Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2013:5373

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
20-06-2013
Datum publicatie
27-08-2013
Zaaknummer
EA 13-506
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbindingsverzoek afgewezen. Stoelendans-methode. Werknemer is door werkgever niet goed begeleid. Passende functie aanwezig.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2013-0663
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

AFDELING PRIVAATRECHT

Kenmerk : EA 13-506

Datum : 20 juni 2013

245

Beschikking van de kantonrechter te Amsterdam op het verzoek van:

UTS APC [naam bedrijf] B.V.

gevestigd te ‘s-Gravenhage

verzoekster, nader te noemen UTS

gemachtigde: mr. B.J. den Ridder

t e g e n:

[verweerder]

wonende te [woonplaats]

verweerder, nader te noemen [verweerder]

gemachtigde: mr. M. Bruins

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

UTS heeft op 24 april 2013 een verzoek ingediend dat strekt tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. [verweerder] heeft op 28 mei 2013 een verweerschrift ingediend. Bij brief van 28 mei 2013 heeft UTS nog aanvullende stukken ingediend.

Het verzoek is behandeld ter terechtzitting van 30 mei 2013. UTS is verschenen bij de heren
[naam 1] en [naam 2] en de gemachtigde. Als belangstellende is de heer [naam 3], [functie naam 3], verschenen. Ook [verweerder] is verschenen, vergezeld door zijn gemachtigde.

Ter zitting hebben beide partijen hun standpunten toegelicht, UTS deels aan de hand van een pleitnota. De kantonrechter heeft vragen gesteld, waarvan aantekeningen zijn gemaakt, die in het dossier zijn opgenomen.

Tot slot is beschikking bepaald.

BEOORDELING VAN HET VERZOEK

1.

Als gesteld en onvoldoende weersproken staat vast:

1.1.

[verweerder], thans [leeftijd], is sedert 1 december 1998 in dienst van UTS en is laatstelijk werkzaam als voorman. Het bruto salaris bedraagt € 2.714,63 per maand exclusief vakantietoeslag. De CAO Beroepsgoederenvervoer is van toepassing.

1.2.

UTS houdt zich bezig met verhuizen, in binnen- en buitenland, alsmede met opslag en archivering. UTS heeft thans 188 medewerkers in dienst. UTS maakt deel uit van de UTS APC Groep.

1.3.

UTS verkeert al langere tijd in een financieel moeilijke positie als gevolg van afgenomen verhuisactiviteiten en de concurrentie op de verhuismarkt. De laatste vier jaren heeft UTS geen winst meer gemaakt en worden de verliezen van UTS gecompenseerd met de winsten uit andere onderdelen van de groep.

1.4.

In 2009, 2010 en 2011 heeft UTS kostenbesparende maatregelen genomen, waarbij 68 (in 2010) resp. 22 (in 2011) arbeidsplaatsen zijn vervallen. UTS heeft in 2012 aan alle mede-werkers een loonoffer gevraagd, wat is afgewezen.

1.5.

UTS heeft in 2012 besloten nogmaals te reorganiseren. Zij heeft daarbij gekozen voor een nieuw bedrijfsmodel, waarbij delen van het werk worden uitbesteed. Ook zijn vestigingen verkocht, samengevoegd of opgeheven.

1.6.

De ondernemingsraad en de vakbonden zijn door UTS bij de plannen betrokken. De ondernemingsraad heeft in de zomer van 2012 positief geadviseerd. De vakbonden hebben met UTS in juli 2012 een sociaal plan afgesloten.

1.7.

UTS heeft in het kader van het beoogde bedrijfsmodel een nieuw functiehuis ontwikkeld. De functies binnen UTS hebben daarin een plaats gekregen, waarbij een aantal functies (gedeeltelijk) gewijzigd zijn. Door de reorganisatie zouden 90 tot 120 en later 60 tot 80 arbeidsplaatsen verdwijnen.

1.8.

UTS heeft met alle werknemers een potentieel beoordelingsgesprek gehouden, waarbij besproken is welke functie in het nieuwe functiehuis het meeste aansloot bij de tot dan toe door de werknemer vervulde functie. De werknemer kon vervolgens op die nieuwe functie solliciteren.

1.9.

De werknemers, die niet in een nieuwe functie zijn benoemd, zijn per 1 december 2012 boventallig geacht en voor ontslag voorgedragen. Daarbij heeft UTS deze werknemers een functie op oproepbasis aangeboden en/of gestimuleerd om als zzp-er aan de slag te gaan. Ook heeft UTS externe functies gezocht.

1.10.

[verweerder] vervulde bij UTS de functie van voorman. In het nieuwe functiehuis komt deze functie - met dezelfde inhoud - niet terug. Met [verweerder] is tijdens zijn (zogenoemde) potentieel beoordeling besproken dat de functie Project Coördinator Zakelijk het meeste aansloot bij zijn oude functie van voorman.

1.11.

[verweerder] heeft op de functie Project Coördinator Zakelijk gesolliciteerd. Daarvoor waren 5 plaatsen beschikbaar en 8 kandidaten met dezelfde eerdere functie als [verweerder]. De plaat-singscommissie van UTS heeft geoordeeld dat [verweerder] niet geschikt was voor de functie Project Coördinator Zakelijk. Er zijn 5 anderen in deze functie benoemd, waarbij geen rekening is gehouden met de regels van afspiegeling of anciënniteit.

1.12.

[verweerder] heeft bezwaar tegen deze beslissing ingediend, welk bezwaar door de toetsings-commissie van UTS is afgewezen.

1.13.

Het sociaal plan zou voor [verweerder] meebrengen dat zijn uitkering gedurende één jaar wordt aangevuld tot 95% (met maximaal 15%) van zijn salaris.

1.14.

UTS heeft voor de boventalligen geen ontslagvergunningen aangevraagd, maar heeft 23 ontbindingsverzoeken ingediend bij diverse kantongerechten.

Verzoek

2.

UTS verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen in de zin van een verandering in de omstandigheden van zodanige aard dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen billijkheidshalve dadelijk behoort te eindigen.

3.

Daartoe stelt UTS - kort gezegd - dat de slechte resultaten en de veranderingen in de verhuismarkt haar nopen ingrijpende maatregelen te nemen, omdat anders faillissement onvermijdelijk is. De bank heeft inmiddels ook van UTS geëist dat zij een structurele verandering zal doorvoeren. Eerdere maatregelen in 2010 en 211 en besparingen op infrastructuur, wagenpark en hulpmaterialen zijn niet voldoende gebleken. In 2012 zijn drastische besparingen doorgevoerd, in nauw overleg met de ondernemingsraad.

4.

De mogelijkheden voor verdergaande kostenbesparende maatregelen zijn uitgeput. De resultaten over 2012 zijn niet voldoende om het tij te keren. De verhuisdivisie maakt nog steeds verlies. Een reden daarvan is de zogenoemde ‘leegloopuren’; uren die niet kunnen worden doorberekend. Die uren moeten worden teruggebracht. Er is een grotere flexibiliteit van de werknemers nodig en een groot deel van het werk zal in de toekomst moeten worden uitbesteed. Daarnaast worden nieuwe functies gecreëerd, althans de inzetbaarheid van de medewerkers moet worden vergroot. Zo is er in het nieuw ontwikkelde bedrijfsmodel behoefte aan allround verhuizers en niet meer aan specifieke functies.

5.

[verweerder] heeft in zijn potentieel beoordelingen een leidraad gekregen om te solliciteren op de functie Project Coördinator Zakelijk. Het stond [verweerder] overigens vrij ook op andere functies te solliciteren. [verweerder] heeft gesolliciteerd naar de functie van Project Coördinator Zakelijk maar is daarvoor niet geschikt geacht. UTS beroept zich daarbij op haar vrijheid om de meest geschikte kandidaat te benoemen in een functie.

6.

In de sollicitatieprocedure is gekeken naar de persoonlijke mogelijkheden van [verweerder] en of de functie voldoende aansloot bij zijn ervaring en capaciteiten. Om zo transparant en eerlijk mogelijk proces te waarborgen heeft UTS een plaatsingscommissie ingesteld, is de ondernemingsraad aanwezig geweest bij de sollicitaties en is een toetsingscommissie ingesteld voor eventuele bezwaren. Iedere werknemer heeft een eerlijke kans gehad. Alle functies zijn vervuld door interne kandidaten.

7.

UTS heeft getracht [verweerder] extern te herplaatsen. De mogelijkheid was daarbij aanwezig dat [verweerder] op termijn weer op zijn huidige functieniveau zou terugkeren. [verweerder] heeft op het verzoek persoonlijke gegevens te mogen verstrekken, niet willen ingaan.

Verweer

8.

[verweerder] betwist dat er gewichtige redenen voor ontbinding zijn in de door UTS bedoelde zin en verzet zich tegen de door UTS gevorderde ontbinding. [verweerder] verzoekt voor het geval de kantonrechter de arbeidsovereenkomst zal ontbinden om hem een in goede justitie te bepalen vergoeding buiten het sociaal plan, ten laste van UTS toe te kennen.

9.

[verweerder] voert - kort gezegd - aan dat de sollicitatieprocedure niet heeft voldaan een de eisen van inzichtelijkheid, controleerbaarheid en goede procesorde. Pas na het bezwaar van [verweerder] tegen zijn afwijzing voor de functie Project Coördinator Zakelijk, heeft hij inzage gekregen in de reden van zijn afwijzing. Daardoor heeft hij zijn bezwaar niet kunnen aanvullen op de punten, die UTS kennelijk belangrijk achtte. [verweerder] is door de toetsingscommissie ook niet gehoord.

10.

Bij brief van 7 januari 2013 is [verweerder] een oproepovereenkomst aangeboden en zijn hem werkzaamheden als zzp-er in het vooruitzicht gesteld. Daaruit blijkt dat de functie van voorman na invoering van het nieuwe functiehuis niet is vervallen. Zijn werkzaamheden zijn na 1 december 2012 ook niet gewijzigd, aldus [verweerder].

11.

Voor wat betreft de ‘leegloopuren’ stelt [verweerder] dat deze met een goede planning en overleg met de opdrachtgevers zijn op te vangen. Een betere centrale planning ‘vanuit Den Haag’ zoals UTS ook voornemens is de laten geschieden, heft dit probleem op.

12.

Ter zitting heeft [verweerder] nog gesteld ook in aanmerking te willen komen voor de functie Allround verhuizer. In zijn potentieel gesprek is die functie echter niet genoemd, alleen die van Project Coördinator Zakelijk. [verweerder] heeft daarom alleen gesolliciteerd op de laatste functie, maar was en is ook bereid andere functies binnen UTS te vervullen. Overigens wordt één arbeidsplaats van Allround verhuizer nu bezet door een langdurig arbeidsongeschikte collega, die naar het zich laat aanzien niet binnen de ontslagbeschermingsperiode van twee jaar het werk zal hervatten. Zijn functie zou [verweerder] - in elk geval tijdens diens ziekte - goed kunnen vervullen.

Beoordeling

13.

Dat UTS gedurende meerdere jaren verlies draait en de door UTS voorgenomen reorganisatie noodzakelijk is, is niet betwist. Het is daarbij aan UTS om haar onderneming zo in te richten als zij noodzakelijk en wenselijk acht. UTS heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat in het beoogde nieuwe bedrijfsmodel structureel meerdere arbeidsplaatsen vervallen en dat gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn. Maar dat betekent (nog) niet, dat het dienstverband met juist [verweerder] noodzakelijkerwijs moet worden beëindigd.

14.

UTS heeft voor [verweerder] in zijn potentieel gesprek als meest geschikte functie geduid de functie van Project Coördinator Zakelijk. Een andere functie is niet besproken. [verweerder] heeft op de door UTS aangedragen functie gesolliciteerd, maar is daarvoor vervolgens door de plaatsings-commissie niet geschikt bevonden. Een andere reden voor het afwijzen van [verweerder] voor de functie is niet gegeven. Dat [verweerder] ongeschikt zou zijn voor de functie is opmerkelijk en wordt weersproken door het feit dat UTS zelf de functie voor [verweerder] had aangedragen.

15.

Voorts wordt overwogen dat met [verweerder] geen andere mogelijke functie is besproken, voor noch na zijn sollicitatie naar de functie van Project Coördinator Zakelijk. Dat had wel van UTS kunnen worden verwacht. Door [verweerder] in de richting te duwen van één specifieke functie, waarvoor meer werknemers in aanmerking komen dan er plaatsingsmogelijkheden waren, en niet de overige mogelijkheden met [verweerder] te bespreken, heeft UTS niet gehandeld als goed werkgever en heeft zij [verweerder] te kort gedaan.

16.

Daarbij gevoegd het feit dat onbetwist is gebleven dat er op dit moment een functie als Allround verhuizer door ziekte niet wordt ingevuld, de functie voor [verweerder] (weliswaar lager dan zijn huidige maar niettemin) geschikt is en [verweerder] de bereidheid heeft getoond om die functie te gaan vervullen, desgewenst met bevriezing van zijn salaris overeenkomstig de CAO, brengt de kantonrechter tot het oordeel dat thans onvoldoende redenen aanwezig zijn om het dienstverband tussen UTS en [verweerder] te ontbinden.

17.

Het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wordt derhalve afgewezen.

18.

Aan beoordeling van de gegrondheid van het verzoek van [verweerder] om toekenning van een ver-goeding komt de kantonrechter, onder verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen, niet toe.

19.

Gelet op de afloop van het geding wordt UTS veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van [verweerder].

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst het verzoek af;

veroordeelt UTS in de proceskosten aan de zijde van [verweerder] gevallen, te stellen op € 545,00 aan salaris van zijn gemachtigde, voor zover verschuldigd, inclusief BTW.

Aldus gegeven door mr. M.V. Ulrici, kantonrechter en in het openbaar uitgesproken op 20 juni 2013 in aanwezigheid van de griffier.

De griffier

De kantonrechter