Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2013:8024

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
03-12-2013
Datum publicatie
04-12-2013
Zaaknummer
C/13/554021 / KG ZA 13-1393
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Ontruiming woning. Voldoende aannemelijk dat in de woning prostitutie heeft plaatsgevonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/554021 / KG ZA 13-1393 HJ/SvE

Vonnis in kort geding van 3 december 2013

in de zaak van

de stichting

WONINGSTICHTING EIGEN HAARD,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding van 19 november 2013,

advocaat mr. T.W. Jaburg te Amsterdam,

tegen

1 [gedaagde],

wonende te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. B.A. Zevenbergen te Amsterdam,

2. HEN DIE VERBLIJVEN IN DE ONROERENDE ZAAK, GELEGEN AAN DE GROTE BEER 216 TE (1188 BG) AMSTELVEEN,

gedaagden,

niet verschenen.

Eiseres zal hierna Eigen Haard worden genoemd en de verschenen gedaagde zal worden aangeduid als [gedaagde].

1 De procedure

Ter terechtzitting van 2 december 2013 heeft Eigen Haard gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. [gedaagde] heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Eigen Haard heeft producties in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. In verband met de spoedeisendheid van de zaak heeft de voorzieningenrechter ter zitting mondeling uitspraak gedaan en partijen medegedeeld dat de schriftelijke vastlegging en de uitwerking daarvan zal volgen op dinsdag 3 december 2013.

Ter terechtzitting waren, voor zover van belang, aanwezig:

aan de zijde van Eigen Haard: [persoon 1] (medewerkster woonfraude), [persoon 2] (inspecteur Wijkteam Amstelveen Zuid) en mr. Jaburg;

aan de zijde van [gedaagde]: mr. Zevenbergen.

2 De feiten

2.1.

Eigen Haard is eigenaresse van een woning aan het adres Grote Beer 216 te Amstelveen (hierna: de woning).

2.2. (

De rechtsvoorgangster van) Eigen Haard heeft de woning met ingang van 15 november 2006 verhuurd aan [gedaagde]. In de door [gedaagde] ondertekende huurovereenkomst is bepaald dat het gehuurde uitsluitend is bestemd om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van de huurder en de leden van zijn huishouden. In de op de huurovereenkomst van toepassing verklaarde Algemene huurvoorwaarden staat onder meer het volgende:

Artikel 6 Algemene verplichtingen huurder

(…)

6.9

Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt.

6.10

Huurder zal het gehuurde gedurende de huurovereenkomst (bij bestemming wonen) zelf bewonen en er zijn hoofdverblijf hebben (…) Hij zal het gehuurde overeenkomstig de bestemming gebruiken en de bestemming niet wijzigen.

(…)

6.12

Huurder zal ervoor zorgen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of derden die zich in het gehuurde bevinden. (…)”

2.3.

In een proces-verbaal van de politie Amsterdam-Amstelland van 3 januari 2013 staat onder meer het volgende:

“Ik, verbalisant, [persoon 2] (…) verklaar het volgende:

[x] Op donderdag 1 maart 2012 te 21.00 uur heeft (…) IJff (…) bij de woning op het volgende adres: Grote Beer 216 te Amstelveen een onderzoek ingesteld waarbij ik het volgende heb bevonden: Op 27/2/2012 is een zogenaamde Meld Misdaad Anoniem (…) binnengekomen met de informatie dat op het adres Grote Beer 216 te Amstelveen meerdere meisjes van circa 18 jaar oud in de prostitutie zouden werken. Blijkens het GBA staat niemand op het adres ingeschreven. Naar aanleiding hiervan is op 1/3/2012 door de dienst Zedenpolitie een prostitutiecontrole gehouden op het adres. De deur werd geopend door een dame (…) die onder andere verklaarde in rotterdam te wonen; ze niet weet wie de eigenaar/hoofdbewoner is van de woning; ze wel in de woning slaapt; ze gebeld was door een klant en dat ze hebben afgesproken op het adres; dat de eigenaar van de woning niet weet dat ze daar prostitueert. (…)”

2.4.

Bij brief van 12 maart 2013 heeft Eigen Haard [gedaagde] een zogeheten “Gele Kaart” gegeven. In de brief staat, voor zover hier van belang, het volgende:

“Op 4 maart spraken wij elkaar op ons kantoor over het feit dat er prostitutie in de woning heeft plaatsgevonden. Een dergelijke wanprestatie kan voor Eigen Haard reden zijn de huurovereenkomst te beëindigen. Wij hebben besloten u een laatste kans te geven.

Gele Kaart

Wanneer Eigen Haard besluit huurders een laatste kans te geven deels zij een zg. Gele Kaart uit. (…)”

2.5.

[gedaagde] heeft de “Gele Kaart”, ondanks verzoeken daartoe van Eigen Haard, niet ondertekend. Bij brief van 15 april 2013 heeft Eigen Haard [gedaagde] medegedeeld dat het feit dat hij de “Gele Kaart” weigert te ondertekenen niet betekent dat Eigen Haard deze als niet toegekend beschouwt en dat bij een volgende constatering van prostitutie in de woning een gerechtelijke procedure zal worden gestart om de huurovereenkomst te laten ontbinden en de woning te laten ontruimen.

2.6.

In een proces-verbaal van de politie Amsterdam-Amstelland van 9 juli 2013 staat, voor zover van belang, het volgende:

“Ik, verbalisant, [persoon 3] (…) verklaar het volgende:

Aanleiding

Op dinsdag 2 juli 2013 omstreeks 09:55 uur, is door een daartoe aangewezen internetrechercheur verbonden aan het team Mensenhandel een advertentie onttrokken aan de website www.Kinky.nl . In deze advertentie biedt een vrouw, zich noemende “Jewels Asstronut”, diverse seksuele diensten aan voor 150 euro per uur, daarbij maakt zij gebruik van het gsmnummer (…) Op donderdag 4 juli 2013 omstreeks 14:00 uur, heeft een collega van het team Mensenhandel het in de seksadvertentie genoemde telefoonnummer gebeld en een afspraak met “Jewels Asstronut” gemaakt op eerdergenoemde datum om 19:00 uur . Het adres waar de ontmoeting zou plaatsvinden betrof Grote Beer 216 te Amstelveen. Op donderdag 4 juli 2013 omstreeks 19:00 uur heb ik (…) samen met andere collega’s van het Team Mensenhandel bij genoemd perceel aangebeld. De deur werd vervolgens geopend door een Nederlandse vrouw die schaars gekleed was. Wij deelden de vrouw waarmee de afspraak was gemaakt, mede wat het doel van onze komst was en hebben ons gelegitimeerd (…) Met haar toestemming zijn wij de woning binnen gegaan. In de woning zagen wij een 2 persoonsbed in de woonkamer staan waar deze mevrouw haar klanten ontving. Ze vertelde dat de woning van haar vriend [gedaagde] is en dat zij sinds 2 weken als prostituee werkt via Kinky.nl (…) Gezien bovenstaande is gebleken dat er in perceel Grote Beer 216 te Amstelveen, bedrijfsmatig prostitutie wordt bedreven (…)

Overige opmerkingen:

(…) De ons bekende [gedaagde] liep de woning uit toen wij binnenkwamen. (…) Op 1 maart 2012 zijn wij eveneens in die woning geweest alwaar een prostituee werkzaam was. Toen werd er ook post gericht aan [gedaagde] aangetroffen. (…)”

2.7.

Op 22 augustus 2013 heeft mevrouw [persoon 4] (hierna: mw. [persoon 4]), huurster van een woning van Eigen Haard aan het adres Orion 48 te Amstelveen, welke woning zich schuin tegenover de woning bevindt, aangifte gedaan jegens [gedaagde] terzake bedreiging. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. [gedaagde] is in het verleden veroordeeld voor bedreiging van [persoon 4].

2.8.

Eigen Haard heeft [gedaagde] bij brief van 18 oktober 2013 verzocht de huurovereenkomst op te zeggen, bij gebreke waarvan Eigen Haard een gerechtelijke procedure zal opstarten teneinde de huurovereenkomst te ontbinden waarbij tevens de ontruiming van de woning zal worden gevorderd.

2.9.

[gedaagde] heeft geen gehoor gegeven aan het verzoek van Eigen Haard.

3 Het geschil

3.1.

Eigen Haard vordert – samengevat – gedaagden te veroordelen de woning binnen veertien dagen na betekening van het vonnis te ontruimen en gedaagden hoofdelijke te veroordelen in de proceskosten, waaronder de kosten voor de advertentie in “Het Parool”.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De voorzieningenrechter overweegt allereerst dat voldoende aannemelijk is dat Eigen Haard een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening, die strekt tot beëindiging van onrechtmatig gebruik van een - relatief schaarse - sociale huurwoning. Dat Eigen Haard reeds een bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt jegens [gedaagde] doet aan het spoedeisend belang van Eigen Haard niet af, nu op dit moment niet valt vast te stellen wanneer de bodemrechter uitspraak zal doen en die bodemprocedure bovendien ziet op een ander aspect dan in onderhavige zaak, namelijk op een huurachterstand. Evenmin doet aan het spoedeisend belang van Eigen Haard af dat zij pas in november 2013 een kort geding tot ontruiming aanhangig heeft gemaakt. Voldoende aannemelijk is dat Eigen Haard het proces-verbaal van 9 juli 2013 pas in oktober 2013 heeft ontvangen, waarna zij vrijwel direct actie heeft ondernomen. Dat Eigen Haard [gedaagde] in de brief van 18 oktober 2013 heeft medegedeeld dat zij een gerechtelijke procedure zal opstarten teneinde de huurovereenkomst te ontbinden waarbij tevens de ontruiming zal worden gevorderd betekent voorts niet dat Eigen Haard afstand heeft gedaan van haar recht tot het voeren van een kort gedingprocedure.

4.2.

In een kort geding is een vordering tot ontruiming slechts toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de vordering eveneens toewijst en indien van eiseres niet kan worden gevergd dat zij de uitkomst van een bodemprocedure afwacht.

4.3.

Eigen Haard heeft haar vordering – met name – gestoeld op de stelling dat in de woning prostitutie heeft plaatsgevonden en de woning derhalve niet conform de overeengekomen bestemming is gebruikt, alsmede dat [gedaagde] ernstige overlast veroorzaakt in de vorm van bedreiging van een andere huurder van Eigen Haard, mw. [persoon 4].

4.4.

[gedaagde] heeft ter zitting betwist dat in de woning prostitutie heeft plaatsgevonden. Tevens heeft hij ter zitting betwist dat hij mw. [persoon 4] heeft bedreigd. Volgens [gedaagde] is een nader onderzoek naar de feiten nodig, waar een kort geding zich niet voor leent.

4.5.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Uit het proces-verbaal van 9 juli 2013 (zie 2.6) volgt dat een internetrechercheur via de website www.Kinky.nl telefonisch een afspraak voor het verlenen van seksuele diensten heeft gemaakt met een vrouw die zich “Jewels Asstronut” noemt . De afspraak zou plaatsvinden op het adres van de woning. De vrouw is vervolgens ook op het afgesproken tijdstip aangetroffen in de woning. Zij heeft toen verklaard dat de woning van haar vriend [gedaagde] is en dat zij sinds twee weken als prostituee werkt via de website www.Kinky.nl. Dat de in de woning aangetroffen vrouw een boze ex-vriendin van [gedaagde] zou zijn, zoals [gedaagde] ter zitting heeft aangevoerd, acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk, teminder nu [gedaagde] volgens voornoemd proces-verbaal de woning verliet toen de politie de woning binnenkwam. Gelet op de in het proces-verbaal beschreven gang van zaken is de voorzieningenrechter van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat in de woning prostitutie is uitgeoefend. De voorzieningenrechter betrekt bij dit oordeel tevens dat door de politie al eerder is geconstateerd dat prostitutie in de woning werd uitgeoefend, waarvoor [gedaagde] een “Gele Kaart” heeft gekregen. De woning is daarmee in strijd met zijn bestemming feitelijk bedrijfsmatig gebruikt, hetgeen in strijd is met de op de huurovereenkomst van toepassing verklaarde Algemene huurvoorwaarden (zie 2.2) en tevens in strijd is met hetgeen van een goed huurder mag worden verwacht.

4.6.

Op grond van het voorgaande is voldoende aannemelijk dat de rechter in een bodemprocedure zal oordelen dat [gedaagde] tekort is geschoten in de nakoming van de huurovereenkomst door de woning in strijd met de bestemming te hebben gebruikt voor prostitutiedoeleinden. Voldoende aannemelijk is tevens dat de bodemrechter de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning reeds op grond van dit tekortschieten zal toewijzen. De aan de ontruiming ten grondslag gelegde overlast behoeft derhalve geen bespreking meer.

4.7.

Het voorgaande betekent dat de vordering tot ontruiming in dit kort geding toewijsbaar is.

4.8.

Ten aanzien van de niet verschenen gedaagden geldt dat bij de dagvaarding de bij de wet voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, zodat het gevraagde verstek zal worden verleend. De vordering komt jegens hen niet onrechtmatig of ongegrond voor en is toewijsbaar in dezelfde zin als de vordering jegens [gedaagde] wordt toegewezen.

4.9.

Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Eigen Haard worden begroot op:

- dagvaarding €  76,71

- griffierecht 589,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal €  1.481,71

De niet verschenen gedaagden zullen daarnaast worden veroordeeld in de advertentiekosten als bedoeld in artikel 61 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verleent verstek tegen de niet verschenen gedaagden,

5.2.

veroordeelt gedaagden om binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis de onroerende zaak aan het adres Grote Beer 216 te Amstelveen met al de hunnen en het hunne te ontruimen en te verlaten en onder afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van Eigen Haard te stellen,

5.3.

veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Eigen Haard begroot op € 1.481,71,

5.4.

veroordeelt de niet verschenen gedaagden in de kosten van de in artikel 61 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorgeschreven advertentie,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. S. van Excel, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 3 december 2013.1

1 type: coll: