Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2013:9950

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
05-11-2013
Datum publicatie
16-06-2015
Zaaknummer
EA VERZ 13-644
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vernietiging besluiten VVE.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/1103
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, team kanton

zaaknummer: 2058886 \ EA VERZ 13-644

beschikking van: 5 november 2013

func.: 491

beschikking van de kantonrechter

I n z a k e

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker,

nader te noemen [verzoeker] ,

verschenen in persoon,

t e g e n

[VvE] ,

zetelende te Amsterdam,

verweerder,

nader te noemen de VvE of [VvE] ,

verschenen bij [naam 1] , voorzitter en
[naam 2] , penningmeester.

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Op 22 mei 2013 heeft [verzoeker] een verzoek op de voet van artikel 2:15 BW en artikel 5:130 BW ingediend. Hij verzoekt de besluiten van de VvE - kort gezegd - inzake de goedkeuring van de jaarrekeningen 2011 en 2012, genomen op 24 april 2013, nietig te verklaren dan wel te vernietigen.

De VvE heeft een verweerschrift ingediend, ontvangen op 24 juli 2013, waarbij zij concludeert tot afwijzing van het verzoek.

Op 14 augustus 2013 heeft [verzoeker] een herzien verzoek ingediend.

Op 4 september 2013 heeft [verzoeker] een reactie op het verweerschrift ingediend.

Alle appartementseigenaren zijn opgeroepen.

Het verzoek is behandeld op 8 oktober 2013. [verzoeker] is verschenen. Namens de VvE zijn verschenen [naam 1] , voorzitter van de VvE, en [naam 2] , penningmeester van de VvE, en de [naam 3] , lid van de VvE. [verzoeker] heeft een pleitnota overgelegd en partijen hebben een toelichting gegeven.

Ten slotte is uitspraak bepaald op heden.

BEOORDELING VAN HET VERZOEK

Uitgegaan wordt van de volgende feiten:

 1. [verzoeker] is eigenaar van het appartementsrecht rechtgevende op het gebruik van de woning met toebehoren op het adres [adres] . Uit dien hoofde is hij van rechtswege lid van de VvE.

 2. De akte van splitsing van de VvE vermeldt voorzover hier van belang:
  Artikel 32
  (..)
  5. De administrateur is verplicht aan iedere eigenaar alle inlichtingen te verstrekken betreffende de administratie van het gebouw en het beheer van de fondsen, welke die eigenaar mocht verlangen, en hem op zijn verzoek inzage te vertrekken van alle op die administratie en dat beheer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden. (..)”

 3. De notulen van de vergadering van eigenaars, gehouden op woensdag 24 april 2013, vermeldt voorzover hier van belang:
  “(..) 5 Financiën vervolg(..)
  Besluit: Jaarrekeningen 2009, 2010 en 2011 zijn goedgekeurd. De resultaten worden toegevoegd aan de voorziening onderhoud. Het bestuur ontvangt decharge van de vergadering. (..)
  Besluit: Jaarrekening 2012 is goedgekeurd. Resultaat wordt toegevoegd aan de voorziening onderhoud, het bestuur ontvangt decharge. (..)”

Het verzoek en verweer

4. [verzoeker] verzoekt de besluiten van de ledenvergadering, hiervoor genoemd onder 3 en alleen voor zover betrekking hebben op de jaarstukken 2011 en 2012, te vernietigen dan wel nietig te verklaren.

5. [verzoeker] vordert voorts:
- verstrekking van de jaarrekeningen 2011 en 2012, ondertekend door de bestuurders;
- inzage in de administratie, èn bij de beheerder èn via internet in het online administratie, onbeperkt en onvolledig ( = alle subadministraties en alle functies van het administratiesysteem);
- plaatsing van de voorzieningen groot onderhoud voor de boekjaren 2009 t/m 2012 ( totaal bedrag ruim € 40.000,-), onder aftrek van de uitgaven van groot onderhoud op de afzonderlijke rekening van de VvE;
- controle van de jaarrekeningen 2011 en 2012 door of onder toezicht van een accountant;
- opstelling van een nieuw MeerJarenOnderhoudsplan (MJOP), door een onafhankelijke bouwkundige deskundige; een MJOP welke de basis dient te zijn voor het vaststellen van de dotaties in de komende jaren;

6. Tenslotte vordert [verzoeker] de VvE te veroordelen in de proceskosten.

7. [verzoeker] voert hiertoe aan dat:
- zijn belangen worden geschaad omdat de voorzieningen groot onderhoud
niet zijn gereserveerd volgens artikel 20 lid 4 van de Akte van Splitsing;
- de controle van de jaarrekeningen niet conform artikel 2:48 BW is geschied bij gebreke van een kascommissie van ten minste 2 leden van de VvE;
- het bestuur niet voldoet aan artikel 32 lid 5 van de Akte van Splitsing, omdat zij geen inzage geeft in de administratie van de VvE.

Volgens [verzoeker] biedt de aanwezigheid van een professioneel team nog geen garantie voor het waarborgen van de juistheid van de jaarrekeningen. Ter onderbouwing dienaangaande brengt hij de bevindingen van Kalhorn VvE Beheer in het geding.

8. De VvE voert verweer en stelt dat het financieel beheer van de VvE thans na een moeilijke periode in de voorafgaande jaren, transparant is. Sinds 1 januari 2011 heeft de VvE een beheersovereenkomst met de VvE beheer Amsterdam voor het financieel, administratief en technisch beheer. Bij gebreke aan animo voor een kascommissie heeft het bestuur destijds voorgesteld [naam 4] als extern kascommissielid te laten fungeren. Zij wijst erop dat de desbetreffende besluiten op 24 april 2013 met algemene stemmen is aangenomen. De heer [verzoeker] had de vergadering verlaten. Door het instellen van een professioneel team wordt gezorgd dat de processen rondom alle aspecten van het beheer van het appartementencomplex transparant en wettelijk gewaarborgd wordt en blijft. Zij heeft geen op- en aanmerkingen op het rapport van Kalhorn VvE Beheer.

De beoordeling

9. Gezien het bepaalde in artikel 5:130 lid 2 BW is het verzoek tijdig gedaan.

10. Voorzover de VvE heeft beoogd te stellen dat [verzoeker] geen redelijk belang heeft bij zijn verzoek, wordt dat verweer verworpen, nu de VvE niet althans onvoldoende de conclusie van Kalhorn VvE Beheer dat er gerede twijfel bestaat over de toereikendheid van de reserves heeft weersproken. Daar komt bij dat [verzoeker] er belang bij heeft volledige inzage te krijgen in de onderliggende stukken en daar conform het bepaalde in artikel 32 van de Akte van Splitsing ook recht op heeft. Weliswaar heeft de VvE betoogd dat aantoonbaar is dat [verzoeker] wel daartoe in de gelegenheid is gesteld, doch zij heeft dat ter zitting niet aannemelijk gemaakt.

11. Artikel 2:15 lid 1 aanhef en sub a BW bepaalt dat besluiten van organen van een vereniging die in strijd met wettelijke en statutaire bepalingen tot stand zijn gekomen vernietigbaar zijn. Artikel 2:48 lid 2 BW bepaalt dat de vergadering van eigenaars jaarlijks uit haar midden een (kas)commissie van tenminste twee leden moet benoemen. Zij hebben tot taak het jaarverslag en de afgelegde verantwoording te onderzoeken en hun bevindingen aan de vergadering mee te delen. [naam 4] is geen lid van de VvE. Geconcludeerd dient dan ook te worden dat het besluit van 24 april 2013 van de vergadering van de VvE in strijd met de wettelijke bepaling van artikel 2:48 BW tot stand is gekomen. Bij gebrek aan animo bij de leden van de VvE zitting te nemen in de (kas)commissie had het op de weg van de VvE gelegen een accountant te benoemen teneinde de getrouwheid van de stukken over 2011 en 2012 te (laten) onderzoeken. Dat klemt temeer nu gebleken is dat [naam 4] en [verzoeker] samen tot lid van de Kascommissie 2011 waren benoemd, maar bij gebreke aan overeenstemming over het gevoerde financiële beleid niet tot een eensluidend verslag konden komen.

12. Reeds om die reden moeten de besluiten van de algemene vergadering d.d. 24 april 2013 met betrekking tot de goedkeuring van de jaarstukken over 2011 en 2012, alsmede de decharge van het bestuur met betrekking tot het financiële beheer haar beleid over de jaren 2011 en 2012 vernietigd worden.

13. De vorderingen, hiervoor genoemd onder 5, vallen niet onder het bereik van artikel 5:130 BW noch onder het bereik van artikel 5:121 BW. Ook anderszins zijn de vorderingen niet op de wet gegrond. De kantonrechter kan die vorderingen dan ook niet in behandeling nemen.

14. De besluiten tot van de ledenvergadering van de VvE d.d. 24 april 2013, betreffende de goedkeuring van de jaarrekeningen 2011 en 2012, alsmede de decharge van het bestuur over die jaren inzake het gevoerde financiële beheer, zullen worden vernietigd.

14. De VvE zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

BESLISSING

De kantonrechter:

vernietigt het besluit van [VvE] d.d. 24 april 2013 betreffende de goedkeuring van de jaarrekeningen 2011 en 2012 van de VvE en de decharge van het bestuur inzake het gevoerde financiële beleid over de jaren 2011 en 2012;

veroordeelt [VvE] tot betaling van de proceskosten aan [verzoeker] , begroot op € 75,- aan vastrecht.

Aldus gewezen op 5 november 2013 door mr. A.J.M. Breedveld-van Beeck Calkoen, kantonrechter, in aanwezigheid van de griffier.