Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ8185

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
23-03-2011
Datum publicatie
16-06-2011
Zaaknummer
436626, FA RK 09-6668
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Adoptie; erkenning; ontbreken beginseltoestemming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector Civiel

zaaknummer / rekestnummer: 436626 FA RK 09-6668 (AP/AW/FH/MD)

Beschikking van 23 maart 2011 betreffende adoptie

in de zaak van:

[verzoeker 1],

en

[verzoeker 2],

nader te noemen verzoekers,

beiden wonende te [woonplaats],

advocaat mr. P. Baur te Landgraaf.

1. De procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de ingekomen stukken, waaronder het verzoekschrift, ingekomen bij de rechtbank op 26 augustus 2009.

De zaak is behandeld ter terechtzitting met gesloten deuren van 10 februari 2011.

Gehoord zijn: verzoekers, bijgestaan door mr. P. Baur en R.S.S. Ramlal namens de Raad voor de Kinderbescherming.

2. De feiten

1) Verzoekers hebben sinds 2002 een affectieve relatie. Op 17 december 2003 hebben zij een samenlevingsovereenkomst gesloten.

2) Verzoeker [verzoeker 2] heeft de Amerikaanse nationaliteit en woont officieel sinds 18 augustus 2003 in Nederland. Verzoeker [verzoeker 1] heeft de Nederlandse nationaliteit.

3) Verzoekers hebben in de Verenigde Staten samen [minderjarige] (hierna [minderjarige]) geadopteerd. De minderjarige is geboren op [geboortedatum] 2008 te [geboorteplaats], Oregon,Verenigde Staten.

4) Op 30 december 2008 heeft the circuit Court of the State of Oregon fot the County

of Multnonah, Case no. 0808-68231, toegewezen het verzoek van verzoekers om [minderjarige] te adopteren. Bij deze beslissing is de naam van de minderjarige op verzoek van verzoekers gewijzigd in [minderjarige].

5) De adoptie is tot stand gekomen door middel van een zogenoemde Open-

adoptieprocedure die verzoekers in de Verenigde Staten hebben doorlopen.

6) De biologische moeder van [minderjarige] is [biologische moeder]. Op 13 augustus 2008 heeft zij een “Surrender release and Consent” ondertekend waarmee zij – zakelijk weergegeven- afstand heeft gedaan van haar rechten als ouder over [minderjarige] en heeft ingestemd met de adoptie.

7) Volgens het uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie verblijft de

minderjarige vanaf 28 augustus 2008 in Nederland. Sindsdien wordt hij door

verzorgers verzorgd en opgevoed.

8) De Raad voor de Kinderbescherming heeft op 3 december 2009 een rapport

uitgebracht.

9) Op 7 december 2009 heeft de Raad voor de Kinderbescherming aangifte gedaan van het vermoeden van illegale opneming van een buitenlands kind ter adoptie.

3. Het verzoek

3.1. Het verzoek strekt primair tot erkenning van de op 30 december 2008 uitgesproken adoptie, zodanig dat dit vatbaar is voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

Subsidiair strekt het verzoek tot het uitspreken van de adoptie van de minderjarige naar Nederlands recht.

Tevens hebben verzoekers de rechtbank verzocht te bepalen dat de minderjarige de voornamen [voornamen minderjarige] en de achternaam [achternaam minderjarige] zal dragen.

3.2. Volgens verzoekers is de door hen gevolgde procedure in Amerika uiterst zorgvuldig en volgens de Amerikaanse regels tot stand gekomen. Verzoekers hebben [minderjarige] in hun gezin op kunnen nemen na het doorlopen van een open adoptie procedure. Volgens verzoekers zijn er vele andere adoptanten die deze procedure ook gevolgd hebben, zonder dat diegenen daardoor problemen hebben gekregen met de Nederlandse overheid.

3.3. Verzoekers stellen zich op het standpunt dat zij geen beginseltoestemming als bedoeld in artikel 2 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) nodig hebben omdat verzoeker [verzoeker 2] de Amerikaanse nationaliteit heeft en hij op basis van het Amerikaanse recht een kind in Amerika kan adopteren op basis van de Amerikaanse wetgeving, ook al wonen hij en verzoeker [verzoeker 1] in Nederland.

3.4. Verzoekers hebben tijdens de mondelinge behandeling desgevraagd aangegeven dat zij niets meer hebben vernomen van het Openbaar Ministerie over de aangifte van de Raad voor de Kinderbescherming. Verzoekers willen graag goed contact met de biologische moeder van [minderjarige] houden, maar dat gaat moeizaam. Ze sturen haar elke maand een email met informatie, maar er komt weinig reactie op. Met de biologische oma van [minderjarige] hebben ze wel regelmatig contact.

4. Het standpunt van de Raad

4.1. De Raad voor de Kinderbescherming (hierna de Raad) heeft op 3 december 2009 een rapport uitgebracht.

Uit dit rapport blijkt dat er voor [minderjarige] geen bedreigende factoren naar voren zijn gekomen in het onderzoek. [minderjarige] ontwikkelt zich goed volgens de norm en de interacties tussen verzoekers en kind komen adequaat over. [minderjarige] wordt vanaf zijn geboorte door verzoekers verzorgd en opgevoed. De Raad heeft de indruk dat [minderjarige] aan zijn adoptievaders is gehecht en het consultatiebureau heeft geen zorgen. Er zijn bij de Raad geen aanwijzingen bekend geworden die zorg over de situatie van [minderjarige] aangeven.

4.2. Ondanks dat de Raad zich niet kan vinden in de procedure die door verzoekers is gevoerd en hiervan aangifte heeft gedaan, is de Raad van oordeel dat [minderjarige] een goede verzorgings- en opvoedingssituatie bij de verzoekers geniet en dat het in het belang van [minderjarige] is dat deze situatie in het belang van zijn verdere ontwikkeling zal kunnen worden voortgezet. Voor eventuele onregelmatigheden in de adoptieprocedure zijn verzoekers verantwoordelijk en dit mag niet aan [minderjarige] worden tegengeworpen. Hij mag hiervan niet de dupe worden.

4.3. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de vertegenwoordigster van de Raad geadviseerd niet de erkenning van de adoptie uit te spreken, omdat niet duidelijk is of de adoptie in de Verenigde Staten voldoende zorgvuldig en volgens de in Nederland geldende adoptiewetgeving en regels is verlopen. De Raad onthoudt zich van een advies over het uitspreken van een Nederlandse adoptie en over de vraag of voldaan is aan de wettelijke vereisten of dat daar nog onderzoek naar gedaan moet worden. De Raad merkt op dat ondanks het ontbreken van een beginseltoestemming, het in het belang van [minderjarige] is dat hij bij zijn adoptievaders verder kan opgroeien, nu hij al sinds zijn geboorte door hen wordt verzorgd en opgevoed. Het kan niet aan [minderjarige] worden tegengeworpen dat zijn adoptievaders niet de juiste adoptieprocedure hebben gevolgd. Hij mag daarvan niet de dupe worden.

Ook de Raad heeft geen nadere informatie over de stand van de aangifte. Volgens de Raad is het wenselijk dat de rechtbank een beslissing neemt op de verzoeken en dat het strafrechtelijke deel van de procedure niet wordt afgewacht.

5. De beoordeling

Het primaire verzoek

5.1. Op grond van artikel 3, aanhef en sub a, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is de Nederlandse rechter bevoegd.

5.2 De artikelen van de Wet Conflictenrecht Adoptie (WCad) zijn in het onderhavige geval van toepassing.

5.3.Op grond van artikel, 3 lid 1, van de WCaD is het Nederlandse recht van toepassing. Niet in geschil is dat verzoekers ten tijde van de in de Verenigde Staten gegeven adoptiebeslissing hun gewone verblijfplaats hadden in Nederland.

5.4. Op grond van artikel 7, lid 1, WCad wordt een in het buitenland gegeven beslissing waarbij een adoptie tot stand is gekomen en die is uitgesproken door een ter plaatse bevoegde autoriteit van de vreemde staat waar het kind zowel ten tijde van het verzoek tot adoptie als ten tijde van de uitspraak zijn gewone verblijfplaats had, terwijl de adoptiefouders hun gewone verblijfplaats in Nederland had, erkend indien:

a: de bepalingen van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) in acht zijn genomen, en

b: de erkenning van de adoptie in het kennelijk belang van het kind is, en

c: erkenning niet op een grond, bedoeld in artikel 6, tweede of derde lid, van deze wet, zou worden onthouden.

5.5. De opneming in Nederland van een buitenlands kind met het oog op adoptie is op grond van artikel 2 Wobka uitsluitend toegestaan, indien van Onze Minister een voorafgaande schriftelijke mededeling is verkregen, dat deze in beginsel voor zodanige opneming toestemming verleent.

5.6. Uit de toelichting op deze wet ten aanzien van het werkingsbereik van de wet blijkt dat het vereiste van een krachtens de Wobka te verlenen beginseltoestemming niet alleen geldt voor het overbrengen van een kind naar Nederland met het oog op adoptie in Nederland, maar ook voor het overbrengen naar Nederland van een reeds in het buitenland geadopteerd kind.

Het vereiste van de beginseltoestemming wordt niet voor niets gesteld, daar het een belangrijke stap is in de administratieve fase, die voorafgaat aan de rechterlijke beoordeling. Voor de verkrijging van de beginseltoestemming wordt onder meer onderzoek gedaan naar de achtergrond van de aspirant-adoptiefouders. Zij zijn voorts verplicht cursussen te volgens over de medisch en sociaalpsychologische gevolgen van adoptie. Van belang is namelijk dat duidelijk moet zijn dat het adoptiekind de beste kansen krijgt in het nieuwe gezin in het nieuwe land. Voorts stelt de Raad een gezinsonderzoek in naar de geschiktheid van de aspirant-adoptiefouders. Van dit onderzoek wordt een raadsrapport opgemaakt, welke aan de minister wordt toegestuurd. Na ontvangst van het rapport en het advies van de Raad beslist de minister over het al dan niet verstrekken van de beginseltoestemming.

5.7. Vast is komen te staan dat een dergelijke procedure niet door verzoekers is doorlopen en dat de vereiste beginseltoestemming dus ontbreekt. Het feit dat de adoptie reeds in de Verenigde Staten is uitgesproken volgens de daar geldende regels en de omstandigheid dat verzoeker [verzoeker 2] Amerikaans staatsburger is maakt niet dat het vereiste van de beginseltoestemming komt te vervallen. Het voorgaande leidt ertoe dat het verzoek tot erkenning van de in de Verenigde Staten uitgesproken adoptie, zal worden afgewezen, nu het bepaalde in artikel 7, eerste lid, WCad zich daartegen verzet.

Het subsidiaire verzoek

5.8. De rechtbank stelt op basis van de stukken die deel uitmaken van het dossier vast dat aan de in artikel 1:228 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gestelde voorwaarden voor adoptie door verzoekers is voldaan.

5.9. De rechtbank dient thans nog te beoordelen of, ondanks het gegeven dat verzoekers niet hebben voldaan aan de vereisten, neergelegd in de Wobka, is voldaan aan het vereiste van artikel 1:227, derde lid, BW, inhoudende – kort gezegd – of de verzochte adoptie in het kennelijk belang van [minderjarige] is. Aan de overige vereisten van artikel 1:227 BW is naar het oordeel van de rechtbank voldaan.

5.10. De rechtbank neemt bij de beoordeling hiervan met name in aanmerking dat tijdens de mondelinge behandeling voldoende duidelijk is gemaakt door verzoekers dat zij oprecht in de veronderstelling waren dat de weg via de Open-adoptieprocedure in de Verenigde Staten een correcte manier was om een kind in hun gezin op te kunnen nemen.

5.11. Bovendien acht de rechtbank de inhoud van het rapport van de Raad van 3 december 2009 van groot belang. Weliswaar heeft de Raad niet van te voren kunnen toetsen of verzoekers geschikte adoptieouders zouden zijn, maar uit het achteraf opgemaakt rapport blijkt dat de Raad, ondanks het ontbreken van een beginseltoestemming, het in het belang van [minderjarige] acht dat hij bij zijn adoptievaders verder kan opgroeien, nu hij al sinds zijn geboorte door hen op een goede wijze wordt verzorgd en opgevoed.

Ook acht de rechtbank het van belang dat met de beslissing niet wordt gewacht totdat de resultaten van de strafrechtelijke procedure bekend zijn. In het belang van [minderjarige] dient nu duidelijkheid te worden verstrekt over zijn positie.

5.12. Na afweging van alle omstandigheden in deze zaak, is de rechtbank, mede gezien de inhoud van het raadsrapport en de verklaringen van verzoekers ter zitting, van oordeel dat de verzochte adoptie in het kennelijke belang van [minderjarige] is. Verzoekers zijn bereid en in staat [minderjarige] dat wat hij nodig heeft te bieden. Zij zijn zich bewust van de achtergrond en de afkomst van [minderjarige] en informeren hem daaromtrent op een eerlijke en open manier. Daarnaast zetten zij zich in om contact te onderhouden met zijn biologische familie.

Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

Het verzoek met betrekking tot de voornamen en geslachtsnaam van de minderjarige

5.13. Verzoekers hebben tevens ter gelegenheid van de adoptie verzocht te bepalen dat de minderjarige de voornamen [voornamen minderjarige] en de geslachtsnaam [achternaam minderjarige] zal dragen.

5.14. Nu [minderjarige] volgens zijn geboorteakte reeds deze namen heeft, hebben verzoekers bij dit verzoek geen belang. Voor zover dit noodzakelijk is zal de rechtbank in het dictum verstaan dat de minderjarige deze namen behoudt.

Het bovenstaande leidt tot de volgende beslissing.

6. Beslissing

De rechtbank:

- spreekt uit de adoptie door verzoekers van de minderjarige:

[minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2008 te [geboorteplaats], Oregon, (Verenigde Staten van Amerika);

- verstaat – voor zover nodig – dat de namen van voornoemde minderjarige [minderjarige] zal zijn;

- gelast ambtshalve de inschrijving van de door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften in Oregon (Verenigde Staten van Amerika) opgemaakte geboorteakte van voornoemde minderjarige met opneming van voormelde nader vastgestelde gegevens in de daartoe bestemde registers van de Burgerlijke Stand te ’s-Gravenhage;

- gelast de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente ’s-Gravenhage een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte toe te voegen;

- wijst het verzoek strekkende tot erkenning van de in de Verenigde Staten uitgesproken adoptie van de minderjarige af.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.E. van der Pol, voorzitter tevens kinderrechter, mr. A.M.C. de Wit en mr. F. Hoogendijk, rechters, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. M.T.C. Duijzer, griffier, op 23 maart 2011..