Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2012:BW6626

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18-05-2012
Datum publicatie
25-05-2012
Zaaknummer
KK12-751
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Spoed-kort geding vanwege afsluiten door verhuurder van electriciteit in gehuurde bedrijsruimte; verhuurder wordt veroordeeld tot het opnieuw aansluiten van elektriciteit; ter zitting door verhuurder ingestelde reconventionele vordering tot betaling van voorschot op servicekosten wordt toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM KORT GEDING

Sector Kanton

Locatie Amsterdam

Zaaknummer: 1350891 KK EXPL 12-751

Vonnis van: 18 mei 2012

F.no.: 561

Vonnis in kort geding van de kantonrechter

I n z a k e

{eiser in conventie/verweerder in reconventie)

wonende te Amsterdam

eiser in conventie

verweerder in reconventie

nader te noemen [eiser in conventie/verweerder in reconventie]

gemachtigde: mr. I.I.A. Coenen

t e g e n

de naamloze vennootschap FITIS VASTGOED N.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde in conventie

eiseres in reconventie

nader te noemen Fitis

gemachtigde: mr. C.I.M. Molenaar

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij dagvaarding van 18 mei 2012 heeft [eiser in conventie/verweerder in reconventie] een voorziening gevorderd.

Ter terechtzitting van 18 mei 2012 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. [eiser in conventie/verweerder in reconventie] is in persoon verschenen, vergezeld door zijn gemachtigde. Fitis is vertegenwoordigd door haar gemachtigde.

Fitis heeft ter zitting een tegenvordering ingesteld.

Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Uitgangspunten

1.Als uitgangspunt geldt het volgende:

1.1.Op 30 september 2009 hebben partijen een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de showroom gelegen aan het adres [adres], te Amsterdam. Het gehuurde is bestemd om gebruikt te worden als kantoorruimte. De overeenkomst is aangegaan voor de periode 1 oktober 2009 tot en met

30 november 2013.

1.2.Artikel 4.8 van de huurovereenkomst bepaalt:

Per betaalperiode van 3 maanden bedraagt bij aanvang van de huurovereenkomst:

- de huurprijs € 4.500,00

- de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting (…) € 855,00

- het voorschot op de vergoeding voor door of vanwege

verhuurder verzorgde bijkomende leveringen en diensten met de € n.t.b.

daarover verschuldigde omzetbelasting

1.3.Over onder meer de hoogte van de verschuldigde servicekosten loopt een bodemprocedure bij de kantonrechter onder nummer 1281175 CV EXPL 11-29812. Deze procedure staat thans voor akte uitlating wijziging eis aan de zijde van [eiser in conventie/verweerder in reconventie] op 5 juni 2012.

1.4.Tussen partijen hebben onderhandelingen plaatsgevonden over een voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst. [eiser in conventie/verweerder in reconventie] heeft op 27 april 2012 een aangepast concept voor de vaststellingsovereenkomst aan Fitis doen toekomen.

1.5.Op 16 mei 2012 13.26 uur deelt Fitis aan de gemachtigde van [eiser in conventie/verweerder in reconventie] mee dat [naam] het voorstel ‘voorshands in beraad houdt’.

1.6.Op 16 mei 2012 rond 14.00 uur wordt door [naam] namens Fitis de elektra in de door [eiser in conventie/verweerder in reconventie] gehuurde ruimte afgesloten.

Vordering in conventie

2.[eiser in conventie/verweerder in reconventie] vordert, kort gezegd, dat Fitis wordt veroordeeld tot onmiddellijke heraansluiting van de elektra en deze hersteld te houden in het gehuurde op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag met een maximum van € 150.000,-, alsmede Fitis te veroordelen tot betaling van schadevergoeding ad € 2.000,- per dag vanaf 16 mei 2012 bij wege van voorschot, met veroordeling van Fitis in de proceskosten.

3.Hij stelt daartoe dat Fitis eigenrichting pleegt en daarmee onrechtmatig handelt en dat hij als gevolg daarvan aanzienlijke schade lijdt. Over de verschuldigdheid van de servicekosten loopt een bodemprocedure en het gaat niet aan om hangende de procedure eigenmachtig de elektriciteit af te sluiten. Dat de bodemprocedure zo lang loopt, komt voor rekening van Fitis.

Verweer in conventie

4.Fitis voert tegen de vordering in conventie aan dat sinds aanvang van de huurovereenkomst nimmer servicekosten zijn betaald, dat deze evident verschuldigd zijn en dat Fitis op haar beurt wel de leveranciers dient te betalen. De heer [naam] van Fitis krijgt er genoeg van dat [eiser in conventie/verweerder in reconventie] hoog van de toren blaast maar niet betaalt. Om hem tot betalen te bewegen is Fitis tot deze maatregel overgegaan. De hoogte van de dwangsom is absurd. Voorts wordt betwist dat [eiser in conventie/verweerder in reconventie] schade lijdt; bovendien dient dit in een bodemprocedure aan de orde te komen. In reconventie zal een voorschot op de servicekosten worden gevorderd.

Vordering in reconventie

5.Fitis vordert om [eiser in conventie/verweerder in reconventie] te veroordelen om bij wege van voorschot op de servicekosten aan Fitis te betalen een bedrag van € 12.500,00 exclusief btw, kosten rechtens.

6.Fitis stelt daartoe dat [eiser in conventie/verweerder in reconventie] sedert medio 2009 de ruimte gebruikt zonder dat servicekosten worden betaald, het evident is dat servicekosten verschuldigd zijn en de bodemprocedure nog wel enige tijd zal duren. Om die reden heeft zij recht en belang bij een voorschot.

Verweer in reconventie

7.[eiser in conventie/verweerder in reconventie] voert tegen de vordering in reconventie aan dat toewijzing van de reconventionele vordering een honorering betekent van de eigenrichting. De vordering van Fitis wordt gemotiveerd betwist en om die reden kan toewijzing in kort geding niet aan de orde zijn.

Beoordeling

8.In dit kort geding dient te worden beoordeeld of de in deze zaak aannemelijk te achten omstandigheden een ordemaatregel vereisen dan wel of de vorderingen van partijen in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen hebben dat het gerechtvaardigd is op de toewijzing daarvan vooruit te lopen door het treffen van voorzieningen zoals gevorderd. Het navolgende behelst dan ook niet meer dan een voorlopig oordeel over het geschil tussen partijen.

In conventie

9.Fitis is eigenmachtig overgegaan tot afsluiting van de elektra. Voor die afsluiting is geen contractuele basis, noch is er een vonnis op basis waarvan zij tot afsluiting mag overgaan. De kantonrechter is van oordeel dat het op deze wijze eigenmachtig afsluiten onrechtmatig is. Voor het innen van een vordering staan juridische wegen open, nog daargelaten dat een dergelijke maatregel schade kan veroorzaken, doordat de alarminstallatie niet werkt, het pand onverzekerd is en er niet gewerkt kan worden. Tussen partijen is een procedure aanhangig en de uitkomst daarvan zal moeten worden afgewacht met dien verstande dat Fitis altijd de mogelijkheid heeft om middels een kort geding voorlopige voorzieningen te vorderen. Dit betekent dat de gevraagde heraansluiting zal worden toegewezen. Nu [eiser in conventie/verweerder in reconventie] er groot belang bij heeft dat de elektriciteitsvoorziening zo spoedig mogelijk hersteld is, wordt de termijn waarbinnen heraangesloten dient te worden vastgesteld op 24 uur na betekening van dit vonnis. De kantonrechter gaat er daarbij vanuit dat betekening ook heden of in het weekend kan plaatsvinden.

10.De hoogte van de dwangsom zal worden gematigd tot € 1.000,- per dag, met een maximum van € 100.000,-.

11.Voor toewijzing van schadevergoeding bij wege van voorschot is in het kader van een kort geding geen plaats, te meer nu niet aannemelijk is gemaakt dat werkelijk schade is geleden.

12.Fitis wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het geding in conventie.

In reconventie

13.Fitis vordert in reconventie een voorschot op de servicekosten. Uit de overgelegde processtukken in de bodemprocedure blijkt dat niet betwist wordt dat servicekosten verschuldigd zijn, doch de hoogte van de servicekosten wordt door [eiser in conventie/verweerder in reconventie] betwist. Vaststaat dat [eiser in conventie/verweerder in reconventie] inmiddels ten minste 30 maanden het gehuurde gebruikt en nimmer servicekosten heeft betaald, waartegenover Fitis wel gehouden is de leveranciers van nutsvoorzieningen te betalen. Gelet hierop is het niet onredelijk om thans bij wege van voorschot [eiser in conventie/verweerder in reconventie] te veroordelen servicekosten te voldoen. De door Fitis gevorderde servicekosten bedragen naar de kantonrechter uit de stukken opmaakt circa € 500,- per maand. Ter zitting heeft [eiser in conventie/verweerder in reconventie] verklaard dat hij in de vorige bedrijfsruimte circa € 120,- per maand aan servicekosten betaalde, en dat het thans door hem gehuurde iets ruimer is. Gelet op het voorgaande zal de kantonrechter het voorschot bepalen op € 150,- exclusief btw per maand. Dit komt over de periode vanaf 1 oktober 2009 tot en met mei 2012 neer op € 4.800,- exclusief btw. Dit bedrag zal in reconventie worden toegewezen.

14.Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het betalen van het voorschot niet gekoppeld is aan het herstellen van de elektriciteitsvoorziening. Indien [eiser in conventie/verweerder in reconventie] in gebreke zou blijven het voorschot te voldoen, dient Fitis het vonnis te executeren en kan zij niet eigenmachtig de elektriciteitsaansluiting weer afsluiten of afgesloten houden.

15.Het verweer van [eiser in conventie/verweerder in reconventie] dat toewijzing van de reconventionele vordering een honorering van het onrechtmatig handelen van Fitis betekent, gaat niet op. De vordering tot betaling van een voorschot is een separate vordering die door Fitis op elk moment zou kunnen worden ingesteld. Dat zij dat thans in het door [eiser in conventie/verweerder in reconventie] aangespannen kort geding in reconventie heeft gedaan, staat haar vrij. Zoals hiervoor overwogen kan betaling van het voorschot echter geen voorwaarde zijn om het onrechtmatig handelen op te heffen.

16.Hetgeen betaald zal worden ingevolge de veroordeling tot betaling hieronder uitgesproken, strekt als voorschot op hetgeen als te betalen zal worden toegewezen in de beslissing in de bodemprocedure ter zake van het onderhavige geschil.

17.Nu de aanleiding voor de reconventie is gelegen in de vordering in conventie ziet de kantonrechter aanleiding de proceskosten in reconventie te compenseren.

BESLISSING

De kantonrechter:

In conventie:

I.veroordeelt Fitis, binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, tot het aansluiten van de elektra in de door [eiser in conventie/verweerder in reconventie] gehuurde ruimte aan de [adres] en hersteld te houden, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag of gedeelte daarvan dat Fitis hiermee in gebreke blijft, met een maximum van

€ 100.000,-;

II.veroordeelt Fitis in de kosten van het geding tot op heden begroot op:

-griffierecht: € 73,00

-kosten dagvaarding: € 99,14

-salaris gemachtigde: € 400,00

--------------

Totaal: € 572,14

één en ander, voor zover verschuldigd, inclusief BTW;

III.verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

IV.wijst af het meer of anders gevorderde;

In reconventie:

V.veroordeelt [eiser in conventie/verweerder in reconventie] tot betaling aan Fitis van € 4.800,- exclusief btw;

VI.compenseert de proceskosten aldus dat elk der partijen de eigen proceskosten draagt;

VII.verklaart de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

VIII.wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. H.C. Hoogeveen, kantonrechter en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 mei 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.