Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2012:9086

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
01-08-2012
Datum publicatie
26-09-2013
Zaaknummer
DX EXPL 06-767
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vervolg op tussenvonnis d.d. 21 december 2011; vordering mbt BKR-registratie wordt toegewezen; gevorderde dwangsom gematigd en gemaximeerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector Kanton

Locatie Amsterdam

zaak- en rolnummer: 776351 DX EXPL 06-767

vonnis van: 1 augustus 2012

f.no.: 887

Vonnis van de kantonrechter

i n z a k e

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie],

wonende te [woonplaats],

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

nader te noemen: [eiseres in conventie, verweerster in reconventie],

gemachtigde: mr. G. van Dijk,

t e g e n

de besloten vennootschap DEXIA NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

nader te noemen: Dexia,

[gemachtigde].

Het verdere verloop van de procedure in conventie en in reconventie

Op 21 december 2011 is in deze zaak een tussenvonnis gewezen (hierna: het tussenvonnis). Voor het verloop van het proces tot dan toe, verwijst de kantonrechter naar hetgeen dienaangaande in het tussenvonnis is overwogen.

Vervolgens zijn ingediend:

- de akte na tussenvonnis van Dexia, met productie;

- de akte na tussenvonnis van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie].

Daarna is vonnis bepaald op heden.

De kantonrechter die het tussenvonnis heeft gewezen, is om organisatorische redenen niet in staat dit vonnis te wijzen en uit te spreken.

Gronden van de beslissing

1.

De beoordeling

in conventie

1.1. De kantonrechter verwijst naar en blijft bij hetgeen is overwogen en beslist in het tussenvonnis.

1.2. In het tussenvonnis heeft de kantonrechter geoordeeld dat Dexia [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] het aangaan van de lease-overeenkomst had behoren te ontraden. Voorts is geoordeeld dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de lease-overeenkomst rechtsgeldig bij brief van 10 augustus 2005 heeft opgezegd. Dexia is opgedragen een eindafrekening voor de lease-overeenkomst in het geding te brengen die is opgemaakt per 24 augustus 2005. Dexia heeft uitvoering gegeven aan het tussenvonnis bij akte na tussenvonnis.

Termijnen

1.3. Onder verwijzing naar het tussenvonnis is de kantonrechter van oordeel dat van de (na verrekening van voordeel resterende) schade bestaande uit termijnen in beginsel 1/3 deel vanwege eigen schuld voor rekening van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] behoort te blijven.

Restschuld

1.4. Ten aanzien van de schade bestaande uit restschuld is in het tussenvonnis overwogen dat in beginsel 1/3 deel daarvan vanwege eigen schuld voor rekening van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] behoort te blijven.

1.5. Dexia is opgedragen bij het opstellen van de nieuwe eindafrekening rekening te houden met het oordeel van de kantonrechter dat alle termijnen die betrekking hebben op het tijdvak na het moment van feitelijke beëindiging van de lease-overeenkomst voor rekening van Dexia blijven. Dexia heeft echter verzuimd dit te doen. Na correctie sluit de eindafrekening op een door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te ontvangen bedrag van € 288,16.

Algemeen

1.6. Onder verwijzing naar de in de bijlage weergegeven berekening, brengt het voorgaande mee dat Dexia geen schade dient te dragen wegens restschuld en geen schade wegens achterstallige termijnen en voorts dat Dexia terzake van voor haar rekening komende schade € 1.395,87 aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dient terug te betalen wegens betaalde termijnen. Nu [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] het hiervoor onder 1.5 vermelde positieve resultaat nimmer uitgekeerd heeft gekregen, dient Dexia dit alsnog te betalen. Hetzelfde geldt voor het ten onrechte verrekende bedrag aan dividend van € 61,28. In totaal dient door Dexia € 1.745,31 aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te worden voldaan.

Wettelijke rente

1.7. Dexia is over de door haar te betalen schadevergoeding wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat zij dienaangaande in verzuim is. Ingevolge artikel 6:83, aanhef en onder b, BW treedt verzuim ter zake van een schadevergoedingsplicht als de onderhavige van rechtswege in als zij niet terstond wordt nagekomen. Het verzuim kan echter pas intreden op het moment dat een opeisbare verbintenis tot schadevergoeding is ontstaan. In dit geval kon pas op het moment van beëindiging van de lease-overeenkomst worden vastgesteld dat schade was geleden, zodat Dexia op de dag van de eindafrekening in verzuim is geraakt en dus vanaf die datum wettelijke rente is verschuldigd.

Proceskosten

1.8. Gelet op de uitslag van de procedure wordt Dexia veroordeeld in de kosten van het geding in conventie.

Overige vorderingen

1.9. Voor zover de vorderingen gericht zijn op méér dan hetgeen hiervoor is behandeld is onvoldoende gebleken dat de [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] bij dat meerdere een belang heeft, zodat de vorderingen in zoverre worden afgewezen.

in reconventie

1.10. Nu de lease-overeenkomst niet rechtsgeldig is vernietigd of ontbonden zal [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aan de daaruit voortkomende betalingsverplichtingen dienen te voldoen voor zover deze méér bedragen dan de schade welke volgens hetgeen in conventie is overwogen door Dexia moet worden gedragen.

1.11. Uit hetgeen in conventie is overwogen volgt dat de in aanmerking te nemen schade terzake van de maandtermijnen voor 1/3 deel voor rekening van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] komt. Dit betekent dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ook het in aanmerking te nemen bedrag aan achterstallige termijnen op de eindafrekening voor 1/3 deel aan Dexia verschuldigd is.

1.12. Ten aanzien van het resterende door Dexia gevorderde bedrag geldt, zoals in conventie is overwogen, dat Dexia 2/3 deel van de schade bestaande uit restschuld moet dragen. Er is echter geen schade uit restschuld.

1.13. Dit betekent dat, na verrekening van de door Dexia te dragen schade als vastgesteld in conventie en na vermindering met hetgeen reeds aan Dexia is voldaan door verrekening of betaling, een en ander zoals berekend in de bijlage, door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ter zake van de vordering in reconventie niets meer aan Dexia is verschuldigd.

Proceskosten

1.14. Gelet op de uitkomst van de procedure wordt Dexia veroordeeld in de kosten van het geding in reconventie. Gezien de samenhang tussen het debat in conventie en in reconventie worden de kosten van het geding in reconventie op nihil gesteld.

in conventie en in reconventie

BKR-registratie

1.15. Nu [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ingevolge dit vonnis geen betalingsverplichtingen jegens Dexia meer heeft, zal de vordering met betrekking tot de BKR-registratie worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

De beslissing

De kantonrechter:

in conventie

I. veroordeelt Dexia aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te betalen een bedrag van € 1.745,31, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 24 augustus 2005 tot aan de dag der algehele voldoening;

II. veroordeelt Dexia om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis het Bureau Kredietregistratie te Tiel te berichten dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] geen verplichtingen uit de lease-overeenkomst [nummer] meer heeft, op straffe van een dwangsom van € 100,- voor elke dag dat Dexia niet aan deze veroordeling voldoet tot een maximum van € 10.000,-;

III. veroordeelt Dexia in de kosten van de procedure in conventie aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot aan deze uitspraak begroot op € 375,00 aan salaris gemachtigde;

IV. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

V. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

VI. wijst het gevorderde af;

VII. veroordeelt Dexia in de kosten van de procedure in reconventie aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie], gesteld op nihil.

Aldus gewezen door mr. M.S.F. Voskens, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 augustus 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier

De kantonrechter