Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2013:BY9296

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
08-01-2013
Datum publicatie
23-01-2013
Zaaknummer
EA12-1983
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

na ontslag op staande voet verzoekt werkgever voorwaardelijke ontbinding zonder vergoeding en de werknemer bij wege van tegenverzoek onvoorwaardelijke ontbinding met vergoeding van € 73.327,67 bruto. Bodemrechter in dagvaardingsprocedure heeft te oordelen over rechtsgeldigheid ontslag op staande voet. Arbeidsovereenkomst wordt voorwaardelijk ontbonden. Geen vergoeding voor werknemer. Voldoende aannemelijk dat werknemer prive uitgaven ten laste van werkgever bracht en werknemer prive uitgaven van haar en haar man die via managementovereenkomst bij werkgever werkte zakelijk declareerde.Onvoldoende aannemelijk dat deze handelwijze met werkgever is afgesproken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2013-0056
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling Privaatrecht

Zaaknummer: EA VERZ 12-1983

Beschikking van: 8 januari 2013

F.no.: 497

Beschikking van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap Klik Electrotechniek BV

gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam

verzoekster in conventie

verweerster in reconventie

nader te noemen: Klik BV

gemachtigde: mr. E.M. van Zelm

t e g e n

[verweerster in conventie, verzoekster in reconventie]

wonende te [--]

verweerster in conventie

verzoekster in reconventie

nader te noemen: [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie]

gemachtigde: mr. C.E. Dingemans

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Klik BV heeft op 5 november 2012 een voorwaardelijk verzoek ingediend dat strekt tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. Voorafgaande aan de mondelinge behandeling heeft [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] op 29 november 2012 een verweerschrift tevens houdende onvoorwaardelijk tegenverzoek ingediend. Beide partijen hebben aanvullende producties toegezonden.

Beide verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zijn behandeld ter terechtzitting van 4 december 2012. Klik BV is verschenen bij [naam] (statutair directeur), bijgestaan door haar gemachtigde. [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] is eveneens verschenen, vergezeld van haar echtgenoot en haar gemachtigde. Partijen hebben hun standpunten - beide gemachtigden mede aan de hand van pleitnotities - toegelicht en vragen van de kantonrechter beantwoord.

De zaak staat voor het geven van een beschikking.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

feitelijke uitgangspunten

1.Tot uitgangspunt dient het navolgende:

a.De aandeelhouder van Klik BV is [directeur van Klik Electrotechniek B.V.]. [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] heeft op 1 juni 2005 de aandelen in (onder meer) Klik BV verkregen van [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie]. Vervolgens is Klik BV met Holdingmaatschappij E. Hesp BV een managementovereenkomst aangegaan. In het kader van die managementovereenkomst beschikt [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] over een (zakelijke) creditkaart (Amex), waarvan Klik BV op voorhand de kosten draagt. De regeling is kort gezegd dat als via de creditkaart uitgaven worden gedaan die niet voor rekening van Klik BV komen, die uitgaven via de rekening-courantverhouding tussen [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] en Klik BV ten laste van [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] worden gebracht.

b.Een maand voorafgaande aan de aandelen overdracht is de thans 52-jarige [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie], echtgenote van [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie], bij schriftelijke arbeidsovereenkomst, gedateerd 28 april 2004, op 1 mei 2005 bij Klik BV voor 24 uur per week als administratief medewerkster in dienst getreden tegen een salaris van laatstelijk € 2.208,00 bruto per maand, exclusief vakantietoeslag en overige emolumenten. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO voor het Elektrotechnisch bedrijf van toepassing verklaard.

c.Klik BV beëindigt bij brief van 4 oktober 2012 met onmiddellijke ingang de managementovereenkomst met Holdingmaatschappij E. Hesp BV. Als redenen worden opgegeven:

-[echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] heeft geen gevolg gegeven aan het verzoek van Klik BV de afrekeningen van de creditkaart te onderbouwen;

-[echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] heeft zonder toestemming van Klik BV een aan de creditkaart van [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] gekoppelde tweede creditkaart genomen, die hij aan zijn vrouw [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] ter beschikking heeft gesteld;

-de via de creditkaarten gedane privé-uitgaven worden ten laste van Klik BV gebracht.

Klik BV stelt dat Holdingmaatschappij E. Hesp BV hiermee in strijd handelt met artikel 4 lid 2 van de managementovereenkomst.

Hesp/Holdingmaatschappij E. Hesp BV verzet zich tegen de beëindiging van de managementovereenkomst en de wijze waarop [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] met deze beschuldigingen wordt geconfronteerd. [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] voert onder meer aan dat hij in 2005 met [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] de mondelinge afspraak heeft gemaakt dat substantiële privé uitgaven als representatiekosten ten laste van Klik BV mogen worden gebracht.

Tussen Klik BV en Holdingmaatschappij E. Hesp BV/[echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] volgt enige correspondentie waarin beide partijen in hun standpunten volharden.

d.Op 16 oktober 2012 ontzegt [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] de toegang tot het werk. Dit wordt bevestigd bij brief van die dag.

e.Bij ongedateerde brief, volgens Klik BV verzonden op 18 oktober 2012, wordt aan [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] medegedeeld dat Klik BV heeft besloten het dienstverband met [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] te beëindigen. De brief luidt – voorzover van belang - :

De reden hiervoor is dat een volledige vertrouwensbreuk is opgetreden waarbij de weigering van uw echtgenoot om verantwoording af te leggen over de uitgaven die hij doet met zijn creditcard die ten laste van ons bedrijf zijn gebracht, een belangrijke rol speelt.

Gebleken is dat u van uw man een creditcard (Amex) in gebruik hebt gekregen. Voorts is gebleken dat uitgaven met uw creditcard ten laste van het bedrijf zijn gebracht.

………

Hoewel ontbinding door de kantonrechter in dit geval in de rede ligt, stellen wij u in de gelegenheid met ons een beëindigingsovereenkomst te sluiten waarin opgenomen wordt dat het dienstverband per 1 december 2012 eindigt.

[verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] gaat niet in op de uitnodiging een beëindigingsovereenkomst met Klik BV te sluiten.

f.Bij aangetekend verzonden brief van 1 november 2012 ontslaat Klik BV [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] op staande voet. De reden is de uitkomst van het nadere onderzoek naar de uitgaven en betalingen via de creditkaart(en) van [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie]. In de brief is onder meer opgenomen:

Hierbij is over de jaren 2009 tot en met 2012 geconstateerd dat u een groot aantal etensbonnen in de administratie heeft opgenomen die betaald waren door uw echtgenoot via zijn eigen creditcard (Maestro), zonder dat betreffende bonnen waren afgetekend en zonder dat daarop was aangetekend welke zakelijke (representatieve) activiteit het ging. Door deze bonnen eenvoudigweg onder de rubriek kosten op te nemen, werd een nadere controle vermeden.

Op een afzonderlijke bijlage bij deze brief zijn enige voorbeelden opgenomen van nota’s die in de administratie werden aangetroffen, waarvan ernstig betwijfeld moet worden of het hier gaat om zakelijke uitgaven.

……..

Cliënte kan niet om de conclusie heen dat u tezamen met uw echtgenoot kosten in de administratie hebt opgenomen die op generlei wijze gedekt zijn door een zakelijk karakter of door een overeenkomst met cliënte. Voorts was u degene die deze kosten kon uitbetalen.

De bijlage bij de brief bevat een overzicht van privé uitgaven in 2012 die via de creditkaart van [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] zijn betaald.

verzoek

2.Klik BV verzoekt om voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst op zo kort mogelijke termijn zonder toekenning van enige vergoeding. Klik BV legt onder meer het navolgende aan de voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten grondslag.

3.Bij de accountantscontrole over het jaar 2011 is geconstateerd, dat de maandafrekeningen van de creditkaart van [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] en de nodige bonnen en facturen ontbraken. Voorts bleek dat vanaf 2008 nagenoeg geen privé uitgaven ten laste van [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] in de rekening courant verhouding tussen [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] en Klik BV zijn gebracht. Hierop is [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] gevraagd de ontbrekende financiële gegevens te verstrekken en een nadere toelichting te geven. Aan dit verzoek heeft [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] geen gevolg gegeven. Vervolgens kreeg Klik BV de beschikking over enkele recente maandafrekeningen van Amex en daaruit bleek onder meer dat ook [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] over een creditkaart beschikt en met die creditkaart privé uitgaven doet die ten laste van Klik BV komen.

4.Klik BV voert onder meer aan dat met [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] niet is overeengekomen, dat zij privé uitgaven – via een creditkaart – ten laste van Klik BV kan brengen. Klik BV verwijt [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] dat zij

-via de creditkaart van haar echtgenoot [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] privé uitgaven ten laste van Klik BV brengt en laat;

-bij de vervulling van haar administratiewerkzaamheden er voor heeft zorggedragen dat de maandafrekeningen van de creditkaart van haar echtgenoot [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] en privé facturen niet onder de aandacht van administrateur [naam hoofd boekhouding] en directeur [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] werden gebracht.

Door aldus te handelen heeft Klik BV ieder vertrouwen in [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] verloren.

5.Klik BV betwist de door [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] (en [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie]) gestelde afspraak tussen [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] en Klik BV/[directeur van Klik Electrotechniek B.V.], dat privé uitgaven onder het mom van zakelijke kosten ten laste van Klik BV mogen worden gebracht. Dit is belastingontduiking en leidt bovendien tot een – niet gelimiteerde – verrijking van [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] (en [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie]) ten koste van Klik BV.

6.Volgens Klik BV zijn de aan [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] gemaakte verwijten zo ernstig dat een vergoeding niet op zijn plaats is. Voorzover enige vergoeding wordt toegekend, dient bij de vaststelling van het aantal gewogen jaren geen rekening te worden gehouden met de door [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] gestelde detacheringsovereenkomst. Klik BV betwist bij gebrek aan wetenschap die detacheringsovereenkomst. In het kader van de vergoeding heeft Klik BV opgemerkt dat zij zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt de door haar geleden (financiële) schade op [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] te verhalen.

7.Ter ondersteuning legt Klik BV onder meer over de ongedateerde verklaring van [naam hoofd boekhouding] en de verklaring van 26 november 2012 van mr. A. van der Horst van Cordata Fiscaal Juristen BV.

verweer

8.[verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] betwist dat er gewichtige redenen zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Voorzover de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, maakt zij aanspraak op een door de kantonrechter te bepalen vergoeding.

9.Op 14 juli 1997 is [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] in dienst getreden bij Holdingmaatschappij Hesp BV die haar als administratief/commercieel medewerkster aan Klik BV heeft gedetacheerd. Haar werkzaamheden zijn altijd naar tevredenheid geweest. Nadat [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] de aandelen in Klik BV had overgenomen, voerde [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] haar werkzaamheden uit op instructie van [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie], [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] en [naam hoofd boekhouding] (hoofd boekhouding).

10.Al vanaf het begin van haar dienstverband in 1997 beschikt [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] over een aan [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] gekoppelde creditkaart. Nadat [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] de aandelen in Klik BV had overgenomen, heeft [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] die creditkaart behouden. [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] was daarmee in ieder geval in 2010 bekend.

[verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] voert aan dat haar echtgenoot [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] in 2005 met [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] de afspraak heeft gemaakt, dat [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] (en [directeur van Klik Electrotechniek B.V.]) privé uitgaven, zoals een vakantie per jaar en tenminste twee etentjes per week, als representatieve uitgaven ten laste van het resultaat mag brengen. [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] en [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] zijn daarbij geen maximum bedrag overeengekomen. Deze mondelinge afspraak is vanwege strijdigheid met de fiscale regels niet op papier vastgelegd.

De feitelijke gang van zaken was veelal als volgt. Met de creditkaart werden door [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] niet alleen zakelijke uitgaven betaald, maar ook privé uitgaven. Amex stuurde maandelijks de afrekeningen van de creditkaarten. Die afrekeningen werden niet door de boekhouding geopend, maar ongeopend op de bureaus van [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] en [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] gelegd. [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] en [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] namen de afrekeningen mee, zodat die afrekeningen niet in de financiële administratie van Klik BV werden opgenomen. De gefactureerde bedragen werden automatisch door Amex van de bankrekening van Klik BV afgeschreven en door Klik BV als zakelijke kosten geboekt. Als er privéuitgaven met de creditkaart waren gedaan die niet onder de tussen [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] en [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] gemaakte afspraak vielen, dan werd die uitgave in de rekening-courant verhouding ten laste van [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] of [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] geboekt.

Aan deze afspraak hebben [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] en [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] uitvoering gegeven en is door [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] overeenkomstig de instructie en op correcte wijze in de financiële administratie verwerkt. Haar valt geen enkel verwijt te maken.

11.[verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] voert aan dat verschillende door Klik BV gestelde privé uitgaven zakelijke uitgaven betreffen. Zo heeft onder meer een bol.com transactie betrekking op een handsfree set voor een storingsmonteur en zijn uitgaven gedaan ten behoeve van een door Klik BV georganiseerd golftoernooi. Verder vallen de parkeerkosten en dinerkosten onder de afspraak die [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] en [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] hebben gemaakt.

12.[verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] vermoedt dat een andere dan de opgegeven reden aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ten grondslag ligt. De financiële administratie bij Klik BV is ruim bezet. [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] wilde zijn dochter in het bedrijf laten werken, zodat iemand op de financiële administratie het veld moest ruimen. Na haar vakantie trof [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] de dochter van [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] op haar bureaustoel aan.

Ook kan het zijn dat [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] vanwege zijn discussie met [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] over de declaratie van kosten en de beëindiging van de managementovereenkomst wil dat [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] het bedrijf verlaat.

13.Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient de fictieve opzegtermijn van 4 maanden in acht te worden genomen. Verder maakt [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] aanspraak op een vergoeding van € 73.327,67 bruto. Deze vergoeding is berekend op basis van de kantonrechtersformule, waarbij van 20,5 gewogen dienstjaren wordt uitgegaan en de factor C op 1,5 is gesteld. De vergoeding dient volgens [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] onvoorwaardelijk te worden toegekend, omdat volgens haar voorshands voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven en dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen is blijven voortbestaan.

14.Tot slot verzoekt [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] Klik BV te veroordelen in de proceskosten.

tegenverzoek

15.[verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verandering in de omstandigheden van zodanige aard dat de arbeidsovereenkomst met in achtneming van de fictieve opzegtermijn van 4 maanden dient te eindigen onder toekenning van een vergoeding van € 73.327,67 bruto.

verweer in het tegenverzoek

16.Klik BV voert aan dat de arbeidsovereenkomst dient te eindigen op zo kort mogelijke termijn. De beëindiging is geheel aan [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] te wijten, zodat er geen plaats is voor een vergoeding.

beoordeling

de ontbinding

17.Een arbeidsovereenkomst kan op grond van artikel 7:685 BW wegens gewichtige redenen worden ontbonden. Een gewichtige reden kan zijn een dringende reden of `veranderingen in de omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen´.

18.Gelet op onder sub 2 in het verzoekschrift gestelde verzoekt Klik BV een – voorwaardelijke – ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens veranderingen in de omstandigheden. Op dezelfde grond is het tegenverzoek van [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] gebaseerd.

19.Gelet op hetgeen beide partijen hebben aangevoerd en aan stukken hebben overgelegd, is naar het oordeel van de kantonrechter het noodzakelijk vertrouwen in elkaar, welke voor een vruchtbare samenwerking onontbeerlijk is, blijvend verloren gegaan, zodat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

20.Op grond van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad heeft de bodemrechter in de dagvaardingsprocedure te beoordelen of het door Klik BV aan [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] gegeven ontslag op staande voet geldig is of niet. De rechter in de ontbindingsprocedure heeft op die beslissing niet vooruit te lopen. Dit betekent onder meer dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, voorzover in rechte komt vast te staan dat er heden nog een arbeidsovereenkomst tussen partijen van kracht is.

21.Mede gelet op de aard van de procedure en de toegewezen ontbindingsgrond wordt de datum van ontbinding gesteld op 15 januari 2013.

de vergoeding

22.Ingevolge artikel 7:685 lid 8 BW kan de rechter bij inwilliging van het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verandering in de omstandigheden ten laste van die werkgever aan de werknemer een vergoeding toekennen, indien dat de kantonrechter met het oog op alle omstandigheden van het geval billijk voorkomt.

23.In de onderhavige procedure dient de kantonrechter ook voor de beantwoording van de vraag of en welke vergoeding dient te worden toegekend in beginsel op basis van hetgeen partijen aanvoeren en aan bewijsstukken aandragen te beslissen.

24.Voor het bepalen van het aantal gewogen jaren gaat de kantonrechter uit van 1 mei 2005 als aanvangsdatum van het dienstverband. De door [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] betrokken en door Klik BV betwiste stelling, dat zij vanaf 1997 bij Klik BV krachtens detachering dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden heeft uitgevoerd, heeft [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] niet aannemelijk gemaakt.

25.Hoewel [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] geen nadere toelichting heeft gegeven op haar opleidingsniveau en werkervaring voordat zij in 1997 bij de holdingmaatschappij van haar man in dienst trad, acht de kantonrechter mede gelet op haar leeftijd en de huidige arbeidsmarkt voldoende aannemelijk dat de kansen van [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] op een andere baan laag moeten worden ingeschat.

26.[verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] heeft terecht opgemerkt dat de verwijten die Klik BV aan haar man [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] maakt niet meewegen in de vraag of en welk bedrag aan vergoeding [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] toekomt. Bij het beantwoorden van die vraag dient eerst en vooral acht te worden geslagen op de feitelijke gedragingen van [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] en Klik BV.

27.Tussen partijen is niet in geschil dat

-[verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] een aan [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] gekoppelde creditkaart had waardoor uitgaven van [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] met die creditkaart ten laste van Klik BV kwamen;

-[verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] met die creditkaart privé uitgaven deed;

-[verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] in de financiële administratie privé uitgaven van haar of haar man verwerkte als zakelijke kosten terwijl zij wist dat het privé uitgaven waren.

[verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] voert aan dat haar hiervan geen verwijt kan worden gemaakt, omdat haar echtgenoot [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] in 2005 met [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] de afspraak heeft gemaakt dat bepaalde privé uitgaven, zoals een vakantie en in ieder geval 2 etentjes per week, zonder enige beperking als zakelijke kosten ten laste van Klik BV mochten worden geboekt.

Klik BV heeft gemotiveerd betwist dat deze afspraak is gemaakt.

28.De kantonrechter stelt voorop dat de door [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] gestelde afspraak tussen [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] en [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] strijdig is met de fiscale regels. Voorts ligt het niet voor de hand dat de nieuwe eigenaar [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] aan de vorige eigenaar [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] ongelimiteerde volmacht geeft zonder daarbij enige controle toe te passen privé uitgaven ten laste van het resultaat te laten brengen waardoor het resultaat van Klik BV negatief wordt beïnvloed. Temeer daar het blijkens de overgelegde stukken om substantiële privé uitgaven – mogelijk circa € 170.000,00 over de jaren 2009-2012 voor [echtgenoot van verweerster in conventie en verzoekster in reconventie] en [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] gezamenlijk - gaat. Tegen deze achtergrond kan niet spoedig worden aangenomen dat de door [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] gestelde afspraak bestaat. [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] tracht het bestaan van de door haar gestelde afspraak aannemelijk te maken door een enkele reactie van [directeur van Klik Electrotechniek B.V.] in een bespreking en een brief en door te wijzen op de samengestelde jaarstukken van Klik Electrotechniek BV en Klik Klimaattechniek BV. De kantonrechter is van oordeel dat gelet op het verweer van Klik BV dit onvoldoende is om de op voorhand ongebruikelijke afspraak aannemelijk te achten.

29.Het voorgaande leidt ertoe dat de kantonrechter het ervoor houdt dat [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] willens en wetens privé uitgaven deed die ten laste van Klik BV kwamen en privé uitgaven van haar en haar man in de financiële administratie als zakelijke kosten verwerkte zonder dat zij daartoe door Klik BV gerechtigd was. Deze gedraging is mede in het licht van de overige omstandigheden zodanig ernstig dat naar het oordeel van de kantonrechter de billijkheid geen vergoeding ten gunste van [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] meebrengt.

30.Nu aan [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] geen vergoeding wordt toegekend, behoeft Klik BV in het licht van artikel 7:685 lid 9 BW niet in de gelegenheid te worden gesteld het verzoekschrift in te trekken. De beslissing in conventie staat daarmee vast, zodat [verweerster in conventie/verzoekster in reconventie] geen belang heeft bij een beslissing in reconventie. De kantonrechter zal haar tegenverzoek op die grond afwijzen.

BESLISSING

De kantonrechter:

voor het geval in rechte komt vast te staan dat heden nog een arbeidsovereenkomst tussen partijen bestaat:

in conventie

I.ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 15 januari 2013;

II.bepaalt dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen;

III.wijst het meer of anders verzochte af;

in reconventie

IV.wijst het tegenverzoek af;

V.bepaalt dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen.

Aldus gegeven door mr. D.H. de Witte, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 januari 2013 in tegenwoordigheid van de griffier.