Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU9791

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
25-10-2011
Datum publicatie
30-12-2011
Zaaknummer
500930 / HA RK 11-309
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Schriftelijk verzoek tot wraking ex art 8:15 AWB. Het verzoek betreft een bestuursrechter.

Het verzoek is niet-ontvankelijk verklaard.

Op grond van de wet dient een wrakingsverzoek te worden gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan de verzoeker bekend zijn geworden. Het verzoek is schriftelijk en moet worden gemotiveerd. Het verzoek kan na aanvang van het onderzoek ter zitting ook mondeling geschieden. Blijkens de memorie van toelichting op voormeld artikel maakt het tweede lid het om praktische redenen mogelijk om, in afwijking van de hoofdregel, een verzoek mondeling te doen bij die gelegenheden waar sprake is van persoonlijk contact tussen partijen en de rechters, te weten (in dit geval) ter zitting. In deze zaak heeft verzoeker op 21 september 2011 mondeling aangekondigd een verzoek tot wraking te gaan doen op een moment dat de behandeling ter zitting al was gesloten. Nu er geen sprake is van een mondeling ter zitting gedaan verzoek als bedoeld in de wet, kan verzoeker in dit verzoek niet worden ontvangen. Het door verzoeker per telefax schriftelijk ingediende verzoek is gedaan op een moment (22 september 2011 om 16.40 uur) waarop al uitspraak in de zaak was gedaan (22 september 2011 om 09.00 uur). Ook in dit verzoek kan verzoeker niet worden ontvangen omdat de rechter op dat moment geen zaak van verzoeker meer in behandeling had.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Wrakingskamer

Beschikking op het op 22 september 2011 ingekomen onder zaaknummer 500930 / HA RK 11-309 ingeschreven ver¬zoek van:

[ ],

verzoeker,

welk verzoek strekt tot wraking van mr. [ ], in haar hoedanigheid van rechter bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam, hierna: de rechter.

Verloop van de procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de navolgende processtukken:

? het verzoek tot wraking van 22 september 2011;

? een concept proces-verbaal van de zitting van 21 september 2011 in de zaak met nummer [ ];

? een uitspraak van 22 september 2011 in dezelfde zaak;

? een schriftelijke reactie van de rechter van 26 september 2011.

Het verzoek is behandeld ter openbare terechtzitting op 12 oktober 2011, waar de wrakingskamer verzoeker heeft gehoord. Verzoeker heeft een pleitnota overgelegd.

Van de behandeling ter zitting is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.

De uitspraak is bepaald op een nader aan verzoeker en de rechter mee te delen tijdstip.

1. De feiten

Van de volgende feiten wordt uitgegaan.

a) Op 21 september 2011 om 09.30 heeft de voortgezette behandeling plaatsgevonden van een door verzoeker ingesteld beroep tegen een beslissing op een door hem ingediend bezwaar. Blijkens het van de zitting opgemaakte concept proces-verbaal is verzoeker niet verschenen.

b) Verzoeker heeft zich om 09.45 gemeld bij de zittingzaal. Nadat de rechter verzoeker via de bode had medegedeeld dat de behandeling ter zitting was gesloten en de zaak niet meer kon worden behandeld omdat verweerder al was vertrokken, heeft verzoeker de bode medegedeeld een wrakingsverzoek te gaan doen.

c) Op 22 september 2011 is om 09.00 uur uitspraak gedaan in de hiervoor onder 1a vermelde procedure.

d) Op 22 september 2011 om 16.40 uur heeft verzoeker per telefax een schriftelijk verzoek tot wraking gedaan.

2. De ontvankelijkheid van het verzoek.

2.1 Op grond van het bepaalde in 8:16 AWB dient een wrakingsverzoek te worden gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan de verzoeker bekend zijn geworden. Het verzoek is schriftelijk en moet worden gemotiveerd. Het verzoek kan na aanvang van het onderzoek ter zitting ook mondeling geschieden. Blijkens de memorie van toelichting op voormeld artikel maakt het tweede lid het om praktische redenen mogelijk om, in afwijking van de hoofdregel, een verzoek mondeling te doen bij die gelegenheden waar sprake is van persoonlijk contact tussen partijen en de rechters, te weten (in dit geval) ter zitting.

2.2 In deze zaak heeft verzoeker op 21 september 2011 mondeling aangekondigd een verzoek tot wraking te gaan doen op een moment dat de behandeling ter zitting al was gesloten. Nu er geen sprake is van een mondeling ter zitting gedaan verzoek als bedoeld in de wet, kan verzoeker in dit verzoek niet worden ontvangen.

2.3 Het door verzoeker per telefax schriftelijk ingediende verzoek is gedaan op een moment (22 september 2011 om 16.40 uur) waarop al uitspraak in de zaak was gedaan (22 september 2011 om 09.00 uur). Ook in dit verzoek kan verzoeker niet worden ontvangen omdat de rechter op dat moment geen zaak van verzoeker meer in behandeling had.

3. Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING:

De wrakingskamer:

? verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in beide verzoeken.

Aldus gegeven door mr. N.C.H. Blankevoort, voorzitter, mr. C.L.J.M. de Waal en mr. M.M. van der Nat, leden van genoemde kamer, en uitgespro¬ken ter open¬bare terecht¬zitting van vrijdag 25 oktober 2011 in tegen¬woor¬dig¬heid van de grif¬fier.

de griffier de voorzitter

Tegen deze beslissing staat op grond van het bepaalde in artikel 8:18 lid 5 AWB geen voorziening open.