Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2013:5977

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
24-04-2013
Datum publicatie
18-09-2013
Zaaknummer
538886 JE RK 13-543
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Mede gelet op artikel 3, eerste lid, van het IVRK is de kinderrechter van oordeel dat artikel 34, vierde lid en artikel 36, eerste lid, van de Paspoortwet aldus moeten worden gelezen dat de kinderrechter een verklaring van toestemming kan verstrekken indien een gezaghebbende ouder buiten zijn wil om geen rechtsgeldige verklaring van toestemming kan overleggen ten behoeve van de aanvraag van een paspoort voor zijn onder toezicht gesteld kind jonger dan zestien jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FJR 2014/21.3
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

BESCHIKKING VERVANGENDE TOESTEMMING PASPOORT

Zaak- en rekestnummer:

538886 / JE RK 13-543

Beschikking van de kinderrechter in de bovengenoemde rechtbank naar aanleiding van het verzoek van het Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland,

gevestigd te Gouda,

hierna ook te noemen: het BJZ Z-H,

strekkende tot het verlenen van vervangende toestemming tot afgifte van een reisdocument ten behoeve van de onder toezicht gestelde minderjarige:

[minderjarige], geboren te [plaats] op [geboortedag] 2009,

verblijvende te Moerkapelle,

[moeder], wonende te [plaats], is de moeder.

[vader], wonende te [plaats], is de vader.

De ouders zijn belast met de uitoefening van het gezag over de minderjarige.

Als belanghebbenden zijn aangemerkt: de ouders.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Het BJZ Z-H heeft op 27 maart 2013 ter griffie van de rechtbank een verzoekschrift ingediend ter verkrijging van een verklaring van vervangende toestemming voor afgifte van een reisdocument ten behoeve van voornoemde minderjarige.

Op 24 april 2013 heeft de kinderrechter het verzoek ter terechtzitting met gesloten deuren behandeld. De kinderrechter heeft afgezien van behandeling ter terechtzitting.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Bij beschikking van de kinderrechter te Den Haag van 3 juni 2009 is voornoemde minderjarige voorlopig onder toezicht gesteld. De ondertoezichtstelling is nadien verlengd tot 2 juni 2013.

In het kader van de ondertoezichtstelling is de minderjarige uit huis geplaatst. De laatst gegeven machtiging tot uithuisplaatsing voor verblijf bij een pleegouder is geldig tot 2 juni 2013.

OVERWEGINGEN

Op grond van artikel 36 lid 1 van de Rijkswet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Paspoortwet kan bij een aanvraag ten behoeve van een minderjarige die onder toezicht is gesteld en jonger is dan zestien jaar, indien één of beide personen die het gezag over de minderjarige uitoefenen weigeren een verklaring van toestemming als bedoeld in artikel 34, eerste lid, Paspoortwet af te geven, in plaats van die verklaring een verklaring van toestemming van de bevoegde rechter worden overgelegd.

Ingevolge artikel 34 lid 4 van voornoemde Paspoortwet kan indien bij gezamenlijke gezagsuitoefening het feitelijk onmogelijk is (door o.a. oorlog, natuurramp of daaraan verwante dan wel samenhangende omstandigheden) een verklaring van toestemming als bedoeld in artikel 34, eerste lid, Paspoortwet af te geven, in plaats van die verklaring een verklaring van toestemming van de bevoegde rechter worden overgelegd.

Thans doet zich volgens verzoeker de situatie voor dat het paspoort van voornoemde onder toezichtgestelde minderjarige, verblijvende bij een pleeggezin, is verlopen. De met het gezag belaste vader is stateloos en heeft geen geldig identiteitsbewijs, hetgeen in de weg staat aan het verlengen van het paspoort van de minderjarige. Beide ouders zijn het eens met onderhavig verzoek.

De kinderrechter constateert dat de Paspoortwet zich niet uitlaat over een situatie als de onderhavige, waarin een gezaghebbende ouder buiten zijn wil om geen rechtsgeldige verklaring van toestemming kan overleggen. Mede gelet op artikel 3, eerste lid, van het IVRK is de kinderrechter van oordeel dat artikel 34, vierde lid en artikel 36, eerste lid, van de Paspoortwet aldus moeten worden gelezen dat de kinderrechter een verklaring van toestemming kan verstrekken indien een gezaghebbende ouder buiten zijn wil om geen rechtsgeldige verklaring van toestemming kan overleggen ten behoeve van de aanvraag van een paspoort voor zijn onder toezicht gesteld kind jonger dan zestien jaar. Het verzoek dient, nu dit in het belang is van de minderjarige, voorts te worden toegewezen.

Mitsdien wordt als volgt beslist.

BESLISSING

De kinderrechter:

- verleent een verklaring van vervangende toestemming tot het verstrekken van een reisdocument aan voornoemde minderjarige:

[minderjarige], geboren te [plaats] op [geboortedag] 2009;

- verklaart deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.H.G. Odink, kinderrechter en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 april 2013, in tegenwoordigheid van D.S. Strooper, griffier..