Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2013:7284

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-10-2013
Datum publicatie
06-11-2013
Zaaknummer
EA VERZ 13-1000
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing ontbindingsverzoek. Werkgever verandert nog tijdens de Personal Improvement Procedure (PIP) de spelregels. Dat is in strijd met goed werkgeverschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2013-0890
XpertHR.nl 2013-400139
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

Zaaknummer: 2294179 EA VERZ 13-1000

Beschikking van: 30 oktober 2013

F.no.: 491

beschikking van de kantonrechter

I n z a k e

Dell B.V.

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

nader te noemen Dell B.V.

gemachtigde: mr. R.C.M. Andriessen

t e g e n

[verweerder]

wonende te [woonplaats]

verweerder

nader te noemen [verweerder]

gemachtigde: mr. E. Nagtegaal,

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Dell B.V. heeft op 23 augustus 2013 een verzoek ingediend dat strekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Op 2 oktober 2013 heeft [verweerder] een verweerschrift ingediend.

Het verzoek is mondeling behandeld ter terechtzitting van 10 oktober 2013. Dell B.V. is verschenen bij [naam 1], vergezeld door de gemachtigde. [verweerder] is in persoon verschenen, vergezeld door de gemachtigde. Partijen hebben het woord gevoerd. De gemachtigde van Dell B.V. heeft een pleitnota overgelegd. Na verder debat is een datum voor beschikking bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Uitgangspunten

1.

Uitgegaan wordt van het volgende:

1.1.

[verweerder], geboren op [geboortedatum], is sedert 1 augustus 2010 in dienst van verzoekster en is laatstelijk werkzaam in de functie van Inside Product Specialist II. Het bruto salaris op basis van een werkweek van 40 uren bedraagt € 2.234,20 per maand, basis salaris per maand, exclusief vakantietoeslag en € 3.370,45 on target inclusief vakantietoeslag.

1.2.

Bij mail van 23 april 2013 schrijft [naam 2], HR generalist, aan [verweerder] onder meer het volgende:

“Zojuist hebben jij, je manager [naam 1] en ik de 4 officiële waarschuwingen die jij in de afgelopen vier maanden hebt ontvangen besproken. We hebben een stopbord geplaatst bij jouw gedrag, te laat komen, niet bereikbaar zijn, afwezig zijn zonder geldige opgaaf van reden. In combinatie met de twee Mixed performance ratings, dit jaar en vorig jaar is er voldoende reden om met jou een beëindigingsgesprek te hebben.
Op basis van het huidige dossier ziet onze jurist voldoende aanknopingspunten om de beëindiging te activeren echter wij zijn zuinig op onze mensen, als jij aangeeft nog een laatste kans te willen krijgen en de inschatting maakt dat je aan onze eisen kan voldoen dan kan dat in de vorm van een persoonlijk verbetertraject (PIP).”

1.3.

[verweerder] en Dell B.V. zijn overeengekomen dat [verweerder] op 6 mei 2013 met een PIP voor de duur van drie maanden zou starten. De voornaamste verbeterpunten waren dat hij zich aan de werktijden zou houden en zich aan de afspraken betreffende afwezigheid in geval van ziekte zou houden.

1.4.

Het PIP-verslag van 27 juni 2013 vermeldt dat [verweerder] zich twee keer in de voorgaande periode had verslapen.

1.5.

Op 10 juli 2013 was [verweerder] afwezig. Na een woordenwisseling met zijn direct leidinggevende op 11 juli 2013 over die afwezigheid heeft hij zich op 12 juli 2013 ziek gemeld.

1.6.

Naar aanleiding van die afwezigheid stuurt Dell B.V. een schriftelijke waarschuwing d.d. 12 juli 2013 aan [verweerder]. Deze vermeldt voor zover hier van belang: :

“ RE WRITTEN OFFICIAL WARNING
(..) We have to warn you that in the event of further misconduct, DISMISSAL will possibly be the end.(..)”.

1.7.

Als gevolg van een scooterongeval van enige jaren geleden kampt [verweerder] al enige tijd met ernstige rugklachten. [verweerder] is thans 100 % arbeidsongeschikt vanwege die rugklachten.

1.8.

Het PIP is voortijdig afgerond.

Verzoek

2.

Dell B.V. verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst primair wegens dringende reden, subsidiair wegens gewichtige redenen in de zin van een verandering in de omstandigheden van zodanige aard dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen billijkheidshalve zo spoedig mogelijk behoort te eindigen.

3.

Dell B.V. stelt hiertoe het volgende. Van Dell B.V. kan niet meer gevraagd worden dat zij tolereert dat [verweerder] de met hem gemaakt afspraken met de voeten treedt en haar redelijke opdrachten (kom op tijd, houd je aan de regels) naast zich neerlegt. Het moet voor [verweerder], na vier officiële waarschuwingen, drie mixed reviews en gezien de inhoud van de PIP begeleidende e-mail duidelijker dan ooit zijn geweest dat zijn gedrag niet werd getolereerd door Dell B.V. en dat dit diende te verbeteren. Na de waarschuwing van 12 juli 2013 was de maat voor Dell B.V. vol. Subsidiair stelt zij zich op het standpunt dat door de duidelijke onwil van [verweerder] zijn gedrag structureel te verbeteren zij geen enkel vertrouwen meer in [verweerder] heeft. Het team kan niet op hem rekenen en Dell B.V. kan niet op hem rekenen. Het was Dell B.V. bekend dat [verweerder] rugklachten ondervond. Met het oog daarop is zijn werkplek aangepast en in voorkomende gevallen was het hem toegestaan thuis te werken. Gezien alle omstandigheden is naar het oordeel van Dell B.V. er geen reden tot toekenning van een vergoeding.

Verweer

4.

[verweerder] voert allereerst aan dat het ontbindingsverzoek verband houdt met het opzeggingsverbod van artikel 7:670 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). [verweerder] kampt met forse rugklachten. Medio september zal door een orthopedisch chirurg uitsluitsel worden verschaft omtrent de noodzaak van operatief ingrijpen. [verweerder] wordt zeer ernstig beperkt in zijn fysieke functioneren. De verwachting is dat hij na een ingrijpende operatie nog wel enige tijd met revalideren bezig is. De aangevoerde feiten en omstandigheden rechtvaardigen volgens hem geen ontbinding wegens een dringende reden.

5.

[verweerder] betwist dat er gewichtige redenen voor ontbinding zijn in de door Dell B.V. bedoelde zin en hij verzet zich tegen de door Dell B.V. verzochte ontbinding. [verweerder] verzoekt voor het geval de kantonrechter de arbeidsovereenkomst zal ontbinden om een vergoeding toe te kennen van € 9.000,-- (correctiefactor 2). [verweerder] voert aan dat hij door Dell wordt gekwalificeerd als een voldoende functionerende werknemer voor wat betreft de kwaliteit van zijn werkzaamheden. Dat is de reden waarom hem een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangeboden. Het is juist dat hij van november 2012 tot maart 2012 enige keren te laat is gekomen. Dat had deels te maken met fysieke beperkingen, deels met de fileproblematiek rond Amsterdam. Hij voert aan dat hij niet alleen in gevallen waarin hij te laat kwam langer doorwerkte, maar de stand van het project regelmatig vraagt over te werken, hetgeen hij dan ook doet. Hij bestrijdt nadrukkelijk dat er sprake is van ongeoorloofde afwezigheid. Hij heeft met zijn leidinggevende afgesproken dat het gebrek aan uren voor 10 juli 2013 zou worden gecorrigeerd door koop of verrekening. Hij voert ten slotte aan dat het PIP vroegtijdig is afgebroken en hem geen redelijke termijn is gegund om zijn verbeterpunten te effectueren.

Beoordeling

6.

De grondslag van het ontbindingsverzoek is gelegen in het volgens Dell onacceptabele gedrag van [verweerder], dat heeft geleid tot een negatief eindoordeel aangaande de doelstellingen van het PIP. Niet althans onvoldoende aannemelijk is geworden dat dat gedrag in overwegende mate samenhangt met de arbeidsongeschiktheid van [verweerder]. Dell is dus ontvankelijk in haar verzoek.

7.

Vervolgens doet de vraag zich voor of de arbeidsovereenkomst ontbonden dient te worden. De kantonrechter beantwoordt die vraag ontkennend. Daartoe geldt het volgende.

8.

Terecht en op goede gronden heeft Dell besloten aan [verweerder] de gelegenheid te geven door middel van een Personal Improvement Plan aan zijn –op zijn minst genomen storende- gedrag te werken. Hem wordt een laatste kans geboden. De eerste drie weken houdt [verweerder] zich aan de gemaakte afspraken. In het wekelijkse verslag van 27 juni 2013 staat dat hij zich twee keer had verslapen. De dag erna verslaapt [verweerder] zich weer. Op 10 juli 2013 is [verweerder] volgens Dell ongeoorloofd afwezig. Volgens Dell was [verweerder] niet op zijn werk verschenen, hoewel hij daar geen vrij voor had gekregen. Op 11 juli 2013 hebben partijen daar een gesprek over. In het eindverslag van het PIP vermeldt zijn leidinggevende de afwezigheid van [verweerder] op 10 juli 2013 best te willen zien als miscommunicatie. Naar het oordeel van de kantonrechter is de brief van 12 juli 2013, hiervoor deels vermeld in 1.6, daarmee in overeenstemming. [verweerder] krijgt in die brief een allerlaatste kans. Dell stelt evenwel dat zij heeft besloten “dat de maat vol was. De handelwijze van [verweerder] liet Dell geen ander keuze meer”.

9.

Bezien in het licht van de bewoordingen van voormelde brief heeft Dell onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt waarom haar geen andere keuze overbleef. Van enig “misconduct” na 12 juli 2013 is niet gebleken. Weliswaar verwijt Dell [verweerder] dat [verweerder] niet verschenen is op de afspraak van 23 juli 2013 bij de bedrijfsarts, maar zij heeft twijfel over de vraag of partijen daarover een eensluidende afspraak hadden gemaakt. Om die reden heeft zij dit voorval niet in het eindverslag van het PIP genoemd.

10.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Dell gaande de (PIP)procedure en na de waarschuwing van 12 juli 2013 de spelregels veranderd. Dat is in strijd met goed werkgeverschap. De aangevoerde redenen kunnen naar het oordeel van de kantonrechter dan ook het verzoek niet dragen.

11.

Het verzoek van Dell B.V. zal dan ook worden afgewezen.

12.

Gelet op de afloop van het geding wordt Dell B.V. veroordeeld in de proceskosten.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst het verzoek af;

veroordeelt Dell B.V. in de proceskosten gevallen aan de zijde van [verweerder], tot op heden begroot op € 545,- voor salaris van zijn gemachtigde, voor zover verschuldigd, inclusief BTW.

Aldus gegeven door mr. A.J.M.Breedveld-van Beeck Calkoen kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 oktober 2013 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier, De kantonrechter,