen. Niet al deze gegevens waren op 6 november 2013 bekend. Adata heeft er op gewezen dat gronden, die bij het ontslag op staande voet niet als grond waren genoemd maar waarvan de werknemer redelijkerwijs moest begrijpen dat deze ook aan het ontslag ten grondslag waren gelegd, bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van het ontslag kunnen worden betrokken.

14.

Adata heeft gesteld dat op 6 november 2013 reeds bekend waren de door [collega] ter beschikking gestelde whatsappgegevens, als ook een verklaring van [collega] en de e-mailcorrespondentie van [eiser]. Pas na het ontslag op staande voet zijn de skype gegevens (met onder andere [sollicitante], [naam 11], [naam 5], [naam 10]) bekend geworden.

BEOORDELING

15.

In het onderhavige kort geding dient te worden beoordeeld of de omstandigheden een ordemaatregel vereisen dan wel of de vordering van Werknemer in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat het gerechtvaardigd is op de toewijzing daarvan vooruit te lopen door het treffen van een voorziening zoals gevorderd. Het navolgende behelst dan ook slechts een voorlopig oordeel.

16.

De kantonrechter is van oordeel dat Adata, gelet op de verklaring van [collega] en de naar zeggen van Adata door [collega] overgelegde whatsapp-berichten, voldoende aanleiding had om nader onderzoek te doen naar de inhoud van de laptop die afkomstig was van [eiser]. Adata heeft uitsluitend een beroep op gedaan op berichten gestuurd aan of van werknemers of ex-werknemers van Adata, en die een verband hielden met het werk. Tevens is gekeken naar werkzaamheden die [eiser] tijdens het dienstverband van en met bedrijfsmiddelen van Adata heeft verricht ten eigen bate, dat wil zeggen zijn eigen bedrijf. Gelet op de inhoud van de, naar zeggen van Adata, van [collega] verkregen informatie, kan niet worden gezegd dat Adata bij deze informatie geen belang had. Ook is niet gebleken dat de verificatie van de door [collega] verstrekte informatie op een andere, voor [eiser] minder belastende, wijze had kunnen plaatsvinden. Naar het oordeel van de kantonrechter is voldoende aannemelijk dat het door Adata ingebrachte materiaal rechtmatig is verkregen, althans dat Adata van dit materiaal in de onderhavige procedures gebruik kan maken.

17.

[eiser] heeft ter zitting erkend een aantal van de door Adata ingebrachte stukken te herkennen. Zo heeft hij verklaard dat de inhoud van de skype-berichten op 5 juli 2013 6.55 uur en 41 seconden aan [naam 10] (“finale yes on yr contract today”) te herkennen evenals als [naam 10] antwoord om 6.56 uur en 1 seconde: ok cool. [eiser] heeft gesteld het volgens de uitdraai van Adata om 6.56 uur en 6 seconden verstuurde bericht aan [naam 10] “same like you…steal money from adata and fill his pocket with his own company” niet te herkennen.

18.

[eiser] heeft ter zitting verklaard dat de inhoud van de skype-berichten op 15 oktober 2013 om 08.58 uur en 58 seconden en die van 8.59 uur en 5 seconden, van resp. aan [ex-werknemer] hem bekend voorkwam. [ex-werknemer] vraagt: How is business en [eiser] antwoordt: its a shit.

19.

[eiser] was op of kort na 5 december 2013 van de inhoud van het verzoekschrift en de daarbij gevoegde producties op de hoogte. Ter weerlegging daarvan heeft hij, behalve een ontkenning dat de door Adata genoemde berichten klopten, slechts een uitdraai van de whatsappconversatie met [collega] ingebracht. Die uitdraai wijkt, zoals genoemd, af van de versie van Adata. Ter zitting heeft de kantonrechter aan [eiser] gevraagd wanneer hij de betreffende uitdraai had gemaakt. Volgens [eiser] was dit ongeveer een maand geleden gebeurd, dus na het ontslag. Op verzoek van de kantonrechter heeft [eiser] getracht op zijn ter plekke aanwezige smartphone de whatsappberichten te laten zien. [eiser] heeft dit geprobeerd. Zichtbaar was dat hij een bericht van 2 september 2013 kon terugvinden. [eiser] heeft verklaard dat het hem niet lukte het hierboven genoemde bericht van 28 augustus 2013 terug te vinden.

20.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft [eiser] niet op overtuigende wijze verklaard dat het voor hem niet mogelijk was een uitdraai te geven van de whatsappberichten, de skype-conversatie en de sms-berichten, zoals die naar zeggen van [eiser] zouden hebben plaatsgevonden. Daarmee heeft [eiser], naar het oordeel van de kantonrechter, in het kader van deze procedure onvoldoende gemotiveerd bestreden dat de inhoud van de door Adata overgelegde berichten onjuist was.

21.

De kantonrechter is ook op een ander punt niet overtuigd geraakt van de juistheid van het door [eiser] ingenomen standpunt. [eiser] heeft gesteld zich op 6 november 2013 ’s ochtends vroeg te hebben ziek gemeld, daarna toch naar het bedrijf te zijn gegaan, ’s ochtends nog niet het ontslagbericht te hebben ontvangen – maar pas ’s avonds – en s’middags zijn laptop te hebben ingeleverd. De ter zitting aanwezige secretaresse van [eiser], [secretaresse], heeft verklaard die ochtend geen ziekmelding te hebben doorgekregen, en aan [eiser] tussen 10 en 11 uur een print van het ontslagbericht te hebben overhandigd. Daarmee strookt de inhoud van

het e-mailbericht van deze secretaresse aan [naam 3] om 7.42 PM Taiwanese tijd: “This “dismissal notice” was printed out and passed to [eiser] one hour ago (11.30) already. (…) In order to hand over, he left office to bring company’s property back (key…etc.), he will be back about 13.30 (NL time). [eiser] behaved “peaceful” so far, I think I’m safe.” Indien [eiser] geen kennis zou hebben gehad van de inhoud van de ontslagmail, valt niet goed in te zien op grond waarvan [eiser] die middag zijn bezittingen van Adata heeft ingeleverd.

22.

Of alle aan het ontslag op staande voet ten grondslag gelegde gronden komen vast te staan, dan wel of de gronden die komen vast te staan, op zich zelf een geldig ontslag op staande voet kunnen dragen, zal in een bodemprocedure moeten worden vastgesteld. Tot op heden heeft [eiser] een aantal van de aan hem gemaakte andere verwijten onvoldoende gemotiveerd weersproken. Dat geldt, gelet onder andere op de berichten met [collega] en [naam 10], ook voor het verwijt dat hij zijn eigen belang voor liet gaan boven dat van Adata. De kantonrechter acht daarom onvoldoende gronden aanwezig om te kunnen oordelen dat het aannemelijk is dat het ontslag op staande voet in een bodemprocedure zal worden vernietigd. De vorderingen in kort geding zullen daarom worden afgewezen.

23.

De kantonrechter oordeelt op basis hiervan dat het onvoldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het ontslag op staande voet nietig is en de arbeidsovereenkomst dus na 6 november 2013 is blijven bestaan. De vorderingen i tot en met iii, die allen op de ongeldigheid van het ontslag op staande voet zijn gebaseerd, zullen daarom worden afgewezen. [eiser] heeft onvoldoende toegelicht dat de bescheiden zoals genoemd onder zijn vordering nummer iv niet aan hem zijn verstrekt. Deze vordering zal daarom ook worden toegewezen.

24.

[eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding tot op heden begroot op
€ 400,00, als salaris gemachtigde.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. G.C. Boot, kantonrechter en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 februari 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.