Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY0184

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
01-06-2012
Datum publicatie
16-10-2012
Zaaknummer
518236 / KG RK 12-1416
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Drie samenhangende zaken: inzake bewijsbeslag, artikel 843a, 843a lid 4 en 438 lid 4 Rv en een deurwaarderskortgeding

1. Bewijsbeslag

Verzoekers hebben verlof gevraagd tot het leggen van bewijsbeslag met het oog op de voorgenomen aansprakelijkstelling van hun bank voor door hen geleden schade als gevolg van door een (voormalig) financieel adviseur van verzoekers gepleegde fraude, te weten het wegsluizen van aanzienlijke geldbedragen van de door verzoekers bij de bank aangehouden bankrekeningen. Het verlof is verleend, met daarin de nodige beperkingen. Het verlof verwijst naar het aangehechte verzoekschrift, dat hier om technische redenen niet kan worden gepubliceerd; de achtergrond van de zaak is echter te kennen uit de feiten zoals deze zijn vastgesteld in de procedure op grond van art. 843a Rv.

2. Artikel 843a-procedure

De deurwaarder heeft bij gedaagde conform het door de voorzieningenrechter bij beschikking van 1 juni 2012 gegeven verlof een aantal bescheiden (in kopie) in beslag genomen en deze aan een gerechtelijk bewaarder ter bewaring afgegeven.

Eiseressen hebben bij dagvaarding van 26 juli 2012 de afgifte van (kopieën van) de in beslag genomen bescheiden gevorderd op grond van het bepaalde in artikel 843a Rv. De voorzieningenrechter heeft deze vordering bij vonnis van 14 september 2012 gedeeltelijk toegewezen. De vordering is onder meer afgewezen voor zover door de afgifte daarvan het aan gedaagde toekomende recht om haar verdediging in vrijheid en beslotenheid voor te bereiden zou worden geschonden. Tegen afgifte van die stukken verzet zich een gewichtige reden als bedoeld in artikel 843a lid 4 Rv. Op afgifte van de stukken is een dwangsom gesteld.

3. Deurwaarderskortgeding

De deurwaarder heeft in het kader van de tenuitvoerlegging van het vonnis van 14 september 2012 een deurwaarderskortgeding aanhangig gemaakt. De voorzieningenrechter heeft op de zitting van 2 oktober 2012 mondeling uitspraak gedaan over door de deurwaarder opgeworpen vragen naar aanleiding van bezwaren die gedaagde tegen de door de deurwaarder voorgenomen tenuitvoerlegging van (delen van) het vonnis van 14 september 2012 heeft gemaakt. Aan partijen is een schriftelijke uitwerking van de mondelinge uitspraak toegezonden.

Het beslagverlof, het vonnis tot afgifte van de in beslag genomen stukken en het vonnis in het deurwaarderskortgeding zijn opeenvolgend gepubliceerd onder de nummers: LJN BY0184, LJN BY0185 en LJN BY0187.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

Beschikking van 1 juni 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BLAUWPARK B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DECLUSE B.V.,

beide gevestigd te Wageningen,

verzoeksters,

advocaat mr. A. Knigge te Amsterdam,

tegen

de naamloze vennootschap

ABN AMRO BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verweerster.

1. Verloop van de procedure

Verzoeksters hebben op 31 mei 2012 een verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte van roerende zaken ex artikel 730 juncto 843a Rv ten laste van ABN AMRO Bank N.V. ingediend, dat aan deze beschikking is gehecht.

2. De beoordeling

2.1. Het gaat in de onderhavige zaak om een bewijs beslag dat geen betrekking heeft op rechten van intellectuele eigendom. In de rechtspraak (o.a. Gerechtshof ’s-Gravenhage 29 maart 2011, LJN BQ1725) is geoordeeld dat de grondslag voor een bewijsbeslag in niet-IE zaken kan worden gevonden in artikel 730 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv.), mede in aanmerking nemende dat de maatschappelijke behoefte aan en het belang van dit beslag ter veiligstelling van bewijs een ruime uitleg van dit artikel rechtvaardigen.

2.2. De voorzieningenrechter acht de noodzaak van het gevraagde beslag voldoende onderbouwd en zal het gevraagde verlof verlenen, zij het onder de in het dictum te vermelden beperkingen.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek zoals omschreven onder in pagina’s

29 tot en met 31 van het verzoekschrift toe met dien verstande dat

- het beslag slechts mag worden gelegd op de in het petitum onder 1 genoemde adressen; het verzochte onder 3 wordt afgewezen;

- indien op die adressen schriftelijke of elektronische dossiers worden aangetroffen met de opschriften/aanduidingen Blauwpark, Decluse of de rekeningnummers [rekeningnummer] en [rekeningnummer] of aanduidingen die daartoe eenduidig zijn te herleiden, mogen deze in hun geheel in beslag worden genomen;

- het verlof wordt overigens beperkt tot de bescheiden genoemd onder 1 a, b, c, d, e, g, h, het verlof wordt afgewezen voor de bescheiden genoemd onder f, i en j;

- voor zover zich in de schriftelijke dossiers stukken bevinden als bedoeld onder 1 f, i en j, dienen deze bij Bank te worden achtergelaten;

- doorzocht mogen slechts worden:

- de afdeling Private Wealth Management,

- de afdeling Private Banking,

- de IT-afdeling;

- wat de onder e bedoelde gesprekken betreft mogen alleen in beslag worden genomen: de gesprekken tussen medewerkers van de bank enerzijds en [E] en/of andere personen die in dienst waren van of een functie hadden binnen Blauwpark of Decluse anderzijds;

- voor zover e-mail wordt onderzocht, mag slechts toegang worden gevraagd tot de email-bestanden van de in dit verzoekschrift onder 77 genoemde personen;

- in geen geval mogen gegevens in beslag worden genomen die uitsluitend betrekking hebben op andere rekeninghouders dan Blauwpark of Decluse.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter, op

1 juni 2012.?

Coll.