Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY8018

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
28-12-2012
Datum publicatie
09-01-2013
Zaaknummer
EA12-1868
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

ontbinding arbeidsovereenkomst met ID-werknemer; ontbindingsverzoek wegens wegvallen van loonkostensubsidie; hoewel werkgever onvoldoende inspanningen heeft verricht tot behoud subsidie wordt de kans van slagen op volledige subsidie van loonkosten door de kantonrechter zodanig laag ingeschat dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden; bij tijdstip van ontbinding weegt mee het te laat door de werkgever gestarte tweede spoor re-integratietraject; geen vergoeding gelet op onder meer de bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst en tijdstip ontbinding .

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2013-0020
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector Kanton

Locatie Amsterdam

Zaaknummer: EA VERZ 12-1868

Beschikking van: 28 december 2012

F.no.: 497

Beschikking van de kantonrechter

I n z a k e

de stichting Stichting Welzijn Amsterdam Zuidoost

gevestigd te Amsterdam

verzoekster

nader te noemen: Swazoom

gemachtigde: mr. D. Griffiths

t e g e n

[verweerder]

wonende te [--]

verweerder

nader te noemen: [verweerder]

gemachtigde: mr. L. van Dijk (ABVAKABO FNV)

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Swazoom heeft op 25 oktober 2012 een verzoek ingediend dat strekt tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. [verweerder] heeft hierop bij verweerschrift, ingekomen op 28 november 2012, gereageerd.

Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is behandeld ter zitting van 29 november 2012. Swazoom is verschenen bij [manager sociaal cultureel werk] (manager sociaal cultureel werk), bijgestaan door haar gemachtigde. [verweerder] is eveneens verschenen, vergezeld van zijn gemachtigde. Beide partijen hebben hun standpunten toegelicht – de gemachtigde van [verweerder] mede aan de hand van een pleitnotitie - en vragen van de kantonrechter beantwoord. De griffier heeft van het verhandelde ter zitting aantekeningen gemaakt, welke aan het procesdossier zijn toegevoegd. De zaak staat voor het geven van een beschikking.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

feitelijke uitgangspunten

1.Tot uitgangspunt dient het navolgende:

a.De thans 62-jarige [verweerder] (geboren op 29 juni 1950) is bij schriftelijke arbeidsovereenkomst op 1 juni 2004 bij Swazoom in dienst getreden en is aanvankelijk werkzaam als assistent welzijn (onder andere muziekdocent percussie en slagwerk) en uiteindelijk (formeel) als assistent beheerder tegen een salaris van laatstelijk € 1.428,55 bruto per maand, exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

b.Op de arbeidsovereenkomst is van toepassing de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2008-2012 (hierna de CAO). Ingevolge artikel 1.1.B jo artikel 9.1.A onder 1 van de CAO zijn artikel 11.6 (financiële aanspraken bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden) en bijlage 9.2 (wachtgeld) niet van toepassing op een ID-werknemer, zijnde een werknemer die op grond van de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

c.[verweerder] is een ID-werknemer.

d.Pantar Amsterdam is door de gemeente Amsterdam aangewezen als de organisatie die belast is met de uitvoering van de gemeentelijke taken met betrekking tot arbeidsinschakeling op grond van (thans) de Wet Werk en Bijstand.

e.[verweerder] meldt zich op 6 december 2010 ziek en is sedertdien gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

f.Bij e-mail van 29 augustus 2012 vraagt [manager sociaal cultureel werk] van Swazoom in verband met de door hem verwachte (verdere) reductie van de loonkostensubsidie van Pantar Amsterdam aan de ambtenaar [naam] van het Stadsdeel Zuidoost of er al enige informatie bekend is over een aanvullende subsidie van het Stadsdeel Zuidoost ten behoeve van de ID werknemers bij Swazoom. In deze e-mail wordt er op gewezen dat die informatie noodzakelijk is in verband met een eventueel te starten collectief ontslag procedure. Ambtenaar [naam] antwoordt bij e-mail van 30 augustus 2012 dat nog geen informatie over een aanvullende subsidie kan worden gegeven, maar dat aan Swazoom toestemming wordt gegeven de collectief ontslag procedure te starten.

g.[manager sociaal cultureel werk] laat ambtenaar [naam] bij e-mail van 5 september 2012 weten ervan uit te gaan dat behoudens tegenbericht de aanvullende subsidie van het Stadsdeel Zuidoost per 1 januari 2013 vervalt. Ambtenaar [naam] reageert dezelfde dag bij e-mail dat zij voor de zekerheid nog navraag zal doen en zo spoedig mogelijk nader bericht zal geven.

h.Bij beschikking van Pantar Amsterdam, krachtens mandaat van het College van B&W van de gemeente Amsterdam gegeven, van 25 september 2012 wordt de loonkostensubsidie voor 2013 op basis van de Wet Werk en Bijstand verlaagd naar 50% van de loonkosten (artikel 2.3). Voorts wordt beslist dat op 1 januari 2014 de loonkostensubsidie volledig zal worden beëindigd (artikel 2.4). In bijlage C bij de beschikking staat [verweerder] genoemd als één van de werknemers op wie deze beschikking betrekking heeft.

Tegen deze beschikking kan binnen 6 weken een bezwaarschrift bij het College van B&W van de gemeente Amsterdam worden ingediend. Swazoom maakt geen gebruik van deze bezwaarmogelijkheid.

i.De arbeidsdeskundige [naam] van het UWV concludeert in zijn rapport van 18 oktober 2012 dat Swazoom te laat het tweede spoor re-integratietraject heeft opgestart, zodat Swazoom het loon van [verweerder] maximaal 52 weken heeft door te betalen.

j.Swazoom wenst voor alle 16 ID-werknemers, die werkzaam zijn in de functie van assistent beheerder, de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daartoe wordt in oktober 2012 hetzij het UWV gevraagd toestemming te geven tot het opzeggen van de arbeidsovereenkomst hetzij de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

verzoek

2.Swazoom verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verandering in de omstandigheden van zodanige aard dat de arbeidsovereenkomst op zo kort mogelijke termijn dient te eindigen. Swazoom legt onder meer het navolgende aan het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten grondslag.

3.Swazoom is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van subsidies. Kort gezegd ontvangt Swazoom van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam een algemene subsidie en van Pantar Amsterdam een subsidie voor specifieke loonkosten. Nadat Pantar Amsterdam de subsidie voor specifieke loonkosten voor het jaar 2012 had verlaagd naar 60% van de loonkosten heeft het Stadsdeel Zuidoost de resterende 40% in een aanvullende subsidie aan Swazoom toegekend. Het Stadsdeel Zuidoost is niet bereid gebleken die aanvullende subsidie voor 2013 te continueren.

Voorts heeft Swazoom geen eigen financiële middelen om de ID-werknemers in dienst te houden.

4.De laatst geldende functie van [verweerder] betreft beheerwerkzaamheden in gebouwen waar Swazoom gebruik van maakt. Op last van Stadsdeel Zuidoost is vanaf medio 2010 het beheer van gebouwen overgedragen aan INFacilities. INFacilities is gebruik blijven maken van ID-werknemers van Swazoom. Swazoom heeft daartoe een detacheringovereenkomst met INFacilities gesloten. Deze detacheringovereenkomst eindigt op 31 december 2012.

Swazoom kan vanaf 1 januari 2013 daardoor ook geen beheerderswerk aan [verweerder] aanbieden.

5.Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst acht Swazoom een vergoeding niet op zijn plaats. Swazoom heeft geen eigen financiële middelen en is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van subsidies. Een beschikking tot intrekking van de subsidie is volgens Swazoom voldoende voor het “habe nichts, habe wenig” verweer. [verweerder] wist en weet dat Swazoom voor haar inkomsten volledig van subsidie afhankelijk is. Voorts gaat het om gecreëerde werkplekken. Steun voor de stelling dat bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst de billijkheid geen vergoeding meebrengt, kan ook gevonden worden in het arrest van de Hoge Raad van 2 november 2012, LJN: BX0348, waarin bij uitzondering een ontbindende voorwaarde, dat de arbeidsovereenkomst met een ID-werknemer van rechtswege eindigt als de loonkostensubsidie wegvalt, rechtsgeldig werd geacht.

verweer

6.[verweerder] voert verweer. [verweerder] voert onder meer aan dat de arbeidsdeskundige van het UWV op 18 oktober 2012 de tweede spoor re-integratie inspanningen van Swazoom als onvoldoende heeft beoordeeld en een loonsanctie van 52 weken heeft opgelegd. Inmiddels heeft Swazoom ten behoeve van [verweerder] het bureau Coast Ondersteuning en Advies BV ingeschakeld en is [verweerder] met dit bureau een re-integratie traject gestart.

[verweerder] mocht van Swazoom verwachten dat zij - gezien zijn leeftijd, zijn arbeidsmarktpositie, zijn opleiding en zijn overige persoonlijke omstandigheden - inspanningen zou plegen hem elders te werk te stellen, omdat het zelfstandig vinden van ander werk nagenoeg onmogelijk is.

Onder deze omstandigheden kan de arbeidsovereenkomst (nog) niet worden ontbonden. Swazoom heeft eerst aan zijn inspanningsverplichting jegens [verweerder], inhoudende hem naar werk elders te begeleiden, te voldoen.

7.Bovendien is volgens [verweerder] het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te summierlijk onderbouwd en op een aantal punten onvolledig en zelfs onjuist. Zo legt Swazoom geen stukken over waaruit kan worden afgeleid dat Swazoom geen financiële middelen heeft om het dienstverband met [verweerder] te continueren. Voorts is [verweerder] in de praktijk niet als assistent beheerder, maar als muziekdocent werkzaam.

8.Als Swazoom nog een subsidie van 50% van de loonkosten ontvangt, kan Swazoom [verweerder] deels in dienst houden of zijn dienstverband in de loop van 2013 afbouwen. Een onmiddellijke beëindiging van het dienstverband per 1 januari 2013 is gelet op de toegezegde subsidie tot 50% van de loonkosten niet nodig.

[verweerder] verwijt Swazoom dat zij onvoldoende inspanningen heeft verricht voor het verkrijgen van (aanvullende) subsidiegelden. Zo is bij het Stadsdeel Zuidoost geen officiële aanvraag voor aanvullende subsidie ingediend. Ook is tegen de beslissing van Pantar Amsterdam niet in bezwaar gekomen.

9.[verweerder] weet weliswaar dat de financiële situatie van Swazoom niet rooskleurig is, maar gelet op de verstrekkende gevolgen die een beëindiging van het dienstverband voor [verweerder] heeft en de omstandigheden van het geval is de gebruikelijke vergoeding bij reorganisatie, waarbij de factor C in de kantonrechterformule op 1 wordt gesteld, billijk.

beoordeling

de ontbinding

10.Een arbeidsovereenkomst kan op grond van artikel 7:685 BW wegens gewichtige redenen worden ontbonden. Ingevolge artikel 7:685 lid 2 BW kan een gewichtige reden zijn `veranderingen in de omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen´.

11.In de onderhavige procedure dient de kantonrechter in beginsel op basis van hetgeen partijen aanvoeren en aan bewijsstukken aandragen te beslissen op het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

12.Op zichzelf voert [verweerder] terecht aan dat van Swazoom als werkgever mag worden verwacht dat zij zich inspant om voor [verweerder] als ID-werknemer, die op de reguliere arbeidsmarkt uiterst kwetsbaar is, hetzij toereikende financiële middelen (subsidie) tot betaling van de loonkosten te verkrijgen hetzij haar tijdig voor het beëindigen van het dienstverband begeleid naar ander werk.

[verweerder] voert eveneens terecht aan dat de inspanningen van Swazoom in 2012 minimaal zijn geweest. Zo is Swazoom niet in bezwaar gekomen van de beschikking van Pantar Amsterdam d.d. 25 september 2012, heeft Swazoom voor het deel van de loonkosten waarvoor van Pantar Amsterdam geen subsidie wordt verkregen geen aanvrage bij het Stadsdeel Zuidoost ingediend tot het verkrijgen van een aanvullende subsidie en heeft Swazoom naar het oordeel van het UWV onvoldoende het tweede spoor re-integratietraject gevolgd.

13.De kantonrechter is van oordeel dat deze omstandigheden alleen aan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg staan als er concrete feiten en omstandigheden zijn op grond waarvan aannemelijk is te achten dat volledige subsidie van de loonkosten van Pantar Amsterdam en/of Stadsdeel Zuidoost is te verkrijgen. Voorts kan bij het bepalen van het tijdstip van de ontbinding van belang zijn of te verwachten is dat het – door toedoen van Swazoom te laat gestarte - tweede spoor re-integratie traject naar ander passend werk voor [verweerder] kan leiden.

14.In ieder geval zijn die nadere feiten en omstandigheden niet ten aanzien van de (loonkosten)subsidie gebleken. Zo is al enige jaren bij de overheid een tendens gaande om de subsidie voor de loonkosten van ID-werknemers af te bouwen. Verder is van algemene bekendheid dat de huidige financiële situatie bij de verschillende overheden meebrengt dat er bezuinigd wordt, waaronder bezuinigingen op subsidies. [verweerder] heeft geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit kan worden afgeleid dat in afwijking van de al enige jaren gaande tendens Pantar Amsterdam (de gemeente Amsterdam) en/of het Stadsdeel Zuidoost (alsnog/opnieuw) tot volledige subsidie van de loonkosten voor ID-werknemers bereid was/waren of daartoe rechtens gehouden was/waren.

15.De kantonrechter schat de kansen van [verweerder] om binnen betrekkelijk korte termijn een baan op de reguliere arbeidsmarkt te vinden gelet op zijn leeftijd, opleidingsniveau, werkervaring, duur van het ID traject en de overige persoonlijke omstandigheden laag in. Desondanks gaat de arbeidsdeskundige Rijsdijk van het UWV in zijn rapportage ervan uit dat er ander passend werk voor [verweerder] beschikbaar is.

Beide partijen hebben de kantonrechter geen nadere informatie verstrekt over het traject dat het bureau Coast Ondersteuning en Advies BV is gestart en welke tijd met dat traject is gemoeid.

Swazoom heeft niet aangeboden onafhankelijk van het tijdstip van beëindiging van het dienstverband nog enige tijd het gestarte tweede spoor re-integratietraject te bekostigen.

Onder deze omstandigheden zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op een zodanig tijdstip ontbinden dat [verweerder] nog enige tijd met behoud van zijn dienstverband bij Swazoom het tweede spoor re-integratietraject kan volgen.

16.De kantonrechter heeft het er voor te houden dat ten gevolge van de inmiddels onherroepelijke beschikking van Pantar Amsterdam d.d. 25 september 2012 en het ontbreken van aanvullende subsidie van het Stadsdeel Zuidoost voor het jaar 2013 Swazoom voor 2013 niet meer een volledige subsidie voor de loonkosten van ID-werknemers als [verweerder] ontvangt. Swazoom heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat zij over onvoldoende eigen financiële middelen of inkomsten beschikt om de loonkosten die niet door subsidie worden vergoed zelfstandig te betalen.

Het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, heeft voor Swazoom tot gevolg dat zij nog een beperkte tijd loon aan [verweerder] heeft te betalen, terwijl daarvoor geen subsidie is toegezegd. De kantonrechter veronderstelt dat Swazoom bij Pantar Amsterdam en/of Stadsdeel Zuidoost voor deze bijzondere situatie voldoende financiële middelen kan verkrijgen, althans de kosten uit (de beperkte) eigen middelen kan voldoen.

17.Het voorgaande leidt ertoe dat van een zodanige verandering in de omstandigheden sprake is dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op het hierna te noemen tijdstip.

de vergoeding

18.Ingevolge artikel 7:685 lid 8 BW kan de rechter bij inwilliging van het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verandering in de omstandigheden ten laste van die werkgever aan de werknemer een vergoeding toekennen indien dat de kantonrechter met het oog op alle omstandigheden van het geval billijk voorkomt.

19.Hoewel de beëindiging van het dienstverband voor [verweerder] het zeer verstrekkende gevolg heeft dat zijn kansen op de arbeidsmarkt minimaal zijn en haar inkomenspositie zal worden verslechterd brengen onder meer de omstandigheden dat

-de arbeidsplaats van [verweerder] volledig gesubsidieerd is;

-[verweerder] vanaf aanvang van het dienstverband wist dat het een volledig gesubsidieerde arbeidsplaats betrof om hem als langdurig werkloze een kans te geven op een reguliere baan;

-Swazoom anders dan een loonkosten dekkende subsidie geen overige inkomsten voor de werkzaamheden van [verweerder] ontving;

-Swazoom vanaf 1 januari 2013 geen subsidie voor de volledige loonkosten van [verweerder] ontvangt en daar ook geen reëel uitzicht op bestaat;

-Swazoom een organisatie met een sociale doelstelling is;

-de arbeidsovereenkomst per 15 maart 2013 wordt ontbonden

met zich mee dat van een zodanige bijzondere situatie sprake is dat het niet billijk voorkomt een vergoeding toe te kennen.

20.Gelet op de aard van de procedure worden de proceskosten gecompenseerd in die zin dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

BESLISSING

De kantonrechter:

I.ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 15 maart 2013;

II.bepaalt dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen;

III.verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

IV.wijst het meer of anders verzochte af.

Aldus gegeven door mr. D.H. de Witte, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 december 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.