Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:1374

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
11-02-2014
Datum publicatie
20-03-2014
Zaaknummer
HA EXPL 13-395
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eindvonnis waarin wordt beoordeeld of de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht rechtsgeldig is opgezegd. Daarbij dient de vraag te worden beantwoord of partijen een regeling met betrekking tot de tussentijdse opzegging van de overeenkomst zijn overeengekomen. Het verweer van gedaagde dat de overeenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd wordt verworpen. Ten overvloede overweegt de kantonrechter dat zelfs in het geval wel overeenstemming was bereikt over de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, eiser daaraan niet gebonden is, omdat niet kan worden aangenomen dat de aan eiser toe te rekenen schijn van bevoegdheid van de gedetacheerde is gewekt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NTHR 2014, afl. 3, p. 155
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

Zaaknummer en rolnummer: 1422383 \ HA EXPL 13-395

Uitspraak: 11 februari 2014

Vonnis van de kantonrechter

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Friquez B.V.,

gevestigd te Abcoude,

eiseres,

gemachtigde: mr. J.J.F. van de Voort,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Novaclin B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

gemachtigde: mr N.M. Niewold.

Partijen worden hierna Friquez en Novaclin genoemd.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken zijn ingediend:

  • -

    de dagvaarding van 18 maart 2013, met producties;

  • -

    de conclusie van antwoord, met producties.

Ingevolge het tussenvonnis van 22 mei 2013 heeft op 7 oktober 2013 een comparitie van partijen plaatsgevonden. Het proces-verbaal hiervan bevindt zich bij de stukken. De brief van 2 december 2013 van mr. Van de Voort en de brief van 4 december 2013 van
mr. Niewold zijn aan het proces-verbaal van de comparitie gehecht.

Ten slotte is vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1 Feiten

Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staan de volgende feiten en omstandigheden vast:

1.1.

Novaclin houdt zich bezig met de ontwikkeling en verhandeling van medicijnen en

andere hulpmiddelen op de internationale markt.

1.2.

Friquez is gespecialiseerd in handel en groothandel. Volgens een uittreksel van de

Kamer van Koophandel is [naam 1] algemeen directeur van Friquez en zelfstandig bevoegd om Friquez te vertegenwoordigen. Zij is de echtgenote van [naam 2]
.

1.3.

Vanaf juli tot en met augustus 2012 hebben Novaclin en [naam 2] onderhandeld over

een overeenkomst met betrekking tot werkzaamheden die [naam 2] in de periode van 1 september tot en met 31 december 2012 voor Novaclin zou verrichten tegen een vergoeding van € 6.500,- per maand (exclusief BTW). Partijen hebben hierover per e-mail gecorrespondeerd. Bij e-mail van 31 juli 2012 heeft Novaclin aan [naam 2] een voorstel gedaan, waarop [naam 2] bij e-mail van 1 augustus 2012 heeft gereageerd. Vervolgens heeft Novaclin bij e-mail van diezelfde datum gereageerd met de tekst: “Deal”.

1.4.

Op een gegeven moment heeft [naam 2] aan Novaclin voorgesteld om via Friquez te

worden gedetacheerd aan Novaclin in verband met de mogelijkheid om BTW te verrekenen.

1.5.

Op 6 augustus 2012 heeft Novaclin een conceptovereenkomst tussen Friquez en

Novaclin aan [naam 2] verstrekt. Vervolgens hebben Novaclin en Friquez onderhandeld over het daarin opgenomen concurrentiebeding.

1.6.

Op 1 september 2012 is [naam 2] met de werkzaamheden gestart.

1.7.

Vervolgens heeft Novaclin aan [naam 2] een aangepaste conceptovereenkomst

gedateerd 6 september 2012 en getiteld “Freelance agreement” (hierna: “de conceptovereenkomst”) verstrekt. Deze conceptovereenkomst is op een later moment door Friquez en [naam 2] ondertekend.

1.8.

Artikel 3.2. van de conceptovereenkomst bepaalt het volgende:

“(..) Each party is authorised to terminate this Agreement prematurely in writing, taking into account a notice period of one month. Notice of termination should be given against the end of the calendar month.(..)”

In artikel 3.3. van de conceptovereenkomst is het volgende opgenomen:

“(..) In derogation from sections 3.1 and 3.2 Novaclin may terminate this Agreement without the Company being entitled to any compensation, by giving notice, with immediate effect if:

(..)

-the Company fails or refuses to perform the agreed services with the degree of care, skill or diligence reasonably to be expected;(..)”

1.9.

Op 17 september 2012 heeft een gesprek tussen [naam 2] en [naam 3] van

Novaclin plaatsgevonden, waarin [naam 3] aan [naam 2] heeft meegedeeld dat de overeenkomst per 1 oktober 2012 zal worden beëindigd en dat Novaclin een vergoeding voor de werkzaamheden tot en met eind september 2012 zal betalen.

1.10.Na 17 september 2012 heeft [naam 2] geen werkzaamheden meer voor Novaclin

verricht.

1.11.

Bij brief van 4 oktober 2012 heeft de gemachtigde van Friquez aan Novaclin

bericht dat nu schriftelijke opzegging van de overeenkomst is uitgebleven, ondanks de aangekondigde voortijdige beëindiging van de samenwerking, Friquez aanspraak maakt op het overeengekomen honorarium tot het moment waarop de overeenkomst is geëindigd. Bij deze brief was gevoegd een factuur voor de maand oktober 2012 ten bedrage van € 6.500,- in hoofdsom te vermeerderen met € 1.1365,- aan BTW, derhalve in totaal € 7.865,-.

1.12.

Bij e-mail van 9 oktober 2012 heeft De [naam 3] het volgende aan [naam 2] bericht:

“(..) Gisteren ontving ik onverwacht een brief van PHS Advocaten.

Voor je vertrek hebben we duidelijk doorgesproken dat de samenwerking per direct beëindigd zou worden. Het financiële voorstel dat we toen hebben besproken is door jou geaccepteerd en Youmedical heeft zich hieraan gehouden.

Ik hoop dat deze toelichting afdoende is.(..)”

1.13.

Op 6 november 2012 heeft Friquez aan Novaclin een factuur voor de maand november

2012 gestuurd.

1.14.

Novaclin heeft de factuur voor de maand september 2012 voldaan. De facturen

voor de maanden oktober en november 2012 zijn onbetaald gebleven.

2 Vordering en verweer

2.1.

Friquez vordert dat Novaclin bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad zal worden

veroordeeld tot betaling van € 22.883,52 (inclusief BTW), vermeerderd met de wettelijke handelsrente hierover vanaf de dag van dagvaarding en € 1.000,- aan buitengerechtelijke incassokosten met veroordeling van Novaclin in de proceskosten.

2.2.

Friquez stelt dat sprake is van een schadeplichtige opzegging van de overeenkomst,

omdat de opzegging schriftelijk had moeten plaatsvinden en Novaclin geen opzegtermijn van één maand in acht heeft genomen. Novaclin is daarom gehouden het overeengekomen honorarium over de periode oktober tot en met december 2012 te voldoen.

2.3.

Novaclin voert verweer. Zij heeft aangevoerd dat de overeenkomst met

wederzijds goedvinden is beëindigd per 1 oktober 2012. Subsidiair heeft zij gesteld dat zij de overeenkomst op 17 september 2012 heeft opgezegd per 1 oktober 2012. Meer subsidiair heeft zij gesteld dat zij de overeenkomst heeft opgezegd bij de hiervoor onder r.o. 1.12. geciteerde e-mail van 9 oktober 2012.

2.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3 Beoordeling

3.1.Tussen partijen is niet in geschil dat sprake is van een overeenkomst van opdracht. Het geschil heeft betrekking op de vraag of deze overeenkomst door Novaclin rechtsgeldig is opgezegd. In dat kader twisten partijen tevens over de vraag of zij een regeling met betrekking tot de tussentijdse opzegging van de overeenkomst zijn overeengekomen.

3.2.

Novaclin voert als meest verstrekkende verweer dat de overeenkomst tijdens het gesprek van 17 september 2012 tussen [naam 3] en [naam 2] met wederzijds goedvinden is beëindigd per 1 oktober 2012. Voor zover [naam 2] niet bevoegd zou zijn geweest om Friquez toen te vertegenwoordigen, beroept Novaclin zich op artikel 3:61 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Volgens Novaclin is de schijn gewekt dat [naam 2] bij de beëindiging van de overeenkomst bevoegd was om Friquez te vertegenwoordigen.

3.3.

Op Novaclin rust de stelplicht en eventuele bewijslast van de instemming met de

tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, omdat zij daarop een beroep doet. Novaclin stelt dat [naam 3] op 17 september 2012 aan [naam 2] heeft medegedeeld dat de opdracht werd beëindigd per 1 oktober 2012 en dat de werkdagen tot 1 oktober 2012 zouden worden uitbetaald. Ter comparitie heeft [naam 3] verklaard dat [naam 2] later op die dag heeft verzocht om betaling van twee weken extra, maar dat Novaclin daar niet mee akkoord ging, dat [naam 2] vervolgens zijn spullen heeft gepakt en is vertrokken. Daarna heeft Novaclin de factuur voor de maand september 2012 betaald en niets meer van Friquez gehoord. Novaclin was daarom in de veronderstelling dat het daarmee was afgehandeld. In oktober 2012 ontving Novaclin de factuur van Friquez. [naam 3] heeft vervolgens de onder r.o. 1.12. geciteerde e-mail van 9 oktober 2012 aan [naam 2] gestuurd, aldus steeds Novaclin.

Zonder nadere onderbouwing, die Novaclin niet heeft gegeven, kan uit deze omstandigheden niet worden afgeleid dat [naam 2] instemde met de beëindiging op de door Novaclin voorgestelde wijze. Tegenover de gemotiveerde betwisting van Friquez, die stelt dat Novaclin aan [naam 2] eenzijdig heeft meegedeeld dat de overeenkomst zou eindigen, heeft Novaclin de gestelde instemming onvoldoende onderbouwd. Weliswaar blijkt uit de onder r.o 1.12. geciteerde e-mail van 9 oktober 2012 dat Novaclin in de veronderstelling was dat [naam 2] had ingestemd met de beëindiging van de overeenkomst, maar Novaclin heeft niets gesteld over de uitlatingen van [naam 2] waaraan zij het gerechtvaardigd vertrouwen heeft mogen ontlenen dat [naam 2] had berust in de beëindiging van de overeenkomst. Het verweer van Novaclin slaagt daarom niet.

3.4.

Zelfs in het geval [naam 2] wel overeenstemming met Novaclin zou hebben bereikt

over de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, dan is Friquez daaraan niet gebonden. Friquez zou door onbevoegd handelen van [naam 2] gebonden zijn, als zij door verklaringen of gedragingen (die ook in een nalaten kunnen bestaan) de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft gewekt, of als er sprake is van feiten en omstandigheden die voor risico van Friquez komen en waaruit naar verkeersopvattingen schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid (HR 19 februari 2010,
NJ 2010/115 en HR 3 februari 2012, LJN: BU4909).

3.5.

Anders dan Novaclin stelt volgt uit de omstandigheid dat de onderhandelingen en

correspondentie over de overeenkomst via [naam 2] zijn gegaan, het feit dat de directeur van Friquez [naam 2] is en de omstandigheid dat Friquez na 17 september 2012 geen diensten meer aan Novaclin heeft verleend, niet zonder meer

dat zij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat [naam 2] bevoegd was om Friquez te vertegenwoordigen. Weliswaar hebben de onderhandelingen over de overeenkomst aanvankelijk tussen Novaclin en [naam 2] plaatsgevonden, maar Novaclin en [naam 2] zijn op een gegeven moment overeengekomen dat [naam 2] zou worden gedetacheerd via Friquez met als gevolg dat de overeenkomst van opdracht tussen Novaclin en Friquez werd gesloten. Vervolgens hebben Novaclin en Friquez onderhandeld over de door Novaclin opgestelde conceptovereenkomst. Voor Novaclin moet het dan ook duidelijk zijn geweest dat beslissingen met betrekking tot de overeenkomst instemming van Friquez behoefden. Daarnaast blijkt uit het Handelsregister dat de directeur van Friquez zelfstandig bevoegd is. Bovendien had Novaclin uit de onder r.o. 1.11 genoemde brief van 4 oktober 2012 van Friquez moeten afleiden dat Friquez niet instemde met de beëindiging van de overeenkomst. Gelet op het voorgaande kan niet worden aangenomen dat de aan Friquez toe te rekenen schijn van bevoegdheid van [naam 2] is gewekt. Het enkele feit dat de directeur van Friquez de echtgenote van [naam 2] is, is daarvoor onvoldoende.

3.6.

Voor de verdere beoordeling van het geschil moet de vraag worden beantwoord of

partijen een regeling met betrekking tot de tussentijdse opzegging van de overeenkomst zijn overeengekomen en daarmee zijn afgeweken van de hoofdregel van artikel 7:408 lid 1 BW dat bepaalt dat de opdrachtgever de overeenkomst van opdracht te allen tijde kan opzeggen. Daarbij is van belang wat partijen hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen, hebben afgeleid. De stelplicht en eventuele bewijslast rust op Friquez, omdat zij zich op de afwijking van de hoofdregel beroept.

3.7.

Friquez heeft concreet en gemotiveerd gesteld dat de onderhandelingen tussen partijen

hebben geleid tot overeenstemming over de in de conceptovereenkomst vastgelegde inhoud. De volgende feiten en omstandigheden zijn daarvoor relevant. Novaclin en [naam 2] hebben in juli en augustus 2012 onderhandeld over een samenwerking. Vervolgens heeft Novaclin een conceptovereenkomst met Friquez opgesteld. Daarna hebben Novaclin en Friquez onderhandeld over het concurrentiebeding. Ten slotte heeft Novaclin de overeenkomst aangepast en het concept aan Friquez verstrekt. Friquez heeft de door Novaclin opgestelde en aangeleverde conceptovereenkomst ondertekend. In deze conceptovereenkomst is een regeling met betrekking tot de tussentijdse opzegging van de overeenkomst opgenomen.

3.8.

Gelet op deze feiten en omstandigheden heeft Novaclin haar stelling dat tussen Friquez

en Novaclin geen overeenstemming over de essentialia van de overeenkomst bestond onvoldoende onderbouwd. Nu Novaclin de conceptovereenkomst heeft opgesteld, had het op de weg van Novaclin gelegen om te stellen met welke onderdelen van de conceptovereenkomst zij niet akkoord was. Novaclin heeft dit evenwel nagelaten. Als onvoldoende gemotiveerd betwist, wordt er daarom van uit gegaan dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de conceptovereenkomst. De omstandigheid dat de conceptovereenkomst niet door beide partijen is ondertekend, doet aan het bestaan daarvan niet af. Voor de totstandkoming van een overeenkomst is in zijn algemeenheid niet vereist dat hetgeen mondeling is overeengekomen op schrift wordt vastgelegd en door de daartoe bevoegde personen wordt ondertekend.

3.9.

Op grond van artikel 3.2. van de conceptovereenkomst had Novaclin - zoals Friquez

stelt - de overeenkomst schriftelijk moeten opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Novaclin heeft daartegen aangevoerd dat zij de overeenkomst in het gesprek van 17 september 2012 heeft opgezegd.

De kantonrechter is van oordeel dat de mededeling van [naam 3] aan [naam 2] in het gesprek van 17 september 2012 inhoudende dat de overeenkomst wordt beëindigd als een opzegging kan worden beschouwd, maar niet tegen de door Novaclin voorgestane datum van 1 oktober 2012. Friquez had uit de mededeling van [naam 3] en het vervolgens wegsturen van [naam 2] kunnen en moeten afleiden dat Novaclin de overeenkomst tussentijds wenste te beëindigen. In het gesprek heeft [naam 3] immers uitdrukkelijk aan [naam 2] medegedeeld dat de overeenkomst werd beëindigd. Dat deze mededeling Friquez heeft bereikt volgt uit de stelling in de dagvaarding dat [naam 2] Friquez heeft geïnformeerd dat Novaclin kennelijk over wilde gaan tot tussentijdse opzegging van de overeenkomst. Uit de onder r.o. 1.11 genoemde brief van 4 oktober 2012 van (de gemachtigde van) Friquez blijkt dat Friquez deze mededeling ook zo heeft opgevat. Immers, de gemachtigde van Friquez schrijft dat Novaclin heeft aangekondigd de samenwerking voortijdig te willen beëindigen. Novaclin heeft, mede gelet op het voorgaande, uit het handelen van Friquez mogen afleiden dat Friquez begreep dat Novaclin de overeenkomst wenste op te zeggen. Friquez heeft weliswaar na 17 september 2012 facturen verzonden, maar niet is gebleken dat [naam 2] zich beschikbaar heeft gesteld voor werk. Friquez heeft dit wel gesteld, maar niet met concrete feiten onderbouwd. Dat de opzegging niet overeenkomstig artikel 3.2. van de conceptovereenkomst schriftelijk is geschied, doet gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden, niet af aan de rechtsgeldigheid van de opzegging. De achtergrond van een dergelijke bepaling is immers het zekerstellen van de ontvangst van de opzegging door de geadresseerde. Het staat echter niet ter discussie dat de opzegging Friquez heeft bereikt.

3.10.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de overeenkomst tussen Friquez en

Novaclin op 17 september 2012 door Novaclin is opgezegd. Uitgaande van de overeengekomen opzegtermijn van één maand, is de overeenkomst tussen Friquez en Novaclin op 31 oktober 2012 beëindigd.

3.11.

Het verweer van Novaclin dat zij gerechtigd was om de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen conform artikel 3.3. van de conceptovereenkomst, omdat Friquez niet voldoende presteerde, slaagt niet. Novaclin heeft dit verweer niet met concrete feiten onderbouwd. Nu de door gestelde wanprestatie door Friquez wordt betwist, had dat wel op haar weg gelegen. Het enkele noemen dat [naam 2] niet in staat zou zijn geweest om samen te werken, teveel vrijheid zou hebben genomen bij het indelen van zijn tijd en dat zijn presentatievaardigheden onder de maat zouden zijn geweest is daarvoor onvoldoende.

3.12.

Gelet op het voorgaande is Novaclin gehouden om de factuur van Friquez voor de maand oktober 2012 van € 7.865,- te voldoen. Het verweer van Novaclin dat zij geen vergoeding aan Friquez verschuldigd is, omdat Friquez na 1 oktober 2012 geen diensten meer heeft verleend, kan haar niet baten, omdat zij zich niet aan de overeengekomen opzegtermijn heeft gehouden.

3.13.

De gevorderde wettelijke handelsrente zal als onbetwist eveneens worden

toegewezen.

3.14.

De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten zal worden

afgewezen. Friquez heeft immers niet gesteld dat kosten zijn gemaakt die betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een (niet aanvaard) schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

3.15.

Novaclin zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten

worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Friquez worden vastgesteld op:

-dagvaarding € 76,71

-vast recht € 896,-

-salaris advocaat € 768,- (2 punten x tarief I)

totaal € 1.740,71

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt Novaclin om aan Friquez te betalen het bedrag van € 7.865,- te vermeerderen met de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW vanaf 18 maart 2013 tot aan de dag van volledige betaling;

veroordeelt Novaclin in de proceskosten, aan de zijde van Friquez tot op heden vastgesteld op € 1.740,71;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C.H. Broesterhuizen, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 februari 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter