Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2013:5708

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
20-06-2013
Datum publicatie
11-09-2013
Zaaknummer
13/993074-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte en zijn twee medeverdachten worden veroordeeld voor vaslheid in geschrift en het opzettelijk gebruik maken van die valse geschriften.

Nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachten en een gezamenlijke uitvoering om via één van de verdachten en valselijk opgemaakte documenten een hypothecaire lening te verkrijgen ter financiering van een woning.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummer: 13/993074-12 (Promis)

Datum uitspraak: 20 juni 2013

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [plaats] op [geboortedag] 1977,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres

[GBA adres].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 6 juni 2013.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. D.E. Kruimel en van wat verdachte en zijn raadsvrouw mr. A. van Wandelen naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat

1.

hij op of omstreeks 23 oktober 2007 te Amsterdam en/of Almere, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een aanvraag(formulier) hypotheek (D-017)

en/of

een inkomensverklaring (D-019)

zijnde (telkens) (een) geschrifte(n) die/dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken of heeft vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven –

in/op die/dat aanvraag(formulier) hypotheek en/of die inkomensverklaring vermeld/opgenomen dat [A] een (jaar)inkomen geniet van 40.000,- Euro, terwijl die [A] (toen) niet beschikte over een dergelijk (jaar)inkomen, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrifte(n) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

(Artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

2.

hij in of omstreeks de periode van 23 oktober 2007 tot en met 7 december 2007 te Amsterdam en/of Almere en/of Assen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) aanvraag(formulier) hypotheek (D-017) en/of een inkomensverklaring (D-019)

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware die/dat geschrift(en) echt en onvervalst, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs had(en) moeten vermoeden dat dat/die geschrift(en) bestemd was/waren als ware het echt en onvervalst

bestaande dat gebruik maken hierin dat hij verdachte en/of zijn mededader(s) die/dat aanvraag(formulier) hypotheek en/of die inkomensverklaring heeft/hebben ingestuurd naar/ingediend bij/overgelegd aan [vennootschap 1] en/of de [vennootschap 2] ter verkrijging van een hypotheek ten bedrage van circa 168.749,- Euro

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat in/op die/dat aanvraag(formulier) hypotheek en/of die inkomensverklaring is vermeld/opgenomen dat [A] een (jaar)inkomen geniet van 40.000,- Euro, terwijl die [A] (toen) niet beschikte over een dergelijk

(jaar)inkomen.

(Artikel 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht)

De rechtbank leest het in de 4e regel van het ten laste gelegde vermelde “aanvraag(formulier) hypotheek (D-017) en/of een inkomensverklaring (D-019)” als “aanvraag(formulier) hypotheek (D-017) en/of een valse(e) of vervalst(e) inkomensverklaring (D-019)”, aangezien hier sprake is van een kennelijke misslag. Door de verbetering van deze misslag wordt verdachte niet in de verdediging geschaad.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Inleiding

4.1.1.

In maart 2010 komen bij de Fiod twee meldingen binnen van de Financial Intelligence Unit (FIU) van ongebruikelijke contante stortingen gedaan door [A] (tevens medeverdachte, hierna: [A]) in november 2007. Op 20 december 2007 heeft verdachte een woonhuis aan de [adres 1] te [plaats] gekocht voor € 250.000 waarvan

€ 168.000 is gefinancierd door middel van een hypothecaire lening bij [vennootschap 2] en het restant in twee tranches contant op rekening van de notaris zijn gestort.

Deze contante stortingen zijn als verdacht aangemerkt omdat uit informatie van de Belastingdienst blijkt dat [A] geen inkomen of vermogen had in de voorgaande jaren. Daarom wordt naar de aankoop van de woning [adres 1] te [plaats] een onderzoek ingesteld. Uit dit onderzoek blijkt dat [A] de hypotheek mede heeft gekregen op basis van een inkomensverklaring, waarin staat aangegeven dat verdachte een jaarinkomen van € 40.000,- geniet. Deze inkomensverklaring is ondertekend door [A] en door de hypotheekadviseur [verdachte] (hierna: verdachte). Deze inkomensverklaring blijkt vals te zijn, nu verdachte toen geen jaarinkomen genoot van € 40.000.

Op 12 maart 2012 vindt er een doorzoeking plaats in de woning op de [adres 1] te [plaats]. In de woning wordt dan niet [A], maar de broer van verdachte, [B] (tevens medeverdachte, hierna: [B]), aangetroffen, alsmede de dochter van [B]. Tijdens de doorzoeking wordt tevens een agenda (hierna: agenda 2008) aangetroffen waarin aantekeningen met betrekking tot [A], een hypotheek en verdachte staan geschreven. [B] heeft verklaard dat die agenda van hem is.

4.1.2.

De vraag die ter beantwoording aan de rechtbank voorligt, luidt of verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de valsheid in geschrifte en of hij dit samen met [A] en/of [B] heeft gedaan. Vervolgens ligt de vraag aan de rechtbank voor of verdachte ook, samen met [A] en/of [B], opzettelijk gebruik heeft gemaakt van die valse stukken voor het aanvragen van een hypothecaire lening.

4.2

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat bewezen kan worden dat verdachte samen met [A] en [B] de inkomensverklaring en het formulier ‘aanvraag hypotheek’ valselijk heeft opgemaakt en vervolgens opzettelijk gebruik heeft gemaakt van deze vervalste documenten ter verkrijging van een hypothecaire lening.

4.3

Het standpunt van de verdediging

De verdediging stelt zich op het standpunt dat verdachte van zowel het onder feit 1 als feit 2 ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken en overweegt daartoe als volgt.

De verdediging stelt voorop dat de eerste door verdachte als getuige afgelegde verklaring aan verdachte niet de cautie is gegeven en dat als gevolg van dit onherstelbaar vormverzuim die verklaring van het bewijs dient te worden uitgesloten.

Verdachte heeft op basis van de door [A] overgelegde jaarcijfers en prognoses de

€ 40.000,- als te verwachten jaarinkomen opgegeven. Gelet op het feit dat de aan verdachte ten laste gelegde feiten geruime tijd geleden hebben plaatsgevonden, is verdachte niet meer in de gelegenheid om aan te tonen dat hij die stukken ook daadwerkelijk van [A] heeft ontvangen. Het is niet aan de schuld van verdachte te wijten dat hij niet meer aannemelijk kan maken dat hij die stukken van [A] heeft ontvangen. Hierdoor kan, nu niet kan worden uitgesloten dat verdachte de documenten op basis van stukken heeft opgemaakt, niet bewezen dat verdachte oogmerk heeft gehad op misleiding.

Daarnaast zijn de verklaringen van [A] dermate opmerkelijk, nu hij ervan uitging dat hij zonder het hebben van een inkomen een hypotheek kon krijgen, zodat die verklaringen van [A] dienen te worden uitgesloten van het bewijs.

De verklaring van verdachte moet als aannemelijk worden aangenomen. Verdachte had ook helemaal geen belang bij het vals opmaken van de documenten en het is dan ook onaannemelijk dat verdachte [A] niet naar zijn inkomen heeft gevraagd en dat [A] geen stukken heeft overgelegd aan verdachte.

Daarnaast kan ook niet bewezen worden dat er sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en [A] en/of [B], aldus de verdediging.

4.4

Het oordeel van de rechtbank

Met de officier van justitie - maar anders dan de verdediging - is de rechtbank op basis van de in bijlage 1 vervatte bewijsmiddelen van oordeel dat verdachte zich samen met [A] en [B] heeft schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en het vervolgens opzettelijk gebruik maken van die valse geschriften ter verkrijging van een hypothecaire lening. De rechtbank overweegt hiertoe als volgt.

Zowel het aanvraagformulier hypotheek als de inkomensverklaring, beide op naam van [A], zijn valselijk en in strijd met de waarheid opgemaakt, nu [A] in die periode in het geheel geen inkomen genoot. [A] is pas in 2008 gestart met zijn bedrijf en voor zover de verdediging heeft bepleit dat verdachte heeft verklaard dat hij de inkomensgegevens heeft gebaseerd op prognoses dan wel jaarcijfers, wordt dat door de rechtbank verworpen nu die stukken destijds niet bestonden.

Deze valselijk opgemaakte documenten voor het verkrijgen van een hypothecaire lening met de [adres 1] als onderpand, zijn ondertekend door verdachte en [A].

Uit de getuigenverklaringen, de verklaring van [A] en het notitieboekje van [B], blijkt dat [B] zeer nauw betrokken is geweest bij het aankopen van de woning [adres 1] te [plaats] en het aanvragen van de hypothecaire lening op naam van [A]. Immers is het [B] geweest die de woning voor en na de aankoop meerdere malen heeft bezocht, is het [B] idee geweest om het huis te kopen en is [A] via [B] bij verdachte terechtgekomen. [A] heeft ook verklaard dat alle afspraken tussen hem en verdachte door [B] werden gemaakt en dat [B] de hypothecaire lasten en alle andere lasten van de woning betaalt. Daarnaast is [B] ook degene die belang had bij de woning, nu hij in die woning is aangetroffen en de dochter van [B] daar een kamer heeft. Daarnaast blijkt uit de aantekeningen in het notitieboekje van [B] dat hij degene is geweest die naast de hypothecaire lening ook bij anderen geld heeft geleend voor de woning.

Onder voormeld samenstel van omstandigheden kan het naar het naar oordeel van de rechtbank, niet anders zijn dan dat [B] die woning voor zichzelf wilde kopen en dat [B] voor de financiering van die woning een vooropgezet plan heeft gemaakt om door middel van [A] en met behulp van de door verdachte valselijk opgemaakte stukken een hypothecaire lening te verkrijgen. De rechtbank grondt hier haar overtuiging ook op de uit de door [B] opgemaakte aantekeningen in zijn agenda 2008. De aantekening “hoe gedaan v. [A] als start ondernemer v. hypo” sluit daarbij aan bij de door de rechtbank als ongeloofwaardig ter zijde geschoven verklaring van verdachte, te weten dat hij een inkomen heeft opgegeven op basis van prognoses en jaarcijfers. [A] was op dat moment geen startende ondernemer en beschikte dus helemaal niet over stukken waar verdachte op doelt. [B] wist dus, bij gebrek aan stukken, dat [A] op dat moment geen werk had en dus ook geen inkomen genoot.

In dit samenstel is sprake van een nauwe en bewuste samenwerking geweest tussen verdachte, [A] en [B] en was er sprake van een gezamenlijke uitvoering om via [A] en valselijk opgemaakte documenten een hypothecaire lening te verkrijgen ter financiering van die woning. Ten aanzien van het oogmerk is de rechtbank van oordeel dat alle drie de verdachten de bedoeling hadden die documenten te gebruiken voor het aanvragen van een hypothecaire lening ter financiering van de [adres 1] te [plaats].

Gelet op het voorgaande en gelet op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat zoals opgenomen in bijlage 1 grondt de rechtbank haar beslissing dat verdachte de aan hem ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hieronder weergegeven.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in bijlage 1 vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

Ten aanzien van het onder feit 1 ten laste gelegde:

op 23 oktober 2007 te Amsterdam en/of Almere, tezamen en in vereniging met anderen,

een aanvraagformulier hypotheek

en

een inkomensverklaring

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt, immers hebben hij, verdachte, en zijn mededaders valselijk en in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven – op dat aanvraagformulier hypotheek en die inkomensverklaring vermeld dat [A] een jaarinkomen geniet van 40.000,- Euro, terwijl die [A] toen niet beschikte over een dergelijk jaarinkomen, zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken;

Ten aanzien van het onder feit 2 ten laste gelegde:

in de periode van 23 oktober 2007 tot en met 7 december 2007 te Amsterdam en/of Almere en/of Assen, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een vals aanvraagformulier hypotheek en een valse inkomensverklaring

zijnde geschrifte die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware die geschriften echt en onvervalst, terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders wisten, dat die geschriften bestemd waren als ware het echt en onvervalst

bestaande dat gebruik maken hierin dat hij verdachte en zijn mededaders dat aanvraagformulier hypotheek en die inkomensverklaring hebben gestuurd aan [vennootschap 1] ter verkrijging van een hypotheek ten bedrage van circa 168.749,- euro

en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat op dat aanvraagformulier hypotheek en die inkomensverklaring is vermeld dat [A] een jaarinkomen geniet van 40.000,- euro, terwijl die [A] toen niet beschikte over een dergelijk jaarinkomen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van de feiten

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de door haar onder 1 en 2 bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden, voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren en een werkstraf van 240 uren, met bevel, voor het geval dat verdachte de werkstraf niet naar behoren (heeft) verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 120 dagen.

8.2.

Het strafmaatverweer van de verdediging

De verdediging heeft de rechtbank verzocht bij de strafmaat rekening te houden met het feit dat het zeer oude feiten betreffen, met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, met het feit dat verdachte geen relevante justitiële documentatie heeft en met het feit dat niemand financiële schade heeft geleden. De verdediging heeft voorts te kennen gegeven de door de officier van justitie gevorderde straf erg hoog vinden en verzoekt de rechtbank te volstaan met een geldboete dan wel een werkstraf. Een voorwaardelijke straf zou niet op zijn plaats zijn, gelet op het tijdsverloop in deze zaak.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich samen met anderen door middel van een vooropgezet plan schuldig gemaakt aan frauduleus handelen. Hierdoor heeft verdachte met anderen een financiële instelling bewogen op basis van valse stukken een hypothecaire lening te verstrekken. Door deze handelwijze heeft verdachte het vertrouwen dat bedrijven in het handelsverkeer in de juistheid van bepaalde geschriften moeten kunnen stellen, geschonden.

De rechtbank neemt het verdachte zeer kwalijk dat hij uit hoofde van zijn functie de bewezen geachte feiten heeft gepleegd, waardoor aan hem een hogere voorwaardelijke straf zal worden opgelegd dan aan zijn medeverdachten, nu de rechtbank verdachte ervan wil trachten te weerhouden zich in de toekomst, mogelijk opererend vanuit een zelfde soort functie, aan dergelijke feiten schuldig te maken.

Wel laat de rechtbank ten voordele van verdachte meewegen dat hij na bovengenoemde en bewezen feiten niet meer met politie en/of justitie in aanraking is gekomen. Voorts houdt de rechtbank in het voordeel van verdachte er rekening mee dat de financiële instelling of ander persoon geen financieel nadeel heeft geleden.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden wel aanleiding bestaat bij de straftoemeting in het voordeel van verdachte af te wijken van wat de officier van justitie heeft gevorderd.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 47, 56, 57 en 225 van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

10 Beslissing

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

Ten aanzien van het onder feit 1 en feit 2 bewezen geachte:

Voortgezette handeling van

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd

en

medeplegen van het opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 7 (zeven) maanden.

Beveelt dat deze straf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt.

Veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van 200 uren, met bevel, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 100 dagen.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Knol, voorzitter,

mrs. J.A.A.G. de Vries en P.J. van Eekeren, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. S. Zuithoff, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 20 juni 2013.

Bijlage 1

Bewijsmiddelen

Ten aanzien van het onder feit 1 en feit 2 ten laste gelegde:

1. Een geschrift, zijnde een kopie aanvraag hypotheek van de [vennootschap 1] van 23 oktober 2007, bijlage document D-017.

In dit geschrift is onder meer, zakelijk weergegeven, het volgende gesteld:

2 Hoofdaanvrager

Hoofdaanvrager: [A]

Geboortedatum: [geboortedag]-1979

3 Inkomensgegevens hoofdaanvrager

Hoofdinkomen: vast inkomen

Vast inkomen (bruto op jaarbasis): € 40.000,-

7 Onderpand

a. Adres: [adres 1]

b. woonplaats: [plaats]

9 Hypotheekbedrag

Financieringsbehoefte: € 168.749,-

19 Verklaring en ondertekening

Te Amsterdam, datum 23-10-2007

Dit geschrift is voor akkoord ondertekend door de hoofdaanvrager en de assurantieadviseur: [vennootschap 3] te [plaats].

2. Een geschrift, zijnde een kopie inkomensverklaring hypotheek van de [vennootschap 2] van 23 oktober 2007, bijlage document D-019.

In dit geschrift is onder meer, zakelijk weergegeven, het volgende gesteld:

Naam geldnemer 1: [A]

Hoofdsom: € 168.749,-

Adres onderpand: [adres 1], [plaats]

De geldnemer en de hypotheekadviseur verklaren na gezamenlijke bestudering van de inkomensbescheiden dat het jaarinkomen van de geldnemer bedraagt: € 40.000,-.

Aldus verklaren wij, ieder voor zich en gezamenlijk, dat een adequate afweging is gemaakt om deze lening aan te gaan en het door ons opgegeven inkomen gelijk is aan het werkelijke inkomen.

Datum: 23-10-2007

Dit geschrift is voor akkoord ondertekend door de geldnemer [A] en de adviseur [verdachte] van [vennootschap 3] te [plaats].

3. Een geschrift, zijnde een kopie offerte Hypothecaire geldlening van [vennootschap 1] van 15 oktober 2007, bijlage document D-018, doorgenummerde pagina 1.

In dit geschrift is onder meer, zakelijk weergegeven, het volgende gesteld:

Adres: [vennootschap 1] te [plaats]

Dat [vennootschap 1] namens de [vennootschap 2] een hypothecaire geldlening aanbiedt.

4. Een proces-verbaal van bevindingen met dossiernummer 47597 en codenummer AH-008 van 5 maart 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar van de Belastingsdienst/FIOD [C], bijlage AH-008 doorgenummerde pag. 2 en 3.

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van verbalisant voornoemd, zakelijk weergegeven:

In het systeem van de Belastingdienst Beheer van Relaties staat te lezen dat [A] per 14 januari 2008 een economische activiteit heeft. In het uittrekselinformatie internet van de kamer van koophandel staat te lezen dat dit autorijschool Bismiallah betreft, datum vestiging 14 januari 2008. Voor zover bekend dreef [A] voor 14-01-2008 géén andere onderneming en genoot hij daar dus geen inkomen van.

In het Belastingdienstsysteem Fi-base is onderzoek gedaan naar de loongegevens van verdachte [A] (de rechtbank begrijpt [A]). In dit systeem is te lezen dat er over de jaren 2006 tot en met 2009 geen loongegevens bekend zijn van bovengenoemde verdachte.

5. Een proces-verbaal van verhoor getuige met dossiernummer 47597, bijlage G04-01 van , in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [C] en [D], bijlage G04-01 doorgenummerde pag. 1 en 3.

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van getuige [E], zakelijk weergegeven:

Ik heb over het jaar 2007 nooit jaarcijfers of een prognose gemaakt. Ik doe vanaf het begin, en dat is 2008, de boekhouding en de belastingaangiften voor [A] (de rechtbank begrijpt [A]).

6. Een proces-verbaal van verhoor verdachte met dossiernummer 47597, bijlage V01-02 van 12 maart 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [F] en [G], bijlage V01-02 doorgenummerde pag. 1 en 2.

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van verdachte [A], zakelijk weergegeven:

Vraag verbalisanten:

Heeft u de financiering van de aankoop van de [adres 1] te [plaats] zelf geregeld?

Antwoord gehoorde:

Dat is een makelaar geweest. Zijn naam is [verdachte]. Als u mij zegt dat die naam [verdachte] is dan weet ik dat niet. Het zou kunnen zijn dat zijn achternaam zo is. Die [verdachte] heeft alles voor mij geregeld. Hij heeft alle papieren geregeld en alles wat erbij hoort. Ik heb alles getekend.

7. Een proces-verbaal van verhoor verdachte met dossiernummer 47597, bijlage V01-03 van 13 maart 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [F] en [G], bijlage V01-03 doorgenummerde pag. 2.

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van verdachte [A], zakelijk weergegeven:

Vraag verbalisanten:

Wij horen net van collega’s dat [verdachte] heeft verklaard dat u jaarcijfers heeft aangeleverd aan [verdachte]. Klopt dat?

Antwoord gehoorde:

Nee, dat kan niet. Mijn bevoegdheid om rijles te geven is van december 2007. Dus ik had over dat jaar geen inkomen van een onderneming.

Vraag verbalisanten:

Heeft u in 2007 € 40.000,- verdiend zoals dat in dit stuk vermeld (inkomensverklaring hypotheek)?

Antwoord gehoorde:

Nee.

8. Een proces-verbaal van verhoor verdachte met dossiernummer 47597, bijlage V01-04 van 14 maart 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [F] en [G], bijlage V01-04 doorgenummerde pag. 3.

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van verdachte [A], zakelijk weergegeven:

Ik ben via mijn broertje [B] bij hem (de rechtbank begrijpt: [verdachte]) terechtgekomen. Mijn broertje heeft alle afspraken met [verdachte] gemaakt. Ik ben alleen met [verdachte] mee geweest om te tekenen, dat was op verzoek van [verdachte]. Als u mij vraagt wie het huis aan de [adres 1] (de rechtbank begrijpt: [adres 1]) heeft ingericht dan zeg ik u mijn broertje. Als u mij vraagt of de dochter van [B] een eigen kamertje heeft op de [adres 1] dan zeg ik u dat het klopt. Het kleinste kamertje is van de dochter van [B]. Het idee van het kopen van het huis is van [B]. [B] betaalt ook de hypotheek. Ik heb het huis pas voor het eerst van binnen gezien toen het huis al gekocht was. [verdachte] en [B] hebben dit met het huis geregeld.

9. De verklaring die verdachte ter terechtzitting van 6 juni 2013 heeft afgelegd, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

“De handtekeningen als adviseur op de documenten D-017 en D-019 zijn van mij.”

10. Een proces-verbaal van verhoor verdachte met dossiernummer 47597, bijlage V02-02 van 15 maart 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [H] en [J], bijlage V02-02 doorgenummerde pag. 3.

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van getuige [verdachte], zakelijk weergegeven:

De aanvraag D-019 is door mij ingestuurd naar de bank. Ik heb het document op kantoor van [vennootschap 3] voorbereid. Met de documenten, de aanvraag en de inkomensverklaring, ben ik naar Amsterdam gegaan. Daar heeft [A] in mijn bijzijn de documenten ondertekend. Ik heb het document D-019 en de andere documenten ingestuurd met oog op verkrijging van de hypotheek voor de [adres 1]. Door het document zo op te maken voorkom je dat de bank gaat vragen naar de jaarrekening van de zelfstandige.

11. Een proces-verbaal van verhoor getuige met dossiernummer 47597, bijlage G03-01 van 12 maart 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [K] en [L], bijlage G03-01 doorgenummerde pag. 2 en 3.

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van getuige [B], zakelijk weergegeven:

Mijn broer [A] heeft een huis gekocht. Ik betaal sommige rekeningen die met de woning [adres 1] te maken hebben.

Wat voor werk heeft [A] gedaan?

Geen vaste baan.

[A] en ik woonden allebei bij onze oom tot [A] de [adres 1] kocht.

12. Een proces-verbaal van verhoor getuige met dossiernummer 47597, bijlage G03-02 van 13 maart 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [F] en [G], bijlage G03-02 doorgenummerde pag. 2 t/m 4.

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van getuige [B], zakelijk weergegeven:

Opmerking verbalisanten:

Wij tonen een agenda 2008 losse papiertje met aantekeningen met inbeslagname code A-I-2-1.

Antwoord gehoorde:

Deze is van mij. Hetgeen met potlood is geschreven is mijn handschrift. Als u mij vraagt of de naam [verdachte] dezelfde [verdachte] is waar u naar gevraagd heeft dan zeg ik u dat dat zo is.

Opmerking verbalisanten:

Wij tonen een blauw notitie boekje met daarin aantekeningen op losse papiertjes aantekeningen met inbeslagname code B-I-1-2.

Vraag verbalisanten:

Is dit boekje van u?

Antwoord gehoorde:

Ja, ik zal u de waarheid vertellen, dit boekje is van mij.

13. Een proces-verbaal van verhoor getuige met dossiernummer 47597, bijlage G02-01 van 12 maart 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [M] en [N], bijlage G02-01 doorgenummerde pag. 2 en 3.

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van getuige [P], zakelijk weergegeven:

Vraag verbalisanten:

Kent u [A]

Antwoord gehoorde:

Omdat u mij verteld hebt dat u mij wil horen over de [adres 1] in [plaats], zal het gaan om de koper van mijn huis. Ik heb deze man één keer gezien bij het tekenen van de leveringsakte bij de notaris. Ik weet dat het huis op zijn naam zou komen te staan, maar dat hij er samen met zijn vriendin in zou gaan wonen. Zijn vriendin werkte bij de [naam 1] op de Overtoom. Ik weet dat de makelaar ook nog contact heeft gehad met die broer. Die broer kwam wel eens kijken naar de woning.

14. Een proces-verbaal van verhoor getuige met dossiernummer 47597, bijlage G02-02 van 21 maart 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [M] en [N], bijlage G02-02 doorgenummerde pag. 2.

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van getuige [P], zakelijk weergegeven:

Volgens mij is het appartement meerdere keren bezichtigd. Ik weet nog dat [Q] heeft gezegd dat zowel de koper als de broer van de koper in mijn appartement is geweest om te bezichtigen. De broer van de koper is ook wel eens alleen voor de bezichtiging geweest.

15. Een proces-verbaal van verhoor getuige met dossiernummer 47597, bijlage G05-01 van 21 maart 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [F] en [G], bijlage G05-01 doorgenummerde pag. 2 en 3.

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van getuige [R], zakelijk weergegeven:

Mijn functie is makelaar. Mijn cliënt was [P]. Ik heb de verkoop van dit pand ([adres 1] te [plaats]) begeleidt voor [P]. Degene die bij het ondertekenen van de koopakte aanwezig was, is meerdere keren komen bezichtigen. De onderhandelingen over de koopprijs heb ik met de man van uw D-069 gedaan. Nu u mij even in mijn eigen dossier hebt laten kijken weet ik dat [verdachte] de financiële adviseur was van de koper. Bij de ondertekening van de koopakte was de koper en dan bedoel ik degene die bij de bezichtigingen was.

16. Een proces-verbaal van verhoor getuige met dossiernummer 47597, bijlage G06-01 van 23 april 2012, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [G] en [F], bijlage G06-01 doorgenummerde pag. 2.

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van getuige [S], zakelijk weergegeven:

Ik werk bij [naam 2]. Voorheen was het de [naam 1].

Vraag verbalisanten:

Wat weet u van de aankoop van het pand [adres 1] te [plaats]?

Antwoord gehoorde:

Ik ben één keer wezen kijken. Ik ben daar met [B] en een makelaar geweest.

17. Een geschrift, zijnde een kopie van een faxbericht van 1 oktober 2007, bijlage document D-072.

Dit geschrift houdt onder meer in – zakelijk weergegeven:

Een faxbericht ter attentie van de heer [R] en afkomstig van [verdachte] van [vennootschap 3] FD. In het faxbericht wil [verdachte], namens en voor rekening van zijn cliënt de heer [B] een tegenvoorstel doen inzake object [adres 1] te [plaats].

18. Een geschrift, zijnde een kopie van een notitieboekje, bijlage nummer B-I-1-2, bijlage document D-090, doorgenummerde pagina 9 en 17.

Dit geschrift houdt onder meer in – zakelijk weergegeven:

Pagina 9: “Van [verdachte] geleend voor huis 1000 + 5000 + 40000”

Pagina 17: “[verdachte]. Huis 55.000€ geleend + 800€ + 10000€”

19. Een geschrift, zijnde een kopie agenda 2008, bijlage nummer A-I-2-1, bijlage document D-091, doorgenummerde pagina 2, 3 en 4.

Dit geschrift houdt onder meer in – zakelijk weergegeven:

Pagina 2: “[verdachte] z’n geld + hoe alles gaat/moet met Belast [A] + brieven etc over die gebreken. Hoe gedaan v. [A] als start ondernemer v. hypo zodat als. [E] wat gaat doen dan weet wat er is/vragen wat door gegeven dat is verdiend?

[A]. Z’n papieren ( [E] papieren invullen) (onleesbaar) hem zeggen (onleesbaar) dag en apart zetten (onleesbaar) [E] geven einde v/d w(onleesbaar) op zijn naam.”

Pagina 3: “[verdachte] 2000€”

Pagina 4: “[verdachte] 9000€”