Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2013:8499

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
02-10-2013
Datum publicatie
16-12-2013
Zaaknummer
C/13/509306 HA ZA 12-127
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geslaagd beroep op dwaling op grond van verzwijging; buitengerechtelijke vernietiging van een overeenkomst tot het (blijven) leveren van diensten; geen aanleiding voor aanpassing van het proces-verbaal van de comparitie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/509306 / HA ZA 12-127

Vonnis van 2 oktober 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EUROCLAIM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. W.J. Tielemans te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JURILEX LETSELSCHADE B.V.,

2. de stichting

STICHTING DERDENGELDEN JURILEX LETSELSCHADE B.V.,

beide gevestigd te De Meern,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. J. van Weerden te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Euroclaim, Jurilex en de Stichting genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het incidenteel vonnis van 11 april 2012, met de daarin genoemde conclusies;

 • -

  het tussenvonnis van 25 april 2012, waarin een comparitie van partijen is bepaald;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 27 juni 2012 en de daarin genoemde stukken, waaronder de conclusie van antwoord in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Euroclaim ([naam 1]) voert sinds 1996 onder de handelsnamen Euroclaim en Arboclaim een onderneming in de behartiging en coördinatie van de belangen van slachtoffers van verkeers- en arbeidsongevallen en beroepsziekten. Euroclaim sluit overeenkomsten met slachtoffers, waarbij zij in ruil voor een percentage van de aan de slachtoffers uit te keren schadevergoeding de kosten van rechtsbijstand voor haar rekening neemt. Euroclaim verwijst de letselschadedossiers vervolgens ter behandeling door naar derden.

2.2.

Euroclaim Holding B.V. ([naam 1]) -100% aandeelhouder van Euroclaim-, Salomo B.V. ([naam 2]), Muntenburg Holding B.V. ([naam 3]) en [naam 4] -zoon van [naam 1]-, hebben begin 2007 Jurilex en Jurilex Groep B.V. opgericht. Oprichters werden (enig) aandeelhouders in Jurilex Groep. In de aandeelhoudersovereenkomst is onder artikel 2.1 en 9.1 opgenomen: “De aandeelhouders gaan hiermee een samenwerking aan met het doel een onderneming te exploiteren welke diensten verleent op het gebied van letselschadeclaims;” respectievelijk “Deze overeenkomst treedt in werking op 1 november 2006 (…)”.

Jurilex Groep werd enig aandeelhouder in Jurilex, die bestuurder is van de Stichting. De Stichting houdt zich bezig met het ontvangen en bewaren van (derden)gelden, alsmede het uitbetalen hiervan aan rechthebbenden (voornamelijk schadeloosstellingen aan slachtoffers).

2.3.

Vanaf november 2006 is Euroclaim, onder handelsnamen Euroclaim en Arboclaim, letselschadedossiers gaan doorverwijzen naar Jurilex die, als franchisegever, de dossiers ter verdere afhandeling aan haar franchisenemers overdroeg. Voor de doorverwezen zaken ontving Euroclaim van Jurilex 50% van de bij een slachtoffer bedongen vergoeding (de zogenaamde “no cure no payzaken”) of een eenmalige vergoeding van € 500,- (de zogenaamde “erkende zaken”).

2.4.

Op 2 november 2010 heeft [naam 4] aan [naam 2] en [naam 3] een e-mail gestuurd –ondertekend met: “Met vriendelijke groet, [naam 1]”- waarin, voor zover van belang, het volgende staat geschreven:

“Hiermee refereer ik aan onze bespreking van 27 oktober jl. waaraan ik absoluut geen goed gevoel heb overgehouden. Het gaat hierbij met name om het volgende.

1 Bijdrage Jurilex aan EuroClaim omzet- en winstontwikkeling

Wij hebben vooral het laatste jaar grote zorgen over de bijdrage van Jurilex aan de omzet van EuroClaim.

Vanaf eind 2006 tot en met heden heeft EuroClaim per jaar honderden dossiers aan Jurilex doorverwezen. (…)

Wat we de laatste paar jaar en met name in 2010 constateren is dat de aanvankelijk sterk toenemende bijdrage van Jurilex aan de EuroClaim omzet de sterke daling van de omzet van de andere belangenbehartigers bij lange na niet compenseert, hetgeen voor EuroClaim tot slechte resultaten leidt. (…)

Belangrijkste oorzaken van deze negatieve ontwikkeling zijn:

- De per 1 januari 2007 gemaakte honoreringsafspraak inzake de verdeling van de ncnp [no cure no pay, rechtbank] opbrengsten te weten 50/50 terwijl deze bij de anderen 60/40 is.

- De eenmalige vergoeding van € 500,- bij een niet ncnp zaak, terwijl deze vergoeding bij de andere belangenbehartigers € 600,- bedraagt.

(…)

Voorgaande maakt het dringend noodzakelijk om de uit eind 2006 stammende financiële afspraken met Jurilex aan te passen.”

2.5.

Een e-mail van 4 februari 2011 van [naam 4] aan [naam 2] luidt:

“met referte aan onze vergadering op 27 januari 2011 ontvang je bijgaand onze voorstellen ten aanzien van de beëindiging van het aandeelhouderschap van EuroClaim en ondergetekende alsmede de toekomstige samenwerking tussen Jurilex en EuroClaim.”

2.6.

Op 26 april 2011 heeft [naam 2] aan [naam 1] en [naam 4] een e-mail gestuurd met, voor zover van belang, het volgende voorstel:

“- We spreken een vast verkoopbedrag van de aandelen af (…)

- Daarnaast wordt er een separate overeenkomst tot stand gebracht tussen Jurilex en Euroclaim, dat per 1 januari 2012, 30% van de omzet (…) uit de Euroclaim zaken (…) wordt gefactureerd aan Jurilex. Dit geldt dan voor alle zaken die op dat moment nog lopen (dus vanaf 2006) alsmede voor alle nieuwe zaken die door Euroclaim in behandeling worden gegeven.”

2.7.

In een e-mail van 29 april 2011 heeft [naam 4] aan [naam 2], voor zover van belang, het volgende geschreven:

“(…) zijn wij bereid jullie voorstel te accepteren mits we het eens worden over de uitwerking.

● Een netto koopprijs van € 575.000,- (…).

● Vanaf 1 januari 2012 een maandelijkse betaling van 32,5% over de opbrengsten uit de uren.

● Vanaf 1 januari 2012 een maandelijkse betaling van 32,5% over de opbrengsten uit 50% van de KG opbrengsten. Immers de andere 50% (…) komen ons rechtstreeks toe.”

2.8.

In reactie hierop heeft [naam 2] bij e-mail van 3 mei 2011 aan [naam 1] en [naam 4], voor zover van belang, het volgende geschreven:

“- Koop en verkoop van 50% van de aandelen voor € 575.000,-, (…)

(…)

- Voorts zal vanaf 1-1-2012 (…) een factuur (…) door ons worden betaald, ter grootte van 32,5% over de vanaf 1-1-2012 ontvangen honoraria van de gemaakte uren van de franchise ondernemingen, in EC/AC dossiers, die op dat moment nog lopen sinds 2006. Daarnaast wordt (…) vanaf 1-1-2012 een factuur (…) door ons betaald, ter grootte van 32,5% over de ontvangen opbrengsten uit 50% van de KG’s in genoemde dossiers. De volledige andere 50% (…) komt jullie uiteraard rechtstreeks toe.”

2.9.

Op 12 mei 2011 heeft [naam 2] aan [naam 4] en [naam 1] een e-mail gestuurd, waarin hij, onder meer het volgende heeft geschreven:

“In bijlage een “herschreven” versie van de overeenkomst tot het leveren van diensten, die ons inziens beantwoordt aan hetgeen we beiden voor ogen hebben, maar wel aangepast is om het “werkbaar” te houden.”

De “herschreven versie” luidt, voor zover van belang:

“2.1

Vergoeding uit gewerkte uren:

Jurilex verplicht zich in de door Euroclaim aangedragen letselschadedossiers met ingang van 1 januari 2012 (…) (32,5) % van alle door franchisenemers bruto gerealiseerde honoraria en/of andere beloningen uit door franchisenemers gewerkte uren (…) aan Euroclaim betaalbaar te stellen. (…)

2.2

Vergoeding uit hoofde van ‘No cure no pay’ gelden:

Jurilex verplicht zich in de door Euroclaim aangedragen letselschadedossiers, (…) (50) % van de in deze dossiers ontvangen ‘No cure no pay’-gelden aan Euroclaim te betalen. (…)

2.3

Jurilex verplicht zich van het aan de franchisenemer vanaf 1 januari 2012 toekomende deel van de ‘No cure no pay’ gelden (…) (32,5) % af te dragen aan Euroclaim.”

2.10.

Op 19 mei 2011 hebben Euroclaim en Jurilex een overeenkomst tot het leveren van diensten (verder: de Overeenkomst) -“met effect van 1 januari 2011”- gesloten. In deze door [naam 3] en [naam 2] namens Jurilex en door [naam 1] en [naam 4] namens Euroclaim ondertekende Overeenkomst is, voor zover van belang, opgenomen:

IN OVERWEGING NEMENDE

(…)

DAT Jurilex interesse heeft zulke diensten aan EuroClaim te leveren;

DAT EuroClaim interesse heeft zulke diensten af te nemen van Jurilex;

KOMEN DE PARTIJEN ALS VOLGT OVEREEN;

I BEHANDELING

- Jurilex beoordeelt of in het kader van deze overeenkomst de door EuroClaim toegezonden

letselschadedossiers in behandeling kunnen worden genomen.

(…)

II VERGOEDINGEN VOOR GELEVERDE DOSSIERS

2.1

Vergoeding uit gewerkte uren:

Jurilex verplicht zich in de door Euroclaim aangedragen letselschadedossiers met ingang van 1 januari 2012 (…) (32,5) % van alle door franchisenemers bruto gerealiseerde honoraria en / of andere beloningen uit door franchisenemers gewerkte uren (…) aan Euroclaim betaalbaar te stellen. Het gaat hierbij om de bruto gerealiseerde honoraria en / of andere beloningen welke ontvangen worden na 1 januari 2012 in alle zaken welke via Euroclaim zijn verkregen of verkregen worden.

2.2

Vergoeding uit hoofde van ‘No cure no pay’ gelden:

Jurilex verplicht zich in de door Euroclaim aangedragen letselschadedossiers, (…) (50) % van de in deze dossiers ontvangen ‘No cure no pay’- gelden aan Euroclaim te betalen met ingang van 1 januari 2011. Het overige deel van (…) (50) % van de ‘No cure no pay’-gelden komt de franchisenemer toe.

2.3

Jurilex verplicht zich van het aan de franchisenemer vanaf 1 januari 2012 toekomende deel van de ‘No cure no pay’ gelden in de door Euroclaim aangedragen letselschadedossiers (…) (32,5) % af te dragen aan Euroclaim.

III BETALINGSVOORWAARDEN

De genoemde vergoedingen bedoeld in artikel II lid 2.1 en 2.3 worden aan EuroClaim betaald, waarbij overzichten en calculaties maandelijks rond de 15e van de daaropvolgende maand door Jurilex gedocumenteerd aan EuroClaim zullen worden aangeleverd, waarmee gedoeld wordt op een door de accountant van Jurilex opgestelde en door de accountant en door het bestuur van Jurilex voor juist getekende rapportage, en waarbij Euroclaim te allen tijde het recht heeft om boekenonderzoek te plegen bij Jurilex teneinde zich van een juiste nakoming van deze verplichting te vergewissen. Jurilex verplicht zich de genoemde vergoedingen steeds (…) uiterlijk voor het einde van de maand te voldoen, mits EuroClaim goedkeuring heeft verleend en door haar een factuur aan Jurilex is verstrekt.

De overzichten maken een uitdrukkelijk onderscheid tussen dossiers geleverd in de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 en dossiers geleverd in de periode vanaf 1 januari 2011. Met betrekking tot deze periode worden voor iedere periode subtotalen weergegeven.

IV INZET & VERTROUWELIJKHEID

Maximale Inzet

Partijen zullen hun uiterste best doen, met een maximale inzet, om deze overeenkomst op een zo goed mogelijke wijze en onder de best mogelijke omstandigheden te doen verlopen ten einde een vlotte en kwalitatief hoogwaardige operatie te bewerkstelligen; (…)

(…)

V BEEINDIGING

Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd tenzij door partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen.”

2.11.

Euroclaim Holding en [naam 4] hebben hun aandelen in Jurilex voor een bedrag van € 575.000,- verkocht aan Salomo en Muntenburg Holding. De akte levering aandelen is verleden op 31 mei 2011 ten overstaan van notaris Stricker te Rotterdam.

2.12.

In een e-mail van 6 juli 2011 heeft Euroclaim aan [naam 2] het volgende bericht:

“Hiermee willen wij je op de hoogte brengen van enkele wijzigingen bij Euroclaim die voor jou van belang kunnen zijn.

Per 1 juli 2011 hebben wij de handelsnaam ArboClaim overgedragen aan een externe partij, namelijk Compensa Letselschade.(…)

De overdracht betreft de handelsnaam, alsmede daarmee samenhangende zaken zoals de domeinnaam. ArboClaim dossiers die bij Jurilex in behandeling zijn, blijven bij Jurilex in behandeling. De afwikkeling van die zaken verloopt op de gebruikelijke wijze en ongewijzigd via EuroClaim.

Compensa Letselschade zal nieuwe dossiers zelfstandig behandelen. In voorkomende gevallen kiezen zij er wellicht voor de behandeling uit te besteden.

Verder heeft EuroClaim besloten de marketingactiviteiten in haar huidige vorm geleidelijk af te bouwen. Marktontwikkelingen en daarmee samenhangende publiciteit liggen hieraan ten grondslag.

EuroClaim is daarnaast bezig met de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe marktconcepten, waarover wij je later zullen informeren.”

2.13.

[naam 4] is per [datum], middellijk aandeelhouder in Compensa letselschade. De overige aandelen worden (middellijk) gehouden door [naam 5] en [naam 6], tevens (middellijk) aandeelhouders in Euroclaim Holding B.V.

2.14.

Tot 1 juli 2011 was ongeveer de helft van de door Euroclaim aan Jurilex doorverwezen zaken geworven onder de handelsnaam Arboclaim.

2.15.

Op 17 oktober 2011 heeft de advocaat van Jurilex (en de Stichting) aan Euroclaim, Euroclaim Holding en [naam 1] medegedeeld de Overeenkomst te vernietigen, (partieel) te ontbinden voor zover die niet vernietigbaar zou zijn, dan wel op te zeggen voor zover die niet reeds ontbonden zou zijn en Euroclaim aansprakelijk gesteld voor de aan Jurilex berokkende schade. Nadien zijn er geen zaken meer doorverwezen.

3 Het geschil

in conventie en in reconventie

3.1.

Euroclaim vordert in conventie bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, samengevat:

I. Jurilex te veroordelen tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder die uit artikel II, in die zin dat Jurilex aan Euroclaim maandelijks zal betalen, zonder verrekening, de in artikel 2.1, 2.2 en 2.3 overeengekomen vergoedingen, althans in goede justitie te bepalen bedragen, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf datum opeisbaarheid;

II. te verklaren voor recht dat de vernietiging c.q. ontbinding c.q. opzegging van de Overeenkomst geen rechtsgevolg heeft en dat de Overeenkomst nog steeds geldt;

III. primair de Stichting en Jurilex, subsidiair Jurilex, te veroordelen tot het maandelijks aanleveren aan Euroclaim van een door een accountant opgestelde en door deze en het bestuur van Jurilex en/of de Stichting voor juist getekende rapportage aangaande de financiële afwikkeling van de door Euroclaim aan Jurilex overgedragen letselschade dossiers;

IV. primair de Stichting en Jurilex, subsidiair Jurilex, te veroordelen tot medewerking aan een namens Euroclaim te verrichten boekenonderzoek in de zin van artikel III van de Overeenkomst, zodat Euroclaim zich kan vergewissen van de juistheid van hetgeen onder [naar de rechtbank begrijpt] III is gevorderd;

V. te bepalen dat het onder I, II, III en IV gevorderde wordt toegewezen onder oplegging van een gemaximeerde dwangsom;

VI. Jurilex en de Stichting hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na dit vonnis.

3.2.

Euroclaim stelt daartoe, samengevat, onder meer het volgende. Op grond van de Overeenkomst is Jurilex vanaf 1 januari 2012 gehouden de sinds 2006 door Euroclaim aan haar doorverwezen dossiers met Euroclaim af te rekenen op de in de Overeenkomst geregelde wijze. Dit betekent dat Jurilex vanaf dan aan Euroclaim dient af te dragen 32,5% van alle door franchisenemers bruto gerealiseerde honoraria (en/of andere beloningen) uit de door hen gewerkte uren, alsmede 32,5% van het aan de franchisenemer toekomende deel van de no cure no pay gelden. Jurilex blijft tot op heden in gebreke met nakoming van die betalingsverplichtingen, waardoor Euroclaim geldbedragen mis loopt.

Euroclaim heeft geen enkel zicht op de gelden die door de Stichting worden ontvangen in de sedert 2006 doorverwezen dossiers en heeft gezien de handelswijze van Jurilex twijfels over de wijze waarop deze via de Stichting de derdengelden beheert die mede aan Euroclaim toekomen. Euroclaim wil dan ook dat het onder III in de Overeenkomst opgenomen beding, dat is te beschouwen als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW, niet alleen zal gelden voor Jurilex, maar tevens voor de stichting, aldus Euroclaim.

3.3.

Jurilex en de Stichting voeren in conventie verweer en vorderen in reconventie bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, samengevat:

 1. te verklaren voor recht dat de Overeenkomst op 17 oktober 2011 is vernietigd, althans deze te vernietigen;

 2. voorwaardelijk, namelijk indien en voor zover de Overeenkomst niet is of wordt vernietigd, te verklaren voor recht dat deze per 17 oktober 2011 is ontbonden, althans deze per die datum te ontbinden;

 3. voorwaardelijk, namelijk indien en voor zover de Overeenkomst niet is of wordt vernietigd noch ontbonden, te verklaren voor recht dat deze per 17 oktober 2011 is opgezegd;

 4. Euroclaim te veroordelen om aan Jurilex te betalen € 612.000,-, althans een te begroten bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 6 juli 2011, althans 17 oktober 2011, althans 29 februari 2012;

 5. voorwaardelijk, namelijk op voorwaarde:

a. dat de rechtbank voor recht heeft verklaard / zal verklaren dat de Overeenkomst is vernietigd, althans dat de rechtbank deze heeft vernietigd / zal vernietigen,

b. dat de rechtbank Euroclaim heeft veroordeeld / zal veroordelen tot betaling aan Jurilex van een bedrag tenminste zo groot als het bedrag waartoe de rechtbank Jurilex jegens Euroclaim heeft veroordeeld / zal veroordelen,

c. dat de rechtbank voor recht verklaart dat Jurilex is toegestaan het van Euroclaim te ontvangen bedrag te verrekenen met het aan Euroclaim te betalen bedrag,

“aan de vernietiging ten dele haar werking te ontzeggen, in de zin dat de in

behandeling genomen doorverwijzingen in 2011 van Euroclaim naar Jurilex in

stand worden gelaten”;

6. voorwaardelijk, namelijk op voorwaarde dat de rechtbank van oordeel is dat de Overeenkomst in stand is gebleven:

te verklaren voor recht dat het Jurilex en de Stichting is toegestaan op de in de [naar

de rechtbank begrijpt] conclusie van antwoord beschreven wijze, aan Euroclaim te

betalen vergoedingen te verrekenen met een door Euroclaim aan Jurilex

verschuldigd bedrag;

7. te verklaren voor recht dat het Jurilex en de Stichting is toegestaan datgene waartoe Euroclaim jegens Jurilex wordt veroordeeld te verrekenen met de no cure no pay bedragen die Jurilex aan Euroclaim moet betalen;

8. Euroclaim te veroordelen in de proceskosten en de nakosten, zo nodig te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.4.

Jurilex en de Stichting stellen hiertoe, samengevat, het volgende. Jurilex mocht er op grond van de Overeenkomst vanuit gaan dat zij met Euroclaim een gezamenlijk belang had gehouden en dat er nog een profijtelijke samenwerking mogelijk zou blijven. Euroclaim heeft Jurilex evenwel willens en wetens een verkeerde voorstelling van zaken gegeven inzake het continueren van de samenwerking op het punt van de doorverwijzing van dossiers. Zo Euroclaim hierdoor Jurilex niet heeft bedrogen, dan kan Euroclaim geacht worden Jurilex hierdoor in dwaling te hebben gebracht.

Voor zover de Overeenkomst niet vernietigbaar is, geldt dat Euroclaim in verzuim is met haar daaruit voortvloeiende verplichting tot (onverkorte) doorverwijzing van dossiers aan Jurilex. Zo dat niet opgaat dan heeft te gelden dat Euroclaim Jurilex grond heeft gegeven de Overeenkomst per direct op te zeggen.

Op grond van onrechtmatige daad, althans toerekenbare tekortkoming is Euroclaim aansprakelijk voor de als gevolg van een en ander door Jurilex geleden schade, aldus Jurilex en de Stichting steeds.

3.5.

Euroclaim voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1.

Kern van het onderhavige geschil is de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Euroclaim vordert in conventie kort gezegd nakoming van de Overeenkomst. Jurilex betoogd tot verweer en ter onderbouwing van haar vorderingen in reconventie dat de overeenkomst is vernietigd of ontbonden en zij vordert schadevergoeding.

4.2.

Aan haar beroep op vernietiging legt Jurilex onder meer ten grondslag dat zij bij de totstandkoming van de Overeenkomst heeft gedwaald aangezien Euroclaim haar ten onrechte niet heeft medegedeeld dat zij voornemens was de handelsnaam Arboclaim te verkopen aan een directe concurrent, met als gevolg dat onder die naam geen dossiers meer aan Jurilex doorverwezen zouden worden. Jurilex stelt dat, als zij dat had geweten, zij de Overeenkomst niet althans op andere voorwaarden zou hebben gesloten nu de onder de handelsnaam Arboclaim verwezen dossiers ongeveer de helft van het totaal door Euroclaim verwezen dossiers betrof en als gevolg van de verkoop de via Euroclaim te verkrijgen omzet aanzienlijk zou teruglopen.

4.3.

De rechtbank is van oordeel dat het beroep op dwaling slaagt. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.4.

Vanaf het najaar van 2010 zijn partijen en de diverse betrokkenen gaan onderhandelen over de verkoop van de door Euroclaim en [naam 4] gehouden aandelen in Jurilex en - in samenhang daarmee - over een gewijzigde, voor Euroclaim financieel gunstigere en voor Jurilex ongunstigere, methode van afrekening voor de door Euroclaim al naar Jurilex doorverwezen en nog te verwijzen dossiers. Bij de onderhandelingen over de Overeenkomst heeft bij elk van partijen steeds voorop gestaan dat Jurilex haar werkzaamheden ten behoeve van Euroclaim ook na verkoop van de aandelen zou blijven voortzetten. Euroclaim heeft vanaf eind 2006 jaarlijks honderden dossiers naar Jurilex verwezen. Ter comparitie heeft [naam 4] verklaard: “Wij hadden met het sluiten van de Overeenkomst niet de bedoeling om de aanvoer van dossiers aan Jurilex te verhogen of te verlagen. Euroclaim had niet de bedoeling iets te veranderen.” Dat het de bedoeling was dat Euroclaim dossier aan Jurilex zou blijven aanleveren blijkt ook uit de considerans van de tussen partijen op 19 mei 2011 gesloten Overeenkomst en het feit dat in de Overeenkomst onder IV een inspanningsverplichting voor partijen is opgenomen om met een maximale inzet, de overeenkomst op een zo goed mogelijke wijze en onder de best mogelijke omstandigheden te doen verlopen.
Tegen deze achtergrond mocht Jurilex er dan ook gerechtvaardigd op vertrouwen dat Euroclaim zich ná het sluiten van de Overeenkomst onverkort zou (blijven) inspannen om dossiers naar Jurilex door te verwijzen, terwijl Euroclaim op haar beurt moest begrijpen dat het voor Jurilex van belang was dat Euroclaim dat ook zou blijven doen.

4.5.

Desgevraagd heeft [naam 4] namens Euroclaim ter comparitie verklaard dat hij begin 2011 al wist dat Euroclaim de naam Arboclaim zou verkopen aan Compensa en dat hij dat niet heeft besproken met [naam 2] en [naam 3] omdat Jurilex een concurrent van Euroclaim is. Bij brief van 18 juli 2012 heeft de advocaat van Euroclaim geschreven dat in het proces-verbaal van de zitting ten onrechte zou zijn vermeld dat [naam 4] “begin 2011” zou hebben gezegd, althans dat hij geen datum heeft genoemd. Dit heeft evenwel geen aanleiding gegeven het proces-verbaal aan te passen.

De rechtbank stelt op grond van het voorgaande vast dat Euroclaim enerzijds wist, althans moest begrijpen, dat het voor Jurilex van belang was dat Euroclaim ook na totstandkoming van de Overeenkomst dossiers naar Jurilex zou blijven doorverwijzen, terwijl Euroclaim anderzijds al ruim vóór het sluiten van de Overeenkomst wist dat zij haar handelsnaam Arboclaim, waarmee 50% van de zaken die aan Jurilex werden doorverwezen werd geworven, ging vervreemden aan Compensa (waarvan [naam 4] sinds 1 juli 2011 indirect aandeelhouder is), maar dat zij er bewust voor heeft gekozen die informatie in het kader van de onderhandelingen over de Overeenkomst niet met Jurilex te delen.

4.6.

De rechtbank is van oordeel dat onder die omstandigheden met Jurilex moet worden aangenomen dat zij bij het sluiten van de Overeenkomst is uitgegaan van een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot de omvang van de in de toekomst door Euroclaim door te zenden dossiers. Dit was ook bij Euroclaim bekend en onder die omstandigheden had zij Jurilex over de voorgenomen verkoop van de merknaam ArboClaim behoren in te lichten. Als onbetwist wordt verder met Jurilex aangenomen dat Jurilex, als zij had geweten van de voorgenomen verkoop, de Overeenkomst niet althans niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan. De slotsom is dat het beroep op dwaling slaagt en de Overeenkomst op 17 oktober 2011 buitengerechtelijk is vernietigd.

4.7.

De vordering in conventie die geheel is gegrond op (niet) nakoming van de Overeenkomst ontbeert na vernietiging daarvan een voldoende rechtsgrond en zal om die reden worden afgewezen.

4.8.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is de vordering in reconventie onder 1 toewijsbaar. Aan de voorwaarde verbonden aan de vorderingen in reconventie onder 2 en 3 is niet voldaan. De vordering in reconventie onder 4 is blijkens paragraaf 124 van de conclusie van eis in reconventie (deels) ingesteld voor het geval het beroep op vernietiging niet zou slagen en behoeft in zoverre geen bespreking meer. Verder geldt dat zowel de vordering als de geclaimde schade ten dele gebaseerd zijn op de niet (juiste) nakoming van de Overeenkomst. In zoverre ontberen deze na vernietiging van die Overeenkomst een voldoende rechtsgrond. Dat Jurilex schade lijdt omdat zij zich de tijd en daarmee gemoeide kosten van de onderhandelingen over de Overeenkomst had kunnen besparen, kan evenmin worden aanvaard. Noch daargelaten dat zij die kosten in het geheel niet feitelijk heeft onderbouwd, is immers gesteld noch gebleken dat Jurilex het onderhandelingstraject niet zou zijn ingegaan indien zij een juiste voorstelling van zaken zou hebben gehad. Een en ander leidt ertoe dat voor toewijzing van de gevorderde schade geen plaats is. Het in reconventie onder 5 gevorderde, namelijk het ten dele aan de vernietiging haar werking ontzeggen, kan niet worden toegewezen nu niet is voldaan aan alle daaraan cumulatief gestelde voorwaarden. Aangezien er niets te verrekenen valt, is voor toewijzing van het gevorderde ter zake geen plaats.in conventie voorts

4.9.

Het gevorderde wordt afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij wordt Euroclaim veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Jurilex en de Stichting, tot op heden begroot op:

vastrecht € 575,-

salaris advocaat € 904,- (2 punten x tarief II (€ 452,-))

totaal € 1.479,-

De gevorderde nakosten zullen worden toegewezen zoals in het dictum is vermeld.

in reconventie voorts

4.10.

Nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

wijst het gevorderde af;

5.2.

veroordeelt Euroclaim in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Jurilex en de Stichting tot op heden begroot op € 1.479,-, vermeerderd met € 131,- voor nakosten indien geen betekening van dit vonnis plaatsvindt, dan wel met € 199,- indien betekening plaatsvindt, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.3.

verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.4.

verklaart voor recht dat de Overeenkomst op 17 oktober 2011 buitengerechtelijk is vernietigd;

5.5.

compenseert de proceskosten in die zin dat ieder de eigen kosten draagt;

5.6.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Voetelink en in het openbaar uitgesproken op 2 oktober 2013.1

1 type: N.L.A. coll: