Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2011:BV6934

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
24-08-2011
Datum publicatie
24-02-2012
Zaaknummer
483907 - HA ZA 11-621
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot vernietiging van arbitraal vonnis

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
TVA 2012/42
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 483907 / HA ZA 11-621

Vonnis van 24 augustus 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MKBACKUP B.V.,

gevestigd te Haarlem,

eiseres,

advocaat mr. B. Parmentier te Haarlem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GOFILEX INVESTMENTS B.V.,

gevestigd te Nieuwegein,

gedaagde,

advocaat mr. J.G.N. Zincken te Amstelveen.

Partijen zullen hierna MKBackup en Gofilex genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis in het incident van 11 mei 2011,

- het tussenvonnis van 8 juni 2011 en

- het proces-verbaal van comparitie van 8 juli 2011.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Tussen partijen is in 2007 een overeenkomst (hierna: de “Overeenkomst”) gesloten waarop de Algemene Voorwaarden van MKBackup van toepassing zijn. Die voorzien in voorlegging van geschillen ter arbitrage aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (hierna: “SGOA”).

2.2. Op grond van de Overeenkomst leverde MKBackup aan Gofilex een online back-upoplossing, waarbij Gofilex dagelijks automatische back-ups maakte van haar systemen met behulp van door MKBackup geleverde software. In de door MKBackup gebruikte techniek werd de eerste keer een volledige back-up gemaakt, waarna dagelijks de wijzigingen werden opgeslagen in de vorm van zogenaamde deltabestanden. Toen Gofilex een back-up wilde installeren, bleek dat dit niet mogelijk was. Dit probleem bleek veroorzaakt te zijn doordat één delta bestand van enkele maanden oud corrupt was. Gofilex heeft in een arbitrale procedure schadevergoeding gevorderd. In die procedure was in geschil of het verlies van back-upbestanden te wijten was aan een fout in de door MKBackup geleverde software of in de omgang door Gofilex met de geleverde software.

2.3. Op 18 oktober 2010 hebben arbiters van de SGOA een arbitraal vonnis (hierna: het “Vonnis”) gewezen waarin zij op vordering van Gofilex MKBackup veroordeeld hebben tot betaling aan Gofilex van een schadevergoeding van € 30.316,62 en tot betaling van de kosten van de arbitrage en de kosten van juridische bijstand van Gofilex. Tegen het arbitraal vonnis kan geen hoger beroep worden ingesteld. Het Vonnis bevat onder meer de volgende overwegingen:

“4.2 MKBackup heeft desgevraagd ter zitting bevestigd dat in beginsel geen corrupte deltabestanden kunnen ontstaan zonder dat de software van MKBackup dit registreert.

4.3 De software van MKBackup stelt gebruikers door middel van automatisch gegenereerde dagelijkse statusrapportages op de hoogte of de back-up wel of niet is gelukt. Ter zitting bleek dat de statusrapportage van 6 januari 2009, de dag waarop de corrupte delta ontstond, aan Gofilex meldde dat de back-up was mislukt vanwege een gebrek aan schijfruimte op de server van Gofilex. Naar aanleiding van deze foutmelding heeft Gofilex schijfruimte vrij gemaakt op zijn server en de volgende geagendeerde back-up afgewacht, die de volgende dag plaatsvomd. De statusrapportages van die dag en de daarop volgende dagen bevatten geen foutmeldingen meer en gaven aan dat de back-up succesvol was verlopen. Gofilex heeft geen nadere actie ondernomen naar aanleiding van de foutmelding.

4.4 MKBackup stelt dat Gofilex onoordeelkundig op de foutmelding heeft gereageerd omdat Gofilex toen een nieuwe volledige back-up uit had moeten voeren, of in ieder geval contact op had moeten nemen met de helpdesk van MKBackup. Naar het oordeel van het Scheidsgerecht heeft Gofilex evenwel adequaat gehandeld op basis van de hem toen beschikbare informatie en was er voor hem geen aanleiding om met de helpdesk contact op te nemen omdat de statusrapportage het probleem beschreef, niet adviseerde contact met de helpdesk op te nemen, en Gofilex erop mocht vertrouwen dat het met de door hem getroffen maatregel afdoende heeft gehandeld.

4.5 Het Scheidsgerecht weegt hierbij zwaar mee dat de software van MKBackup, ondanks het feit dat na het corrupte deltabestand geen werkende back-up meer kon worden gemaakt, toch statusrapportages is blijven sturen waarin melding wordt gemaakt van een succesvolle back-up. De gevolgen van dit kenmerk van de software, dat door MKBackup ter zitting omschreven werd als een onbegrijpelijke ontwerpfout, komen voor rekening van MKBackup. Naar het oordeel van het Scheidsgerecht mocht Gofilex er in de gegeven omstandigheden op vertrouwen dat ook na 6 januari 2009 de meest recente back-up kon worden hersteld. Doordat MKBackup na 6 januari 2009 niet meer in staat was om een recente back-up terug te zetten is MKBackup naar het oordeel van het Scheidsgerecht toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van de Overeenkomst.

4.6 Ter zitting heeft MKBackup nog aangevoerd dat het periodiek uitvoeren van een volledige back-up van groot belang is en dat Gofilex zich dit zou moeten hebben gerealiseerd. MKBackup stelt dat Gofilex, door dit na te laten, onoordeelkundig heeft gehandeld. Het Scheidsgerecht wijst deze stelling af. Hoewel het naar het oordeel van het Scheidsgerecht op de weg van Gofilex had gelegen om regelmatig restore-tests en periodiek een volledige back-up uit te voeren, kan uit het feit dat Gofilex dit heeft nagelaten niet de conclusie worden getrokken dat er sprake is van onoordeelkundig gebruik door Gofilex. Hierbij speelt de manier waarop MKBackup zijn producten aanprijst en beschrijft een belangrijke rol. Op de website van MKBackup worden de producten van MKBackup aangeprezen als zeer gebruikersvriendelijk en het maken van back-ups als eenvoudig. Er is geen bewijs dat MKBackup Gofilex heeft gewezen op het belang, c.q. de noodzaak van het periodiek uitvoeren van volledige back-ups. In een uiteenzetting van de werking van de software vermeldt MKBackup daarentegen dat de eerste back-up een volledige back-up is, en dat bij vervolgback-ups alleen de gewijzigde gegevens worden opgeslagen. Deze beschrijving verhoudt zich naar het oordeel van het Scheidsgerecht niet met het standpunt van MKBackup ter zitting dat periodiek een volledige back-up had moet worden uitgevoerd.

4.7 Vast staat dat het terugzetten van de meest recente versie van de databank van Gofilex niet mogelijk was vanwege een corrupt deltabestand. In beginsel zou het wel mogelijk moeten zijn om een back-up terug te zetten aan de hand van de initiële volledige back-up gecombineerd met de deltabestanden in de reeks tot het corrupte deltabestand. Wellicht was het ook mogelijk geweest het corrupte deltabestand te repareren, waardoor een volledige back-up teruggezet had kunnen worden Dit zou de databank van Gofilex geheel of gedeeltelijk terug hebben gezet en daarmee het dataverlies van Gofilex hebben beperkt. Een dergelijk (gedeeltelijk) herstel bleek echter ook niet meer mogelijk omdat, volgens MKBackup, bij het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden de data van Gofilex niet meer op de servers van MKBackup aanwezig bleek te zijn. In de procedure is niet vast komen te staan wat hiervan de oorzaak is en welke partij hiervoor verantwoordelijk is. Om deze reden kan het feit dat geen back-up op de servers van MKBackup aanwezig was niet leiden tot de conclusie dat Gofilex onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de software van MKBackup.

4.8 Nu vast staat dat MKBackup toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, is MKBackup in beginsel aansprakelijk voor de schade die Gofilex als gevolg van deze tekortkoming heeft geleden. Tussen partijen is de aansprakelijkheid geregeld in de Overeenkomst. Niet betwist is dat op de overeenkomst de Algemene Voorwaarden van MKBackup van toepassing zijn. (…) Op grond van artikel 15.8 van de Algemene Voorwaarden is schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik door de klant uitgesloten.”

2.4. MKBackup heeft op 10 november 2010 een verzoek om rectificatie van het Vonnis en aanvullend vonnis op grond van artikel 23 van het arbitragereglement van SGOA (hierna: het “Arbitragereglement”) ingediend. Nadat Mr Zincken hier namens Gofilex op 6 december 2010 op gereageerd had, is het verzoek van MKBackup door de arbiters in een beslissing van 9 december 2010 (hierna: het “Tweede Vonnis”) afgewezen.

Het Vonnis en het Tweede Vonnis worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Vonnissen”.

3. Het geschil

3.1. MKBackup vordert (samengevat) vernietiging van de Vonnissen op de gronden dat:

- arbiters zich niet aan de opdracht hebben gehouden (artikel 1065 lid 1 onder c Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering [Rv]);

- de Vonnissen niet met redenen zijn omkleed (artikel 1065 lid 1 onder d Rv);

- de Vonnissen, of de wijze waarop zij tot stand kwamen, strijden met de openbare orde (artikel 1065 lid 1 onder e Rv),

een en ander met veroordeling van Gofilex tot betaling van alle (buitengerechtelijke) proceskosten, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, althans door de rechtbank in goede justitie te bepalen, vermeerderd met € 131,- (€ 199,- in geval van betekening) aan nakosten, alles vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na het in deze te wijzen vonnis.

3.2. Gofilex voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het gaat in deze zaak om de beoordeling van de door de MKBackup aangevoerde gronden tot vernietiging van een arbitraal vonnis als bedoeld in artikel 1065 lid 1 Rv. Het algemene kader voor deze beoordeling is de jurisprudentie van de Hoge Raad over de aard van de toets door de rechter, die het volgende inhoudt. De wetgever heeft de mogelijkheid van aantasting van arbitrale beslissingen beperkt willen houden. Bij zijn onderzoek of er grond voor vernietiging bestaat, moet de rechter dan ook terughoudendheid betrachten. Deze regel hangt onder meer hiermee samen dat een vernietigingsprocedure niet mag worden gebruikt als een verkapt hoger beroep, en dat het algemeen belang bij een effectief functionerende arbitrale rechtspleging meebrengt dat de burgerlijke rechter slechts in sprekende gevallen dient in te grijpen in arbitrale beslissingen. (zie onder meer Hoge Raad 17 januari 2003, LJN: AE9395 en Hoge Raad 9 januari 2004, LJN: AK8380). Tegen de achtergrond van deze aanwijzingen voor de toets door de rechter zal de rechtbank ingaan op de door MKBackup ingeroepen drie vernietigingsgronden.

het scheidsgerecht heeft zich niet aan de opdracht gehouden

4.2. Op grond van artikel 1065 lid 1 onder c Rv kan vernietiging plaats vinden wanneer het scheidsgerecht zich niet aan zijn opdracht heeft gehouden. MKBackup voert aan dat van niet houden aan de opdracht door het scheidsgerecht ook sprake is, indien de arbiters afwijken van de feiten zoals die tussen partijen vaststaan en indien arbiters niet ingaan op essentiële weren. MKBackup stelt daartoe dat het scheidsgerecht de grenzen van de rechtsstrijd heeft overschreden door in haar motivering ten aanzien van de toerekenbare tekortkoming de nadruk te leggen op de aanwezigheid van een onbegrijpelijke ontwerpfout in de software, terwijl dit punt door Gofilex niet is aangevoerd en ook niet door MKBackup is gesteld of erkend. Tevens stelt MKBackup dat het scheidsgerecht niet is ingegaan op een aantal door MKBackup gevoerde verweren. Daargelaten of het niet behandelen van gevoerde weren tot vernietiging van een arbitraal vonnis kan leiden op de grond dat de arbiters zich niet aan hun opdracht hebben gehouden, zal deze stelling behandeld worden bij de behandeling van de vordering tot vernietiging op de grond dat de arbiters hun beslissing niet met redenen hebben omkleed, nu MKBackup ten aanzien van die grond dit verwijt ook centraal heeft gesteld,

4.3. Uit de pleitnota van Gofilex voor de arbitragezitting volgt dat zij tijdens die mondelinge behandeling heeft gesteld dat de fout bij MKBackup ligt indien de door MKBackup geleverde software bij de eerstvolgende back-up volgend op een foute back-up geen foutmelding geeft. Dit punt maakte dus deel uit van het tussen partijen gevoerde debat en daarmee hun rechtsstrijd in de arbitrage. Anders dan MKBackup betoogt, kan daarom niet worden gezegd dat onderdeel 4.5 van het Vonnis ervan blijk geeft dat arbiters met hun oordeel op dit punt buiten de rechtsstrijd zijn getreden. Dit wordt niet anders indien ervan moet worden uitgegaan dat het desbetreffende kenmerk van de software ter zitting door MKBackup niet is omschreven als een onbegrijpelijke ontwerpfout, zoals het Vonnis vermeld. MKBackup heeft ook overigens geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit onmiskenbaar volgt dat het scheidsgerecht zich niet aan zijn opdracht heeft gehouden op de wijze die in artikel 1065 lid 1 onder c Rv wordt bedoeld. Het Vonnis komt op deze grond dus niet voor vernietiging in aanmerking.

Niet met redenen omkleed

4.4. Op grond van artikel 1065 lid 1 onder d Rv kan vernietiging plaats vinden wanneer het vonnis niet met redenen is omkleed. MKBackup voert aan dat het Vonnis niet met redenen is omkleed, nu is nagelaten op essentiële weren in te gaan. Volgens de rechtspraak van de Hoge Raad is vernietiging op deze grond slechts mogelijk wanneer de motivering ontbreekt, en dus niet mogelijk in gevallen van ondeugdelijke motivering. Wel wordt met het ontbreken van motivering gelijk gesteld het geval dat weliswaar een motivering is gegeven, maar daarin geen steekhoudende verklaring voor de desbetreffende beslissing te onderkennen valt, aldus MKBackup die stelt dat dit laatste geval zich hier voordoet.

4.5. In dit verband stelt MKBackup ten eerste dat de hoogte van de schade in het Vonnis niet is onderbouwd, dat slechts gesteld is dat er sprake is van directe schade en dat ten onrechte wordt gesteld dat de hoogte van de schade niet is betwist en daarom vast zou staan.

MKBackup voert daarbij aan dat zij in haar Conclusie van Antwoord heeft aangevoerd dat de schade voorkomen of beperkt had kunnen worden bij een juist gebruik van de software en dat MKBackup geen schade heeft veroorzaakt. Gofilex stelt hiertegenover dat zij haar schade in de Memorie van Eis met productie 11 heeft uiteengezet en gespecificeerd en dat MKBackup de hoogte van de schade op geen enkel moment in de arbitrageprocedure heeft betwist. Tijdens de comparitie van partijen heeft de advocaat van MKBackup op vragen van de oudste rechter gesteld dat tijdens de behandeling van de zaak door de arbiters de schade aan de orde is gekomen en dat hij toen opmerkingen heeft gemaakt over productie 11 met de strekking dat de schade met dit stuk niet onderbouwd was omdat de erin genoemde uren onwaarschijnlijk waren en tevens dat de omvang van het bestand niet in verhouding stond tot de bestede tijd. De advocaat van Gofilex heeft dit echter met klem bestreden. In dit verband heeft hij verklaard dat hij als advocaat van de eisende partij zeer gespitst was op een dergelijk verweer van MKBackup en dat het verweer tot zijn verbazing niet werd gevoerd.

4.6. De rechtbank oordeelt hierover als volgt. Vast staat dat de schade uiteengezet en gespecificeerd is in de Memorie van Eis in de arbitrageprocedure. Vast staat ook dat de hoogte van de schade niet is betwist in de Memorie van Antwoord in die procedure. In het verzoek om rectificatie van het Vonnis van 10 november 2010 is geen bezwaar gemaakt tegen de vaststelling in het Vonnis dat de hoogte van de schade niet bestreden is. Weliswaar worden in dat verzoek opmerkingen gemaakt over de omvang van de geëiste reconstructieschade, maar die zijn op zichzelf niet gericht tegen de vaststelling door de arbiters dat de hoogte van de schade niet betwist is. In de dagvaarding voor de onderhavige procedure heeft MKBackup ter onderbouwing van haar stelling dat arbiters op de (on)aannemelijkheid van de schade hadden moeten ingaan, gewezen op het verweer van MKBackup in de Conclusie van Antwoord dat de schade bij juist gebruik van de software voorkomen had kunnen worden en dat MKBackup geen schade heeft veroorzaakt en geen bestanden op het systeem van Gofilex heeft verwijderd. Dit verweer heeft echter louter betrekking op de oorzaken van de schade en de toerekening daarvan en is niet gericht tegen de hoogte van de schade of de reconstructiekosten. Waar MKBackup heeft nagelaten in haar Memorie van Antwoord de hoogte van de schade te betwisten, mocht zij dat in beginsel alsnog tijdens de mondelinge behandeling doen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft MKBackup evenwel onvoldoende onderbouwd dat dat daadwerkelijk gebeurd is. MKBackup stelt weliswaar in antwoord op vragen van de oudste rechter ter zitting dat dat gebeurd is, maar de advocaat van Gofilex bestrijdt dit met klem. Concrete aanwijzingen dat de hoogte van de schade tijdens de mondelinge behandeling aan de orde is geweest, ontbreken. MKBackup heeft geen pleitnota of spreekaantekeningen overgelegd ten behoeve van de mondelinge behandeling door de arbiters. Verder blijkt uit niets dat zij SGOA heeft gevraagd om opstelling en toezending van een verslag van de behandeling bij de arbiters, waaruit zou blijken van het voeren van dit verweer. Een en ander had in de rede gelegen voor een verweer dat zij zegt te hebben gevoerd en dat zij zelf omschrijft als een essentieel verweer. In zoverre heeft MKBackup dus niet voldaan aan haar stelplicht. Voor nadere bewijslevering is daarom hier geen plaats.

4.7. Ook overigens voert MKBackup aan dat essentiële weren niet zijn behandeld. In dit verband wijst MKBackup erop dat in het Vonnis niet wordt ingegaan op de door haar aangevoerde weren dat de schade is ontstaan door het handelen van Gofilex, dat de mogelijk corrupte delta in de risicosfeer van Gofilex zit en dat de schade niet zou zijn ontstaan indien Gofilex de standaardinstellingen had laten staan, adequaat op meldingen en storingen had gereageerd of regelmatig restore-testen had gedaan. Ook over de gestelde eigen schuld is volgens MKBackup in het Vonnis niet geoordeeld. Ten slotte klaagt MKBackup erover dat op andere niet nader gespecificeerde essentiële weren niet is ingegaan.

4.8. Ook hierin kan MKBackup niet worden gevolgd. Gofilex voert terecht aan dat het Vonnis in de overwegingen 4.4, 4.5 en 4.6 wel degelijk ingaat op de in dit verband door MKBackup aangevoerde argumenten. Deze overwegingen, in hun onderlinge samenhang, bevatten een motivering omtrent de door MKBackup aangevoerde verweren. In deze overwegingen worden ook de bouwstenen behandeld waarop het eigen schuld verweer van MKBackup is gebaseerd. De motiveringen zijn niet van dien aard dat ze geen steekhoudende verklaring voor de beslissing bevatten.Het is niet aan de rechtbank om deze op hun inhoud te toetsen.

4.9. De stelling van MKBackup dat in het Vonnis niet wordt ingegaan op haar verweer dat sprake is van onoordeelkundig gebruik en dat vergoeding van de schade als gevolg hiervan op grond van artikel 15.8 van de Algemene Voorwaarden van MKBackup is uitgesloten, faalt evenzeer. Gofilex voert daartegen terecht aan dat het Vonnis aan het slot van overweging 4.8 enerzijds de constatering bevat dat op grond van artikel 15.8 van de Algemene Voorwaarden schadevergoeding op grond van onoordeelkundig gebruik is uitgesloten, maar dat anderzijds is overwogen dat er geen sprake is van onoordeelkundig gebruik van de software door Gofilex, welk oordeel onder andere in de overwegingen 4.4, 4.5 en 4.6 van het Vonnis met redenen omkleed is. In deze overwegingen ligt tevens de verwerping besloten van het verweer van MKBackup dat Gofilex de veilige instelling van de software (wekelijkse volledige back-ups) onoordeelkundig heeft gewijzigd. Dat dit verweer niet expliciet aan de orde komt in het Vonnis, leidt dan ook niet de conclusie dat het verweer niet in de beslissing is betrokken.

4.10. Gelet op het voorgaande faalt het beroep van MKBackup op artikel 1065 lid 1 onder d Rv.

Strijd met openbare orde of goede zeden

4.11. Op grond van artikel 1065 lid 1 onder e Rv kan vernietiging plaats vinden wanneer een arbitraal vonnis of de wijze waarop het tot stand kwam strijdt met de openbare orde of de goede zeden. MKBackup stelt dat er sprake is van strijd met de openbare orde of goede zeden bij de totstandkoming van het Vonnis wegens strijd met fundamentele beginselen van procesrecht, waaronder hoor en wederhoor, alsmede vanwege de inhoud van het vonnis waarin belangrijke weren in het geheel niet zijn behandeld en meegewogen. MKBackup voert ter ondersteuning van haar stelling dat bij de totstandkoming van het Vonnis fundamentele beginselen van procesrecht zijn geschonden ten eerste aan dat uit de correspondentie over de depotstukken zou blijken dat het scheidsgerecht meer met Gofilex heeft gecorrespondeerd dan met MKBackup. Nu partijen ter zitting concludeerden dat zij beiden dezelfde correspondentie van het scheidsgerecht hebben ontvangen en deze correspondentie bovendien pas plaats vond na het wijzen van het Vonnis kan hieruit geen schending van procesrechtelijke beginselen bij de totstandkoming van het Vonnis voortvloeien. MKBackup voert ook aan dat het scheidsgerecht de beschikking zou hebben gehad over de e-mail met de foutmelding, maar nu ter zitting is komen vast te staan dat deze e-mail slechts is ingezien door partijen en arbiters tijdens de arbitrale zitting, ontberen de hierop gebaseerde stellingen feitelijke grondslag.

4.12. MKBackup voert vervolgens aan dat het ten onrechte niet in de gelegenheid is gesteld om bij repliek te reageren op de Memorie van Antwoord inzake de tegenvordering of de nova die ter zitting zijn gebleken (zoals de ter zitting gevonden foutrapportage) en dat ten onrechte geen proces-verbaal is opgemaakt en aan partijen toegezonden om zich over uit te laten. Gofilex voert hiertegen terecht aan dat MKBackup in de gelegenheid is geweest op al deze zaken te reageren bij de behandeling door de arbiters en dat niet is gebleken en door MKBackup ook niet gesteld, dat MKBackup de arbiters uitdrukkelijk heeft gevraagd om in de gelegenheid gesteld te worden nader op een en ander te mogen reageren. Voor zover MKBackup ook in dit verband heeft willen stellen, dat ze in de gelegenheid had behoren te worden gesteld op de pleitnota van Gofilex te reageren geldt daarvoor hetzelfde. Het beroep op afwezigheid van een verslag van de zitting kan niet slagen, omdat het Arbitragereglement niet voorziet in een verplichting tot opstelling of toezending van een verslag van de zitting door arbiters en ook niet gebleken is noch door MKBackup gesteld , dat toezending van een verslag door de arbiters is toegezegd.

4.13. Voor zover MKBackup ook in dit verband aanvoert dat op essentiële weren niet gemotiveerd is beslist verwijst de rechtbank naar haar hierboven omschreven oordeel over MKBackup’s in dit verband aangevoerde stellingen.

4.14. Gelet op het voorgaande is de rechtbank is van oordeel geen gronden zijn aangevoerd op basis waarvan het Vonnis voor vernietiging wegens strijd met de openbare orde of de goede zeden in aanmerking komt. Het beroep op artikel 1065 lid 1 onder e Rv faalt dus.

Afrondende overwegingen

4.15. Voor de gevorderde vernietiging van het Vonnis is dus geen plaats. Dat MKBackup een afzonderlijk belang zou hebben bij vernietiging van het Tweede Vonnis is onvoldoende gemotiveerd gesteld. Dit betekent dat de vorderingen van MKBackup worden afgewezen.

4.16. MKBackup zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Gofilex worden begroot op:

- vast recht € 568,-

- salaris advocaat € 1.788,- (2 punten x tarief € 894,-)

Totaal € 2.356,-

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt MKBackup in de proceskosten aan de zijde van Gofilex begroot op € 2.365,

5.3. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F. Aalders, mr. T.H. van Voorst Vader en mr. M.L. Harmsen en in het openbaar uitgesproken op 24 augustus 2011.(