Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2012:BX5089

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18-07-2012
Datum publicatie
21-08-2012
Zaaknummer
KK12-944
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

'Huurovereenkomst woonruimte. Gelet op de reacties van de huurder huurder wordt aangenomen dat deze heeft ingestemd met de opzegging door de verhuurster. Ten behoeve van de eindinspectie en zonder toestemming van de huurder forceert verhuurster toegang tot gehuurde woning. Na aantreffen hennepplantage houdt verhuurster de in de woning aanwezige inboedelgoederen van de huurder onder zich. Na enige tijd vernietigt zij de eigendommen van de huurder. Verhuurster aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de huurder als gevolg daarvan heeft geleden.'

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM KORT GEDING

SECTOR KANTON - LOCATIE AMSTERDAM

Kenmerk : KK 12-944

Datum : 18 juli 2012

438

Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van:

[naam]

thans zonder vaste woon- of verblijfplaats

eiser in conventie

verweerder in reconventie

nader te noemen Eiser in conventie/verweerder in reconventie

gemachtigde: mr. E.K.E. Rodrigues Pereira

t e g e n:

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde in conventie

eiseres in reconventie

nader te noemen Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie

gemachtigde: mr. M. Groenewoud

HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij dagvaarding van 4 juli 2012 heeft Eiser in conventie/verweerder in reconventie een voorziening gevorderd.

Ter terechtzitting van 11 juli 2012 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Eiser in conventie/verweerder in reconventie is verschenen, vergezeld door zijn gemachtigde. Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie is verschenen, vergezeld door haar gemachtigde.

Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie heeft ter zitting een tegenvordering ingesteld.

Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1.Als uitgangspunt in dit geding geldt het navolgende

1.1.Eiser in conventie/verweerder in reconventie heeft met ingang van 1 december 2010 gehuurd van Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie de woning aan de [adres/gemeente]

1.2.Artikel 11.1 van de op de huurovereenkomst van toepassing zijnde Algemene Bepalingen (hierna: AB) luidt:

‘Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn gerechtigd het gehuurde na overleg met huurder op werkdagen tussen 08:00 en 17:30 uur te betreden voor inspectie van de staat van het gehuurde (…).

In noodgevallen is verhuurder gerechtigd ook zonder overleg en / of buiten genoemde tijdstippen het gehuurde te betreden.’

1.3.Artikel 2.8 AB luidt:

‘Huurder verliest het bezit van zaken waarvan hij wordt geacht afstand te hebben gedaan door deze in het gehuurde achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van het gehuurde. Deze zaken kunnen door verhuurder, naar verhuurders inzicht, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van huurder worden verwijderd zonder dat op verhuurder een bewaarplicht rust. Verhuurder is vrij om over deze zaken te beschikken. Hij heeft het recht om zich deze zaken toe te eigenen, dan wel voor risico van huurder op straat te laten zetten, geheel naar eigen goeddunken. Ook kan verhuurder ervoor kiezen de betreffende zaken te laten afvoeren om ze onmiddellijk te laten vernietigen of om ze tijdelijk op te laten slaan. Als verhuurder de betreffende zaken heeft laten vervoeren en doen opslaan kan huurder die zaken slechts van verhuurder terugkrijgen gedurende de tijd dat deze zijn opgeslagen tegen betaling ineens van al hetgeen verhuurder van huurder te vorderen heeft. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan de betreffende zaken ontstaan tijdens het verwijderen, het vervoer of de opslag.’

1.4.In januari en februari 2012 zijn huurachterstanden ontstaan, in verband waarmee Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie Eiser in conventie/verweerder in reconventie heeft aangemaand, onder aanzegging dat de huurovereenkomst zal worden beëindigd als niet wordt betaald.

1.5.Bij brief van 1 maart 2012 heeft Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie de huurovereenkomst opgezegd tegen 1 april 2012, met aanzegging dat de woning op die datum leeg moet zijn, dat de sleutels op 31 maart 2012 dienen te worden ingeleverd en dat op datum ook de eindinspectie zal plaats vinden.

1.6.Bij e-mailbericht van 5 maart 2012 deelde Eiser in conventie/verweerder in reconventie aan Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie onder meer mee:

‘Je hebt gelijk ik kan de woning niet meer betalen. Ik zorg dat de woning op 30 maart kaal is.’

1.7.Bij een daarop volgend e-mailbericht van eveneens 5 maart 2012 deelde Eiser in conventie/verweerder in reconventie aan Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie onder meer mee:

‘Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie, ik kan de 14 april mijn sociale huurwoning in. Is t een optie dat t huis zo goed als leeg is einde van de maand maar dat ik tot 10 e daar kan slapen? Ik ben bereid om mijn borg hiervoor in te leveren en alle bij komende kosten te betalen.’

1.8.Op 27 maart 2012 is Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie, zonder dat Eiser in conventie/verweerder in reconventie aanwezig was, het gehuurde binnen gegaan. Zij heeft daartoe een slotenmaker het door Eiser in conventie/verweerder in reconventie geplaatste slot laten openboren. Naderhand heeft zij andere sloten in het gehuurde doen plaatsen.

1.9.Na binnentreden van het gehuurde heeft Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie in het gehuurde (op de zolderverdieping daarvan) een hennepkwekerij aangetroffen. Zij heeft daarvan de politie in kennis gesteld, die de hennepkwekerij direct heeft ontmanteld en ontruimd.

1.10.Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie heeft vervolgens aan de politie laten weten dat zij teruggave van de in het gehuurde aanwezige eigendommen van Eiser in conventie/verweerder in reconventie alleen via bemiddeling van de politie wilde laten plaatsvinden en dat zij eerst een inventarisatie van haar vorderingen wenste te maken.

1.11.Bij brief van de gemachtigde van Eiser in conventie/verweerder in reconventie d.d. 26 april 2012 werd verzocht om teruggave van zijn eigendommen, waarvan een lijst was bijgesloten, onder aanzegging van een procedure indien hier niet aan zou worden voldaan.

1.12.Hierna is tussen (de gemachtigden van) partijen diverse malen gecorrespondeerd.

De vordering en het verweer van Eiser in conventie/verweerder in reconventie

2.Eiser in conventie/verweerder in reconventie vordert als voorziening om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie te veroordelen tot:

a.teruggave van de eigendommen van Eiser in conventie/verweerder in reconventie volgens een bij de dagvaarding overgelegde lijst onder verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag dat hier niet aan wordt voldaan;

b.betaling van een voorschot op de schadevergoeding van € 10.142,17 vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag ingaande 27 maart 2012.;

c.betaling van de door Eiser in conventie/verweerder in reconventie betaalde waarborg van € 1.000,00 vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag ingaande de dag der opeisbaarheid daarvan;

d.betaling van de proceskosten.

3.Eiser in conventie/verweerder in reconventie stelt dat Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door zonder zijn toestemming binnen te dringen in het gehuurde, de sloten daarvan te veranderen, zijn eigendommen daaruit te verwijderen en deze niet terug te geven, althans te vernietigen. Als gevolg daarvan heeft hij schade geleden. Die schade bestaat uit het verlies van eigendommen met een geschatte waarde (omdat de meeste bewijsmiddelen in het gehuurde zijn achtergebleven) van € 4.622,17. Voorts bestaat die schade uit de noodzakelijk geworden verhuis- en herinrichtingskosten ad € 5.520,00 (waarbij aansluiting is gezocht bij de Regeling bij gedwongen verhuizing bij renovatie). Voorts dient Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie het betaalde waarborgbedrag terug te betalen. Eiser in conventie/verweerder in reconventie stelt spoedeisend belang te hebben bij zijn vordering.

4.Eiser in conventie/verweerder in reconventie voert gemotiveerd verweer tegen de reconventionele vordering van Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie. De huuropzegging was volgens hem nietig, althans, gelet op de wettelijke bepalingen, zonder rechtsgevolg. Uit zijn uitlatingen naar aanleiding van die opzegging kan geen ondubbelzinnige instemming met een beëindiging worden afgeleid. De huurovereenkomst is derhalve niet op 1 april 2012 geëindigd. Daarom bestond er voor hem ook geen verplichting tot oplevering van de woning in goede staat. Volgens Eiser in conventie/verweerder in reconventie was er geen sprake van schade aan de woning, niet tengevolge van de hennepkwekerij, noch wegens een andere oorzaak. Voor zover er wel sprake was van schade had hij in de gelegenheid moeten worden gesteld tot een inspectie en tot het zelf herstellen daarvan, aldus Eiser in conventie/verweerder in reconventie. Eiser in conventie/verweerder in reconventie betwist dat er gronden zijn voor verrekening van de waarborgsom.

De vordering en het verweer van Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie

5.Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie vordert als voorziening om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, tot:

a.Eiser in conventie/verweerder in reconventie te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schade wegens kosten van herstel van de woning ad € 7.500,00;

b.Eiser in conventie/verweerder in reconventie te veroordelen tot betaling van € 8.893,46 ten titel van het ontruimen en reinigen van het gehuurde en andere schadeposten;

c.althans Eiser in conventie/verweerder in reconventie te veroordelen tot betaling van passende bedragen;

d.te bepalen dat de door Eiser in conventie/verweerder in reconventie betaalde borg mag worden verrekend, althans in mindering dient te strekken op hetgeen Eiser in conventie/verweerder in reconventie aan Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie dient te betalen;

e.Eiser in conventie/verweerder in reconventie te veroordelen tot betaling van de proceskosten.

6.Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie stelt daartoe - kort gezegd - dat Eiser in conventie/verweerder in reconventie ondanks herhaalde aanmaningen bleef tekort schieten in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en dat dit de reden was voor de huuropzegging. Blijkens zijn e-mailberichten heeft Eiser in conventie/verweerder in reconventie daarmee ondubbelzinnig ingestemd. Ondanks herhaalde pogingen van Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie weigerde Eiser in conventie/verweerder in reconventie om mee te werken aan een inspectie van het gehuurde. Op 27 maart 2012 – toen Eiser in conventie/verweerder in reconventie op het laatste moment een afspraak voor een inspectie had afgezegd – zag Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie zich in de gegeven omstandigheden genoodzaakt het gehuurde te betreden. Zowel door daarin een hennepkwekerij te hebben, als door schade in en aan het gehuurde te veroorzaken, door niet mee te werken aan een inspectie en het gehuurde niet in de juiste staat op te leveren, is Eiser in conventie/verweerder in reconventie toerekenbaar tekort geschoten. Eiser in conventie/verweerder in reconventie is aansprakelijk voor de schade die daardoor is ontstaan. Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie stelt spoedeisend belang te hebben bij haar vordering.

7.Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie voert gemotiveerd verweer tegen de vordering en voert - kort gezegd - aan dat zij in de gegeven omstandigheden op grond van de algemene bepalingen bij de huurovereenkomst gerechtigd was om het gehuurde te betreden. Nadat de politie was ingeschakeld was contact met Eiser in conventie/verweerder in reconventie niet meer mogelijk. Niet alle zaken die door Eiser in conventie/verweerder in reconventie zijn genoemd waren in het gehuurde aanwezig en voor zover zij wel aanwezig waren hadden zij niet of nauwelijks waarde. Toen Eiser in conventie/verweerder in reconventie geen contact met haar opnam, geen moeite deed om zijn eigendommen op te halen en kennelijk met de noorderzon was vertrokken, zag Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie zich genoodzaakt de betreffende zaken af te voeren naar de vuilstort van de gemeente. Ook daartoe had zij krachtens de algemene bepalingen bij de huurovereenkomst de bevoegdheid, aldus Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie.

Beoordeling

8.De vorderingen in conventie en in reconventie lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. Waar nodig zal hierna nader worden ingegaan op de stellingen en verweren van partijen. Geoordeeld wordt als volgt.

9.In dit kort geding dient te worden beoordeeld of de in deze zaak aannemelijk te achten omstandigheden een ordemaatregel vereisen, dan wel of de vordering van Eiser in conventie/verweerder in reconventie en Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat het gerechtvaardigd is op de toewijzing daarvan vooruit te lopen door het treffen van een voorziening zoals gevorderd. Het navolgende behelst dan ook niet meer dan een voorlopig oordeel over het geschil tussen partijen.

10.Tussen partijen is in geschil of de huurovereenkomst per 1 april 2012 is geëindigd. Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter voldeed de huuropzegging van Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie d.d. 1 maart 2012 niet aan de daaraan door de wet gestelde regels, maar kunnen de naar aanleiding daarvan door Eiser in conventie/verweerder in reconventie gezonden e-mailberichten als bedoeld onder 1.6 en 1.7 bezwaarlijk anders worden uitgelegd dan als een ondubbelzinnige instemming van Eiser in conventie/verweerder in reconventie met een beëindiging per 1 april 2012. Ter zitting heeft Eiser in conventie/verweerder in reconventie ook bevestigd dat hij op dat moment geen andere mogelijkheid zag dan om in te stemmen met de voorgestelde beëindiging. Een instemming met een beëindiging per 1 april 2012 was ook niet zonder meer nadelig voor Eiser in conventie/verweerder in reconventie, nu hij kennelijk uitzicht had op een sociale huurwoning en de betalingsverplichting voor het gehuurde door die instemming eerder zou eindigen dan zonder die instemming. Daarbij komt dat ook volgens Eiser in conventie/verweerder in reconventie de huurovereenkomst thans is geëindigd (daarom vordert hij ook teruggave van de waarborgsom), maar dat hij desgevraagd ter zitting niet heeft kunnen aanwijzen op welk ander tijdstip de huurovereenkomst zou zijn geëindigd dan 1 april 2012.

11.Dit betekent dat als uitgangspunt zal worden genomen dat de huurovereenkomst per 1 april 2012 is geëindigd. Daaruit volgt dat Eiser in conventie/verweerder in reconventie verplicht was om het gehuurde (uiterlijk) op die datum leeg en in de juiste staat aan Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie ter beschikking te hebben gesteld. Daaraan heeft hij in elk geval niet voldaan, zodat – voorlopig oordelende – moet worden vast gesteld dat er in dit opzicht sprake is geweest van een tekortkoming van Eiser in conventie/verweerder in reconventie.

12.Voldoende aannemelijk is dat Eiser in conventie/verweerder in reconventie jegens Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen als huurder door in (een gedeelte van) het gehuurde een hennepkwekerij te hebben en door onvoldoende mee te werken aan een inspectie van het gehuurde voorafgaande aan de oplevering. Dat neemt echter niet weg dat Eiser in conventie/verweerder in reconventie tot 1 april 2012 de mogelijkheid had om aan zijn onder 11. bedoelde verplichting te voldoen. Uit het door partijen overgelegde e-mailverkeer blijkt niet (voldoende) dat Eiser in conventie/verweerder in reconventie reeds bij voorbaat had medegedeeld, dan wel de indruk had gewekt, dat hij in het geheel niet aan zijn opleververplichtingen zou voldoen. Reeds door op 27 maart 2012 de sloten van het gehuurde te wijzigen heeft Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie het voor Eiser in conventie/verweerder in reconventie onmogelijk gemaakt om aan die verplichtingen te voldoen, hetgeen kan worden aangemerkt als schuldeisersverzuim. Dat betekent dat, voorlopig oordelend, wordt geconcludeerd dat Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie geen aanspraak heeft op vergoeding van (eventuele) schade welke het gevolg is van het niet leeg en schoon opleveren van het gehuurde.

13.Anderzijds is voldoende aannemelijk geworden dat Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie schade heeft geleden als direct gevolg van het feit dat Eiser in conventie/verweerder in reconventie op de zolderetage van het gehuurde een hennepkwekerij heeft gebouwd, welke schade ook aanwezig zou zijn geweest indien de sloten op 27 maart 2012 niet waren vervangen. Het ongedaan maken van (alle sporen van de aanleg van) de hennepkwekerij en andere gevolgen vergt tijd en menskracht. De sloten van het gehuurde zijn gewijzigd in de avond van 27 maart 2012. Gesteld noch gebleken is dat Eiser in conventie/verweerder in reconventie toen reeds enige voorbereidingen had getroffen voor de uitvoering van die werkzaamheden vóór 1 april 2012. Daarom is aannemelijk dat de hier bedoelde schade evenmin zou zijn hersteld indien Eiser in conventie/verweerder in reconventie na 27 maart 2012 wel toegang zou hebben gehad tot het gehuurde. Voorlopig oordelend is Eiser in conventie/verweerder in reconventie wel aansprakelijk voor de hier bedoelde schade.

14.Ten aanzien van de omvang van de onder 13. bedoelde schade rust de stelplicht en de bewijslast op Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie. Eiser in conventie/verweerder in reconventie heeft onbetwist gesteld dat uitsluitend op de zolderverdieping sprake was van een hennepkwekerij, dat deze zich bevond in houten kooiconstructies die waren geklemd tussen vloer en plafond en eenvoudig konden worden verwijderd en voorts dat er geen sprake is geweest van het buiten de meter om aftappen van elektra. Ter zitting heeft Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie bevestigd dat er niet of nauwelijks sprake is geweest van gaten of doorvoeren in het gehuurde, die zouden zijn aangelegd ten behoeve van de hennepkwekerij. Wel heeft zij gesteld dat er sprake was van het op grote schaal afkitten van kieren in de hele woning, hetgeen Eiser in conventie/verweerder in reconventie heeft betwist, maar wat niet onaannemelijk is gelet op het belang van Eiser in conventie/verweerder in reconventie om te voorkomen dat buiten het gehuurde de kenmerkende wietstank merkbaar is. Gelet op deze omstandigheden is niet voldoende aannemelijk geworden dat de door Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie geleden schade als direct gevolg van de aanwezigheid van de hennepkwekerij hoger is dan de door Eiser in conventie/verweerder in reconventie betaalde waarborgsom van € 995,00 (volgens Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie) of € 1.000,00 (volgens Eiser in conventie/verweerder in reconventie).

15.De vordering van Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie gericht op het toestaan van verrekening van de waarborgsom met hetgeen Eiser in conventie/verweerder in reconventie dient te betalen, is in kort geding niet toewijsbaar. Daarbij komt dat het door Eiser in conventie/verweerder in reconventie verschuldigde bedrag niet kan worden vastgesteld. Wel is de waarborgsom naar zijn aard bedoeld om te dienen tot zekerheid voor de bij het einde van de huurovereenkomst nog door de huurder verschuldigde bedragen. Nu voldoende aannemelijk is dat daarvan sprake is zal de vordering van Eiser in conventie/verweerder in reconventie tot terugbetaling van de waarborgsom daarom eveneens worden afgewezen.

16.De vordering van Eiser in conventie/verweerder in reconventie tot teruggave van zijn eigendommen is reeds daarom niet toewijsbaar omdat Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie onbetwist heeft aangevoerd dat zij deze niet meer in haar bezit heeft omdat zij die bij de gemeentelijke vuilstort heeft gedeponeerd.

17.Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie heeft ten aanzien van het op 27 maart 2012 betreden van het gehuurde, het in bezit nemen van de daarin aanwezige eigendommen van Eiser in conventie/verweerder in reconventie en het vernietigen daarvan, beroepen op de onder 1.2 en 1.3 geciteerde bedingen uit de Algemene Bepalingen. Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter gaat dat beroep in dit geval niet op. Het onder 1.2 bedoelde beding legt wel een verplichting aan de huurder op tot meewerking aan een inspectie, waarvan zo nodig via de rechter nakoming kan worden afgedwongen. Dat beding verschaft de verhuurder echter niet de bevoegdheid om zonder toestemming van de huurder diens woning te betreden. In noodgevallen zou dat anders kunnen liggen, maar daarvan was in dit geval geen sprake.

18.Daarnaast was er in dit geval geen sprake van eigendommen waarvan Eiser in conventie/verweerder in reconventie ‘wordt geacht afstand te hebben gedaan door deze in het gehuurde achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van het gehuurde’. Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie had door het verwisselen van de sloten een ontruiming door Eiser in conventie/verweerder in reconventie immers onmogelijk gemaakt. Voorts wist Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie ook dat Eiser in conventie/verweerder in reconventie nog aanspraak maakte op zijn eigendommen. Dit volgt reeds uit het feit dat zij, zoals zij zelf heeft verklaard, aan de politie heeft medegedeeld de betreffende zaken door bemiddeling van de politie aan Eiser in conventie/verweerder in reconventie te willen teruggeven nadat zij had geïnventariseerd wat zij van Eiser in conventie/verweerder in reconventie te vorderen had. Van een zomaar ‘achter laten’ van de betreffende zaken door Eiser in conventie/verweerder in reconventie was derhalve geen sprake.

19.Dat Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie na 27 maart 2012 heeft getracht in contact te komen met Eiser in conventie/verweerder in reconventie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het e-mailadres van Eiser in conventie/verweerder in reconventie via welk ook eerder tussen partijen is gecorrespondeerd, is niet gebleken. Ter zitting heeft Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie verklaard dat zij er van uit ging dat Eiser in conventie/verweerder in reconventie toch niet zou reageren, maar feiten of omstandigheden waarop zij die veronderstelling kon baseren zijn niet gebleken. Aannemelijk is dat Eiser in conventie/verweerder in reconventie, die via de politie vernomen had dat Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie zijn eigendommen pas wilde teruggeven na een inventarisatie van hetgeen zij nog van Eiser in conventie/verweerder in reconventie te vorderen had, in afwachting was van nadere berichten daarover. Reeds omdat Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie geen poging heeft gedaan om met Eiser in conventie/verweerder in reconventie in contact te komen kan niet worden aangenomen dat de vernietiging van zijn eigendommen als enige reële mogelijkheid overbleef.

20.Voorlopig oordelend wordt overwogen als volgt. Door zonder toestemming van Eiser in conventie/verweerder in reconventie of rechterlijke titel het gehuurde te betreden, de sloten te wijzigen en zich de eigendommen van Eiser in conventie/verweerder in reconventie toe te eigenen, heeft Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie zowel in strijd met haar verplichtingen als verhuurster als onrechtmatig gehandeld. De kosten en moeite die de opslag van de betreffende eigendommen vervolgens met zich zouden brengen is een direct gevolg van dat onrechtmatig handelen en daardoor werd Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie niet ontslagen van haar zorgplichten betreffende die eigendommen. Ook door die eigendommen vervolgens te vernietigen heeft Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie onrechtmatig gehandeld. Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie is jegens Eiser in conventie/verweerder in reconventie aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, in elk geval bestaande uit het verlies van de waarde van die eigendommen.

21.Partijen twisten over hetgeen in het gehuurde aanwezig was. Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie heeft geen inventarisatie gemaakt van de door haar aangetroffen en naderhand vernietigde eigendommen, hetgeen wel op haar weg had gelegen. Eiser in conventie/verweerder in reconventie zal dienen te stellen en zo nodig bewijzen welke zaken op 27 maart 2012 aanwezig waren en wat de staat en de waarde daarvan waren. Echter, nu Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie door haar handelen het voor Eiser in conventie/verweerder in reconventie in belangrijke mate onmogelijk heeft gemaakt zijn stellingen in dit opzicht te bewijzen, rust op haar een zware verplichting om haar betwisting van die stellingen met concrete feiten en omstandigheden te onderbouwen.

22.Eiser in conventie/verweerder in reconventie heeft in verband met het voorgaande een lijst overgelegd van voorwerpen welke volgens hem in het gehuurde aanwezig waren, en van de waarde daarvan. Die lijst heeft hij opgesteld aan de hand van zijn geheugen en aan de hand van bonnen die nog wel in zijn bezit waren. De overige bonnen en administratieve stukken bevonden zich in het gehuurde en zijn niet meer in zijn bezit, aldus Eiser in conventie/verweerder in reconventie. Hij heeft zich voorts gebaseerd op gegevens welke hij op internet heeft gevonden. Aldus komt Eiser in conventie/verweerder in reconventie tot een totaal bedrag aan schade wegens verlies aan eigendommen van € 4.622,17.

23.Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie heeft van vele zaken die voorkomen op de lijst van Eiser in conventie/verweerder in reconventie betwist dat zij in het gehuurde aanwezig waren. Ook heeft zij de door Eiser in conventie/verweerder in reconventie opgegeven waarde van de voorwerpen betwist, volgens haar was er sprake van spullen die niets meer waard waren. Voorts was er sprake van zaken waarvoor Eiser in conventie/verweerder in reconventie niet had betaald, aldus Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie.

24.Voorlopig oordelend wordt overwogen als volgt. Voldoende aannemelijk is dat er sprake is geweest van een inboedel van een (afgezien van de zolderetage) door een eenpersoons-huishouding bewoonde woning, waarbij door Eiser in conventie/verweerder in reconventie wel een begin was gemaakt met een verhuizing, althans ontruiming. Of Eiser in conventie/verweerder in reconventie zijnerzijds aan de betalingsverplichtingen jegens zijn leveranciers had voldaan is niet relevant, althans de relevantie daarvan is niet gebleken. Door Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie is een lijst overgelegd, bestaande uit de door Eiser in conventie/verweerder in reconventie aan zijn vordering ten grondslag gelegde lijst met zaken waarop Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie diverse zaken heeft doorgehaald omdat die volgens haar niet aanwezig waren. Uit die lijst volgt dat ook volgens Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie nog aanwezig waren een hoekbank, een eethoek met glazen tafel en lederen stoelen, een schilderij of foto, een staande lamp, een kroonluchter, een TV-meubel, een Senseo-apparaat, een waterkoker, borden, glazen, bestek, een messenset, twee zilveren vazen, 2 UPC-kasten met afstandsbediening, kledingrekken met bijbehorende hangers, een T-shirt met de foto van een overleden broer, een vijftal overhemden en shirts. Rekening houdend met de verzwaarde verplichting van Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie tot onderbouwing van haar verweer, waaraan zij niet heeft voldaan, en gelet op het voorgaande wordt aannemelijk geacht dat de waarde van de op 27 maart 2012 in het gehuurde aanwezige eigendommen van Eiser in conventie/verweerder in reconventie tenminste € 2.500,00 bedroeg.

25.Dat Eiser in conventie/verweerder in reconventie verhuis- en herinrichtingskosten moet maken is het gevolg van de beëindiging van de huurovereenkomst waarmee hij heeft ingestemd en niet van de hiervoor bedoelde tekortkomingen en onrechtmatige gedragingen van Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie. Een uitzondering daarop vormen de kosten die hij moet maken ter vervanging van de door Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie vernietigde eigendommen, maar die schade heeft hij reeds afzonderlijk gevorderd. Dat hij aanspraak zou hebben op een hogere schadevergoeding dan hiervoor bepaald heeft Eiser in conventie/verweerder in reconventie niet onderbouwd.

26.Uit het voorgaande volgt dat de vordering tot schadevergoeding van Eiser in conventie/verweerder in reconventie toewijsbaar is tot een bedrag van € 2.500,00, dat zijn overige vorderingen zullen worden afgewezen en dat ook de vorderingen van Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie worden afgewezen.

27.Hetgeen betaald zal worden ingevolge de veroordeling tot betaling hieronder uitgesproken, strekt als voorschot op hetgeen als te betalen zal worden toegewezen in de beslissing in de bodemprocedure terzake van onderhavig geschil.

28.Gelet op de afloop van de procedure wordt Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie veroordeeld in de kosten gevallen aan de zijde van Eiser in conventie/verweerder in reconventie in conventie. Gelet op de samenhang tussen conventie en reconventie zullen de proceskosten in reconventie worden gecompenseerd.

BESLISSING

De kantonrechter:

In conventie

I.veroordeelt Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie om aan Eiser in conventie/verweerder in reconventie te betalen € 2.500,00 wegens schadevergoeding, vermeerderd met de daarover berekende wettelijke rente vanaf 27 maart 2012 tot de dag der voldoening;

II.veroordeelt Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie in de kosten gevallen aan de zijde van Eiser in conventie/verweerder in reconventie, tot op heden begroot op;

Te betalen aan de griffier van de rechtbank:

- voor het exploot van dagvaarding € 81,17

Te betalen aan Eiser in conventie/verweerder in reconventie

- voor verschuldigd griffierecht €207,00

- voor salaris van gemachtigde €400,00

In totaal: € 688,17

één en ander, voorzover verschuldigd, inclusief BTW;

III.verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

IV.wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

V.wijst de vordering af;

VI.compenseert de proceskosten in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt.

Aldus gewezen door mr. C.L.J.M. de Waal, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 juli 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter