Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2014:1067

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
25-02-2014
Datum publicatie
21-03-2014
Zaaknummer
241643 - HA EXPL 13-1122 inc
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Hoofdregel is dat gedaagden voor het gerecht van de lidstaat waar zij wonen (of zijn gevestigd) worden gedagvaard. Uitzondering daarop is mogelijk op grond van de afdelingen 2 tot en met 7 (of artikelen 5 tot en met 24) EEX-Vo. Daaronder valt ook een forumkeuze (artikel 23 EEX-Vo). De kantonrechter te Amsterdam rechtbank is dus bevoegd kennis te nemen van het geschil tussen de in Nederland wonende eiseres en de in Malta wonende gedaagde. De forumkeuze is nadrukkelijk vermeld op de opdrachtbevestiging die niet wordt betwist door gedaagde

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer \ rolnummer: 241643 \ HA EXPL 13-1122

Uitspraak: 25 februari 2014

Vonnis in incident van de kantonrechter

in de zaak van:

[eiseres]

wonende te [woonplaats],

eiser in conventie,

verweerster in reconventie,

verweerster in het incident,

nader te noemen [eiseres],

zonder gemachtigde,

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats], Malta,

gedaagde in convente,

eiseres in reconventie,

verzoekster in het incident,

nader te noemen [gedaagde],

gemachtigde mr. F.J. Heideman.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken zijn ingediend:

  • -

    de dagvaarding van 2 augustus 2013, met producties,

  • -

    de conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende voorwaardelijke conclusie van eis in reconventie, met producties, tevens inhoudende een eis in incident,

  • -

    de conclusie van antwoord in het incident, met producties.

Daarna is vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten en omstandigheden in het incident

1.

Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staan de volgende feiten en omstandigheden vast:

1.1.

Op 6 februari 2013 heeft [gedaagde] een opdracht gegeven aan [partij x], voor het opmaken van een productbeschrijving. In de opdrachtbevestiging is opgenomen, voor zover in het incident van belang:

“(…) Herby the underassigned confirms that it has assigned [partij x] (…)

By undersigning this confirmation I declare to have received, read, understand and approved both this information and the general terms and conditions (“algemene voorwaarden”) of [partij x]. (…)

The competent court in Amsterdam shall have exclusive jurisdiction regarding disputes between [partij x] and me (…)

[gedaagde]

(…)”

1.2.

De algemene voorwaarden van [partij x] zijn bij de opdrachtbevestiging gesloten, voorzien van een paraaf van [gedaagde]. In artikel 12 lid 3 van de algemene voorwaarden van [partij x] is bepaald:

“(…)

The competent court in Amsterdam shall have exclusive jurisdiction regarding disputes between the User [[partij x], kantonrechter] and the Other Party [de wederpartij, kantonrechter] (…)”

1.3.

[gedaagde] heeft de facturen van [partij x] niet voldaan.

1.4.

Bij akte van 24 augustus 2013 heeft [eiseres] de vorderingen van [partij x] op [gedaagde] overgenomen.

Vordering en verweer in het incident

2.

[gedaagde] vordert dat de kantonrechter te Amsterdam zich onbevoegd verklaard omdat [gedaagde] niet woonachtig is in Nederland en omdat de vordering (de hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente tot de dag van dagvaarding en de gevorderde buitengerechtelijke kosten) de competentiegrens van de kantonrechter overstijgt. De forumkeuze in de algemene voorwaarden van [partij x] is vernietigbaar omdat [gedaagde] niet de redelijke mogelijkheid heeft gekregen om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Die algemene voorwaarden zijn niet aan [gedaagde] ter hand gesteld voor het sluiten van de overeenkomst, aldus steeds [gedaagde].

3.

[eiseres] voert verweer tegen het bevoegdheidsincident en betoogt daartoe dat op de opdrachtbevestiging ook een forumkeuze is gemaakt. Daarnaast beperkt [eiseres] haar gehele vordering tot een bedrag van € 24.999,99.

Beoordeling in het incident

4.

Partijen zijn woonachtig op het grondgebied van verschillende lidstaten van de Europese Unie. Dit leidt tot de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is van de vorderingen van [eiseres] kennis te nemen. Deze vraag dient te worden beantwoord aan de hand van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo) die rechtstreeks verbindend en toepasselijk is in de lidstaten.

5.

In artikel 2 EEX-Vo is bepaald dat, onverminderd deze verordening, zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, worden opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat. Gelet op deze hoofdregel dient [gedaagde] (in beginsel) voor de Maltese rechter te worden opgeroepen. Op grond van het bepaalde in artikel 3 EEX-Vo is slechts afwijking van deze hoofdregel mogelijk op grond van de regels, zoals neergelegd in de afdelingen 2 tot en met 7 (de artikelen 5 tot en met 24) EEX-Vo. Derhalve is in dit geval de vraag aan de orde of sprake is van een van de hoofdregel van artikel 2 EEX-Vo afwijkende bijzondere bevoegdheid, op grond waarvan de rechter te Amsterdam rechtsmacht heeft om van de vorderingen van [eiseres] kennis te nemen.

6.

[eiseres] heeft daartoe gesteld dat [partij x] en [gedaagde] zijn overeengekomen een forumkeuze voor de rechtbank te Amsterdam. Dit beding is opgenomen in de algemene voorwaarden van [partij x], alsook in de opdrachtbevestiging die [gedaagde] heeft ondertekend, aldus [eiseres].

7.

Daartegen heeft [gedaagde] aangevoerd dat de algemene voorwaarden niet aan haar ter hand zijn gesteld en dus vernietigbaar zijn.

8.

Ongeacht de kwestie van de ter hand stelling van de algemene voorwaarden is op de opdrachtbevestiging de forumkeuze voor deze rechtbank duidelijk opgenomen en aanvaard door [gedaagde]. Omdat zij de tekst van de opdrachtbevestiging niet nader heeft betwist wordt uitgegaan van de juistheid van die door [eiseres] in het geding gebrachte productie. Vastgesteld wordt dus dat tussen [partij x] en [gedaagde] een forumkeuze voor deze rechtbank is overeengekomen. Uit artikel 23 EEX-Vo volgt dat een forumkeuze een van de hoofdregel van artikel 2 EEX-Vo afwijkende bijzondere bevoegdheid oplevert, zodat de rechtbank te Amsterdam rechtsmacht heeft om kennis te nemen van het geschil van partijen.

9.

Verder heeft [eiseres] haar vordering beperkt tot € 24.999,99, zodat de kantonrechter (te Amsterdam) bevoegd is om kennis te nemen van die vordering.

10.

Het incidenteel gevorderde zal worden afgewezen.

11.

Bij deze uitkomst van de procedure wordt [gedaagde] als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [eiseres], aan haar zijde tot op heden begroot op nihil.

BESLISSING

De kantonrechter:

in het incident

Wijst het gevorderde af.

Veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op nihil.

in de hoofdzaak

Verwijst de zaak naar de rol van 11 maart 2014 voor beraad comparitie.

Aldus gewezen door mr. G.H. Marcus, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 februari 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter

type: RERV

coll: