Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ1068

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
13-12-2012
Datum publicatie
07-02-2013
Zaaknummer
529481 / KG ZA 12-1525 SP/PV
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gelet op de door Swissôtel genoemde opzeggingsgronden kan niet worden uitgesloten dat een vordering van Swissôtel tot ontbinding van de met Simply Bread gesloten onderhuurovereenkomst in een bodemprocedure een kans van slagen heeft.

Nu niet is gebleken dat Swissôtel schade heeft geleden en evenmin aannemelijk is geworden dat op korte termijn voor haar schade dreigt, is onvoldoende aannemelijk dat van Swissôtel in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de uitslag van een bodemprocedure afwacht. De rechtbank weigert daarom de gevraagde voorzieningen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter,

zaaknummer / rolnummer: 529481 / KG ZA 12-1525 SP/PV

Vonnis in kort geding van 13 december 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SWISSÔTEL AMSTERDAM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding van 20 november 2012,

advocaat mr. R.G. Meester te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SIMPLY BREAD NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. G.M. Kerpestein te Amsterdam.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 29 november 2012 heeft eiseres, verder te noemen Swissôtel, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, verder te noemen Simply Bread, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Ter terechtzitting waren, voor zover van belang, aanwezig:

- aan de zijde van Swissôtel: [A], [functie], [B] en mr. Meester,

- aan de zijde van Simply Bread: [C], [functie],

[D], [E] en mr. Kerpestein,

- namens Bureau de Wit: [F] en [G].

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. Swissôtel exploiteert een hotel gelegen aan het Damrak 95-98 te Amsterdam. Swissôtel is huurder van het desbetreffende pand.

2.2. Begin deze eeuw heeft Swissôtel besloten haar restaurantactiviteiten in het hotel te staken en door een derde uit te laten voeren. In verband daarmee heeft zij met ingang van 1 september 2003 het op de benedenverdieping van het hotel gelegen restaurant aan Simply Bread onderverhuurd. Simply Bread exploiteerde op dat moment tevens het ‘Simply Bread’ concept in hotel La Bergère te Maastricht. De onderhuurovereenkomst vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:

“OVERWEGEN HET VOLGENDE:

(…)

Swissôtel huurt het hotel – waarvan het gehuurde deel uitmaakt- op haar beurt van een hoofdverhuurder. In de hoofdhuurovereenkomst is bepaald dat het hotel uitsluitend mag worden gebruikt als “first class business hotel” met bijbehorende restauratieve voorzieningen, in die zijn dat Swissôtel het hotel conform de gehanteerde standaards van gelijke of vergelijkbare hotels in hetzelfde marktsegment dient te gebruiken. Deze kwaliteitsstandaards gelden eveneens voor SB (Simply Bread, vzr.). SB zal haar zaak exploiteren conform de standaards zoals deze ook gelden, ten tijde van het opstellen van het contract, in hotel La Bergère in Maastricht. Niet nakoming van de onderhavige huurovereenkomst kan namelijk ernstig toerekenbaar tekortschieten van Swissôtel jegens de hoofdverhuurder opleveren met alle gevolgen van dien. Hiervan is SB zich bewust. Wijzigingen in gehuurde/kwaliteitsstandaards die Swissôtel wenst/dient door te voeren, worden in goed overleg met SB doorgenomen en doorgevoerd. SB zal hier in alle redelijkheid aan mee werken. Blijft SB hierna in gebreke, dan levert dit een grond op voor onmiddellijke beëindiging van dit huurcontract, onverminderd het recht van Swissôtel op volledige schadevergoeding. Als bijlage zijn de meest recente (GAP)kwaliteitsstandaards bijgevoegd.

(…)

ZIJN OVEREENGEKOMEN

(…)

1.3. Het gehuurde zal door of vanwege SB uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als “Deli-restaurant” onder de handelsnaam “Simply Bread ”. SB verplicht zich om gedurende de looptijd van dit huurcontract het gehuurde te (blijven) gebruiken conform de kwaliteitsstandaards van het hotel, alsmede conform de standaards, die worden gehanteerd voor horecavoorzieningen in gelijke of vergelijkbare hotels in hetzelfde marktsegment als Swissôtel.”

2.3. Ten tijde van het sluiten van de onderhuurovereenkomst was

[H] [functie] en (indirect) aandeelhouder van Simply Bread. De aandelen in Simply Bread zijn nadien overgenomen door [vennootschap 1] Holding B.V., waarvan [E] bestuurder is, en Kiro Beheer B.V., waarvan [D] bestuurder is.

2.4. Eind 2011 is tussen partijen een geschil ontstaan over de weigering van Swissôtel om mee te werken aan de verhoging van de door Simply Bread voor het ontbijt in het hotel berekende prijs. Simply Bread is naar aanleiding daarvan begin 2012 bij deze rechtbank een kort gedingprocedure gestart, waarin zij in conventie veroordeling van Swissôtel tot medewerking aan de verhoging van de ontbijtprijs vorderde. In reconventie vorderde Swissôtel een gebod aan Simply Bread om te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in de onderhuurovereenkomst. Ter terechtzitting van 23 mei 2012 zijn partijen overeengekomen om door middel van mediation de mogelijkheid van een minnelijke regeling van het geschil te onderzoeken.

2.5. Op 5 juli 2012 hebben partijen in het kader van de mediation een vaststellingsovereenkomst gesloten. De kort gedingprocedure is daarna geroyeerd. De vaststellingsovereenkomst vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:

“Ontbijtprijs

(…)

b. De ontbijtprijs die Simply Bread mag berekenen wordt per 1 augustus 2012 vastgesteld op € 14,50 per ontbijt. Deze prijs loopt in ieder geval tot en met 31 december 2013.

(…)

Kwaliteitsnorm Ontbijt en Restaurant

(…)

e. De tussen partijen in hun huurovereenkomst van 2003 afgesproken kwaliteitsnorm voor het ontbijt en het restaurant en andere door Simply Bread in het kader van deze overeenkomst aan Swissôtel en haar hotelgasten te leveren “drank- en etenswaren (…) wordt door partijen aldus geconcretiseerd dat Simply Bread erkent dat zij aan de tussen partijen geldende huurovereenkomst moet voldoen met betrekking tot de kwaliteit en de Standards van Swissôtel Hotels & Resorts, en dat zij er mee bekend is dat zij in dat kader meerdere malen per jaar wordt getoetst;

(…)

j. Simply Bread geeft per direct opdracht aan Bureau de Wit om tot een hygiëne- en kwaliteitsanalyse te komen met betrekking tot het restaurant en de keuken en deze te laten uitvoeren rapporteren vóór 31 juli 2012. Deze opdracht zal inclusief anonieme toetsmomenten zijn. Simply Bread zal de uitslag van deze toets-momenten direct delen met Swissôtel. Vervolgens zal in de toekomst één keer per jaar (in het midden van het jaar) een zelfde hygiëne- en kwaliteitsanalyse gedaan worden in opdracht van Simply Bread. De uitslag van deze analyse wordt door Simply Bread steeds direct gedeeld met Swissôtel;”. Achter het laatst vermelde artikel is met de hand een asterisk geschreven. Deze asterisk verwijst naar een onderaan op de desbetreffende pagina geschreven tekst die luidt als volgt:

“nav Buro de Wit aan/opmerkingen krijgt SB één maand om dit te corrigeren”

De vaststellingsovereenkomst vermeldt verder, voor zover hier van belang:

“Reclame-uitingen

q. Swissôtel staat toe dat er maximaal één bestaand bord met neonlichting aan de gevel kan hangen (…) en Simply Bread haalt vóór 31 juli alle overige uitingen waar “grill” op staat weg. Ook de televisie wordt uit het raam weggehaald. De twee borden waar het menu op staat worden vervangen door één kwalitatief bord met het menu erop. Het is Simply Bread bekend dat het “proppen” op straat door personeel van Simply Bread absoluut niet mag;

(…)

BHV

s. Simply Bread zorgt dat er uiterlijk 31 juli 2012 minimaal twee personeelsleden van Simply Bread per shift aanwezig zijn met een geldig BHV-certificaat, inclusief een AED-training;

t. Simply Bread zorgt dat er uiterlijk 31 juli 2012 een werkend AED-apparaat in het restaurant aanwezig is;”

2.6. In een e-mail van 1 augustus 2012 heeft Arends, voormeld, het volgende, voor zover hier van belang, aan Simply Bread meegedeeld

“ De afgelopen weken hebben wij op 13, 17, 24 en 30 juli met elkaar gesproken over de voortgang van de gemaakte afspraken en hebben we de punten uit de mediationovereenkomst besproken.

Hieronder vinden jullie een korte samenvatting van de besprekingen (…)

• Bureau de Wit heeft nog geen hygiëne- en kwaliteitsanalyse opgesteld en de eerste controle heeft derhalve ook nog niet plaatsgevonden;

(…)

• Jullie vertelden mij dat in totaal twee personen het BHV diploma hebben gehaald. De overige personeelsleden moeten nog op cursus;

(…)

• De standards van Swissôtel Hotels & Resorts zijn nog niet ingevoerd en kunnen nog niet aangeven wanneer deze ingevoerd worden. Jullie zijn met de voorbereidingen bezig.”

2.7. Bij e-mail van 2 augustus 2012 is van de zijde van Simply Bread het volgende, voor zover hier van belang, aan Swissôtel meegedeeld:

• Bureau de Wit is ingeschakeld deze neemt met mij contact op om een afspraak te maken. Een keurmeester zal na het maken van de afspraak langs komen om alles door te nemen. De keurmeester zal dan gelijk een controle uitvoeren.

(…)

• 6 personeelsleden hebben BHV, 2 anderen gaan in september als de nieuwe cursussen van Paraat weer op het internet staan.

(…)

• Standaards van het Swissôtel word heel hard aan gewerkt, alles wat we kunnen implementeren word direct gedaan. Aantal aanpassingen zoals de jam loopt uit omdat we nog een voorraad in het magazijn hebben welk we eerst willen opmaken.

2.8. Op 9 augustus 2012 heeft een keurmeester van Bureau de Wit in het restaurant van Simply Bread een onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn in een op 14 augustus 2012 opgestelde rapportage verwerkt.

Die rapportage vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:

“Monsternummer 4124 4125 4126 4127 4128

(…)

Beoordeling Goed Onvoldoende Goed Goed Goed

(…)

Uw score is: 29%

Er is een zware tekortkoming vastgesteld, dit levert een aftrek van 20% op. (zie vraag 52)

(…)

In de staafgrafiek staan de scores van de beoordeelde deelgebieden. Norm per deelgebied is minimaal 80%. Er dient gestreefd te worden naar een optimale score van 100% per deelgebied (wetgeving).

(…)

52 (…) Grote afwijkingen geconstateerd

[7] Week 27 voor het laatst ingevuld.

[8] Week 27 voor het laatst ingevuld.

[9] Week 27 voor het laatst ingevuld.

[10] Week 27 voor het laatst ingevuld.

[11] Week 27 voor het laatst ingevuld.

[13] Week 27 voor het laatst ingevuld.

[14] Week 27 voor het laatst ingevuld.

[15] Week 27 voor het laatst ingevuld.

[16] Week 27 voor het laatst ingevuld.

[21] Geen rauwe producten bij bereide producten plaatsen in koelcel en koelmeubels.

[22] Codeer ook uw producten in de koelmeubels.

[23] Geen code betekend ook geen tht mogelijk.”

2.9. In een e-mail van 20 augustus 2012 is van de zijde van Swissôtel het volgende, voor zover hier van belang, aan Simply Bread meegedeeld:

“Afgelopen donderdag 16 augustus hebben [B] en ik samen met jullie overleg gehad (…). Hieronder vinden jullie een overzicht van de besproken punten.

(…)

• Jullie gaven aan dat het AED-apparaat op zondag 12 augustus is opgehangen. Namens Swissôtel heb ik aangegeven dat dit te laat is: deze zou er al op 31 juli moeten hangen.

• Jullie gaven aan dat de tv en de stierenkop neonreclame verwijderd is en er een nieuw bord is opgehangen met het oude menu. Het nieuwe menu komt er nog aan.

• De Standards zijn (in ieder geval) voor wat betreft de ontvangstprocedure en het ontbijt nog niet geheel door jullie doorgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld geen ontvangstdesk waar gegevens van de gast gechecked worden en van alwaar de gast naar zijn tafel wordt gewezen en geplaceerd. Ook de nieuwe borden komen nog, een en ander is (zo gaven jullie aan) met de drukker besproken, nieuwe zaken worden besteld en de cereals worden in kartonnen verpakking aangeboden in plaats van in potten. Ook met de jam zijn jullie nog bezig en de Birchermuesli wordt nog niet geserveerd.

• Julie gaven aan dat er inmiddels één menukaart in plaats van twee hangt.

• Jullie gaven aan een kennismakings gesprek met Bureau de Wit te hebben gehad. Er is een abonnement afgesloten voor 6 bezoeken per jaar. De resultaten van die bezoeken zullen allemaal overhandigd worden aan Swissôtel Amsterdam. Zoals eerder door [B] in mijn afwezigheid aangegeven diender er voor 31 juli 2012 een toetsmoment kwaliteits- en hygiëne analyse te hebben plaatsgevonden (zie mediationovereenkomst). Graag ontvang ik nog deze week van jullie een kopie van de rapportage.”

2.10. Bij brief van 30 augustus 2012 heeft Swissôtel de met Simply Bread gesloten onderhuurovereenkomst per 1 september 2013 opgezegd wegens slecht huurderschap cq. slechte bedrijfsvoering (wanprestatie), alsmede op grond van dringend eigen gebruik, waaronder renovatie, en op grond van een afweging van de wederzijdse belangen. Als voorbeelden (zonder volledig te zijn voor de gestelde wanprestatie) vermeldt de brief het niet voldoen van het ontbijt aan de standaard van Swissôtel, het niet ontvangen van een hygiëne- en kwaliteitsanalyse van Bureau de Wit, het niet voldoen van de roomservice aan de standaard van Swissôtel, het niet voor 31 juli 2012 verwijderen van overtollige neonborden en menuborden alsmede de televisie uit het restaurant en er niet voor zorgen dat per shift minimaal twee personeelsleden over een geldig BHV-certificaat, inclusief AED-training, beschikken.

2.11. In een e-mail van 1 oktober 2012 is van de zijde van Swissôtel het volgende, voor zover hier van belang, aan Simply Bread meegedeeld:

“Vrijdag hebben wij tussen 10.30-11.00 uur het volgende besproken. (…)

• Op de vraag of Bureau de Wit al een kwaliteitsonderzoek heeft uitgevoerd antwoord [D] dat tot nu toe alleen een contract is getekend. Er hebben nog geen checks plaatsgevonden.”

2.12. Op 3 oktober 2012 heeft een keurmeester van Bureau de Wit in het restaurant van Simply Bread opnieuw een onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn in een op 9 oktober 2012 opgestelde rapportage verwerkt.

Die rapportage vermeldt, voor zover hier van belang, op pagina 1 en 2 het volgende:

“Monsternummer 4106 4107 4108 4109 4110

(…)

Beoordeling Goed Goed Goed Goed Goed

(…)

Uw score is: 46%

Er is een zware tekortkoming vastgesteld, dit levert een aftrek van 20% op. (zie vraag 52)

(…)

In de staafgrafiek staan de scores van de beoordeelde deelgebieden. Norm per deelgebied is minimaal 80%. Er dient gestreefd te worden naar een optimale score van 100% per deelgebied (wetgeving).

(…)

52 (…) Grote afwijkingen geconstateerd

[10] Laatste meting en registratie week 35 nu week 40.

[11] Laatste meeting en registratie week 35 nu week 40.

[13] Laatste meeting en registratie week 35 en nu week 40.

[14] Laatste meeting en registratie week 35 en nu week 40.

[15] Laatste meeting en registratie week 35 en nu week 40.

[16] Laatste meeting en registratie week 35 nu week 40.”

2.13. Naar aanleiding van de rapportage van 9 oktober 2012 is er tussen Simply Bread en Bureau de Wit een discussie ontstaan over de aanwezigheid van de zogenoemde Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)-registratie in het restaurant. Voor het ontbreken daarvan was aan Simply Bread in het rapport van 9 oktober 2012 een aftrek in de score toegekend. Naar aanleiding van de discussie daarover heeft een keurmeester van Bureau de Wit omstreeks 15 oktober 2012 opnieuw (onaangekondigd) een onderzoek in het restaurant uitgevoerd. Daarbij is een HACCP-registratie in het restaurant aangetroffen. In verband daarmee heeft Bureau de Wit de rapportage van 9 oktober 2012 aangepast. De aangepaste versie van de rapportage luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

“Uw score is: 86%

(…)

In de staafgrafiek staan de scores van de beoordeelde deelgebieden. Norm per deelgebied is minimaal 80%. Er dient gestreefd te worden naar een optimale score van 100% per deelgebied (wetgeving).”

2.14. Op 19 oktober 2012 heeft er tussen Swissôtel en Simply Bread een bespreking plaatsgevonden. Daarbij is een gedeelte van het door Bureau de Wit op 9 oktober 2012 opgestelde rapport, de uitslag van de in het restaurant genomen monsters, aan Swissôtel overhandigd. Verder is daarbij door Simply Bread onder meer gemeld dat op 15 oktober 2012 vier personeelsleden hun BHV-diploma hebben gehaald en dat in november 2012 een aantal personeelsleden een herexamen moeten doen.

2.15. In opdracht van Swissôtel heeft het Bureau Voedselveiligheid op basis van de (eerste) twee rapportages van Bureau de Wit op 26 november 2012 een rapportage opgesteld. Bureau Voedselveiligheid stelt daarin, voor zover hier van belang, het volgende:

“Uit de geconstateerde afwijkingen en het repeterende karakter van het niet opvolgen van acties en het uitvoeren van de vereiste registraties en in stand houden van de hygiëne, is het evident dat de uitrusting van de bedrijfsruimte en uitvoering van de aanwezige voedselveilgheidssysteem structureel onvoldoende is en daarmee structureel niet voldoet aan de gestelde basisvoorwaarden en daarmee de Nederlandse Wetgeving.”

3. Het geschil

3.1. Swissôtel vordert samengevat - Simply Bread te veroordelen om de door haar gehuurde horecabedrijfsruimte aan het Damrak 96 en 98 te Amsterdam binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis te ontruimen, met machtiging aan Swissôtel om de ontruiming zo nodig met behulp van de sterke arm te bewerkstelligen, met veroordeling van Simply Bread in de kosten van dit geding.

3.2. Swissôtel stelt daartoe, samengevat, dat Simply Bread ernstig en structureel tekort schiet in de nakoming van de onderhuurovereenkomst, ondanks alle kansen die Swissôtel haar heeft gegeven om haar tekortkoming te herstellen. Zo heeft Simply Bread na de vaststellingsovereenkomst Swissôtel opzettelijk misleid door allereerst te ontkennen dat er reeds een rapportage door Bureau de Wit was opgesteld en vervolgens door slechts maar een deel van de rapportage te verstrekken. Het laatste beetje vertrouwen van Swissôtel om nog een jaar met Simply Bread door te gaan is daarmee komen te vervallen. Verder blijkt uit de rapporten van Bureau de Wit dat er door Simply Bread onder meer een overtreding plaatsvindt van de Hygiëne Code Swissôtel Amsterdam, de vaststellingsovereenkomst en de onderhuurovereenkomst. Simply Bread is er meerdere malen op gewezen dat het voor Swissôtel van groot belang is om de regels, waaronder de regels die zien op de voedselveiligheid, na te leven. De waarschuwingen van Swissôtel daarover heeft Simply Bread volledig in de wind geslagen. De leugens van Simply Bread alsmede de rapportages van Bureau de Wit over de voedselveiligheid in het door Simply Bread geëxploiteerde restaurant leveren reeds voldoende grond op voor ontbinding van de onderhuurovereenkomst, aldus Swissôtel. Vooruitlopende daarop verzoekt Swissôtel een datum voor de ontruiming van het door Simply Bread gehuurde te bepalen.

3.3. Simply Bread voert verweer, waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

4.2. Swissôtel vordert de ontruiming van de door Simply Bread ondergehuurde bedrijfsruimte. In een kort geding is een vordering tot ontruiming slechts toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de vordering eveneens toewijst en indien van Swissôtel niet kan worden gevergd dat zij de uitkomst van een bodemprocedure afwacht.

4.3. Het betoog van Swissôtel komt er in de kern op neer dat de bedrijfsvoering van Simply Bread nog steeds, ondanks herhaalde waarschuwingen en geboden kansen tot herstel van tekortkomingen, niet voldoet aan de overeengekomen veiligheidseisen, met name die van de voedselveiligheid en de bedrijfshulpverlening, en dat Simply Bread daarmee ernstig en structureel tekort schiet in de nakoming van een kernbeding in de onderhuurovereenkomst en de in het kader van de mediation gesloten vaststellingsovereenkomst. Er is volgens Swissôtel geen verbetering in het gedrag van Simply Bread te zien. Swissôtel kan daarom de verantwoordelijkheid voor Simply Bread jegens haar gasten in het hotel en haar moederbedrijf niet nemen. Simply Bread heeft betwist dat haar bedrijfsvoering niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, althans betwist dat sprake is van een tekortkoming die een ontbinding van de onderhuurovereenkomst en vooruitlopend daarop een ontruiming van het gehuurde rechtvaardigt.

4.4. Vooropgesteld wordt dat Simply Bread in artikel E van de op 5 juli 2012 gesloten vaststellingsovereenkomst heeft erkend dat zij met betrekking tot de kwaliteit van haar dienstverlening moet voldoen aan de door Swissôtel gehanteerde standaards. Daarnaast zijn partijen in artikel F overeengekomen dat Simply Bread per direct aan Bureau de Wit opdracht zou geven tot een hygiëne- en kwaliteitsanalyse met betrekking tot het restaurant en de keuken en deze te laten uitvoeren en rapporteren vóór 31 juli 2012, alsmede de verkregen uitslag van Bureau de Wit direct te delen met Swissôtel. Verder heeft Simply Bread in artikel S van de vaststellingsovereenkomst toegezegd er uiterlijk 31 juli 2012 voor te zullen zorgen dat per shift minimaal twee personeelsleden met een geldig BHV-certificaat, inclusief een AED-training, aanwezig zijn.

4.5. Vast staat dat Bureau de Wit niet vóór 31 juli 2012 een onderzoek in het restaurant heeft verricht en daarover aan Simply Bread heeft gerapporteerd. Evenmin is in geschil dat Simply Bread op het moment dat Bureau de Wit wel een rapportage had uitgebracht, die informatie aanvankelijk voor Swissôtel heeft achtergehouden. Verder begrijpt de voorzieningenrechter uit de gedingstukken en het ter terechtzitting verhandelde dat ook het AED-apparaat pas na 31 juli 2012 is geplaatst, dat de in de vaststellingsovereenkomst genoemde reclame-uitingen niet vóór 31 juli 2012 zijn verwijderd en dat door Simply Bread per 31 juli 2012 nog niet werd voldaan aan de eis van twee personeelsleden met een BHV-certificaat per shift. In zoverre is Simply Bread derhalve tekort geschoten in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst.

4.6. Met betrekking tot de vraag of thans nog steeds in het restaurant van Simply Bread de voedselveiligheid in het geding is, wordt overwogen dat uit het eerste rapport van Bureau de Wit van 14 augustus 2012 blijkt dat Simply Bread daarbij een score van 29% heeft gekregen en dat Simply Bread daarmee onder de vereiste norm scoorde. Hoewel Bureau de Wit daarbij niet heeft getoetst aan de door Swissôtel gehanteerde standaards, is niet onaannemelijk dat Simply Bread daarmee op dat moment wat hygiëne betreft ook niet aan de door Swissôtel gehanteerde standaards voldeed. Simply Bread heeft ter terechtzitting evenwel betoogd dat de eerste rapportage in feite een nulmeting was en dat zij, zoals in de vaststellingsovereenkomst is overeengekomen, de hygiëne vervolgens heeft verbeterd en dat het resultaat daarvan is dat er thans een score van 86% is gehaald. In dat kader wordt overwogen dat terechtzitting ook van de zijde van Bureau de Wit desgevraagd is verklaard dat zij het bezoek aan een nieuwe cliënt, zoals het eerste bezoek aan Simply Bread in augustus 2012, zien als een nulmeting en dat het niet ongebruikelijk is dat een nieuwe cliënt bij een eerste meting slecht scoort omdat die moet wennen aan de bij de controle gestelde eisen. Daarnaast is door Bureau de Wit verklaard dat het volgende bezoek aan Simply Bread een verbetering van de hygiëne bij Simply Bread heeft laten zien. Anders dan door Swissôtel betoogd wordt geen aanleiding gezien om in dit kort geding de herstelde versie van de tweede rapportage van 9 oktober 2012 niet als uitgangpunt te nemen. Weliswaar kan niet worden uitgesloten, zoals door Swissôtel betoogd, dat Simply Bread de HACCP-registratie achteraf heeft ingevuld, maar de registratie is uiteindelijk wel bij een niet aangekondigd bezoek door Bureau de Wit aangetroffen en Bureau de Wit heeft daarin aanleiding gezien om de eerdere score aan te passen. Voor dit kort geding, dat zich niet leent voor een nader onderzoek naar de feiten, wordt daarom als uitgangspunt genomen dat het tweede onderzoek als uitslag een score van 86% heeft opgeleverd en dat daarnaast de in het restaurant door Bureau de Wit genomen monsters alle een score “goed” als resultaat hebben. In het licht daarvan is op dit moment onvoldoende aannemelijk dat de voedselveiligheid bij de bedrijfsvoering van Simply Bread nog ernstig in het geding is. Het in opdracht van Swissôtel opgestelde rapport van Bureau Voedselveiligheid geeft geen aanleiding voor een ander oordeel, nu daaruit niet blijkt dat Bureau Voedselveiligheid in die rapportage de herstelde versie van de rapportage Bureau de Wit van 9 oktober 2012 heeft betrokken. Voorshands gaat die rapportage, wat de gegevens van oktober 2012 betreft, dan ook uit van onjuiste gegevens.

4.7. Met betrekking tot de andere door Swissôtel ter terechtzitting voor haar als belangrijk naar voren gebrachte veiligheidseis ten aanzien van de bedrijfsvoering, te weten de aanwezigheid van twee personeelsleden van Simply Bread met een BHV-certificaat per shift, wordt overwogen dat Simply Bread heeft aangevoerd dat alle medewerkers die examen konden doen inmiddels hun BHV-certificaat hebben gehaald en dat er daardoor inmiddels 10 personeelsleden in het bezit zijn van een BHV-certificaat. Simply Bread stelt dat daarmee aan het vereiste van twee personeelsleden per shift in het bezit van een BHV-certificaat wordt voldaan. Nu Simply Bread betwist dat niet aan deze veiligheidseis wordt voldaan en de vraag hoeveel personeelsleden met een BHV-certificaat per shift aanwezig zijn een nader onderzoek naar de feiten vergt, waar een kort geding zich niet voor leent, en ook overigens gegevens daarover ontbreken, kan in dit kort geding niet worden vastgesteld dat door Simply Bread thans niet aan deze veiligheidseis wordt voldaan.

4.8. Ten aanzien van de overige door Swissôtel gestelde gebreken in de door Simply Bread geleverde kwaliteit, wordt overwogen dat Simply Bread ook ten aanzien daarvan gemotiveerd heeft betwist dat door haar daar niet aan wordt voldaan. In dat kader heeft zij onder meer aangevoerd dat Swissôtel twee jaar achtereen de prestigieuze “Leading Business Hotel Award” heeft gewonnen waarbij nadrukkelijk op de kwaliteit van de horeca is getoetst en dat dit ook geldt voor de “World Travel Award” die Swissôtel in 2011 ontving. Gelet op dit verweer vergen ook de overige door Swissôtel aangevoerde gebreken een nader onderzoek naar de feiten, waar een kort geding zich niet voor leent.

4.9. De slotsom van het voorgaande is dat op dit moment, mede gelet op de andere door Swissôtel in haar brief van 30 augustus 2012 genoemde opzeggingsgronden, niet kan worden uitgesloten dat een vordering van Swissôtel tot ontbinding van de met Simply Bread gesloten onderhuurovereenkomst in een bodemprocedure een kans van slagen heeft. Zeker niet gelet op de het niet tijdig door Simply Bread voldoen aan het in de vaststellingsovereenkomst overeengekomene en gelet op de wijze waarop Simply Bread aanvankelijk informatie daarover aan Swissôtel heeft onthouden. Aan Simply Bread kan worden toegerekend dat dit tot een vertrouwensbreuk tussen partijen heeft geleid. Daar staat echter tegenover dat onvoldoende aannemelijk is dat het restaurant van Simply Bread op dit moment vanwege tekortschietende voedselveiligheid of andere veiligheidseisen een gevaar voor de gasten van Swissôtel vormt. De (gewijzigde) rapportage van oktober 2012 van Bureau de Wit laat immers een duidelijke verbetering van de inspanningen van Simply Bread op het gebied van hygiëne zien, welke verbetering door Bureau de Wit ter terechtzitting is bevestigd. Daarnaast is onvoldoende aannemelijk dat door Simply Bread ook overigens geen inspanningen worden verricht om aan het met Swissôtel overeengekomene te kunnen voldoen. Dat die inspanningen veelal buiten de in de vaststellingsovereenkomst overgekomen termijn door Simply Bread worden nagekomen en dat Simply Bread in die zin in gebreke is met de nakoming van de vaststellingsovereenkomst, zal door de bodemrechter in het licht van alle feiten en de in dat verband door Simply Bread aangevoerde omstandigheden dienen te worden beoordeeld. Nu evenwel niet is gebleken dat Swissôtel daardoor schade heeft geleden en evenm in aannemelijk is geworden dat op korte termijn daardoor voor haar schade dreigt, is op dit moment onvoldoende aannemelijk dat van Swissôtel in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de uitslag van een bodemprocedure afwacht. Daarbij heeft mee te wegen het door Simply Bread gestelde financiële belang bij het kunnen voortzetten van haar bedrijfsvoering, alsmede het belang van haar personeel (25 personen) bij het behoud van hun dienstverband. De gestelde wederzijdse belangen wegende zal de vordering van Swissôtel daarom worden afgewezen.

4.10. Swissôtel zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Simply Bread worden begroot op:

- griffierecht EUR 575,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.391,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt Swissôtel in de proceskosten, aan de zijde van Simply Bread tot op heden begroot op EUR 1.391,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.P. Pompe, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 13 december 2012.?