Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:1153

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
15-01-2014
Datum publicatie
20-03-2014
Zaaknummer
C-13-536933 - HA ZA 13-244
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Rechtshandelingen verricht namens een op te richten vennootschap/ B.V.i.o., daarom hoofdelijke aansprakelijkheid. Omvang van de opdracht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
OR-Updates.nl 2014-0122
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/536933 / HA ZA 13-244

Vonnis van 15 januari 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STUDIO JAS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. E.H.H. Schelhaas te ’s Hertogenbosch,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CLICK VISION B.V. I.O.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[bedrijf]

gevestigd te [plaats],

gedaagde,

advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam.

Eiser zal hierna Studio Jas en gedaagde sub 3 zal hierna [bedrijf] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 15 februari 2013 met producties,

 • -

  de incidentele conclusie van [bedrijf] tot oproeping in vrijwaring,

 • -

  de conclusie van antwoord in het incident tot vrijwaring,

 • -

  de rolbeslissing van 22 mei 2013, waarbij [bedrijf] is vergund om Click Vision B.V.i.o. en [gedaagde 2] in vrijwaring op te roepen,

 • -

  de conclusie van antwoord van [bedrijf] met producties,

 • -

  het tussenvonnis van 17 juli 2013, waarbij een comparitie van partijen is gelast.

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 30 oktober 2013 alsmede de daarin genoemde proceshandelingen en/of processtukken.

1.2.

De procedure jegens gedaagden sub 1 en 2 is op 3 juli 2013 doorgehaald.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Per 1 januari 2012 stond de rechtspersoon in oprichting Click Vision B.V.i.o. ingeschreven in het handelsregisters van de Kamer van Koophandel. Per dezelfde datum stonden [gedaagde 2] (hierna: [gedaagde 2]) en [bedrijf]als bevoegde functionarissen van Click Vision B.V.i.o. vermeld. Met ingang van 25 januari 2012 is de inschrijving van [bedrijf] veranderd in [bedrijf]. [bedrijf] is per 10 oktober 2012 uitgeschreven als bevoegd functionaris. De bedoeling van de oprichters was dat de op te richten vennootschap Click Vision B.V. (hierna Click Vision) een interactief televisieplatform op zou te zetten. Click Vision is nooit opgericht.

2.2.

Enig bestuurder en aandeelhouder van [bedrijf] is [naam] (hierna: [naam]).

2.3.

[gedaagde 2] heeft Studio Jas namens Click Vision B.V.i.o. begin 2012 verzocht een pitch te houden voor het ontwerpen van een logo en een huisstijl voor Click Vision. Naar aanleiding van de reacties op de pitch heeft Studio Jas op 8 maart 2012 een offerte gestuurd, geadresseerd aan “Click Vision, T.a.v. [gedaagde 2]”. Het betrof een offerte voor het ontwerpen van logo en huisstijl voor in totaal € 14.600,00 exclusief btw. In de offerte staat vermeld dat “de algemene voorwaarden van de BNO” op de offerte van toepassing zijn.

2.4.

Op 4 juni 2012 had de enig bestuurder van Studio Jas, [naam 2], samen met [naam 3], die met Studio Jas zou samenwerken, een ontmoeting met [gedaagde 2]. Daarbij heeft [gedaagde 2] Studio Jas gevraagd of Studio Jas ook een interactieve website, althans een producers portal voor Click Vision kon maken.

2.5.

Bij e-mail van 7 juni 2012 heeft Studio Jas twee offertes verzonden aan onder meer [gedaagde 2] en [naam]. De offertes betroffen werkzaamheden voor de eerder al geoffreerde logo en huisstijl (door Studio Jas genoemd LOGO) ter hoogte van € 14.600,00 exclusief btw alsmede voor de gevraagde producers portal (door Studio Jas genoemd LAYERS) ter hoogte van € 11.040,00 exclusief btw.

2.6.

Een antwoord e-mail van [naam] van 14 juni 2012 op de hiervoor genoemde e‑mail van Studio Jas van 7 juni 2012 luidt als volgt:

Beste [naam 2] en [naam 3],

Dank, we hebben jullie offerte doorgenomen. Graag zouden wij toch zien dat jullie twee offertes indienen zodat de werkzaamheden meerescheiden blijven. Dus graag een offerte van Studio Jas en een van jou [naam 3]. Wie doet wat?

Daarin graag de werkzaamheden gespecificeerd, dus wanner er gesproken wordt over een huisstijl: wat valt er dan allemaal onder die huisstijl? Wat krijgt ClickVision daarvoor? Etc.

Daarnaast ook graag nu al een planning opnemen tav wanneer de verschillende ontwerpen etc. klaar zullen zijn.

Hartelijke groet,

[naam]

2.7.

Op 22 juni 2012 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen Studio Jas, [naam 3], [gedaagde 2] en [naam] over de offertes van Studio Jas. Voorafgaand aan de bespreking heeft Studio Jas op dezelfde dag een e-mail aan [naam] gestuurd met de offerte en een toelichting voor het LOGO-gedeelte. De toelichting omvat de werkzaamheden van Studio Jas voor dat gedeelte, een planning en een opsomming van de onderdelen die zijn inbegrepen in het correspondentiepakket.

2.8.

Na de bespreking van 22 juni 2012 heeft Studio Jas op dezelfde dag nog een e-mail aan [naam] gestuurd met als bijlage de Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) (hierna: de algemene voorwaarden) alsmede wederom een offerte betreffende het LOGO gedeelte. In die offerte staat wederom vermeld dat de algemene voorwaarden op de offerte van toepassing zijn.

2.9.

Studio Jas heeft vervolgens de huisstijl en het logo ontwikkeld en de producers portal opgezet. Op 16 juli 2012 zijn de resultaten aan [gedaagde 2] en [naam] gepresenteerd.

2.10.

Bij e-mail van 17 juli 2012 heeft Studio Jas aan [naam] en [gedaagde 2] wederom een offerte verzonden voor het LAYERS-gedeelte, te verrichten door Studio Jas en [naam 3], van in totaal € 10.800,00 exclusief btw. In die offerte staat vermeld dat de algemene voorwaarden op de offerte van toepassing zijn.

2.11.

Op 20 juli 2012 heeft Studio Jas het LOGO-gedeelte opgeleverd via de ftp-server. De logo’s zijn daarna meerdere keren van die server gedownload.

2.12.

Een e-mail van 7 augustus 2012 van Studio Jas aan [naam] houdt, voor zover hier van belang, het volgende in:

Hoi [naam],

Eindelijk rustig de tijd om jou te mailen met mijn voorstel betreffende de BNO voorwaarden. Volgens mij moeten we een afspraak maken rondom het intellectueel eigendom, bij bijlage punt 4.1

De advocaat van mijn beroepsvereniging adviseert de volgende twee mogelijke oplossingen:

(…)

2.13.

Op 11 september 2012 heeft Studio Jas de resultaten voor de LAYERS in een café aan [naam] gepresenteerd.

2.14.

Op dezelfde dag, 11 september 2012, heeft Studio Jas twee facturen aan Click Vision verzonden (hierna: de facturen). Het betreft een factuur ter hoogte van € 17.374,00 inclusief btw (zijnde € 14.600,00 exclusief btw) voor het LOGO-gedeelte en een factuur ter hoogte van € 7.021,00 inclusief btw (zijnde € 5.900,00 exclusief btw) voor het LAYERS-gedeelte. In die laatste factuur staan geen werkzaamheden van [naam 3] vermeld.

2.15.

De algemene voorwaarden luiden onder meer als volgt:

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

(…)

1.3

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

(…)

4 Rechten van Intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (…) toe aan de opdrachtnemer.

(…)

7 Betaling

7.1

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op ten minste 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

(…)

2.16.

Op 6 juni 2013 is Studio Jas met [gedaagde 2] en Click Vision B.V.i.o. een vaststellingsovereenkomst aangegaan, waarbij [gedaagde 2] en Click Vision B.V.i.o. zich hebben verplicht aan Studio Jas een bedrag te van € 13.000,00, te vermeerderen met btw, aan Studio Jas te betalen in verband met de hiervoor genoemde facturen van 11 september 2012. Daarbij is ook overeengekomen dat de procedure jegens [gedaagde 2] en Click Vision B.V.i.o. zal worden doorgehaald.

3 Het geschil

3.1.

Studio Jas vordert, na wijziging van eis samengevat - veroordeling van [bedrijf] tot betaling van € 14.280,00, te vermeerderen met rente en kosten (proceskosten en buitengerechtelijke incassokosten).

3.2.

Studio Jas stelt daartoe dat Click Vision B.V.i.o. twee opdrachten aan haar heeft verstrekt. Deze opdrachten heeft Studio Jas uitgevoerd en vervolgens daarvoor twee facturen van in totaal € 24.395,00 inclusief btw verzonden. De facturen zijn door Click Vision B.V.i.o. onbetaald gebleven. [bedrijf] was samen met [gedaagde 2] oprichter van Click Vision B.V.i.o. en heeft de opdrachten samen met [gedaagde 2] feitelijk aan Studio Jas vertrekt. Click Vision B.V.i.o. is nooit opgericht, daarom zijn [bedrijf] en [gedaagde 2] hoofdelijk aansprakelijk jegens Studio Jas voor de betaling van de facturen. [gedaagde 2] heeft met Studio Jas een regeling getroffen tot betaling van € 15.470,00 inclusief btw, waarvan € 1.190,00 aan proceskostenvergoeding. Derhalve dient € 14.280,00 op de oorspronkelijk gevorderde hoofdsom van € 24.395,00 inclusief btw in mindering te komen alsmede een bedrag van € 1.190,00 op de oorspronkelijk gevorderde buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van € 2.439,50.

3.3.

[bedrijf] betwist de vorderingen van Studio Jas. Zij voert daartoe aan dat uitsluitend [gedaagde 2] maar niet Click Vision B.V.i.o. althans [bedrijf] opdracht aan Studio Jas heeft verstrekt. Voor zover dat wel het geval zou zijn, kan Studio Jas slechts aanspraak maken op een redelijke loon, aangezien in dat geval geen opdracht is verstrekt overeenkomstig de offertes en omdat de facturen van Studio Jas onduidelijk en niet gespecificeerd zijn. De door Studio Jas in rekening gebrachte bedragen worden betwist.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Aangezien de procedure jegens gedaagden sub 1 en 2 is doorgehaald zal dit vonnis nog uitsluitend betrekking hebben op de procedure tussen Studio Jas en [bedrijf].

4.2.

Voorop wordt gesteld dat op grond van artikel 2:203 Burgerlijk Wetboek (BW) rechtshandelingen kunnen worden verricht namens een op te richten besloten vennootschap (B.V.i.o.). Voor de nadien op te richten vennootschap ontstaan daaruit slechts rechten en plichten als zij die rechtshandelingen na haar oprichting bekrachtigd. Degenen die een rechtshandeling verrichten namens een op te richten vennootschap zijn daarvoor in beginsel hoofdelijk verbonden totdat de vennootschap na haar oprichting de rechtshandeling heeft bekrachtigd.

4.3.

Nu vast staat dat Click Vision nooit is opgericht en derhalve ook geen rechtshandelingen met Studio Jas heeft bekrachtigd, zal voor de aansprakelijkheid van [bedrijf] jegens Studio Jas voor de facuren moeten worden beoordeeld of [bedrijf] namens Click Vision (samen met [gedaagde 2]) een opdracht heeft verstrekt aan Studio Jas.

4.4.

Studio Jas heeft gesteld dat zij werd verzocht om een huisstijl en logo te maken voor Click Vision en een producers platform op te zetten ten behoeve van de door Click Vision beoogde activiteiten, zodat de werkzaamheden duidelijk bedoeld waren voor de activiteiten die Click Vision zou uitoefenen. De offertes waren daarom ook steeds aan Click Vision gericht, aldus Studio Jas. Dit is door [bedrijf] niet weersproken, zodat in het vervolg ervan zal worden uitgegaan dat de werkzaamheden van Studio Jas zijn verricht ten behoeve van Click Vision B.V.i.o./Click Vision.

4.5.

[bedrijf] heeft het verweer gevoerd dat niet zij maar [gedaagde 2] de opdrachten aan Studio Jas heeft verstrekt, zodat [bedrijf] niet aansprakelijk is jegens Studio Jas. Studio Jas heeft daartegenover nader gesteld dat [naam], die als enig bestuurder optrad voor [bedrijf], vrijwel bij de gehele totstandkoming van de opdracht was betrokken en heeft daartoe verwezen naar gesprekken en e-mail-correspondentie. Volgens Studio Jas heeft ook [bedrijf] daardoor rechtshandelingen namens Click Vision B.V.i.o. verricht.

4.6.

De rechtbank overweegt als volgt. De vraag of [bedrijf], naast [gedaagde 2], namens Click Vision B.V.i.o. Studio Jas opdracht heeft gegeven moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden rondom de totstandkoming en de uitvoering van de opdrachten. Daarbij worden de volgende feiten en omstandigheden in aanmerking genomen:

 • -

  Studio Jas heeft de opdrachten verricht ten behoeve van Click Vision B.V.i.o.;

 • -

  ten tijde van de contacten met Studio Jas stonden [gedaagde 2] en [bedrijf] als bevoegde functionarissen van Click Vision B.V.i.o. in het handelsregister vermeld;

 • -

  [naam] is enig bestuurder en aandeelhouder van [bedrijf];

 • -

  Studio Jas heeft in elk geval vanaf 7 juni 2012 al haar offertes en andere correspondentie steeds (mede)gericht aan [naam];

 • -

  [naam] heeft zich in de op 7 juni 2012 volgende onderhandelingsfase bemoeid met de opdrachten en aan Studio Jas daarover instructies gegeven, zoals blijkt uit de e-mail van 14 juni 2012, het gesprek van 22 juni 2012 en haar aanwezigheid bij andere presentaties.

Geoordeeld wordt dat in de genoemde omstandigheden - Studio Jas doet werk ten behoeve van Click Vision B.V.i.o., [gedaagde 2] en [bedrijf] staan in het handelsregister ingeschreven als bevoegde functionarissen, [naam] weet in een vroeg stadium van de offertes en bemoeit zich ook actief met de inhoud ervan, [naam] is aanwezig tijdens vele presentaties - [bedrijf] geacht moet worden (samen met [gedaagde 2]) namens Click Vision B.V.i.o. de opdrachten aan Studio Jas te hebben verstrekt en aldus rechtshandelingen namens Click Vision B.V.i.o. te hebben verricht. [bedrijf] is dan ook, naast [gedaagde 2], hoofdelijk aansprakelijk jegens Studio Jas voor de aangegane verplichtingen.

4.7.

Vervolgens moet worden beoordeeld of Studio Jas aanspraak kan maken op de gevorderde factuurbedragen en op buitengerechtelijke incassokosten zoals vermeld in de algemene voorwaarden. [bedrijf] heeft het verweer gevoerd dat de opdrachten in elk geval niet overeenkomstig de uitgebrachte offertes zijn verstrekt, omdat de offertes niet voor akkoord zijn getekend en daarover geen wilsovereenstemming is bereikt. Evenmin zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zodat ook geen buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd.

4.8.

De rechtbank overweegt als volgt. Vast staat dat Studio Jas diverse offertes heeft verstuurd ten aanzien van beide opdrachten, welke offertes met uitzondering van de eerste offerte van 8 maart 2012 ten behoeve van het LOGO-gedeelte allemaal ook aan [naam] zijn gezonden. Voorts staat vast dat in de diverse offertes de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is vermeld en dat de algemene voorwaarden ook aan [gedaagde 2] en [naam] zijn verzonden. Ook staat vast dat er meerdere keren overleg heeft plaatsgevonden tussen Studio Jas, [gedaagde 2] en [naam] over onder meer de invulling van de opdrachten en over de manier van factureren en dat Studio Jas meerdere keren een toelichting heeft gegeven op de door haar te verrichten werkzaamheden, de planning en de voortgang ervan. Gesteld noch gebleken is dat Click Vision B.V.i.o., althans [gedaagde 2] of [naam] op enig moment bezwaar hebben gemaakt tegen de (laatstelijk op 17 juli 2012) toegezonden offertes of de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Dat partijen op 7 augustus 2012 nog in onderhandeling waren over de gehele opdracht, zoals [bedrijf] heeft gesteld onder verwijzing naar een e-mail van 7 augustus 2012 van Studio Jas over de IE-rechten, wordt verworpen. In die e-mail wordt immers naar artikel 4.1 in de algemene voorwaarden verwezen waarin de mogelijkheid wordt geopend om ten behoeve van IE- rechten een van de algemene voorwaarden afwijkende afspraak te maken. Daarmee is nog niet gezegd dat de gehele overeenkomst nog open lag. Tenslotte staat vast dat Studio Jas aan de slag is gegaan met haar werkzaamheden, dat over de voortgang van het werk regelmatig overleg is geweest met [gedaagde 2] en/of [naam] en dat Studio Jas de opgedragen huisstijl met logo en de website uiteindelijk aan Click Vision B.V.i.o. heeft opgeleverd. Er zijn voorts geen klachten van Click Vision B.V.i.o. over de werkzaamheden bekend. Gelet op dat alles wordt geoordeeld dat aan Studio Jas de opdrachten voor de LOGO en LAYERS-werkzaamheden zijn verstrekt overeenkomstig de laatst toegezonden offertes van 17 juli 2012. Ook wordt geoordeeld dat op de op die manier totstandgekomen overeenkomsten de algemene voorwaarden van Studio Jas van toepassing zijn. Ondertekening van de offertes is daarvoor niet noodzakelijk, niet alleen omdat dit in de algemene voorwaarden staat vermeld, maar vooral ook omdat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding en met inachtneming van al hetgeen partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, en gesteld noch gebleken is dat daarvoor in de onderhavige omstandigheden een schriftelijk akkoord op de offertes nodig was.

4.9.

[bedrijf] heeft nog verweer gevoerd tegen de hoogte van de facturen en daartoe aangevoerd dat de facturen onduidelijk en niet gespecificeerd zijn. Het verweer wordt verworpen. Studio Jas heeft, door [bedrijf] onbetwist, gesteld dat zij in vele presentaties haar (mogelijke) werkzaamheden aan [gedaagde 2] en/of [naam] heeft gepresenteerd en besproken. Uit de in het geding gebrachte offertes blijkt voorts dat er op verzoek van Click Vision B.V.i.o. nadere toelichtingen zijn gegeven op het werk en de planning. Nu de opdrachten vervolgens conform de offertes in opdracht zijn gegeven, zijn uitgevoerd en in elk geval de opdracht voor het LOGO-gedeelte conform de offerte is gefactureerd, kan [bedrijf] niet achteraf over de hoogte ervan klagen.

4.10.

Ten aanzien van de factuur voor het LAYERS-gedeelte heeft [bedrijf] (voor het eerst ter zitting) aangevoerd dat ook [naam 3] bedragen voor de LAYERS-werkzaamheden aan Click Vision B.V.i.o. in rekening heeft gebracht, waardoor het totaalbedrag voor dat gedeelte veel hoger is dan de gezamenlijke offerte van Studio Jas. Studio Jas heeft ter zitting nader toegelicht dat op verzoek van Click Vision B.V.i.o. de factuur ten aanzien van het LAYERS-gedeelte is gesplitst en dat Studio Jas uiteindelijk slechts het gedeelte in rekening heeft gebracht dat door haar is verricht. Dat betrof het bouwen van de website, terwijl [naam 3] de layers heeft gemaakt, zijnde de editing tool die bij de website hoort. Studio Jas heeft daarom, anders dan in de oorspronkelijke offerte ten behoeve van de LAYERS, de bespreekkosten van [naam 3] en de helft van de kosten voor ontwerp en uitwerking van de website niet in rekening gebracht. De door Studio Jas in rekening gebrachte werkzaamheden zijn daarentegen wel door haar verricht. Het feit dat [naam 3] eigen werkzaamheden rechtstreeks bij Click Vision B.V.i.o. in rekening gebracht en dat het totaalbedrag hoger is dan de aanvankelijke offerte kan ook ermee verband houden dat [naam 3] al voor het verstrekken van de opdrachten nog in rekening te brengen werk voor Click Vision B.V.i.o. had gedaan en dat [naam 3] mogelijkerwijs ook nog ander werk in opdracht van Click Vision B.V.i.o. heeft verricht, aldus steeds Studio Jas.

4.11.

Tegenover de gemotiveerde nadere toelichting van Studio Jas op de LAYERS-factuur en het werk van [naam 3] heeft [bedrijf] haar verweer onvoldoende nader onderbouwd, zodat het verweer zal worden verworpen.

4.12.

Het voorgaande betekent dat is komen vast te staan dat [bedrijf] de twee facturen van in totaal € 24.395,00 aan Studio Jas moet betalen. Zoals Studio Jas heeft gesteld dient in verband met de vaststellingsovereenkomst met [gedaagde 2] daarvan een bedrag van € 14.280,00 te worden afgetrokken. Anders dan Studio Jas heeft gevorderd (na wijziging van eis) komt de rechtbank dan uit op een in hoofdsom toe te wijzen bedrag van € 10.115,00 (en niet € 14.280,00). De gevorderde rente zal worden toegewezen zoals vermeld in het dictum. Anders dan [bedrijf] heeft gesteld geldt op grond van de algemene voorwaarden een betalingstermijn van 30 dagen, zodat de facturen opeisbaar waren op 11 oktober 2012 en met ingang van die datum de rente is verschuldigd. Omdat [bedrijf] hoofdelijk aansprakelijk is voor de volledige facturen zal de rente worden berekend aanvankelijk over het volledig factuurbedrag en vanaf datum deelbetaling door [gedaagde 2] over het resterende bedrag.

4.13.

De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden toegewezen tot een bedrag van 10 % van de toe te wijzen hoofdsom, derhalve tot € 1.011,50, nu de algemene voorwaarden voorzien in deze vergoeding en Studio Jas haar advocaatkosten nader heeft onderbouwd. Niet gebleken is dat deze kosten buitenproportioneel zijn. De gevorderde wettelijke rente over de buitengerechtelijke kosten is als vermogensschade eveneens toewijsbaar.

4.14.

[bedrijf] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Ter begroting van het salaris advocaat zal worden aangesloten bij het toe te wijzen bedrag. De kosten aan de zijde van Studio Jas worden begroot op:

- dagvaarding € 76,71

- griffierecht 1.836,00

- salaris advocaat 904,00 (2,0 punten × tarief € 452,00)

Totaal € 2.816,71

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

veroordeelt [bedrijf] om aan Studio Jas te betalen een bedrag van € 10.115,00 (tienduizend honderdvijftien euro), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW over:

 • -

  een bedrag van € 24.395,00 vanaf 10 oktober 2012 tot 7 juni 2013,

 • -

  een bedrag van € 10.115,00 vanaf 8 juni 2013 tot de dag van volledige betaling,

5.2.

veroordeelt [bedrijf] om aan Studio Jas te betalen een bedrag van € 1.011,50 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 15 februari 2013 tot de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt [bedrijf] in de proceskosten, aan de zijde van Studio Jas tot op heden begroot op € 2.816,71, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.4.

veroordeelt [bedrijf] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [bedrijf] niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijs af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Biller en in het openbaar uitgesproken op 15 januari 2014.1

1 type: coll: