Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2013:8251

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
27-11-2013
Datum publicatie
23-12-2013
Zaaknummer
C-13-526782 - HA ZA 12-1186
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst strekkende tot implementatie van een ‘hosted desktop’ (‘cloud computing’). De maandelijkse betalingsverplichting van de klant aan de ict-leverancier gaat in op het moment van oplevering van de ict-structuur. Na oplevering heeft de klant de ict-structuur echter niet getest en niet daadwerkelijk in gebruik genomen. De maandelijkse betalingsverplichting blijft daarmee echter bestaan. De vordering van de ict-leverancier tot betaling van de maandelijkse facturen wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/526782 / HA ZA 12-1186

Vonnis van 27 november 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MULTRIX BENELUX B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in conventie,

voorwaardelijk verweerster in reconventie,

advocaat: mr. R.A. de Weerd te Alkmaar,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SIMADAN HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in conventie,

voorwaardelijk eiseres in reconventie,

advocaat: mr. J.W. Ebbink te Haarlem.

Partijen zullen hierna Multrix en Simadan worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 28 november 2012,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 15 maart 2013,

 • -

  de conclusie van repliek in conventie tevens conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie met producties 44 t/m 57,

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie tevens conclusie van repliek in voorwaardelijke reconventie tevens akte uitlating producties,

 • -

  de conclusie van dupliek in voorwaardelijke reconventie met productie 58,

 • -

  de akte uitlating productie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3.

Om organisatorische redenen is de zaak ter verdere behandeling overgedragen aan onderstaande rechter.

2 De feiten

2.1.

Simadan drijft een onderneming op het gebied van inzameling en verwerking van organische reststromen, handel in plantaardige oliën en dierlijke vetten, productie van biodiesel uit tweede generatie grondstoffen en de exploitatie van een tankenpark.

2.2.

Ten tijde hier van belang dreef Simadan haar onderneming vanuit een lokatie te Lijnden en was zij van zins om haar bedrijfslokatie naar Amsterdam te verhuizen.

2.3.

Simadan is met Multrix overeengekomen dat nagenoeg alle door Simadan gebruikte ICT-applicaties niet langer lokaal zouden worden ingericht en beheerd maar door Multrix zou worden gaan ge-host, dat wil zeggen op de servers van Multrix zouden gaan draaien en dan via een netwerk- en internetlijn voor medewerkers van Simadan beschikbaar zouden worden, niet alleen op de bedrijfslokaties van Simadan maar vanaf elke computer met een internetverbinding. Deze alsdan door Multrix geleverde dienst wordt Hosted Desktop genoemd. Bepaalde onderdelen zouden nog op lokale servers van Simadan blijven of gaan draaien, namelijk het zogenoemde ‘oude’ ERP-systeem te Lijnden en het PLC-besturingssysteem te Amsterdam. De internetverbinding van de bedrijfslokatie te Lijnden betrof een SDSL-lijn; de Amsterdamse lokatie zou worden gaan voorzien van een glasvezellijn.

2.4.

Omstreeks 2 december 2010 hebben Simadan en Multrix voor het product Hosted Desktop een raamovereenkomst gesloten (‘versie 6 van de Opdrachtbevestiging ICT Outsourcing’). In dit stuk zijn de uitgangspunten neergelegd. Wat betreft de prijs is in dit stuk bepaald dat de eenmalige kosten € 14.650,00 bedragen, door Multrix te factureren in twee gelijke termijnen bij de opdracht respectievelijk de oplevering; en dat de maandelijkse kosten € 6.626,00 bedragen, door Multrix maandelijks vooraf te factureren met een betalingstermijn van veertien dagen. De duur van de overeenkomst is bepaald op drie jaren en loopt af tegen 1 december 2013.

2.5.

Op 17 februari 2011 hebben partijen overeenstemming bereikt over een meer concrete invulling van het tot stand brengen (en in stand houden) van de Hosted Desktop, namelijk door ondertekening van het Project Initiation Document (hierna: PID). In het PID is voor zover hier van belang het volgende bepaald:

(…)

Doel van dit document is om voor de diverse stakeholders bij [Simadan] en [Multrix] (…) op hoofdlijnen duidelijk te maken wat er met het project wordt nagestreefd, hoe dat gebeurt, waarom dat gebeurt en wie welke verantwoordelijkheden draagt.

(…)

Tevens wordt aandacht besteed aan de projectfasering.

(…)

De volgende randvoorwaarden zijn mede bepalend voor het succes van het project (…)

(…)

18. Het kwalitatief goed testen van de geboden oplossing door [Simadan] is een zeer belangrijke

randvoorwaarde voor het succesvol opleveren van het project. [Simadan] stelt hiervoor een

testplan op. Het testteam dient representatief te zijn voor de toekomstige gebruikers.

(…)

2.5.1.

Als projectfasering is in het PID, op pagina’s 6 en 15 in samenhang beschouwd, het volgende opgenomen voor zover hier van belang:

Inventarisatierapport: een beschrijving van de huidige en de van gewenste situatie, inclusief een inventarisatierapportage per klantspecifieke applicatie, een en ander door [Simadan] en [Multrix] geaccordeerd;

Technisch-Ontwerprapport, door [Simadan] en [Multrix] geaccordeerd;

Migratieplan, door [Simadan] en [Multrix] geaccordeerd;

Realisatiefase;

Acceptatiefase;

Acceptatietestrapport: de acceptatietest behelst zowel de functionaliteit van de applicaties als een bewijs van de juistheid en de volledigheid van de gemigreerde data, door [Simadan] opgesteld en geaccepteerd;

Checklist inzake overdracht: ten behoeve van de overdracht van de projectresultaten naar Multrix Service Delivery, Multrix Service Level Management en Multrix Service & Support;

Migratie/Transitiefase;

Nazorgfase;

Decharge-document, door [Simadan] ondertekend.

2.5.2.

Verder staat in het PID vermeld (onderaan pagina 15):

Zowel het Inventarisatierapport als het Technisch Ontwerp dienen goedgekeurd te worden door [Simadan] en door Multrix. Pas na goedkeuring van deze twee documenten wordt gestart met de Realisatiefase.

2.5.3.

In het PID is op pagina 16 over de maandelijkse betalingstermijnen bepaald dat de facturering hiervan direct na oplevering start.

2.6.

Op 20 juli 2011 heeft Multrix het volgende aan Simadan bericht:

(…)

Ondanks het feit dat er nog een hoop gaten zitten in het inventarisatierapport en ik de inventarisatie van de OU (het bekende excel document) nog niet heb ontvangen wil ik je bij deze de Desktop Simadan opleveren. (…)

(…)

Testfase

Het is belangrijk dat jullie kritisch testen en ervoor zorgen dat jullie alle activiteiten die jullie tijdens normale werkzaamheden uitvoeren ook tijdens het testen toepassen. Ik wil graag een testperiode van 2 weken afspreken waarin jullie (de testusers) de tijd hebben om te testen. Mijn verzoek is om alle testresultaten te bundelen en in één keer naar mij te mailen zodat we het overzicht kunnen behouden. (…)

(…)

Maandelijkse kosten

Multrix heeft de afgelopen periode een investering gedaan t.b.v. het opbouwen van jullie omgeving. Ik zal daarom na de testperiode van 2 weken starten met een gedeelte van de facturatie van de maandelijkse kosten. (…)

(…)

2.7.

Op 4 oktober 2011 heeft Simadan het volgende aan Multrix bericht:

(…)

Het is de bedoeling dat wij per 1 november overgaan naar de Multrix omgeving.

(…) wil jij ervoor zorgen dat de setup testklaar is voor 15 oktober zodat we nog twee weken hebben om het aan onze kant te testen.

(…)

2.8.

Op 18 oktober 2011 heeft Simadan het volgende aan Multrix bericht:

(…)

Zoals al verwoord in een eerdere mail heb ik geen goed gevoel meer over dit project. Er blijven teveel zaken onopgelost of zijn niet goed opgepakt. (…)

(…)

2.9.

Op 20 oktober 2011 hebben partijen met elkaar overlegd. Tijdens het overleg zijn de aandachtspunten besproken (o.a. de kwaliteit van de verbinding vanuit Lijnden en de kwestie van de applicatie Readsoft/Medius) en is een planning gemaakt.

2.10.

Op 27 oktober 2011 heeft Simadan het volgende aan Multrix bericht:

(…)

(…) Ik wil nu voor 1 november complete duidelijkheid hebben of het hosting concept zoals dat indertijd is voorgesteld realiseerbaar is.

Indien er voor 1 november geen duidelijkheid is inzake Medius/Readsoft c.q. de performance van de diverse applicaties zie ik mij gedwongen om de overeenkomst te ontbinden, aangezien de geplande livegang van de diverse applicaties op deze manier in het gedrang komt.

(…)

2.11.

Op 28 oktober 2011 heeft Multrix de verbinding vanuit Lijnden getest en geconstateerd dat de verbinding op zich goed is, dat enige extra snelheid gewenst is, en dat die extra snelheid zal kunnen worden gerealiseerd door de desbetreffende servers van Multrix te verhuizen naar een andere lokatie. Verder heeft Multrix op die dag een technische oplossing voor het probleem met Readsoft/Medius gevonden, althans medegedeeld dat zij die oplossing had gevonden.

2.12.

Op 1 november 2011 heeft Multrix aan Simadan bericht dat de servers in die week zullen worden verhuisd en aan Simadan gevraagd om op korte termijn de verbinding opnieuw te testen en het moment van testen aan Multrix mede te delen. Verder heeft Multrix op die dag aan Simadan uiteengezet welke partij wat moet doen om de oplossing voor het Readsoft/Medius-probleem te implementeren.

2.13.

Op 2 november 2011 heeft Simadan aan Multrix bericht dat nu eerst de verbinding zal worden getest alvorens verdere kosten inzake Readsoft/Medius te maken.

2.14.

Op 4 november 2011 heeft Multrix de benodigde gegevens ten behoeve van het testen aan Simadan verstrekt.

2.15.

Op 7 en 8 november 2011 heeft Multrix aan Simadan verzocht om aan te geven wanneer Simadan gaat testen.

2.16.

Op 2 januari 2012 hebben partijen overlegd en later op die dag heeft Simadan het volgende aan Multrix bericht:

(…)

Ik heb nog eens nagedacht over het gesprek van vanmiddag. Op dit moment zijn beide partijen niet gelukkig met de situatie. Simadan zal op langere termijn niet kiezen voor een hosting concept, gezien de nieuwe ontwikkelingen welke wij als organisatie hebben door gemaakt en nog zullen doormaken.

Voor opgesteld staat dat er tussen beide partijen een overeenkomst is gesloten voor het afnemen van diensten van Multrix gedurende een voor af overeengekomen periode. Voordat wij als bedrijf over zullen gaan op het hosting concept moeten er nog een aantal controles worden gedaan om een eventueel risico te kunnen uitsluiten. De lijnen in Lijnden zijn hier met name de grote beperking. Dit zal een test moeten worden waarbij alle elementen welke een belasting vormen voor de lijnen gereed moeten zijn. Hier is nog wel het een en ander aan werk te verzetten.

Aangezien ik niet graag mijn tijd steek in zaken welke later niet tot het gewenste resultaat leiden, zat ik vanmiddag te denken hoe een financieel voorstel er uit zou zien. Kan jij eens vanuit jullie kant nadenken of dit tot een mogelijkheid behoort om samen hier een punt achter te zetten. Voor jullie heeft het ook weinig toegevoegde waarde om een klant te hebben, welke bij voorbaat zijn diensten zal beëindigen. Het moet wel een voorstel zijn wat voor beide partijen interessant is. Mocht dit niet zo zijn zullen wij te zijner tijd de test gaan uitvoeren en zullen we dan ook de resultaten samen moeten accepteren.

(…)

2.17.

Partijen hebben vervolgens onderhandeld over een beëindigingsregeling, maar zo’n regeling is niet bereikt.

2.18.

Op 28 mei 2012 heeft Simadan aan Multrix bericht dat zij de volgende dag zullen gaan testen.

2.19.

In de eerste helft van juni 2012 heeft Simadan activiteiten verricht ter voorbereiding op de test. Op 13 en 14 juni 2012 heeft Simadan geconstateerd dat bepaalde door Multrix te verstrekken inlogcodes / wachtwoorden niet bij Simadan voorhanden waren, en dat de servers moesten worden ge-reset, zodat niet kon worden getest. Op 18 juli 2012 heeft Simadan hetzelfde probleem geconstateerd.

2.20.

Multrix heeft in de periode van 30 augustus 2011 tot en met 14 augustus 2012 de volgende facturen ter zake van de maandelijkse kosten aan Simadan gezonden, steeds met een betalingstermijn van: “binnen 14 dagen na factuurdatum” (bedragen zijn inclusief btw):

Factuur MX2011-0990 van 30 augustus 2011 ad € 2.632,88

Factuur MX2011-1088 van 14 september 2011 ad € 2.632,88

Factuur MX2011-1206 van 5 oktober 2011 ad € 2.807,90

Factuur MX2011-1348 van 15 november 2011 ad € 2.818,81

Factuur MX2011-1485 van 8 december 2011 ad € 6.487,80

Factuur MX2012-0066 van 19 januari 2012 ad € 6.488,12

Factuur MX2012-0166 van 9 februari 2012 ad € 6.488,12

Factuur MX2012-0310 van 8 maart 2012 ad € 6.488,12

Factuur MX2012-0487 van 6 april 2012 ad € 6.489,25

Factuur MX2012-0653 van 11 mei 2012 ad € 6.489,52

Factuur MX2012-0827 van 5 juni 2012 ad € 6.489,52

Factuur MX2012-0995 van 4 juli 2012 ad € 6.489,52

Factuur MX2012-1045 van 19 juli 2012 ad € 29,75

Factuur MX2012-1170 van 14 augustus 2012 ad € 6.489,52

TOTAAL € 69.321,71

2.21.

Bij brief van 7 november 2012 is namens Simadan aan Multrix verklaard dat de overeenkomst wordt ontbonden.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Multrix vordert dat Simadan uitvoerbaar bij voorraad wordt veroordeeld tot betaling aan Multrix van:

primair

I € 69.321,71 ter zake van de facturen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldata van de respectieve facturen tot de dag der algehele voldoening,

II € 97.342,80 ter zake van de door Simadan verschuldigde bedragen in de periode van 1 september 2012 tot en met 30 november 2013,

III € 9.885,89 aan buitengerechtelijke incassokosten,

IV € 841,00 aan kosten van conservatoir beslag,

V de tot aan het vonnis gevallen en de nadien te ontstane kosten van het geding;

subsidiair

I € 69.321,71 ter zake van de facturen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldata van de respectieve facturen tot de dag der algehele voldoening,

II de maandelijkse termijnen van telkens € 6.489,52 betrekking hebbende op de periode van 1 september 2012 tot en met 30 november 2013, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over de desbetreffende termijn vanaf de vervaldatum van de desbetreffende termijn tot de dag der algehele voldoening,

III € 9.885,89 aan buitengerechtelijke incassokosten,

IV € 841,00 aan kosten van conservatoir beslag,

V de tot aan het vonnis gevallen en de nadien te ontstane kosten van het geding.

3.2.

De rechtbank merkt op dat Multrix in de primaire en subsidiaire eis onder II een

periode van 1 september 2012 t/m 30 november 2012 heeft geformuleerd, maar verstaat

gelet op het lichaam van de dagvaarding onder 2.7 en het verdere partijdebat dat dit een

kennelijke verschrijving is zodat de primaire en subsidiaire eis onder II wordt gelezen als

hiervoor is weergegeven onder 3.1.

3.3.

Multrix legt het volgende aan de vordering ten grondslag. Op 6 januari 2011 is het PID door Simadan goedgekeurd. Op 7 januari 2011 is het Inventarisatierapport tussen partijen tot stand gekomen. Vervolgens hebben tot juli 2011 diverse activiteiten plaatsgevonden ten behoeve van inventarisatie, ontwerp en realisatie. Op 20 juli 2011 heeft Multrix de Hosted Desktop aan Simadan opgeleverd. Vanaf dit moment is de test- en acceptatiefase ingegaan. Simadan heeft de Hosted Desktop niet getest, ook niet nadat zij daartoe op 7 november 2011 door Multrix was gesommeerd. De gerealiseerde Hosted Desktop werkt naar behoren. Multrix heeft recht op betaling van de facturen voor elk van welk de vervaldatum is verstreken. Omdat Multrix goede gronden heeft om te vrezen dat Simadan ook zal tekortschieten in haar toekomstige betalingsverplichtingen kan Multrix reeds thans betaling eisen van toekomstige uit de overeenkomst voortvloeiende termijnen, namelijk de termijnen van september 2012 tot en met november 2013, groot € 6.489,52 per termijn. Wat betreft de grootte van de in rekening gebrachte termijnen: het termijnbedrag is uiteindelijk wat lager uitgevallen dan het in de raamovereenkomst genoemde bedrag doordat na het sluiten van de raamovereenkomst enkele prijsverschillen zijn opgetreden; over de maanden augustus t/m november 2011 zijn coulancehalve lagere kosten in rekening gebracht omdat Simadan in die periode geen optimaal gebruik van de gerealiseerde Hosted Desktop kon maken doordat zij moest wachten op een een nog op te leveren lijnverbinding door een derde.

Multrix heeft buitengerechtelijke kosten gemaakt die meer inhielden dan de gebruikelijke dossieropbouw en het opstellen van de sommatiebrief; de advocaat heeft onder meer onderzoek gedaan naar de verhaalsmogelijkheden.

Aldus steeds Multrix.

3.4.

Simadan voert verweer.

3.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.6.

Onder de voorwaarde dat de buitengerechtelijke ontbinding in rechte geen stand houdt, vordert Simadan, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, dat de rechtbank de overeenkomst met onmiddellijke ingang althans op een door de rechtbank te stellen termijn ontbindt en Multrix veroordeelt in de kosten van het geding.

3.7.

Multrix voert verweer.

3.8.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1.

Uit het PID volgt dat Multrix de maandelijkse termijnen mag gaan factureren vanaf het moment van oplevering. Het moment van oplevering is in het PID niet bepaald. De stellingen van Multrix houden in dat de Hosted Desktop direct na afloop van de Realisatiefase wordt opgeleverd. En de Realisatiefase, zo volgt uit het PID, begint nadat een Inventarisatierapport en een Technisch-Ontwerprapport, een en ander door beide partijen geaccordeerd, tot stand zijn gekomen. Simadan heeft van haar kant gesteld dat de Hosted Desktop nimmer is opgeleverd nu een Inventarisatierapport en een Technisch-Ontwerprapport, een en ander door beide partijen geaccordeerd, niet tot stand zijn gekomen. De rechtbank maakt uit deze stelling op dat ook Simadan van mening is dat het moment van oplevering direct na afloop van de Realisatiefase aanbreekt – zij het dat dit moment volgens Simadan in de praktijk nooit is aangebroken. Als vaststaand wordt derhalve aangenomen dat het moment van oplevering aanbreekt nadat de Realisatiefase is voltooid.

4.2.

Het staat vast dat door beide partijen geaccordeerde Inventarisatie- en Technisch-Ontwerprapporten niet tot stand zijn gekomen. Multrix heeft hierover gesteld dat dit kwam omdat Simadan tekortschoot in het geven van medewerking aan de totstandkoming van definitieve rapporten, dat de rapporten in materiële zin echter nagenoeg geheel waren voltooid en er slechts nog enkele bijzaken in de rapporten ontbraken. Uit het verweer van Simadan volgt dat zij van mening is dat de rapporten wel degelijk grote gaten bevatten. Ondanks het ontbreken van definitieve Inventarisatie- en Technisch-Ontwerprapporten is Simadan, zo blijkt uit de feitelijke gang van zaken, ermee akkoord gegaan dat de testfase zou worden ingegaan. Tegelijkertijd moet ook voor Multrix, toen zij de Hosted Desktop op 20 juli 2011 naar eigen zeggen ‘opleverde’, duidelijk zijn geweest dat ondanks het ingaan van de testfase er nog wel degelijk het een en ander moest gebeuren om de Hosted Desktop naar behoren te realiseren, reeds gezien de aandachtspunten die er veel later, op 20 oktober 2011, nog bleken te zijn. Zodoende, zo stelt de rechtbank vast, zijn vanaf 20 juli 2011 de projectmijlpalen c.q. fases van (a) inventarisatie, (b) technisch ontwerp en (c) testen/accepteren naast en door elkaar gaan lopen, zonder dat één van de partijen bleef vasthouden aan de eis van door beide partijen geaccordeerde Inventarisatie- en Technisch-Ontwerprapporten, dit een en ander kennelijk met wederzijds (en stilzwijgend) goedvinden en derhalve met een wijziging van de overeenkomst (met name: het PID) in zoverre. Dit traject heeft ertoe geleid dat begin november 2011 de Realisatiefase is afgerond, dat wil zeggen dat de Hosted Desktop naar het inzicht van Multrix toen was gerealiseerd conform de gaandeweg voltooide inventarisatie en het gaandeweg voltooide Technisch Ontwerp, en dat de Hosted Desktop daarmee was opgeleverd en rijp voor de test- en acceptatiefase. Eerst vanaf dat moment – de rechtbank sluit aan bij de onder 2.15 genoemde datum van 7 november 2011 – kon Multrix de maandelijkse termijnen dus gaan factureren; Multrix heeft er immers zelf voor gekozen om vanaf 20 juli 2011 door te werken zonder dat door beide partijen geaccordeerde Inventarisatie- en Technisch-Ontwerprapporten voorhanden waren, waarmee het tijdstip van oplevering / begin facturatie dus opschoof naar een later moment, zulks conform de stilzwijgend gewijzigde overeenkomst.

4.3.

Vanaf het moment van oplevering, 7 november 2011, heeft Simadan de Hosted Desktop niet getest. Simadan stelt wel dat de Hosted Desktop volgens haar niet naar behoren werkt, maar gesteld noch gebleken is dat Simadan, na de afsluitende werkzaamheden van Multrix eind oktober / begin november 2011, de Hosted Desktop daadwerkelijk heeft getest, hetgeen volgens de overeenkomst wel haar verantwoordelijkheid was: een door (de randvoorwaarden van) de overeenkomst vereist acceptatietestrapport is niet voorhanden. Dat het Simadan in juni 2012 niet lukte om een test te doen omdat bepaalde gegevens niet voorhanden waren, is door Multrix betwist. Zelfs als met Simadan wordt aangenomen dat zij nog een aantal gegevens (wachtwoorden, inlogcodes en dergelijke) van Multrix nodig had, kan hiermee niet worden gezegd dat Multrix aan het testen in de weg heeft gestaan: op 13, 14 juni 2012 is er kennelijk een server moeten worden ge-reset, waardoor moet worden aangenomen dat Multrix, de beheerder van de servers immers, dus haar medewerking heeft verleend; dat Multrix op of vlak na 18 juli 2012 niet heeft voldaan aan een verzoek om gegevens te verstrekken is door Simadan niet gesteld. De test- en acceptatiefase loopt op dit moment derhalve nog steeds – tenzij de overeenkomst op enig moment moet worden geacht te zijn ontbonden waarover hierna bij r.o. 4.5.

4.4.

Het voorgaande betekent dat Simadan de maandelijkse termijnen in beginsel is verschuldigd vanaf 7 november 2011. Simadan heeft het verweer gevoerd dat zij de maandelijkse termijnen eerst behoeft te betalen indien de Hosted Desktop werkt en haar werknemers van de omgeving gebruik maken, en dat het in strijd met de redelijkheid en billijkheid is om Simadan te laten betalen terwijl van de Hosted Desktop geen gebruik kan worden gemaakt. Dit verweer slaagt niet omdat vaststaat dat het moment van oplevering bepalend is voor het verschuldigd worden van de maandelijkse termijnen, terwijl reeds bij gebreke van een test niet kan worden gezegd dat Simadan van de Hosted Desktop geen gebruik kan maken. Vanaf 7 november 2011 ligt de bal bij Simadan, die dient te testen, terwijl Multrix in dit geding onvoldoende betwist heeft gesteld dat van de Hosted Desktop aldoor gebruik kon worden gemaakt, en, zo is van de zijde van Multrix ter comparitie medegedeeld, nu nog steeds.

4.5.

Wat betreft de buitengerechtelijke ontbinding van 7 november 2012 c.q. de in reconventie gevorderde ontbinding wordt het volgende overwogen. Gezegd kan worden dat Multrix is tekortgeschoten in haar verplichtingen om definitieve Inventarisatie- en Technisch-Ontwerprapporten tot stand te laten komen, maar dit geldt ook voor Simadan die in dat kader mede-verantwoordelijk was. Van groot belang is echter dat partijen vanaf 20 juli 2011 tezamen een ander pad zijn ingeslagen, waarbij meerderde fases naast en door elkaar zijn gaan lopen en men is gaan afzien van de formele eisen die in eerste instantie aan de rapporten waren gesteld. Het genoemde tekortschieten van Multrix – en van Simadan – is toen dus irrelevant geworden. Simadan heeft van haar kant gesteld dat Multrix vanaf 20 juli 2011 is tekortgeschoten en vervolgens in verzuim is geraakt toen aan de ingebrekestelling van 27 oktober 2011 (zie 2.10) niet werd voldaan. Deze stelling wordt echter niet gevolgd, reeds omdat Multrix wel degelijk de op 27 oktober 2011 door Simadan gevraagde duidelijkheid heeft verschaft, namelijk een dag later (zie 2.11).

Nu niet is komen vast te staan dat Multrix in de periode vanaf 20 juli 2011 is tekortgeschoten in haar verplichtingen uit de (gewijzigde) overeenkomst, is er geen grond voor ontbinding. De slotsom is dat de buitengerechtelijke ontbinding in rechte geen stand houdt en dat de vordering in reconventie strekkende tot ontbinding zal worden afgewezen.

in conventie voorts

4.6.

De gefactureerde en nog te factureren bedragen zijn niet betwist. De verschuldigdheid van wettelijke handelsrente per vervaldatum factuur volgt uit artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en uit de facturen en is niet betwist.

4.7.

Ten aanzien van het reeds gefactureerde (aangehaald onder 2.20), is toewijsbaar het bedrag dat betrekking heeft op de periode vanaf het moment van oplevering van 7 november 2011. Opgemerkt wordt dat de factuur van 15 november 2011, ziende op de maand van november 2011, niet zal worden gematigd vanwege het wegvallen van de dagen 1 tot en met 6 november, nu het voor de maand november 2011 verschuldigde door Multrix uit coulance al voor meer dan de helft is gematigd. Van het reeds gefactureerde zal dus worden toegewezen:

Factuur MX2011-1348 van 15 november 2011 ad € 2.818,81

Factuur MX2011-1485 van 8 december 2011 ad € 6.487,80

Factuur MX2012-0066 van 19 januari 2012 ad € 6.488,12

Factuur MX2012-0166 van 9 februari 2012 ad € 6.488,12

Factuur MX2012-0310 van 8 maart 2012 ad € 6.488,12

Factuur MX2012-0487 van 6 april 2012 ad € 6.489,25

Factuur MX2012-0653 van 11 mei 2012 ad € 6.489,52

Factuur MX2012-0827 van 5 juni 2012 ad € 6.489,52

Factuur MX2012-0995 van 4 juli 2012 ad € 6.489,52

Factuur MX2012-1045 van 19 juli 2012 ad € 29,75

Factuur MX2012-1170 van 14 augustus 2012 ad € 6.489,52

TOTAAL € 61.248,05

4.8.

Voor de termijnen van september 2012 tot en met november 2013, waarvan niet bekend is dat die gefactureerd zijn, zal de subsidiaire vordering worden toegewezen onder de voorwaarde dat de desbetreffende termijn is gefactureerd en door verloop van de betalingstermijn opeisbaar is geworden.

4.9.

De vordering van buitengerechtelijke kosten zal bij gebreke van een voldoende onderbouwing ervan worden afgewezen.

4.10.

De vordering van beslagkosten ad € 841,00 (waaronder € 575,00 aan griffierecht inzake het beslagrekest) is met stukken onderbouwd, is niet betwist en is toewijsbaar op grond van artikel 706 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het betreft hier het beslag dat is gelegd onder ABN AMRO Bank N.V. uit hoofde van het verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 27 augustus 2012. De vordering zal worden toegewezen.

4.11.

Simadan zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding, aan de zijde van Multrix begroot op:

€ 76,17 aan explootkosten

€ 3.046,00 aan griffierecht (exclusief het griffierecht voor het beslagrekest van € 575,00

welk bedrag deel uitmaakt van de toegewezen beslagkosten)

€ 2.682,00 aan salaris advocaat (3 punten, tarief € 894,00)

€ 5.804,17 tot heden, terwijl de na dit vonnis te ontstane kosten worden begroot op € 131,00 aan salaris advocaat welk bedrag in geval van betekening nog dient te worden vermeerderd met € 68,00 en de kosten van betekening.

in reconventie voorts

4.12.

De voorwaarde waaronder de vordering is ingesteld, is vervuld. De vordering zal worden afgewezen. Simadan zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding, aan de zijde van Multrix tot heden begroot op € 678,00 aan salaris advocaat (3 halve punten, tarief € 452,00).

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

veroordeelt Simadan tot betaling aan Multrix van € 61.248,05 (zegge: éénenzestigduizendtweehonderdachtenveertig euro en vijf cent) ter zake van de onder 4.7 genoemde facturen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over elk afzonderlijk factuurbedrag met ingang van de vijftiende dag na de desbetreffende factuurdatum tot de dag der algehele voldoening van de desbetreffende factuur,

5.2.

onder de voorwaarde dat Multrix voor de hierna bedoelde termijnen een factuur aan Simadan heeft gezonden en de betalingstermijn ervan is verstreken: veroordeelt Simadan tot betaling aan Multrix van een maandelijkse termijn van € 6.489,52 met betrekking tot de maanden september 2012 tot en met november 2013, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over de desbetreffende termijn met ingang van de vijftiende dag na de datum waarop de desbetreffende termijn is gefactureerd tot de dag der algehele voldoening van de desbetreffende factuur,

5.3.

veroordeelt Simadan tot betaling aan Multrix van € 841,00 aan beslagkosten,

5.4.

veroordeelt Simadan in de kosten van het geding, aan de zijde van Multrix begroot op € 5.804,17 tot heden, terwijl de na dit vonnis te ontstane kosten worden begroot op € 131,00, te vermeerderen met € 68,00 en de kosten van betekening in het geval dat Simadan niet binnen twee weken na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis voldoet en het vonnis vervolgens aan Simadan is betekend,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

5.7.

wijst het gevorderde af,

5.8.

veroordeelt Simadan in de kosten van het geding, aan de zijde van Multrix tot heden begroot op € 678,00,

5.9.

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.A.H. Melissen en in het openbaar uitgesproken op 27 november 2013.1

1 type: BvB coll: