Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ0043

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
20-12-2012
Datum publicatie
30-01-2013
Zaaknummer
3/993009-12 (zaak A) en 13/845031-10 (zaak B) (ttz gev.) (Promis)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Oplichting, meermalen gepleegd.

Overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht, tweemaal gepleegd.

Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van oplichting, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd.

Feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van de overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht, begaan door een rechtspersoon.

Feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van het opzettelijk gebruik maken van het valse geschrift als ware het echt en onvervalst en het opzettelijk afleveren van een zodanig geschrift, terwijl hij weet dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van twintig maanden, waarvan zes maanden met een proeftijd van twee jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummers: 13/993009-12 (zaak A) en 13/845031-10 (zaak B) (ttz gev.) (Promis)

Datum uitspraak: 20 december 2012

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [plaats] op [1979],

niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens,

thans verblijvende in kliniek [locatie] op het adres [adres], [postcode] [plaats].

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 21 september 2011, 26 april, 18 juli, 13 september en 6 december 2012

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. J. Mooijen en van wat zijn raadsman mr. E.J. van Gils naar voren hebben gebracht.

2. Tenlastelegging

De tenlastelegging in zaak B is als bijlage 1 aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte handelend onder de naam Great Sales Support zich in de periode vanaf 1 oktober 2011 tot en met 27 januari 2012 schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van oplichting (feit 1 primair) dan wel het medeplegen van verduistering (feit 1 subsidiair). Voorts wordt hij ervan verdacht zich in deze periode schuldig te hebben gemaakt aan het verrichten/verlenen van beleggingsdiensten zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) verleende vergunning (feit 2).

De in zaak A op 21 september 2011 gewijzigde tenlastelegging is als bijlage 2 aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich in periode vanaf 1 augustus 2008 tot en met 16 maart 2010 (Makkelijk Traden) en in de periode vanaf 1 mei 2010 tot en met 30 augustus 2010 (Atlas) schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van oplichting (feiten 1 primair en 4 primair), subsidiair het medeplegen van verduistering (feiten 1 subsidiair en 4 subsidiair). Tevens wordt verdachte ervan verdacht dat hij in deze perioden tezamen en in vereniging met een ander of anderen beleggingsdiensten heeft verleend/verricht zonder een daartoe door de AFM verleende vergunning (feiten 2 primair en 5 primair). Subsidiair wordt hij ervan verdacht tezamen en in vereniging met een ander of anderen opzettelijk bedrijfsmatig althans in de uitoefening van een bedrijf buiten besloten kring, onder meer op termijn opvorderbare gelden, van het publiek te hebben aangetrokken (feiten 2 subsidiair en 5 subsidiair). Verder is ten laste gelegde dat verdachte zich in deze periodes ten aanzien van Makkelijk Traden schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van valsheid in geschrift (feit 3) en ten aanzien van Atlas aan het medeplegen van het gebruik maken van een vals geschrift (feit 6). Ten aanzien van Atlas komt de verdenking erop neer dat verdachte aan deze door Van Lennepkade Vastgoed B.V. (hierna: Van Lennepkade Vastgoed) gepleegde strafbare feiten feitelijk leiding heeft gegeven.

3. Voorvragen

3.1. Geldigheid van de dagvaarding

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de dagvaarding ten aanzien van het in zaak B onder 2 primair ten laste gelegde nietig dient te worden verklaard, aangezien de officier van justitie niet duidelijk kan maken of zij de misdrijf- dan wel overtredingsvariant ten laste heeft willen leggen. Dientengevolge weet de verdediging niet waartegen zij zich moet verdedigen.

Nu in de tekst van de tenlastelegging van feit 2 primair van zaak B het woord "opzettelijk" niet staat vermeld, heeft de officier van justitie kennelijk, gelet op artikel 2 van de Wet op de economische delicten, de overtredingsvariant ten laste willen leggen. Dit moet ook voor de verdediging duidelijk zijn geweest. Derhalve voldoet de dagvaarding aan de eisen die artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering stelt. De dagvaarding is dan ook geldig.

Ten aanzien van de overige feiten is de dagvaarding eveneens geldig.

3.2. Overige voorvragen

Deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4. Waardering van het bewijs

4.1. Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie is, zoals weergegeven in het door haar ter terechtzitting in geschrift overgelegde requisitoir, van mening dat bewezen kan worden verklaard dat verdachte de in zaak A onder 1 primair en de in zaak B onder 1 primair (met uitzondering van het medeplegen), 2 subsidiair, 3, 4 primair, 5 subsidiair en 6 ten laste gelegde feiten heeft begaan. Verder heeft de officier van justitie ten aanzien van het in zaak A onder 2 ten laste gelegde betoogd dat bewezen kan worden verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de overtreding van artikel 3:5 van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). Nu dit feit echter in zaak A niet ten laste is gelegd, begrijpt de rechtbank dat de officier van justitie heeft bedoeld dat verdachte van het in zaak A onder 2 ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken.

4.2. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft betoogd dat verdachte van de in zaak A onder 1 primair en subsidiair en 2 en de in zaak B onder 2 primair en subsidiair, 4 primair en subsidiair, 5 primair en subsidiair en 6 ten laste gelegde feiten dient te worden vrijgesproken. Voorts dient verdachte ten aanzien van het in zaak B onder 1 primair en 3 ten laste gelegde te worden vrijgesproken van het onderdeel medeplegen, daartoe heeft de raadsman het volgende aangevoerd.

Ten aanzien van het in zaak A onder 1 primair ten laste gelegde is geen sprake van een verwijtbare oplichting. [A] (hierna: [A]) heeft immers zijn verstand niet willen gebruiken en verdient derhalve niet de bescherming die artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht biedt. Dit leidt tot vrijspraak van dit feit.

Voorts dient verdachte van het in zaak A onder 2 ten laste gelegde te worden vrijgesproken, aangezien verdachte slechts beleggingsdiensten heeft aangeboden. Dit is niet strafbaar gesteld onder artikel 2:96 Wft.

Subsidiair heeft verdachte slechts in schijn zijn diensten als belegger aangeboden en ook om die reden dient verdachte van dit feit te worden vrijgesproken. Dit standpunt geldt eveneens voor het in zaak B onder 2 primair en 5 primair ten laste gelegde, zodat verdachte ook van deze feiten dient te worden vrijgesproken. Daarnaast kan verdachte ten aanzien van het in zaak B onder 5 primair ten laste gelegde niet worden verweten dat de vergunning van de AFM niet was verleend, aangezien deze door [B] (hierna: [B]) en [C] (hierna: [C]) als eigenaren diende te worden aangevraagd.

Ten aanzien van zaak B betoogde de raadsman het volgende. Atlas is een bestaande onderneming en verdachte is met zijn bedrijf Van Lennepkade Vastgoed B.V. door [B] en [C] aangetrokken om beleggers aan te trekken in het Atlas product. Derhalve vormt Van Lennepkade Vastgoed B.V. geen onderdeel van de ondernemingen Atlas. Zij handelde dan ook niet onder de in de tenlastelegging genoemde handelsnamen. Voorts kan niet worden vastgesteld dat de documenten en informatie die bij de oplichting zijn gebruikt, niet conform de waarheid waren. Mochten deze geschriften echter niet conform de waarheid zijn, dan kan niet worden vastgesteld dat verdachte dit wist. Nu geen sprake is van strafbare gedragingen, kan ook niet worden bewezen dat daaraan feitelijk leiding is gegeven.

Subsidiair kan verdachte niet als feitelijk leidinggever worden aangemerkt, omdat bij hem, gelet op het voorgaande, het vereiste oogmerk ontbrak. Verdachte dient dan ook van het in zaak B onder 4 primair en 6 ten laste gelegde te worden vrijgesproken.

4.3. Het oordeel van de rechtbank

4.3.1. Zaak A

Op grond van de in de voetnoten vermelde bewijsmiddelen gaat de rechtbank uit van de volgende redengevende feiten en omstandigheden.i De inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - wordt slechts gebezigd tot het bewijs van het ten laste gelegde feit waarop het zoals blijkt uit de inhoud kennelijk betrekking heeft.

In oktober 2011 wordt [A], die in [plaats] woont, gebeld door verdachte met de mededeling dat hij een bedrijf is gestart in beleggingen. In het telefoongesprek zegt verdachte tegen [A] dat [A] veel geld kan verdienen en verdachte vraagt of [A] geïnteresseerd is om zijn geld te beleggen. Verdachte garandeert een rendement van dertig tot veertig procent over het ingelegde geld van [A] en zegt dat dat rendement maandelijks aan [A] zal worden uitgekeerd. Omdat [A] verdachte kent en eerder op diens advies een stuk grond heeft gekocht waarop hij veel winst lijkt te zullen maken, is hij geïnteresseerd. [A] stort op 17 oktober 2011 op de rekening van Great Sales Support een bedrag van € 3.600,-.

Ook in de maanden november en december 2011 blijft [A] bedragen op de rekening van Great Sales Support storten. Dit betreffen de volgende stortingen:

- Op 9 november 2011 een bedrag van € 10.000,-

- Op 17 november 2011 een bedrag van € 1.500,-

- Op 21 november 2011 een bedrag van € 4.900,-

- Op 12 december 2011 een bedrag van € 5.000,-

- Op 16 december 2011 een bedrag van € 6.000,-

- Op 20 december 2011 een bedrag van € 2.000,-

[A] verricht deze stortingen, omdat verdachte hem blijft bellen met mooie aanbiedingen. Verdachte vertelt namelijk dat [A] de rendementen van dertig tot veertig procent over de inleg van november 2011 in januari 2012 op zijn rekening gestort zal krijgen en de rendementen over de inleggen van 12 en 16 december 2011 zullen begin februari en half februari 2012 worden uitgekeerd. Daarna zal [A] maandelijks een bedrag van € 2.400,- als rendement over de inleggen van november en december 2011 ontvangen.

Vervolgens belt verdachte [A] opnieuw met een goede aanbieding. Deze aanbieding houdt in dat als [A] binnen een paar dagen geld inlegt, hij na vijf dagen zijn geld dubbel terugziet. Hierop doet [A] de volgende stortingen op de rekening van Great Sales Support:

- Op 6 januari 2012 een bedrag van € 5.000,-

- Op 7 januari 2012 een bedrag van € 12.000,- en een bedrag van € 50.000,-.ii

De gelden die [A] op de rekening van Great Sales Support heeft gestort, worden echter niet door verdachte belegd. Verdachte heeft deze in zijn eigen zak gestoken.iii

Voor het aanbieden van deze beleggingsdiensten tot een bedrag van € 50.000,- heeft verdachte nooit een vergunning aangevraagd bij de AFM.iv

Nadere overwegingen

Ten aanzien van het onder 1 primair ten laste gelegde:

Hoewel in de wijze waarop verdachte [A] heeft opgelicht elementen zitten waarbij [A] vraagtekens had kunnen zetten, zoals bijvoorbeeld de rendementen van dertig tot veertig procent die werden gegarandeerd, zijn deze elementen in het licht van de andere oplichtingsmiddelen niet van dien aard dat tegen deze vorm van oplichting geen bescherming behoort te worden gegeven. Daarbij weegt nog mee dat [A] eerder op advies van verdachte een belegging heeft gedaan die zeer winstgevend leek te zijn. De verdachte beschikte volgens de beleggers over een sterke overredingskracht.

Het onder 1 primair ten laste gelegde kan dan ook bewezen worden verklaard.

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde:

Uit het voorgaande blijkt dat verdachte niet slechts in schijn beleggingsdiensten heeft aangeboden. Hij heeft zich immers in de openbare ruimte gepresenteerd als bemiddelaar in beleggingen. [A] heeft kennelijk gebruik willen maken van die diensten en een deel van zijn vermogen aan verdachte ter beschikking gesteld, zodat verdachte dat kon beheren. Verdachte heeft dit kennelijk in de uitoefening van zijn bedrijf gedaan en kon daarbij op discretionaire basis dit vermogen beheren. Hij mocht immers het vermogen beleggen op de wijze die hij wilde. Deze handelwijze valt binnen de definitie van het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in de artikelen 1 en 2:96 Wft. Dit artikel strekt ertoe de belegger te beschermen, ook tegen personen die zich voordoen als vermogenbeleggers, maar in het geheel niet van plan zijn te gaan beleggen. Het aanbieden van beleggingsdiensten door verdachte zonder vergunning van de AFM is dan ook strafbaar. Derhalve kan bewezen worden verklaard dat verdachte het onder 2 ten laste gelegde feit heeft begaan.

4.3.2. Zaak B

Ten aanzien van het onder 1 primair en 3 ten laste gelegde:

De rechtbank stelt vast dat ten aanzien van de onder 1, primair en 3 bewezen geachte feiten sprake is van een bekennende verdachte, als bedoeld in artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, nu de verklaring van verdachte alle onderdelen van de bewezenverklaring betreft. De rechtbank wijst er in dat verband op dat zij - net als de officier van justitie en de verdediging - niet bewezen acht dat verdachte de bewezen geachte feiten samen met een mededader zou hebben gedaan.

De rechtbank grondt haar beslissing dat verdachte het bewezen geachte heeft begaan op de hierna opgegeven bewijsmiddelen.

1. Een proces-verbaal met nummer 46143 van 30 augustus 2010, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [D]en [E], inhoudende de bekennende verklaring van verdachte, doorgenummerde pagina's 5002-5008 (V02-01).

2. Een proces-verbaal met nummer 46143 van 31 augustus 2010, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [D]en [E], inhoudende de bekennende verklaring van verdachte, doorgenummerde pagina's 5016-5028 (V02-03).

3. Een proces-verbaal met nummer 46143 van 31 augustus 2010, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [D]en [E], inhoudende de bekennende verklaring van verdachte, doorgenummerde pagina's 5029-5038 (V02-04).

4. Een proces-verbaal met nummer 46143 van 1 september 2010, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [D]en [E], inhoudende de bekennende verklaring van verdachte, doorgenummerde pagina's 5049-5054 (V02-06).

5. Een geschrift, te weten een contract van Makkelijk Traden d.d. 16 augustus 2009, ondertekend door [F], doorgenummerde pagina's 6068-6069 (D-009).

6. Geschriften, te weten een Trade Reports van Makkelijk Traden BV op naam van [F], doorgenummerde pagina 6052 en 6059 (D-006-e en D-007-a).

7. Een proces-verbaal met nummer 46143, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [G] en [J], inhoudende de verklaring van [F], doorgenummerde pagina's 5156-5161 (G03-01).

8. Geschriften, te weten e-mailberichten van [verdachte] aan [K], doorgenummerde pagina's 6071 (D-010), 6073 (D-010-a), 6076 (D-010-ac), 6081 (D-10-c) en 6084 (D-10-e).

9. Geschriften, te weten contracten van Makkelijk Traden BV, doorgenummerde pagina's 6095-6103 (D-010-l t/m D-010-p).

10. Geschriften, te weten Trade Reports van Makkelijk Traden BV op naam van [K], doorgenummerde pagina's 6106-6110 (D-010-s t/m D-010-w).

11. Geschrift, te weten transactieoverzichten van privérekeningen met nummers [rekeningnummer 1]; [rekeningnummer 2] en [rekeningnummer3] op naam van [K], doorgenummerde pagina's 6776-6780 (D-077 t/m D-079).

12. Een proces-verbaal met nummer 46143 d.d. 3 juni 2010, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [G] en [J], inhoudende de verklaring van [K], doorgenummerde pagina's 5152-5155 (G02-01).

13. Geschriften, te weten contracten van Makkelijke Traden BV op naam van [L], doorgenummerde pagina's 6137-6142 (D-012-j t/m D-012-l).

14. Geschriften, te weten Trade Reports van Makkelijk Traden BV op naam van [L], doorgenummerde pagina's 6133-6135 (D-012-f t/m D-012-h).

15. Een geschrift, te weten een Trade Report van Bloomberg Inc. op naam van [L], doorgenummerde pagina 6136 (D-012-i).

16. Geschriften, te weten rekeningafschriften van girorekening [rekeningnummer 4] op naam van [L], doorgenummerde pagina's 6128-6130 (D-012-a t/m D-012-c).

17. Een proces-verbaal met nummer 46143 d.d. 18 juni 2010, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [G] en [J], inhoudende de verklaring van [L], doorgenummerde pagina's 5144-5151 (G01-01).

18. Geschriften, te weten contracten van Makkelijk Traden Ltd. op naam van [M], doorgenummerde pagina's 6159-6150 (D-014-b), 6163-6164 (D-014-e), 6169-6170 (D-014-i), 6171-6172 (D-014-j) en 6185-6186 (D-014-n)

19. Geschriften, te weten rekeningoverzichten van rekeningnummer [rekeningnummer 5] op naam van Makkelijk Traden Ltd., doorgenummerde pagina's 6612-6636 (D-049).

20. Een proces-verbaal met nummer 46143 d.d. 8 juni 2010, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [G] en [J], inhoudende de verklaring van [M], doorgenummerde pagina's 5163-5166 (G04-01).

21. Een proces-verbaal met nummer 46143 d.d. 16 september 2010, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [G] en [J], inhoudende de verklaring van [N], doorgenummerde pagina's 5167-5169 (G05-01).

Ten aanzien van het onder 2 primair ten laste gelegde:

Uit de hierboven opgesomde bewijsmiddelen blijkt dat verdachte met zijn bedrijf Makkelijk Traden [F] (hierna: [F]), [K] (hierna: [K]), [L] (hierna: [L]), [M](hierna: [M]) en [N] (hierna: [N]) beleggingsdiensten heeft aangeboden en daartoe van deze personen geld heeft ontvangen. Voor het aanbieden van deze beleggingsdiensten tot een bedrag van € 50.000,- had verdachte geen vergunning van de AFM.v

Nadere overweging

Nu hetgeen hiervoor ten aanzien van het in zaak A onder 2 ten laste gelegde is overwogen eveneens geldt voor het in zaak B onder 2 primair ten laste gelegde, kan ook dit feit bewezen worden verklaard.

Ten aanzien van het onder 4 primair, 5 primair en 6 ten laste gelegde:

De rechtbank gaat uit van de volgende redengevende feiten en omstandigheden.

In mei 2010 wordt mevrouw [O] (hierna: [O]), wonende te [plaats], gebeld door verdachte. Verdachte biedt haar aan om geld in te leggen in een deposito en garandeert een rente van vijf procent.vi Hierop ontvangt [O] van verdachte een rekenvoorbeeld van Atlas Concrete Mix waarin staat vermeld dat een obligatie van € 42.000 met een looptijd van een jaar, vijf procent is. Het totaalrendement bedraagt € 2.100,- en maandelijks wordt een bedrag van € 175,- uitgekeerd.vii Vervolgens stort [O] de volgende bedragen op de rekening van Van Lennepkade Vastgoed BVviii, gevestigd te Aalsmeerix:

- Op 23 juli 2010 een bedrag van € 10.000,-

- Op 27 juli 2010 een bedrag van € 4.000,-

- Op 30 juli 2010 een bedrag van € 18.000,-

- Op 2 augustus 2010 een bedrag van € 3.000,-

- Op 18 augustus 2010 een bedrag van € 1.000,-.

In totaal heeft [O] dus een bedrag van € 36.000,- overgemaakt.

Uiteindelijk heeft [O] slechts een bedrag van € 295,80 aan rendement uitgekeerd gekregen. Het door [O] ingelegde geld is namelijk door verdachte, die directeur en grootaandeelhouder (100%) was van Van Lennepkade Vastgoed BV, gebruikt voor het afbetalen van schulden van verdachte en het betalen van salarissen. Tevens vinden grote contante opnames plaats. Dit geld wordt gebruikt voor consumptieve uitgaven van verdachte en zijn toenmalige vriendin [P] (hierna: [P]) en voor de aanschaf van een motor voor verdachte.x Het door [O] ingelegde geld is dus niet belegd.xi

In juli 2010 wordt [Q] (hierna: [Q]) gebeld door verdachte die bij die gelegenheid de naam Theo Lodewijks gebruikt. Verdachte vertelt [Q] over plannen om in het Midden-Oosten een varende cementfabriek te bouwen en vraagt [Q] daarin te beleggen.xii [Q] toont interesse en daarop stuurt verdachte per e-mail de brochure van Atlas Concrete Mix naar [Q] toe. In die brochure staat vermeld dat de Atlas Concrete Mix verwacht een nettowinst te realiseren van meer dan € 7.500.000,- in het eerste jaar. Deze zal oplopen tot een bedrag van € 11.900.000,- in het vijfde jaar. Verder staat erin vermeld dat de begroting wordt gecontroleerd door een registeraccountant en er wordt een rendement van acht procent gegarandeerd op een obligatie van € 50.000,- met een looptijd van vijf jaar.. Na vijf jaar bedraagt het totaalrendement € 20.000,- en de maandelijkse uitkering is € 333,35. Op een obligatie van € 50.000,- met de looptijd van drie jaar is het rendement zes en een half procent.xiii Op 26 augustus 2010 stort [Q] een bedrag van € 5.000,- op de rekening van Van Lennepkade Vastgoed BV.xiv Verdachte belt vervolgens met [C] en zegt hem dat hij [Q] heeft gesproken en dat [Q] heeft toegezegd het geld over te maken. Verder zegt verdachte dat, als dat is gebeurd, hij de salarissen zal overmaken en dat [R] ook een beetje krijgt. Tevens deelt hij [C] mee dat voor hem en [C] dan ook nog een beetje overblijft.xv Op de rekening van Van Lennepkade Vastgoed BV is vervolgens te zien dat van het geld dat [Q] heeft gestort, geld wordt overgeboekt naar [S] (hierna: [S]) en [T] (hierna: [T])xvi. [S] en [T] zijn werknemers van Van Lennepkade Vastgoed BV.xvii Verder vinden op de rekening van Van Lennepkade Vastgoed BV na de storting van het geld van [Q] diverse contante opnames plaats.xviii Niet is gebleken dat het ingelegde geld van [Q] door verdachte is belegd.

Voor het aanbieden van deze beleggingsdiensten had verdachte noch Van Lennepkade Vastgoed BV een vergunning van de AFM.xix

Nadere overwegingen

Uit het dossier blijkt dat de bedrijven Atlas Free Enterprises en Atlas Concrete Mix LCC niet in (handels)registers voorkomen, terwijl evenmin is gebleken van het bestaan van een onderliggende rechtspersoon.xx Gelet hierop en op de omstandigheid dat in het dossier geen aanknopingspunten te vinden zijn die op het tegendeel wijzen, acht de rechtbank het niet aannemelijk dat Atlas Investmentgroup, Atlas Free Enterprises en Atlas Concrete Mix LLC (hierna: Atlas) als bedrijf hebben bestaan in de ten laste gelegde periode. Derhalve gaat de rechtbank er vanuit dat de geschriften op naam van Atlas, die gebruikt zijn voor om [O] en [Q] ertoe te bewegen in Atlas te investeren, valselijk zijn opgemaakt.

Het deel van de verklaring van verdachte inhoudende dat hij met Van Lennepkade Vastgoed BV slechts door Atlas was ingehuurd en niet wist dat de aan hem geleverde geschriften vals waren, acht de rechtbank niet geloofwaardig. Uit het dossier blijkt immers niet dat tussen Van Lennepkade Vastgoed BV en Atlas een overeenkomst was gesloten. Verdachte heeft dit ook niet aannemelijk gemaakt. Voorts is uit niets gebleken dat, zoals verdachte heeft verklaard, Atlas al een groot aantal investeerders had en dat er een accountantsrapport was opgemaakt. Overigens heeft verdachte geen enkel onderzoek gedaan naar het waarheidsgehalte van het beleggingsproduct Atlas Concrete Mix. Verder weegt nog mee dat verdachte [Q] heeft benaderd onder een valse naam en dat hij na een gesprek met [O]over een investering van € 3.000,- in een telefoongesprek met [P] zegt dat hij er bij [O] nog drie ruggen uit heeft geluld.xxi Bovendien zijn de bedragen die door [O] en [Q] zijn geïnvesteerd, niet gebruikt voor het doel zoals met verdachte was overeengekomen. Deze omstandigheden in onderlinge samenhang bezien tezamen met de omstandigheid dat verdachte via Makkelijk Traden op een soortgelijke wijze personen heeft opgelicht, brengen de rechtbank tot het oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte wist dat de geschriften valselijk waren opgemaakt en dat hij die heeft gebruikt om [O] en [Q] op te lichten. Nu verdachte deze feiten heeft gepleegd met gebruikmaking van zijn vennootschap Van Lennepkade Vastgoed BV, kan bewezen worden verklaard dat deze rechtspersoon het onder 1 primair en 3 ten laste gelegde heeft begaan, terwijl verdachte hieraan feitelijk leiding heeft gegeven.

Ten aanzien van het onder 5 primair ten laste gelegde geldt eveneens hetgeen hiervoor in zaak A onder 2 ten laste gelegde is overwogen. Nu verdachte met zijn bedrijf Van Lennepkade Vastgoed BV aan [O] en [Q] beleggingsdiensten heeft aangeboden, lag bij hem de verplichting om hiervoor de vergunning van de AFM te hebben. Het onder 5 primair ten laste gelegde kan dan ook bewezen worden verklaard.

Medeplegen

[O] zou in eerste instantie een bedrag van € 42.000,- investeren en dit bedrag zou, na betaling van de kosten, als winst worden verdeeld tussen verdachte en [C].xxii Daarnaast heeft [T] verklaard dat hij van zowel verdachte als [C] uitleg over het product Atlas Concrete Mix heeft gekregen.xxiii [C] is volgens verdachte ook degene die met het product is gekomen.xxiv Deze omstandigheden tezamen met de omstandigheid dat verdachte in het hiervoor genoemde tapgesprek [C] op de hoogte stelt van de investering door [Q] en daarbij eveneens wordt gesproken over een verdeling van deze investering tussen verdachte en [C], brengen met zich dat verdachte met zijn bedrijf Van Lennepkade Vastgoed zodanig nauw en bewust met [C] heeft samengewerkt dat sprake is van medeplegen.

Feitelijk leidinggeven

Van Lennepkade Vastgoed BV was het bedrijf van verdachtexxv en hij heeft onder die naam de onder 4 primair, 5 primair en 6 ten laste gelegde feiten begaan. Derhalve kan bewezen worden verklaard dat verdachte aan deze strafbare gedragingen feitelijk leiding heeft gegeven.

5. Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4. vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

ten aanzien van het in zaak A onder 1 primair ten laste gelegde:

handelend onder de naam Great Sales Support in de periode vanaf 1 oktober 2011 tot en met 27 januari 2012 te Nijkerk telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels

- [A]

meermalen heeft bewogen tot de afgifte verschillende geldbedragen, immers heeft verdachte met vooromschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid die [A] opgebeld en hem medegedeeld

-dat hij een bedrijf in beleggingen was gestart en

-dat [A] veel geld zou kunnen verdienen als hij bij verdachte geld in zou leggen en

-dat hij verdachte het door [A] ingelegde geld zou beleggen en maandelijks aan [A] het rendement hiervan zou uitkeren en

-dat [A] in januari 2012 een rendement van 30 à 40 % over de inleg van november 2011 zou krijgen en

-dat [A] begin februari 2012 een rendement van 30 à 40 % over de inleg van 12 december 2011 zou krijgen en

-dat [A] half februari 2012 een rendement van 30 à 40 % over de inleg van 16 december 2011 zou krijgen en

-dat [A] vanaf half februari 2012 maandelijks een bedrag van euro 2.400 zou ontvangen als rendement over de door [A] in november en december 2011 ingelegde bedragen en

-dat hij het door [A] in januari 2012 ingelegde geld binnen een periode van vijf dagen zou verdubbelen

waardoor die [A] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgiften;

ten aanzien van het in zaak A onder 2 ten laste gelegde:

handelend onder de naam Great Sales Support in de periode vanaf 1 oktober 2011 tot en met 27 januari 2012 te Nijkerk meermalen zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning beleggingsdiensten heeft verleend;

ten aanzien van het in zaak B onder 1 primair ten laste gelegde:

(handelend onder de naam Makkelijk Traden, Makkelijk Traden BV, Makkelijk Traden Ltd.) in de periode vanaf 1 augustus 2008 tot en met 16 maart 2010 in Nederland telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, de hierna genoemde personen heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, te weten:

- [F], een bedrag van € 5.000,- en

- [K], een totaalbedrag van € 18.772,09 en

- [L], een totaalbedrag van € 142.500,- en

- [M], een totaalbedrag van € 63.000,- en

- [N], een totaalbedrag van € 7.500,-

hebbende hij (handelend onder de naam Makkelijk Traden, Makkelijk Traden BV, Makkelijk Traden Ltd.) telkens valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid, de volgende handelingen verricht - zakelijk weergegeven - :

het aanmaken en/of versturen van;

- Trade Reports van Makkelijk Traden en/of

- een Trade Report van Bloomberg inc. en/of

- contracten van Makkelijk Traden

waarin (in strijd met de waarheid) stond vermeld dat:

- er (per maand) rendement(en) zou(den) worden uitgekeerd ter hoogte van (maximaal) 8,43% door Makkelijk Traden en/of

- er rendement(en) waren/was behaald en/of dat er op diverse data rendement(en) zou(den) worden uitgekeerd en/of

- de opbrengst uit de investering via Bloomberg inc. 45% bedroeg en/of

- er door Makkelijk Traden zou worden gehandeld in CFD's (Contracts For Difference)

en deze informatie telkens ter kennis van genoemde personen gebracht, waardoor ieder van deze personen werd bewogen tot bovenomschreven afgiften;

ten aanzien van het in zaak B onder 2 primair ten laste gelegde:

(handelend onder de naam Makkelijk Traden, Makkelijk Traden BV, Makkelijk Traden Ltd.) in de periode vanaf 1 augustus 2008 tot en met 16 maart 2010 in Nederland meermalen, zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning beleggingsdiensten heeft verleend;

ten aanzien van het in zaak B onder 3 ten laste gelegde:

(handelend onder de naam Makkelijk Traden, Makkelijk Traden BV, Makkelijk Traden Ltd.) in de periode vanaf 1 augustus 2008 tot en met 16 maart 2010 in Nederland Trade Reports - telkens zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt, immers heeft hij valselijk - immers telkens opzettelijk in strijd met de waarheid -

- daarin weergegeven dat er rendement(en) werd(en) behaald en dat er rendement(en) zou(den) worden uitgekeerd van 3,1% tot 45% en/of

- weergegeven dat de/het rendement(en) op diverse data zou(den) worden uitgekeerd en/of

- weergegeven dat de informatie op het Trade Report afkomstig was van Bloomberg inc.

terwijl in werkelijkheid deze rendementen niet zijn behaald en de rendementen niet zouden worden uitgekeerd en de informatie op het Trade Report niet afkomstig was van Bloomberg inc.

zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken;

ten aanzien van het in zaak B onder 4 primair ten laste gelegde:

Van Lennepkade Vastgoed B.V. in de periode vanaf 1 mei 2010 tot en met 30 augustus 2010 in Nederland tezamen en in vereniging met een anderen met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, de hierna genoemde personen telkens heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, te weten:

- mevrouw [O], een totaalbedrag van €36.000,- en

- [Q], een bedrag van €5000,-,

hebbende Van Lennepkade Vastgoed B.V. en haar mededader telkens valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid, de volgende handelingen verricht - zakelijk weergegeven - :

het aanmaken en/of versturen van;

- een businessplan Atlas Concrete Mix en/of

- rekenvoorbeelden

waarin in strijd met de waarheid stond vermeld dat:

- Atlas Concrete Mix voor investeerders een zeer winstgevende onderneming is, waarbij in het eerste jaar al een winst wordt behaald die naar verwachting meer dan € 7.500.000,- bedraagt en zal oplopen tot € 11.900.000,- en/of

- de begroting wordt gecontroleerd door een register accountant en/of

- de obligatie verschillende looptijden en rendementen heeft en/of

- het rendement van een obligatie van € 42.000 met een looptijd van één jaar, 5% bedraagt met een totaalrendement van € 2.100,- en een maandelijkse uitkering van € 175,- en/of

- het rendement van een obligatie van € 50.000,- met een looptijd van vijf jaar, 8% bedraagt met na vijf jaar een totaalrendement van € 20.000,- en een maandelijkse uitkering van € 333,35 en/of

- er een gegarandeerde uitbetaling is van het ingelegde kapitaal na het verstrijken van de looptijd van de obligatie

en deze informatie telkens ter kennis van genoemde personen gebracht, waardoor ieder van deze personen werden bewogen tot bovenomschreven afgiften;

zulks terwijl hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven

verboden gedragingen;

ten aanzien van het in zaak B onder 5 primair ten laste gelegde:

Van Lennepkade Vastgoed B.V. in de periode vanaf 1 mei 2010 tot en met 30 augustus 2010 in Nederland tezamen en in vereniging met een ander meermalen zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning beleggingsdiensten heeft verleend

zulks terwijl hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedragingen;

ten aanzien van het in zaak B onder 6 ten laste gelegde:

Van Lennepkade Vastgoed B.V. in de periode vanaf 1 mei 2010 tot en met 30 augustus 2010 in Nederland tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk gebruik heeft gemaakt van en heeft afgeleverd geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten

- een businessplan en/of

- rekenvoorbeelden

bestaande dat gebruik maken en dat afleveren hebben hierin, dat [verdachte] en zijn mededaders van het businessplan en de inschrijfformulieren en de rekenvoorbeelden gebruik hebben gemaakt en hebben afgeleverd bij [O] en/of J. [Q],

bestaande die valsheid daarin dat in het businessplan is weergegeven dat Atlas Concrete Mix een zeer winstgevende onderneming is, waarbij in het eerste jaar al een netto winst wordt behaald die naar verwachting meer dan € 7.500.000,- bedraagt en zal oplopen tot € 11.900.000,- en in dat businessplan is weergegeven dat de begroting wordt gecontroleerd door een register accountant en in de rekenvoorbeelden is weergegeven dat de obligatie verschillende looptijden en rendementen heeft en in het rekenvoorbeeld is weergegeven dat het rendement van een obligatie van € 42.000 met een looptijd van één jaar, 5% bedraagt met een totaalrendement van € 2.100,- en een maandelijkse uitkering van € 175, en in het rekenvoorbeeld is weergegeven dat het rendement van een obligatie van € 50.000,- met een looptijd van vijf jaar, 8% bedraagt met na vijf jaar een totaalrendement van € 20.000,- en een maandelijkse uitkering van € 333,35 en in het businessplan is weergegeven dat er een gegarandeerde uitbetaling is van het ingelegde kapitaal na het verstrijken van de looptijd van de obligatie, terwijl in werkelijkheid de obligatie Atlas Concrete Mix in het geheel niet bestond en de begroting niet werd gecontroleerd door een register accountant en de beloofde rendementen niet, althans niet volledig, konden worden uitgekeerd en de uitbetaling van het ingelegde kapitaal niet gegarandeerd was

zulks terwijl hij verdachte en zijn mededaders wisten dat die geschriften bestemd waren voor gebruik als ware het echt en onvervalst;

zulks terwijl hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven

verboden gedragingen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

6. De strafbaarheid van de feiten

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7. De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8. Motivering van de straffen en maatregel

8.1. De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft bij requisitoir gevorderd dat verdachte ter zake van de door haar in zaak A onder 1 primair en in zaak B onder 1 primair, 2 subsidiair, 3, 4 primair, 5 subsidiair en 6 bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twintig maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, met daaraan gekoppeld de bijzondere voorwaarden zoals geadviseerd in het rapport van 28 november 2012 van GGZ Inforsa JVz te Amsterdam.

8.2. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft de rechtbank verzocht bij de strafmaat rekening te houden met de omstandigheid dat verdachte reeds in een afkicktraject zit en dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf dat traject zal doorkruisen. Daarbij is het oriëntatiepunt van het Landelijk Overleg Voorzitters Strafsector (LOVS) bij een benadelingsbedrag van € 250.000,- tot € 500.000,- een gevangenisstraf voor de duur van negen tot twaalf maanden.

8.3. Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is gebleken.

8.3.1. Ten aanzien van het in zaak A onder 1 primair en het in zaak B onder 1 primair, 3, 4 primair en 6 bewezen verklaarde

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder laten meewegen dat verdachte zich stelselmatig schuldig heeft gemaakt aan oplichting. Verdachte heeft planmatig beleggers benaderd en hun een bedrag van in totaal ongeveer € 376.000,- afhandig gemaakt. Door op deze wijze te handelen heeft verdachte op geraffineerde wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van beleggers en hun zucht naar rendement. Deze beleggers heeft verdachte kunnen oplichten door valse geschriften op te maken en die vervolgens te gebruiken. Hierdoor heeft verdachte het vertrouwen geschaad dat burgers in het maatschappelijk verkeer in de juistheid van bepaalde geschriften moeten kunnen stellen. Bovendien heeft verdachte ook misbruik gemaakt van zijn goede relatie met zijn zuster door haar, nu zij als medeverdachte terecht stond en ook wordt veroordeeld, te betrekken bij de door hem gepleegde strafbare feiten. Het enige doel van verdachte hiervoor was om een bepaalde levensstijl te kunnen onderhouden en in zijn verslaving te kunnen voorzien. Verder weegt extra zwaar mee dat verdachte, nadat hij was opgepakt voor de oplichting bij Makkelijk Traden en Atlas, na zijn vrijlating is doorgegaan met het oplichten van een nieuwe belegger.

Al deze omstandigheden brengen met zich dat de rechtbank bij het bepalen van de hoogte van de straf in deze - van het leeuwendeel der fraudezaken afwijkende - strafzaak ten nadele van verdachte afwijkt van de straf die zij gewoonlijk in overeenstemming met de oriëntatiepunten van de LOVS in fraudezaken pleegt op te leggen. Daarbij wordt in het voordeel van verdachte nog wel meegewogen dat verdachte blijkens het Uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 6 augustus 2012 niet eerder voor een strafbaar feit is veroordeeld.

De rechtbank heeft acht geslagen op het adviesrapport van GGZ Inforsa JVz Amsterdam van 28 november 2012. Daarin wordt geadviseerd een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Hierbij worden de volgende bijzondere voorwaarden geadviseerd: een meldingsgebod waarbij verdachte zich gedurende de door de rechtbank op te leggen proeftijd dient te houden aan de aanwijzingen van de Reclassering JVz Inforsa aan de Keizersgracht 572 in Amsterdam, zoals en zo frequent als deze instelling dat nodig acht. Verder wordt verdachte verplicht om op basis van de door het NIFP-IFZ afgegeven indicatiestelling zich te laten opnemen bij [locatie] aan het [adres] in [plaats] (of een soortgelijke intramurale instelling, zulks ter beoordeling van het NIFP-IFZ) waarbij verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de (geneesheer)directeur van die instelling zullen worden gegeven. De rechtbank zal deze bijzondere voorwaarden aan het voorwaardelijke gedeelte van de op te leggen straf verbinden.

8.3.2. Ten aanzien van het in zaak A onder 2 en het in zaak B onder 2 primair en 5 primair bewezen verklaarde

Verdachte heeft beleggingsdiensten verleend, maar had daarvoor niet de vereiste vergunning. Het vergunningsstelsel strekt er onder meer toe om beleggers tegen malafide vermogensbeleggers te beschermen. Aangezien telkens sprake is van een overtreding, zal de rechtbank voor iedere overtreding een aparte straf opleggen. In dit verband merkt de rechtbank nog op dat, hoewel verdachte ten aanzien van het in zaak B onder 2 primair bewezen verklaarde de bepaling van artikel 2:96 Wft in totaal zevenentwintig keer heeft overtreden, zij, gelet op de samenhang van de feiten en de omstandigheid dat zij in dezelfde periode zijn gepleegd, daarvoor slechts één straf zal opleggen. Dit geldt ook voor het in zaak A onder 2 en in zaak B onder 5 primair bewezen verklaarde waarbij de bepaling van artikel 2:96 Wft respectievelijk negen en zes keer is overtreden.

8.3.3. Redelijke termijn

Op 30 augustus 2010 is verdachte aangehouden en bij de politie als verdachte gehoord. Vanaf dat moment heeft verdachte redelijkerwijs kunnen verwachten dat tegen hem een strafvervolging zou worden ingesteld zodat de termijn als bedoeld in art 6 EVRM op die dag is aangevangen. In beginsel dient binnen twee jaar in eerste aanleg een vonnis te volgen. Dat is hier niet het geval, want na eerdere terechtzittingen wordt bijna twee en een half jaar na aanvang van de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn uitspraak gedaan. Nu de oorzaak van deze overschrijding is gelegen in de omstandigheid dat verdachte opnieuw een strafbaar feit heeft gepleegd die door het Openbaar Ministerie moest worden onderzocht, moet de overschrijding van ongeveer een half jaar geheel voor rekening van verdachte komen. De rechtbank houdt hiermee dan ook bij de straftoemeting geen rekening.

Ten aanzien van de benadeelde partijen en de schadevergoedingsmaatregel

De volgende benadeelde partijen hebben een vorderingen tot vergoeding van de geleden materiële schade ingediend:

- [A] voor een bedrag van € 100.000,-.

- [F] voor een bedrag van € 5.930,-

- [K] voor een bedrag van € 18.722,09

- [L] voor een bedrag van € 142.500,-

- [M]voor een bedrag van ongeveer € 60.000,-

- [N] voor een bedrag van € 7.500,-

- [O]voor een bedrag van € 36.000,-

De officier van justitie heeft gevorderd dat de vorderingen worden toegewezen, met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel. De verdediging heeft betoogd dat nu [M] een bedrag van ongeveer € 60.000,- heeft gevorderd, sprake is van een obscuur libel. Om die reden dient zijn vordering te worden afgewezen dan wel dient hij niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn vordering.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de behandeling van de vorderingen van de benadeelde partijen geen onevenredige belasting van het strafgeding opleveren. De rechtbank begrijpt ten aanzien van de vordering van [M] dat hij heeft bedoeld een bedrag van ten minste € 60.000,- te vorderen, waardoor geen sprake is van een obscuur libel.

Verder is komen vast te staan dat de benadeelde partijen als gevolg van de volgende bewezen verklaarde feiten rechtstreekse schade hebben geleden:

- Zaak A, 1 primair: [A];

- Zaak B, 1 primair: [F], [K], [L], [M] en [N];

- Zaak B, 4 primair: [O]

De rechtbank schat de door de benadeelde partij geleden materiële schade voorshands op:

- [A]: € 100.000,-.

- [F]: € 5.930,-

- [K]: € 18.722,09

- [L]: € 142.500,-

- [M]: € 60.000,-

- [N]: € 7.500,-

- [O]: € 36.000,-

De vorderingen zullen daarom tot die bedragen worden toegewezen. Voorts zal verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partijen hebben gemaakt en ten behoeve van deze uitspraak nog zullen maken.

[K] en [L] hebben een aantal bedragen op de rekening van de zus van verdachte, medeverdachte [medeverdachte], gestort en ten aanzien van die bedragen wordt zij veroordeeld voor witwassen. Gelet hierop bepaalt de rechtbank dat verdachte tot de betaling van die bedragen wordt veroordeeld, behalve voor zover deze vordering al door of namens [medeverdachte] is betaald. Dit betreffen de volgende bedragen:

- [K]: € 6.272,09

- [L]: € 10.000,-

In het belang van de benadeelde partijen wordt, als extra waarborg voor betaling aan hen, de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opgelegd.

9. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen en maatregel zijn gegrond op de volgende artikelen:

- 14a, 14b, 14c, 36f, 47, 51, 57, 62, 63, 225 en 326 van het Wetboek van Strafrecht;

- 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten;

- 2:96 van de Wet op het financieel toezicht.

Deze wettelijke voorschriften zijn toepasselijk zoals geldend ten tijde van het bewezen geachte.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

10. Beslissing

Verklaart bewezen dat verdachte het in zaak A onder 1 primair en 2 en het in zaak B onder 1 primair, 2 primair, 3, 4 primair, 5 primair en 6 ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is aangegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

Ten aanzien van het in zaak A onder 1 primair en het in zaak B onder 1 primair bewezen verklaarde:

Oplichting, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van het in zaak A onder 2 en het in zaak B onder 2 primair bewezen verklaarde:

Overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht, tweemaal gepleegd.

Ten aanzien van het in zaak B onder 3 bewezen verklaarde:

Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van het in zaak B onder 4 primair bewezen verklaarde:

Feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van oplichting, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van het in zaak B onder 5 primair bewezen verklaarde:

Feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van de overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht, begaan door een rechtspersoon.

Ten aanzien van het in zaak B onder 6 bewezen verklaarde:

Feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van het opzettelijk gebruik maken van het valse geschrift als ware het echt en onvervalst en het opzettelijk afleveren van een zodanig geschrift, terwijl hij weet dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

Ten aanzien van het in zaak A onder 1 primair en het in zaak B onder 1 primair, 3, 4 primair en 6 bewezen verklaarde:

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 (twintig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Beveelt dat een gedeelte, groot 6 (zes) maanden, van deze gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt.

De tenuitvoerlegging kan ook worden gelast als veroordeelde tijdens de proeftijd de volgende bijzondere voorwaarden niet naleeft.

Stelt de volgende bijzondere voorwaarden:

- Meldingsgebod: veroordeelde dient zich gedurende de door de rechtbank op te leggen proeftijd dient te houden aan de aanwijzingen van de Reclassering JVz Inforsa aan de Keizersgracht 572 in Amsterdam, zoals en zo frequent als deze instelling dat nodig acht.

- Opname in een zorginstelling: veroordeelde wordt verplicht om op basis van de door het NIFP-IFZ afgegeven indicatiestelling zich te laten opnemen bij [locatie] aan het [adres] in [plaats] (of een soortgelijke intramurale instelling, zulks ter beoordeling van het NIFP-IFZ) waarbij veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de (geneesheer)directeur van die instelling zullen worden gegeven.

- Veroordeelde moet zich onmiddellijk onder toezicht en leiding van GGZ Inforsa JVz Amsterdam stellen. Vervolgens moet hij gedurende de proeftijd onder toezicht en leiding van de GGZ Inforsa JVz Amsterdam blijven en zich naar de door of namens die instelling te geven aanwijzingen gedragen, zolang deze instelling dat nodig vindt.

Wijst de vordering van [A], wonende te [plaats], toe en veroordeelt verdachte tot betaling van € 100.000,- (honderdduizend euro) aan de benadeelde partij.

Wijst de vordering van [F], wonende te [plaats], toe en veroordeelt verdachte tot betaling van € 5.930,- (vijfduizend negenhonderd en dertig euro) aan de benadeelde partij.

Wijst de vordering van [K], wonende te [plaats], toe en veroordeelt verdachte tot betaling van € 18.772,09 (achttienduizend zevenhonderd en tweeënzeventig euro en negen cent) aan de benadeelde partij, met dien verstande dat de betalingsverplichting voor dat deel bedragende € 6.272,09 (zesduizend tweehonderd en tweeënzeventig euro en negen cent) tot betaling waarvan [medeverdachte] eveneens wordt veroordeeld, vervalt indien aan die betalingsverplichting wordt voldaan door of namens [medeverdachte].

Wijst de vordering van [L], wonende te [plaats], toe en veroordeelt verdachte tot betaling van € 142.500,- (honderd en tweeënveertigduizend en vijfhonderd euro) aan de benadeelde partij, met dien verstande dat de betalingsverplichting voor dat deel bedragende € 10.000,- (tienduizend euro) tot betaling waarvan [medeverdachte] eveneens wordt veroordeeld, vervalt indien aan die betalingsverplichting wordt voldaan door of namens [medeverdachte].

Wijst de vordering van [M], wonende te [plaats] toe en veroordeelt verdachte tot betaling van € 60.000,- (zestigduizend euro) aan de benadeelde partij.

Wijst de vordering van [N], wonende te [plaats], toe en veroordeelt verdachte tot betaling van € 7.500,- (vijfenzeventighonderd euro) aan de benadeelde partij.

Wijst de vordering van [O], wonende te [plaats], toe en veroordeelt verdachte tot betaling van € 36.000,- (zesendertigduizend euro) aan de benadeelde partij.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door genoemde benadeelde partijen gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Verklaart de benadeelde partijen in hun vorderingen niet ontvankelijk voor dat deel van hun vorderingen dat de voorgaande betalingsveroordelingen te boven gaat.

Legt verdachte de verplichting op ten behoeve van genoemde benadeelde partijen € 370.652,09 (driehonderd en zeventigduizend zeshonderd en tweeënvijftig euro en negen cent) aan de Staat te betalen, met dien verstande dat die verplichting voor dat deel bedragende € 16.272,09 tot betaling waarvan [medeverdachte] eveneens wordt veroordeeld, vervalt indien daaraan door een ander wordt voldaan. Bij gebreke van betaling en verhaal wordt deze betalingsverplichting vervangen door hechtenis van een (1) jaar. De toepassing van die hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Bepaalt dat, indien en voor zover verdachte aan een van de genoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan, daarmee de andere is vervallen.

Ten aanzien van het in zaak B onder 2 bewezen verklaarde:

Veroordeelt verdachte tot hechtenis voor de duur van een (1) maand.

Ten aanzien van het in zaak A onder 2 primair bewezen verklaarde:

Veroordeelt verdachte tot hechtenis voor de duur van een (1) maand.

Ten aanzien van het in zaak A onder 5 primair bewezen verklaarde:

Veroordeelt verdachte tot hechtenis voor de duur van een (1) maand.

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.A.M. van Oosten, voorzitter,

mrs. J. Knol en D.J. Cohen Tervaert, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. H.D. Coumou, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 20 december 2012.

Bijlage 1

Parketnummer: 13/993009-12

Aan verdachte is ten laste gelegde dat

1. hij, al dan niet handelend onder de naam Great Sales Support, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 oktober 2011 tot en met 27 januari 2012, te Amsterdam en/of Nijkerk, althans in Nederland meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels

-dhr. [A]

meermalen althans eenmaal heeft bewogen tot de afgifte van 100.000 euro, althans tot de afgifte van delen van dat (geld)bedrag, in elk geval enig (geld)bedrag

immers heeft verdachte met vooromschreven oogmerk -zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid die [A] opgebeld/benaderd en hem medegedeeld

-dat hij een bedrijf in beleggingen was gestart

-dat [A] veel geld zou kunnen verdienen als hij bij verdachte geld in zou leggen

-dat hij verdachte het door [A] ingelegde geld zou beleggen en maandelijks aan [A] het rendement hiervan zou uitkeren

-dat [A] in januari 2012 een rendement van 30 à 40 % over de inleg van november 2011 zou krijgen

-dat [A] begin februari 2012 een rendement van 30 à 40 % over de inleg van 12 december 2011 zou krijgen

-dat [A] half februari 2012 een rendement van 30 à 40 % over de inleg van 16 december 2011 zou krijgen

-dat [A] vanaf half februari 2012 maandelijks een bedrag van euro 2.400 zou ontvangen als rendement over de door [A] in november en december 2011 ingelegde bedragen

-dat hij het door [A] in januari 2012 ingelegde geld binnen een periode van vijf dagen zou verdubbelen

waardoor die persoon (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);

Subsidiair

hij, al dan niet handelend onder de naam Great Sales Support, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 oktober 2011 tot en met 27 januari 2012, te Amsterdam en/of Nijkerk, althans in Nederland meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk (een) of meer geldbedrag(en) (totaal Euro 100.000), in elk geval enig(e) goed(eren), dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan dhr. [A], in elk geval aan (een) ander(en) dan verdachte, anders dan door misdrijf, te weten een (mondelinge) overeenkomst en/of (mondelinge) opdracht tot het doen van (een) beleggingsdienst(en), onder zich had, (telkens) zich wederrechtelijk heeft toegeëigend

2. hij, al dan niet handelend onder de naam Great Sales Support, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 oktober 2011 tot en met 27 januari 2012, te Amsterdam en/of Nijkerk, althans in Nederland meermalen, althans eenmaal, (telkens) zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning beleggingsdiensten (D-077) heeft verleend en/of beleggingsdiensten heeft verricht.

Bijlage 2

Parketnummer: 13845031-10

Aan verdachte is, zoals gewijzigd ter terechtzitting d.d. 21 september 2011, ten laste gelegde dat

Feiten ten aanzien van MKT

1. hij (handelend onder de naam Makkelijk Traden, Makkelijk Traden BV, Makkelijk Traden Ltd.) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 augustus 2008 tot en met 16 maart 2010, althans in het jaar 2008, althans in het jaar 2009, althans in het jaar 2010 te Amsterdam en/of Aalsmeer en/of Purmerend en/of Amstelveen, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de hierna genoemde personen en/of (een) ander(en), meermalen althans eenmaal heeft bewogen tot de afgifte van

(een) (geld)bedrag(en), in elk geval enig goed, te weten:

- dhr. [F], een (totaal)bedrag van € 5000,-, althans enig geldbedrag en/of

- dhr. [K], een (totaal)bedrag van €18.772,09, althans enig geldbedrag en/of

- dhr. [L], een (totaal)bedrag van €142.500,-, althans enig geldbedrag en/of

- dhr. [M], een (totaal)bedrag van €63.000,-, althans enig geldbedrag en/of

- dhr. [N], een (totaal)bedrag van €7500,-, althans enig geldbedrag

hebbende hij (handelend onder de naam Makkelijk Traden, Makkelijk Traden BV, Makkelijk Traden Ltd.) en/of zijn mededader(s) telkens valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, de volgende handelingen verricht en/of laten verrichten - zakelijk weergegeven -:

het aanmaken en/of versturen van;

- (een) tradereport(s) van Makkelijk Traden Ltd. (handelend onder de naam Makkelijk Traden, Makkelijk Traden BV) (zoals D-007-a, D-012-h) en/of

- (een) tradereport(s) van Bloomberg inc. (zoals D-01-0-z, D-012-i) en/of

- (een) contract(en) van Makkelijk Traden Ltd. (handelend onder de naam Makkelijk Traden, Makkelijk Traden BV) (zoals D-012-l, D-014-e, D-014-n, D-187)

waarin/waarop (in strijd met de waarheid) stond vermeld dat:

- er (per maand) rendement(en) zou(den) worden uitgekeerd ter hoogte van (maximaal) 8,43% door Makkelijk Traden Ltd. (handelend onder de naam Makkelijk Traden, Makkelijk Traden BV) (zoals D-007a) en/of

- er rendement(en) waren/was behaald en/of dat er op diverse data rendement(en) zou(den) worden uitgekeerd (zoals D-01-0-z en/of D-012-i en/of D-014-e en/of D-014-n en/of D-187) en/of

- de opbrengst(en) uit de investering(en) via Bloomberg inc. (maximaal) 45% bedroeg(en) (zoals D-01-0-z en/of D-012-i) en/of

- er door Makkelijk Traden Ltd. (handelend onder de naam Makkelijk Traden, Makkelijk Traden BV) zou worden gehandeld in CFD (Contract For Difference) (zoals D-012-l) en/of

deze informatie (telkens) ter kennis van voornoemde perso(o)n(en) gebracht en/of doen brengen, waardoor deze perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Subsidiair

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 augustus 2008 tot en met 16 maart 2010, althans in het jaar 2008, althans in het jaar 2009, althans in het jaar 2010 te Amsterdam en/of Aalsmeer en/of Purmerend en/of Amstelveen, althans in Nederland tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk (een) of meer geldbedrag(en) (totaal Euro 236.772,09), in elk geval enig(e) goed(eren), dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [F] en/of [K]

en/of [L] en/of [M] en/of [N], in elk geval aan (een) ander(en) dan verdachte en/of zijn mededader(s), uit hoofde van zijn, verdachtes, persoonlijke dienstbetrekking als werknemer van Makkelijk Traden Ltd. (handelend onder de naam Makkelijk Traden, Makkelijk Traden BV) en/of zijn beroep en/of tegen geldelijke vergoeding, in elk geval anders dan door misdrijf, onder zich had(den), (telkens) zich wederrechtelijk heeft/hebben toegeëigend

2. hij (handelend onder de naam Makkelijk Traden, Makkelijk Traden BV, Makkelijk Traden Ltd.) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 augustus 2008 tot en met 16 maart 2010, althans in het jaar 2008, althans in het jaar 2009, althans in het jaar 2010 te Amsterdam en/of Aalsmeer en/of Purmerend en/of Amstelveen, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning beleggingsdiensten (D-001) heeft verleend en/of beleggingsdiensten heeft verricht

Subsidiair

Hij (handelend onder de naam Makkelijk Traden, Makkelijk Traden BV, Makkelijk Traden Ltd.), op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 augustus 2008 tot en met 16 maart 2010, althans in het jaar 2008, althans in het jaar 2009, althans in het jaar 2010 te Amsterdam en/of Aalsmeer en/of Purmerend en/of Amstelveen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk bedrijfsmatig althans in de uitoefening van een bedrijf buiten de besloten kring, onder meer op termijn opvorderbare gelden, van in totaal circa EURO 236.772,09, van het publiek, te weten

- [F], voor een (totaal)bedrag van EURO 5000,- en/of

- [K], voor een (totaal)bedrag van EURO 18.772,09, en/of

- [L], voor een (totaal)bedrag van EURO 142.500,-, en/of

- [M], voor een (totaal)bedrag van EURO 63.000,-, en/of

- [N], voor een (totaal)bedrag van EURO 7500,-

heeft/hebben aangetrokken en/of heeft doen aantrekken en/of ter beschikking heeft verkregen en ter beschikldng heeft/hebben gehad, dan wel in enigerlei vorm heeft/hebben bemiddeld terzake van het bedrijfsmatig van het publiek aantrekken of ter beschikking krijgen van al dan niet op termijn opvorderbare gelden;

3. hij (handelend onder de naam Makkelijk Traden, Makkelijk Traden BV, Makkelijk Traden Ltd.) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 augustus 2008 tot en met 16 maart 2010, althans in het jaar 2008, althans in het jaar 2009, althans in het jaar 2010 te Amsterdam en/of Aalsmeer en/of Purmerend en/of Amstelveen, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een of meerdere tradereports (D-01-0-z, D-012-i, D-007-a, D-012-h), (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst en/of heeft doen en/of laten opmaken en/of vervalsen, immers heeft/hebben hij (handelend onder de naam Makkelijk Traden, Makkelijk Traden BV, Makkelijk Traden Ltd.) en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk - immers opzettelijk in strijd met de waarheid -

- weergegeven dat er rendement(en) werd(en) behaald en dat er rendement(en) zou(den) worden uitgekeerd van 3,1% tot 45% (zoals D 012-i) en/of

- weergegeven dat de/het rendement(en) op diverse data zou(den) worden uitgekeerd (zoals D-007-1 en/of D-012-h) en/of

- weergegeven dat de informatie op de/het trade-report(s) afkomstig was/waren van Bloomberg inc. (zoals D-01-0-z)

terwijl in werkelijkheid dit/deze rendement(en) niet zijn behaald en/of de/het rendement(en) niet zoud(en) worden uitgekeerd en/of de informatie op de/het trade-report(s) niet afkomstig was van Bloomberg inc.

zulks telkens met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst

te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Feiten ten aanzien van Atlas

4. Lennepkade Vastgoed B.V. (handelend onder de naam Dragon Volendam B.V. met als handelsna(a)m(en) Atlas Investmentgroup (B.V.) en/of Atlas Concrete Mix LLC en/of Atlas Free Enterprises corp.) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 mei 2010 tot en met 30 augustus 2010, althans in het jaar 2010 te Amsterdam en/of Aalsmeer, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de hierna genoemde personen en/of (een) ander(en), meermalen althans eenmaal heeft bewogen tot de afgifte van (een) (geld)bedrag(en), in elk geval enig goed, te weten:

- mevr. [O], een (totaal)bedrag van €36.000,-, althans enig geldbedrag en/of

- dhr. [Q], een (totaal)bedrag van €5000,-, althans enig geldbedrag

hebbende Lennepkade Vastgoed B.V. (handelend onder de naam Dragon Volendam B.V. met als handelsna(a)m(en) Atlas Investmentgroup (B.V.) en/of Atlas Concrete Mix LLC en/of Atlas Free Enterprises corp.), en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, de volgende handelingen verricht en/of laten verrichten -zakelijk weergegeven -:

het aanmaken en/of versturen van;

- een businessplan Atlas Concrete Mix (D-146)

- (een) inschrijfformulier(en) (zoals D-154, D-122, D-175)

- (een) rekenvoorbeeld(en) (zoals D-121, D-146)

waarin/waarop (in strijd met de waarheid) stond vermeld dat:

- Lennepkade Vastgoed B.V. (handelend onder de naam Dragon Volendam B.V. met als handelsna(a)m(en) Atlas Investmentgroup (B.V.) en/of Atlas Concrete Mix LLC en/of Atlas Free Enterprises corp.) voor investeerders een zeer winstgevende onderneming is, waarbij in het eerste jaar al een winst wordt behaald die naar verwachting (meer dan) €7.500.000,-

bedraagt en zal oplopen tot Euro 11.900.000,- (D-146) en/of

- de begroting wordt gecontroleerd door een register accountant (D-146) en/of

- de obligatie verschillende looptijden en rendementen heeft (zoals D-121 en/of D-146) en/of

- het rendement van een obligatie van € 42.000 met een looptijd van één jaar, 5% bedraagt met een totaalrendement van €2100,- en een maandelijkse uitkering van €175,- (zoals D-121 en/of D-122 en/of D-154) en/of

- het rendement van een obligatie van € 50.000,- met een looptijd van vijf jaar, 8,0% bedraagt met na vijf jaar een totaalrendement van €20.000,- en een maandelijkse uitkering van €333,35 (D-146 en/of D-175) en/of

- er een gegarandeerde uitbetaling is van het ingelegde kapitaal na het verstrijken van de looptijd van de obligatie (D-146)

en/of deze informatie (telkens) ter kennis van voornoemde perso(o)n(en) gebracht en/of doen brengen, waardoor deze perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

zulks terwijl hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven

verboden gedragingen;

Subsidiair

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 mei 2010 tot en met 30 augustus 2010, althans in het jaar 2010 te Amsterdam en/of Aalsmeer althans in Nederland tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk (een) of meer geldbedrag(en) (totaal Luro 41.000,-), in elk geval enig(e) goed(eren), dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [O] en/of [Q], in elk geval aan (een) ander(en) dan verdachte en/of zijn mededader(s), uit hoofde van zijn, verdachtes, persoonlijke dienstbetrekking als werknemer van Lennepkade Vastgoed B.V. (handelend onder de naam Dragon Volendam B.V. met als handelsna(a)m(en) Atlas Investmentgroup (B.V.) en/of Atlas Concrete Mix LLC en/of Atlas Free Enterprises corp.), en/of zijn beroep en/of tegen geldelijke vergoeding, in elk geval anders dan door misdrijf, onder zich had(den), (telkens) zich wederrechtelijk heeft/hebben toegeëigend

5. Lennepkade Vastgoed B.V. (handelend onder de naam Dragon Volendam B.V. met als handelsna(a)m(en) Atlas Investmentgroup (B.V.) en/of Atlas Concrete Mix LLC en/of Atlas Free Enterprises corp.) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 mei 2010 tot en met 30 augustus 2010, althans in het jaar 2010, te Amsterdam en/of Aalsmeer, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning beleggingsdiensten (D-174) heeft verleend en/of beleggingsactiviteiten heeft verricht

zulks terwijl hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedragingen;

Subsidiair

Lennepkade Vastgoed B.V. (handelend onder de naam Dragon Volendam B.V. met als handelsna(a)m(en) Atlas Investmentgroup (B.V.) en/of Atlas Concrete Mix LLC en/of Atlas Free Enterprises corp.) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 mei 2010 tot en met 30 augustus 2010, althans in het jaar 2010, te Amsterdam en/of Aalsmeer, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk bedrijfsmatig althans in de uitoefening van

een bedrijf buiten de besloten kring, onder meer op termijn opvorderbare gelden, van in totaal circa Euro 4L000,- van het publiek, te weten

- [O]voor een bedrag van Euro 36.000,- en/of

- [Q] voor een bedrag van Euro 5000,- en/of

heeft/hebben aangetrokken en/of heeft doen aantrekken en/of ter beschikking heeft verkregen en ter beschikking heeft/hebben gehad, dan wel in enigerlei vorm heeft/hebben bemiddeld terzake van het bedrijfsmatig van het publiek aantrekken of ter beschikking krijgen van al dan niet op termijn opvorderbare gelden;

zulks terwijl hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven

verboden gedragingen;

6. Lennepkade Vastgoed B.V. (handelend onder de naam Dragon Volendam B.V. met als handelsna(a)m(en) Atlas Investmentgroup (B.V.) en/of Atlas Concrete Mix LLC en/of Atlas Free Enterprises corp.) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 mei 2010 tot en met 30 augustus 2010, althans in het jaar 2010 te Amsterdam en/of Aalsmeer, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van en/of

heeft/hebben afgeleverd en/of voorhanden heeft/hebben gehad, (een) geschrift(en), zijnde (een) geschrift(en) die/dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten

- een businessplan (D-146) en/of

- (een) inschrijfformulier(en) (D-122, D-154, D-175) en/of

- (een) rekenvoorbeeld(en) (D-121, D-146)

bestaande dat gebruik maken en/of dat afleveren en/of dat voorhanden hebben hierin, dat [verdachte] en/of zijn mededaders, van het businessplan en/of de inschrijfformulier(en) en / of de rekenvoorbeeld(en) gebruik hebben gemaakt en/of in het bezit hebben gehad en/of hebben afgeleverd bij [O]en/of [Q],

bestaande die valsheid daarin dat in het businessplan (D-146) is weergegeven dat Lennepkade Vastgoed B.V. (handelend onder de naam Dragon Volendam B.V. met als handelsna(a)m(en) Atlas Investmentgroup (B.V.) en/of Atlas Concrete Mix LLC en/of Atlas Free Enterprises corp.) een zeer winstgevende onderneming is, waarbij in het eerste jaar al een netto winst wordt behaald die naar verwachting (meer dan) €7.500.000,- bedraagt en zal oplopen tot Euro 11.900.000,- en/of in dat businessplan (D-146) is weergegeven dat de begroting wordt gecontroleerd door een register accountant en/of in de rekenvoorbeeld(en) (D-121 en/of D-146) is weergegeven dat de obligatie verschillende looptijden en rendementen heeft en/of in het rekenvoorbeeld (D-121) en/of de inschrijfformulier(en) (D-122 en/of D-154) is weergegeven dat het rendement van een obligatie van € 42.000 met een looptijd van één jaar, 5% bedraagt met een totaalrendement van €2100,- en een maandelijkse uitkering van €175, en/of in het rekenvoorbeeld (D-146) en/of in het inschrijfformulier (D-175) is weergegeven dat het rendement van een obligatie van € 50.000,- met een looptijd van vijf jaar, 8,0% bedraagt met na vijf jaar een totaalrendement van €20.000,- en een maandelijkse uitkering van €333,35 en/of in het businessplan (D-146) is weergegeven dat er een gegarandeerde uitbetaling is van het ingelegde kapitaal na het verstrijken van de looptijd van de obligatie, terwijl in werkelijkheid de obligatie Atlas Concrete Mix (LLC) (in het geheel) niet bestond en/of de begroting niet werd gecontroleerd door een register accountant en/of de/het beloofde rendement(en) niet, althans niet volledig, kon(den) word(en) uitgekeerd en/of de uitbetaling van het ingelegde kapitaal niet gegarandeerd was

zulks terwijl hij verdachte en/of zijn mededaders wist(en) en/of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit geschrift bestemd was voor gebruik als ware het echt en onvervalst;

zulks terwijl hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven

verboden gedragingen.

i De weergegeven bewijsmiddelen bevinden zich, tenzij anders vermeld, in de dossiers van de Belastingdienst/FIOD. De in de voetnoten als processen-verbaal aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en voldoen aan de daaraan bij de wet gestelde eisen. Verwezen wordt naar de desbetreffende pagina's in de dossiers.

ii Dossier Great Sales Support, pagina's 13 en 14 (proces-verbaal van bevindingen). Dossier Great Sales Support, pagina 119 (verklaring van verdachte d.d. 27 januari 2012). Dossier Great Sales Support, pagina 126 (verklaring van [A] d.d. 31 januari 2012). Een geschrift, te weten een kopie van een proces-verbaal van aangifte met nummer 2012004925-1 opgemaakt door de opsporingsambtenaar [U], inhoudende de verklaring van [A], dossier Great Sales Support, pagina's 136 en 137 (D-003A). Een geschrift, te weten rekeningafschriften van de Rabobank van de rekening met nummer 1426.29.545 op naam van Great Salessupport, dossier Great Sales Support, pagina's 161 (D-099), 163 en 164 (D-100), 166 en 167 (D-101) en 171 (D-102).

iii Dossier Great Sales Support, pagina's 13 en 14 (proces-verbaal van bevindingen). Dossier Great Sales Support, pagina 119 (verklaring van verdachte d.d. 27 januari 2012).

iv Een geschrift, te weten een brief van de AFM d.d. 17 februari 2012, opgemaakt door mrs. M.C. Groot en J. de Wolf, dossier Great Sales Support, pagina 157 (D-077).

v Dossier Makkelijk Traden, pagina 5013 (verklaring van verdachte d.d. 30 augustus 2010). Een geschrift, te weten een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten d.d. 1 december 2009, dossier Makkelijk Traden, pagina 6007 (D-001).

vi Dossier Makkelijk Traden, pagina's 5171 (verklaring van [O] d.d. 31 augustus 2010)

vii Een geschrift, te weten een rekenvoorbeeld van Atlas concrete Mix bij 1 obligatie à € 42.000,-, dossier Makkelijk Traden, pagina 6894 (D-121). Dossier Makkelijk Traden, pagina 515 (proces-verbaal van bevindingen).

viii Dossier Makkelijk Traden, pagina's 5171 en 5172 (verklaring van [O] d.d. 31 augustus 2010). Een geschrift, te weten een overzicht van mutaties Online Banking van rekeningnummer [rekeningnummer 6] op naam van Van Lennepkade Vastgoed B.V., dossier Makkelijk Traden, pagina 6889 (D-116).

ix Een geschrift, te weten een uittreksel uit de Kamer van Koophandel, dossier Makkelijk Traden, pagina 6837 (D-102).

x Dossier Makkelijk Traden, pagina 5047 (verklaring van verdachte d.d. 1 september 2010) Dossier Makkelijk Traden, pagina 5071 (verklaring van verdachte d.d. 21 september 2010). Dossier Makkelijk Traden, pagina's 5123-5125 (verklaring van [P] d.d. 14 september 2010). Geschriften, te weten afschriften van ING van rekening met nummer 4339313 op naam van Lennepkade Vastgoed BV, dossier Makkelijk Traden, pagina's 7030-7034 (D-164 t/m D-168). Een geschrift, te weten een overzicht van de onkosten over de maand juli, dossier Makkelijk Traden, pagina 6921 (D-139).

xi Dossier Makkelijk Traden, pagina 5047 (verklaring van verdachte d.d. 1 september 2010)

xii Dossier Makkelijk Traden, pagina 5176 (verklaring van [Q] d.d. 1 september 2010). Dossier Makkelijk Traden, pagina 5052 (verklaring van verdachte d.d. 1 september 2010).

xiii Een geschrift, te weten een e-mailbericht d.d. 27 juli 2010 van info Atlas Concrete Mix gericht aan [Q] met als bijlage de brochure van Atlas Concrete Mix, dossier Makkelijk Traden, pagina's 6933, 6943, 6946 en 6948 (D-149).

xiv Een geschrift, te weten een rekeningafschrift van rekening met nummer 4339313 op naam van Lennepkade Vastgoed BV, dossier Makkelijk Traden, pagina 7035 (D-169).

xv Een geschrift, te weten een uitdraai van een telefoongesprek van 26 augustus 2010 tussen verdachte en [C], dossier Makkelijk Traden, pagina's 2562-2563 (T-002).

xvi Een geschrift, te weten een rekeningafschrift van rekening met nummer 4339313 op naam van Lennepkade Vastgoed BV, dossier Makkelijk Traden, pagina 7035 (D-169).

xvii Dossier Makkelijk Traden, pagina 5042 (verklaring van verdachte d.d. 1 september 2010).

xviii Een geschrift, te weten een rekeningafschrift van rekening met nummer 4339313 op naam van Lennepkade Vastgoed BV, dossier Makkelijk Traden, pagina 7035 (D-169).

xix Een geschrift, te weten een brief van de AFM d.d. 10 september 2010 gericht opgemaakt door mrs. M.C. de Groot en J. Koelewijn, dossier Makkelijk Traden, pagina 7044 (D-174). Dossier Makkelijk Traden, pagina 5017 (verklaring van verdachte d.d. 1 september 2010).

xx Dossier Makkelijk Traden, pagina 143 (overzichtsproces-verbaal). Geschriften, te weten uitdraaien van zoekopdrachten op naam van Atlas Concrete Mix, dossier Makkelijk Traden, pagina's 7109-7113 (D-192).

xxi Een geschrift, te weten een uitdraai van een telefoongesprek d.d. 2 augustus 2010 tussen verdachte en R. [P], dossier Makkelijk Traden, pagina 2217 (Tap 002).

xxii Een geschrift, te weten een overzicht van de maand juli, dossier Makkelijk Traden, pagina 6922 (D-140).

xxiii Dossier Makkelijk Trade, pagina 5139 (verklaring van [T] d.d. 17 september 2010).

xxiv Dossier Makkelijk Traden, pagina 5058 (verklaring van verdachte d.d. 21 september 2010).

xxv Dossier Makkelijk Traden, pagina 5013 (verklaring van verdachte d.d. 30 augustus 2010).

??

??

??

??

Parketnummers: 13/993009-12 (zaak A) en 13/845031-10 (zaak B) (ttz gev.)

Inzake [verdachte]

9

8