Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2013:CA0023

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
08-05-2013
Datum publicatie
14-05-2013
Zaaknummer
C/13/539629 / KG ZA 13-436 MW/MV
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Angry Nerds heeft op grond van een overeenkomst met Hotel Contact promotievideo's gemaakt. Nadien ontstaat een geschil over de (auteurs)rechten op die video's. De voorzieningenrechter legt de overeekomst tussen partijen zo uit dat die rechten toekomen aan Hotel Contact. Hotel Contact dient in staat te worden gesteld wijzigingen aan te brengen in de video's.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/13/539629 / KG ZA 13-436 MW/MV

Vonnis in kort geding van 8 mei 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOTEL CONTACT B.V.,

gevestigd te Den Haag,

eiseres in conventie bij dagvaarding van 15 april 2013,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J. de Graaff te Den Haag,

tegen

1. vennootschap onder firma

ANGRY NERDS V.O.F.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[vennootschap 1],

gevestigd te Oud-Beijerland,

3. de vennootschap naar Engels recht

ST.28 LTD,

kantoorhoudende te Dordrecht,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum.

Partijen zullen hierna ook Hotel Contact en (in enkelvoud) Angry Nerds worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 23 april 2013 heeft Hotel Contact gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Angry Nerds heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening, en vervolgens in reconventie gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte. De voorzieningenrechter heeft de eis in reconventie toegelaten, ondanks dat deze eis niet conform het Procesreglement tenminste 24 uur voor de aanvang van de zitting is aangekondigd. De eis in reconventie is immers gebaseerd op productie 18 van Hotel Contact, welke productie slechts één dag voor de zitting in het geding is gebracht. Hotel Contact heeft vervolgens de vordering in reconventie bestreden.

Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht.

Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van Hotel Contact: [A] met mr. De Graaff.

Aan de zijde van Angry Nerds: [B] en [C] met mr. Gravendeel.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. Hotel Contact handelt tevens onder de naam Worldmeetings. Zij exploiteert een onderneming die zich toelegt op het aanbieden van vergaderlocaties en hotelkamers aan zakelijke klanten. Zij informeert haar klanten hierover online met behulp van video’s van de desbetreffende hotels die zijn te zien op haar eigen YouTubekanaal (www.youtube.com/worldmeetings). Klanten kunnen vervolgens online een locatie boeken.

2.2. Als productie 6 heeft Hotel Contact een overeenkomst van 25 mei 2012 in het geding gebracht (hierna de overeenkomst) die is ondertekend door Hotel Contact en Angry Nerds. De overeenkomst is opgemaakt door [B], ter zitting aanwezig. De overeenkomst is gesloten ten behoeve van het opnemen van de onder 2.1 genoemde video’s. Op basis van de overeenkomst zijn in de periode juni 2012 tot september 2012 video-opnames gemaakt van 276 bij Hotel Contact aangesloten hotels. Die opnames beslaan per hotel ongeveer 30 à 45 minuten en zijn door Angry Nerds gemonteerd tot filmpjes van ongeveer één minuut per hotel, die zijn te zien op het YouTubekanaal van Hotel Contact.

2.3. In de overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen:

1. Social Nerds factureert € 80,- exclusief BTW per accommodatie video geplaatst op het YouTubekanaal van Worldmeetings.

2. Partijen zijn overeengekomen dat accommodatie video’s verkocht kunnen worden door Worldmeetings aan de accommodatie. Prijs € 345,- exclusief BTW. Partijen komen overeen dat Worldmeetings 50% afdraagt aan Social Nerds na betaling door de accommodatie.

3. Partijen komen eveneens overeen dat een uitgebreidere film wordt aangeboden aan de accommodatie. De kosten voor de accommodatie zijn maatwerk. Social Nerds wordt geïnformeerd door Worldmeetings wanneer een accommodatie interesse heeft. Social Nerds betaalt 20% van de verkoopprijs aan Worldmeetings, na betaling door de accommodatie.

(…)

20. Het eigendom en alle rechten van de accommodatie video worden overgedragen aan Worldmeetings nadat de factuur betaald is aan Social Nerds.

21. Bij verkoop van de video aan de accommodatie wordt de Worldmeetings bumper, tekst, muziek verwijderd door de Social Nerds. Social Nerds verzorgen de montage van de video voor accommodatie voorzien van het ontvangen logo van de accommodatie. Social Nerds plaatsen de accommodatie video op het YouTubekanaal van de betreffende accommodatie na ontvangst van de inlogcodes.

22. Social Nerds verzorgt de facturatie richting accommodatie betreffende punt 3 in deze overeenkomst.

(…)

25. Bij stoppen van de opdracht worden de videobestanden (.mov) van de tot dan toe vervaardigde video’s overgedragen aan WorldMeetings.

26. Bij stoppen van de opdracht geldt de verkoopregeling zoals bepaald in punt 1, 2 en 3 voor de reeds vervaardigde video’s.

2.4. Bij brief van 28 januari 2013 (productie 14 van Hotel Contact) heeft de raadsvrouw van Hotel Contact Angry Nerds onder meer het volgende medegedeeld:

(…)

Ik begrijp dat tussen partijen een geschil is ontstaan over de afgifte van de bronbestanden van de betreffende video’s. Naar het oordeel van cliënte is de afspraak dat de bronbestanden aan cliënte worden afgegeven zodat zij, indien nodig, wijzigingen kan aanbrengen in de video’s. Zowel bij ondertekening van de overeenkomst als in de periode erna is mondeling meerdere keren aan cliënte meegedeeld dat de bronbestanden aan haar zouden worden afgegeven. Graag wijs ik u erop dat in artikel 20 van de Overeenkomst staat dat uw organisatie is gehouden de eigendom en alle rechten van de accomodatie video’s aan cliënte over te dragen nadat de factuur is betaald. Nu cliënte de facturen heeft betaald, bent u verplicht uw medewerking te verlenen aan de overdracht van bedoelde auteursrechten.

Cliënte is ervan uitgegaan en mocht daarvan ook in redelijkheid uitgaan dat het door haar te verwerven eigendomsrecht ook de bronbestanden daarvan zou omvatten. Een redelijke uitleg van artikel 20 in samenhang met artikel 25 laat geen andere conclusie toe. Gelet op de hoogte van de vergoeding, de omstandigheid dat het gaat om een eenmalige promovideo speciaal voor bij cliënte aangesloten hotels ligt een tegengestelde uitleg niet in de rede. Niet is gesteld of gebleken dat uw organisatie ten tijde van de samenwerking heeft aangegeven dat zij de bronbestanden wenste te behouden of dat het haar bedoeling was dat cliënte in de toekomst slechts via haar wijzigingen in de video’s zou kunnen bewerkstelligen.

Cliënte heeft een legitiem belang bij de afgifte van de bronbestanden, terwijl uw organisatie bij het behoud daarbij geen enkel gerechtvaardigd belang heeft.

(…)

2.5. Als productie 18 heeft Hotel Contact 12 formulieren in het geding gebracht die zijn ingevuld door bij haar aangesloten hotels die met het formulier kenbaar maken dat zij de desbetreffende accommodatievideo rechtenvrij willen kopen.

2.6. Als productie 3 heeft Angry Nerds een brief in het geding gebracht van haar raadsman van 22 april 2013, gericht aan Hotel Contact, waarin onder meer het volgende is opgenomen:

Zoals eerder aan u geschreven lopen cliënten winst mis door uw opstelling in deze zaak. De afspraken over het meerwerk dat cliënten zouden uitvoeren uit de overeenkomst zijn niet door u nagekomen. Dit wordt geschat op 40% van het totaal van gefilmde hotels.

Namens cliënten vorder ik hierbij aldus een totaalbedrag van 40% van 276 hotels x € 175,- afgesproken inkomsten = € 19.320,- als vergoeding van de gederfde winst over te maken op mijn onderstaande derdenrekening binnen 24 uur.

Zo lang u niet aan deze vordering voldoet zullen cliënten als retentierecht de broncodes onder zich houden. Overigens leidt een kort geding tot afgifte van broncodes tot definitieve rechtsgevolgen hetgeen strijdig is met de opvatting dat een kort geding slechts voor voorlopige maatregelen is bedoeld.

3. Het geschil in conventie

3.1. Hotel Contact vordert – kort gezegd – het volgende:

I. Angry Nerds te veroordelen om binnen 72 uur na betekening van dit vonnis haar medewerking te verlenen aan de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten, meer in het bijzonder van het auteursrecht op de 276 accommodatievideo’s die Angry Nerds op het YouTubekanaal heeft gezet, conform de als productie 16 in het geding gebrachte conceptleveringsakte, op straffe van dwangsommen;

II. subsidiair te bepalen dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als, althans in de plaats treedt van de als productie 16 overgelegde conceptleveringsakte;

III. Angry Nerds te veroordelen om binnen 72 uur na betekening van dit vonnis de oorspronkelijke bestanden van de 276 accommodatievideo’s aan Hotel Contact af te geven, zodat wijzigingen kunnen worden aangebracht in de accommodatievideo’s die op het YouTubekanaal zijn geplaatst, op straffe van dwangsommen;

IV. Angry Nerds te veroordelen tot betaling van € 904,- aan buitengerechtelijke kosten met de wettelijke rente daarover;

V. Angry Nerds te veroordelen in de kosten van deze procedure en in de nakosten.

3.2. Hotel Contact stelt hiertoe – samengevat weergegeven – het volgende. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst hebben partijen verschillende e-mails naar elkaar gezonden (zie producties 3, 4 en 5 van Hotel Contact) waaruit volgt dat het expliciet de bedoeling was dat de intellectuele eigendomsrechten en de oorspronkelijke bestanden van de accommodatievideo’s aan Hotel Contact zouden toekomen, zodat Hotel Contact later zelf wijzigingen zou kunnen (laten) aanbrengen. Dit is vervolgens bepaald in de artikelen 20 en 25 van de overeenkomst. Hotel Contact heeft alle facturen voor het maken van de accommodatievideo’s voldaan. Nadien bleek Angry Nerds niet bereid te zijn de bestanden op een zodanige wijze over te dragen dat Hotel Contact hierin wijzigingen zou kunnen aanbrengen. Het gaat dan om wijzigingen die nodig zijn wegens bijvoorbeeld wijziging van een hotelnaam of doorverkoop van de video aan de accommodatie zodat het logo van Worldmeetings moet worden verwijderd. Vervolgens is over deze kwestie gecorrespondeerd per e-mail (zie producties 8 tot en met 13 van Hotel Contact), maar Angry Nerds bleef haar medewerking weigeren. Op de onder 2.4 geciteerde brief heeft Angry Nerds niet meer gereageerd. Een uitleg van artikel 20 van de overeenkomst, in samenhang bezien met de rest van de overeenkomst, laat echter geen andere uitleg toe dan die van Hotel Contact. Hotel Contact heeft niets aan accommodatievideo’s die zij niet snel kan wijzigen. Zij heeft dan ook een spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen.

3.3. Angry Nerds heeft – samengevat weergegeven – het volgende verweer gevoerd. Hotel Contact heeft geen spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen. De maatregel die wordt gevorderd is onomkeerbaar, hetgeen strijdig is met de aard van een kort geding. Hotel Contact heeft bovendien de verkeerde partij gedagvaard. Niet Angry Nerds heeft als contractspartij te gelden doch Social Nerds. De naam van deze entiteit wordt meer dan 25 keer genoemd in de overeenkomst. Hotel Contact heeft ook betaald aan Social Nerds. Dat Angry Nerds op het contract staat vermeld is een administratieve vergissing.

Verder voert Angry Nerds aan dat op grond van artikel 2 lid 2 van de Auteurswet auteursrechten alleen schriftelijk kunnen worden overgedragen en dat die overdracht voldoende specifiek moet zijn, hetgeen hier niet het geval is. Bij de uitleg van de overeenkomst verwijst Angry Nerds met name naar de artikelen 2, 3 en 21 daarvan. Hieruit volgt dat Angry Nerds het ruwe materiaal onder zich moet houden voor eventuele vervolgopdrachten. Mogelijke vervolgopdrachten waren voor Angry Nerds essentieel bij het sluiten van de overeenkomst. Angry Nerds zou pas winst maken indien zij vervolgopdrachten zou krijgen. De prijs van € 80,- per video is immers een stuk lager dan de commerciële prijs van € 140,-. Daarnaast doet Angry Nerds een beroep op haar persoonlijkheidsrechten zoals bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet en op haar databankrechten, zoals bedoeld in de Databankwet. Tot slot maakt zij aanspraak op een volledige proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 1019h Rv. Zij heeft een specificatie van haar raadsman ingediend waaruit volgt dat zij (inclusief griffierechten en btw) € 6.327,90 aan kosten heeft gemaakt.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. Angry Nerds vordert – kort gezegd – betaling van Hotel Contact van 12 keer het bedrag van € 172,50.

4.2. Angry Nerds baseert haar vordering op artikel 2 van de overeenkomst en op productie 18 van Hotel Contact. Uit die productie blijkt dat 12 hotels belangstelling hebben voor het afnemen van de film. Hiervoor moet een vergoeding worden betaald (50% van € 354,- per hotel) aan Angry Nerds.

4.3. Hotel Contact heeft tegen de vordering het verweer gevoerd dat zij de video’s pas kan verkopen indien zij die video’s zelf rechtenvrij heeft verkregen. Daarnaast is zij van mening dat Angry Nerds geen spoedeisend belang heeft bij toewijzing van haar vordering.

4.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

5.1. Aangezien Hotel Contact stelt dat zij op korte termijn de mogelijkheid wenst te hebben om de accommodatievideo’s te wijzigen, met name vanwege een nieuw logo, heeft zij een spoedeisend belang om in dit kort geding te kunnen worden ontvangen.

5.2. Voorts is de voorzieningenrechter van oordeel dat Angry Nerds als contractspartij bij de overeenkomst dient te worden aangemerkt. In de tekst van de overeenkomst is weliswaar de naam Social Nerds een aantal keer opgenomen (overigens zonder vermelding van de juridische entiteit die bij deze (handels)naam hoort), maar zowel uit de eerste pagina als uit de pagina waarop de handtekeningen zijn geplaatst, blijkt dat Angry Nerds (vof) de contractspartij is. Dat de overeenkomst namens Angry Nerds niet rechtsgeldig zou zijn ondertekend, is gesteld noch gebleken.

5.3. Ter zitting hebben beide partijen zich beroepen op een andere uitleg van de overeenkomst. Bij de uitleg van een overeenkomst komt het niet alleen aan op de tekst van die overeenkomst, doch dient de rechter tevens acht te slaan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer aan de overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

5.4. Op grond daarvan is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Hotel Contact over de mogelijkheid moet beschikken om de accommodatievideo’s die reeds zijn geplaatst op het YouTubekanaal nadien te wijzigen, zonder dat hiervoor de medewerking van Angry Nerds is vereist (en zonder dat Angry Nerds hiervoor een vergoeding kan vragen). De bepalingen die zien op de overdracht van rechten, met name artikel 20 van de overeenkomst, en de bepalingen die zien op overdracht van (video)bestanden dienen in deze zin te worden uitgelegd. In artikel 20 is immers bepaald dat “Het eigendom en alle rechten van de accommodatie video worden overgedragen”. Hierbij is van belang dat de tekst van de overeenkomst is opgesteld door Angry Nerds en Hotel Contact niet beschikt over gespecialiseerde kennis van filmmateriaal. Hotel Contact heeft de overeenkomst, en met name artikel 20, in redelijkheid zo mogen begrijpen dat zij met het eigendomsrecht van de video’s ook het recht zou krijgen om deze te bewerken (met inachtneming van eventuele persoonlijkheidsrechten, waarover hierna meer). Deze uitleg is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet strijdig met de uitleg van Angry Nerds dat zij na plaatsing van de accommodatievideo’s op het YouTubekanaal nog in aanmerking wil kunnen komen voor het verkrijgen van vervolgopdrachten als bedoeld in artikel 3 van de overeenkomst. Dat Angry Nerds met betrekking tot mogelijke vervolgopdrachten “ruw materiaal” onder zich wenst te houden, sluit niet uit dat ook Hotel Contact over de mogelijkheid moet kunnen beschikken om wijzigingen in de reeds gemonteerde accommodatievideo’s aan te brengen. Ter zitting is overigens ook door Hotel Contact verklaard dat zij enkel de reeds gemonteerde accommodatievideo’s (van ongeveer één minuut per video) wil kunnen wijzigen; zij is niet van plan om opnames van Angry Nerds die niet zijn gebruikt bij het monteren alsnog te gaan gebruiken.

5.5. De uitleg die de voorzieningenrechter in dit kort geding geeft aan artikel 20 van de overeenkomst, staat op gespannen voet met de tekst van artikel 21 van de overeenkomst, waarin is bepaald dat bij verkoop van een video de bumper, tekst en muziek van Worldmeetings worden verwijderd door Social Nerds, dat Social Nerds in de video het logo van de accommodatie monteert en de video vervolgens op het YouTubekanaal van de accommodatie plaatst. De tekst van artikel 21 impliceert immers dat Social Nerds en niet Hotel Contact eventuele wijzingen in de video zal aanbrengen. Omdat artikel 21 echter alleen ziet op de situatie dat de video aan de accommodatie wordt verkocht en artikel 20 een algemene regel geeft, heeft Hotel Contact de overeenkomst zo mogen opvatten dat in de onderlinge verhouding tussen partijen Angry Nerds, in geval van verkoop, deze werkzaamheden voor de accommodatie mag verrichten, als de accommodatie een beroep op haar doet. Dit houdt niet in dat Hotel Contact dat niet zou mogen doen. In deze uitleg gaat artikel 20 vóór artikel 21 van de overeenkomst.

5.6. Ter zitting is voorts het volgende gebleken. Indien Angry Nerds aan Hotel Contact het bronmateriaal van de gemonteerde video’s van één minuut per hotel beschikbaar wil stellen op zodanige wijze dat Hotel Contact hierin zelf wijzigingen kan aanbrengen, kost dit Angry Nerds naar eigen zeggen een tijdsbesteding van ongeveer 45 minuten per video van één minuut. Uitgaande van een uurtarief van

€ 80,- zou hier derhalve een bedrag van meer dan € 16.000,- mee gemoeid zijn. Dit bedrag staat niet in verhouding met de bedragen die waren gemoeid met de oorspronkelijke opdracht. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan dit dan ook nooit de bedoeling van partijen zijn geweest. Weliswaar heeft Hotel Contact ter zitting het door Angry Nerds opgevoerde tijdsbeslag betwist, maar zij heeft dit niet nader onderbouwd. Vanwege deze voor beide partijen niet ingecalculeerde omstandigheid is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de vordering III alleen op de navolgende wijze toewijsbaar is. Angry Nerds zal het bronmateriaal (of kopieën daarvan) moeten afgeven in de vorm van het onbewerkte opnamemateriaal en de werkbestanden van het bewerkingsprogramma. Hotel Contact, of haar rechtsopvolger(s), mag het onbewerkte materiaal alleen gebruiken om wijzigingen aan te brengen in de video’s van één minuut, verder niet. Dit houdt in dat Hotel Contact voor de video’s waarin zij wijzigingen wil aanbrengen het bronmateriaal van die video van één minuut zelf dient te “destilleren” uit de totale opnames van 30 à 45 minuten per hotel. De vorderingen I en II zijn in zoverre toewijsbaar dat Angry Nerds de mogelijkheid moet kunnen behouden om op grond van artikel 3 vervolgopdrachten van de hotels uit te voeren. Hotel Contact zal voor die vervolgopdrachten aan Angry Nerds een licentie moeten geven om het bronmateriaal met betrekking tot het desbetreffende hotel te kunnen gebruiken. Aangenomen kan worden dat het hotel, indien Hotel Contact de video rechtenvrij aan het hotel heeft overgedragen, daarmee zal instemmen in die gevallen waarin aan Angry Nerds een vervolgopdracht als bedoeld in artikel 3 van de overeenkomst wordt gegeven. De aan de toewijzing verbonden dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

5.7. Een beroep van Angry Nerds op haar persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet staat niet aan toewijzing van de vordering zoals hiervoor bedoeld in de weg. De door Hotel Contact beoogde wijzigingen in de video’s behelzen met name het wijzigen van een logo en van een hotelnaam etc. Met wijzigingen van deze aard worden voorshands geen inbreuken gemaakt op persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet.

5.8. Gezien de contractuele relatie tussen partijen, die zoals hiervoor overwogen meebrengt dat Hotel Contact in de gelegenheid moet worden gesteld wijzigingen in de video’s aan te brengen, is van een inbreuk op de Databankwet, zoals Angry Nerds nog heeft aangevoerd, geen sprake.

5.9. Ook het verweer dat in een kort geding geen onomkeerbare beslissing kan worden genomen staat niet aan toewijzing zoals hiervoor bedoeld in de weg. Het afgeven van bestanden kan door een bodemrechter of in hoger beroep worden teruggedraaid.

5.10. De buitengerechtelijke kosten zullen worden afgewezen. Onvoldoende is gebleken dat werkzaamheden zijn verricht die toewijzing van dergelijke kosten rechtvaardigen.

5.11. Angry Nerds zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Hotel Contact heeft een proceskostenveroordeling gevorderd op basis van het gebruikelijke liquidatietarief. De vraag of in dit geding een proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv op zijn plaats is, zoals Angry Nerds heeft aangevoerd, hoeft derhalve niet te worden beantwoord.

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Het gevorderde bedrag van € 2.070,- is nog niet opeisbaar. Een aantal hotels heeft weliswaar kenbaar gemaakt belangstelling te hebben voor de desbetreffende video’s, maar nog niet is gebleken dat deze video’s daadwerkelijk zijn doorverkocht. Pas nadien is Hotel Contact de afgesproken vergoeding aan Angry Nerds verschuldigd. Het beroep van Angry Nerds op haar retentierecht, hoe zij dit ook bedoelt, gaat derhalve niet op.

6.2. Angry Nerds zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. Gezien de samenhang met het geding in conventie zullen deze kosten op nihil worden gesteld.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

In conventie:

7.1. veroordeelt gedaagden hoofdelijk om binnen zeven werkdagen na betekening van dit vonnis hun onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan de overdracht van het auteursrecht op de 276 accommodatievideo’s die door gedaagden op het YouTubekanaal van Worldmeetings zijn geplaatst, conform de als productie 16 bij de dagvaarding overgelegde concept-leveringsakte, op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag dat de overdracht na de genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, met een maximum van € 15.000,-, en bepaalt daarbij dat de levering van de auteursrechten niet in de weg mag staan aan het uitvoeren door gedaagden van vervolgopdrachten op grond van artikel 3 en 21 van de overeenkomst,

7.2. bepaalt dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als de rechtshandeling tot de verrichting waartoe gedaagden gehouden zijn (op basis van de als productie 16 overgelegde concept-leveringsakte), indien gedaagden niet binnen zeven werkdagen na betekening van dit vonnis aan de veroordeling onder 7.1 hebben voldaan,

7.3. veroordeelt gedaagden hoofdelijk om binnen zeven werkdagen na betekening van dit vonnis aan Hotel Contact af te geven de oorspronkelijke bestanden (of kopieën daarvan) van de 276 accommodatievideo’s, waaronder het onbewerkte opnamemateriaal van de accommodatievideo’s alsmede de werkbestanden van het bewerkingsprogramma dat door gedaagden is gebruikt om de accommodatievideo’s te monteren, althans alle bestanden en al het opnamemateriaal waarmee wijzigingen kunnen worden aangebracht in de accommodatievideo’s, op een wijze zoals onder 5.6 van dit vonnis is overwogen en op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag met een maximum van € 15.000,-,

7.4. veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van dit geding gevallen aan de zijde van Hotel Contact, en tot op heden begroot op € 76,71 aan dagvaardingskosten, € 589,- aan griffierecht en € 816,- aan salaris advocaat,

7.5. veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,- aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,- aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

7.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.7. wijst het meer of anders gevorderde af,

In reconventie:

7.8. weigert de gevraagde voorziening,

7.9. veroordeelt Angry Nerds in de kosten van dit geding, begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. Veraart op 8 mei 2013.?