Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2010:BP6663

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
20-10-2010
Datum publicatie
03-03-2011
Zaaknummer
459172 / HA ZA 10-1586
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Samenwerkingsovereenkomst; niet voldaan aan stelplicht met betrekking tot causaal verband tussen tekortkoming en schade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 459172 / HA ZA 10-1586

Vonnis van 20 oktober 2010

in de zaak van

de stichting

STICHTING HET GROTE KERSTFEEST,

gevestigd te Brunssum,

eiseres,

advocaat mr. G. Tajjiou te Maastricht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SEE TICKETS NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. M. Spaa te Voorburg.

Partijen zullen hierna de Stichting en See Tickets worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 23 juni 2010, met de daarin vermelde processtukken en -handelingen,

- het proces-verbaal van comparitie van 2 september 2010.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De Stichting organiseert grote evenementen op het gebied van dans en muziek in Limburg, waardonder ‘Het Grote Kerstfeest’ (hierna: het feest). Als organisator van het feest dat op 13 december 2008 in het congrescentrum MECC te Maastricht zou plaatsvinden, heeft de Stichting See Tickets, een professionele verkoper van toegangskaarten voor evenementen, in de arm genomen.

2.2. Partijen hebben hun afspraken vastgelegd in een “Overeenkomst tot samenwerking” (hierna: de overeenkomst), die de Stichting (als “Organisator”) en See Tickets (als “Verkoper”) op 16 oktober 2008 hebben ondertekend. In de overeenkomst is – voor zover hier relevant – het volgende opgenomen:

“(…)

Artikel 2. De overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Verkoper en Organisator wordt aangegaan met ingang van 1 september 2008 en eindigt van rechtswege op 31 december 2008, zonder dat voorafgaande opzegging vereist is.

(…)

2.3 De Organisator heeft opdracht gegeven aan de Verkoper de publieke ticketverkoop voor het Evenement uit te voeren en hiervoor de door de consument te betalen entreegelden te incasseren. De Organisator zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor de organisatie en uitvoering van het Evenement zelf.

2.4 De ticketverkoop van het Evenement is wel uitsluitend voorbehouden aan de Verkoper en/of de Organisator.

(…)

2.6 De Verkoper is telefonisch voor de consument bereikbaar 7 dagen per week van 10.00 uur tot 22.00 uur onder telefoonnummer 0900 – 300 5000, kosten voor de consument € 0,45 per minuut.

2.7 De Verkoper beschikt over een website www.topticketline.nl met de mogelijkheid om de consument 24 uur per dag en 7 dagen per week online van informatie te voorzien en tickets te verkopen.

(…)

Artikel 3. Tickets

3.1 Aantal tickets

Voor de publieke ticketverkoop zal Verkoper van de Organisator c.q. de Producent een minimum van 6000 tickets tot haar beschikking krijgen voor de voorstellingen van het Evenement die onder deze overeenkomst vallen.

(…)”

2.3. Van de 5.773 via See Tickets uitgegeven toegangskaarten heeft See Tickets er uiteindelijk 3.092 verkocht. Op verzoek van de Stichting zijn 2.681 van de 5.773 kaarten door See Tickets aan de Stichting beschikbaar gesteld voor verkoop door de Stichting zelf, dan wel om als vrijkaarten weg te geven.

2.4. Bij brief van 3 juni 2009 heeft de advocaat van de Stichting See Tickets bericht dat de Stichting heeft moeten vaststellen dat See Tickets haar verplichtingen uit de overeenkomst niet naar behoren is nagekomen en dat de Stichting als gevolg van deze tekortkomingen schade heeft geleden. In de brief is See Tickets gesommeerd om binnen 10 dagen na dagtekening over te gaan tot betaling van deze door de Stichting geleden schade, begroot op € 78.000,35. De advocaat van de Stichting heeft in deze brief tot slot bericht over te gaan tot (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst.

2.5. Bij brief van 12 juni 2009 aan de advocaat van de Stichting heeft See Tickets elke vorm van aansprakelijkheid afgewezen en betwist dat handelen van See Tickets heeft geleid tot enige schade voor de Stichting.

3. Het geschil

3.1. De Stichting vordert – samengevat – bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, in die zin dat zij is ontslagen van alle betalingsverplichtingen, althans voor recht te verklaren dat de overeenkomst bij brief van 3 juni 2009 buitengerechtelijk is ontbonden;

II. veroordeling van See Tickets tot betaling van € 119.026,60, vermeerderd met de (wettelijke) handelsrente vanaf 14 juni 2009 tot de dag der algehele voldoening, althans meer subsidiair in goede justitie te bepalen schadevergoeding, vermeerderd met de (wettelijke) handelsrente;

III. veroordeling van See Tickets in de kosten van deze procedure.

3.2. De Stichting legt – kort gezegd – aan haar vorderingen ten grondslag dat See Tickets toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar contractuele verplichting om de kaartverkoop van het feest te verzorgen. De Stichting stelt hierdoor schade te hebben geleden, zodat See Tickets gehouden is om deze schade te vergoeden. Daarnaast levert de tekortkoming van See Tickets volgens de Stichting grond op voor (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, in die zin dat de Stichting wordt bevrijd van haar betalingsverplichtingen.

3.3. See Tickets voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Ter onderbouwing van de door haar gestelde tekortkoming stelt de Stichting

dat zij de volgende problemen bij de verkoop van de tickets constateerde:

1. de gemiddelde wachttijd om een medewerker van See Tickets aan de telefoon te krijgen, na het bellen van het daartoe opengestelde telefoonnummer, was veel te lang;

2. medewerkers van de telefoondienst van See Tickets hebben meermalen ten onrechte aan belangstellenden voor het feest medegedeeld dat bepaalde kaarten waren uitverkocht, dan wel dat het feest in zijn geheel was uitverkocht, waarbij tevens werd gemeld dat er nog wel kaarten beschikbaar waren voor andere evenementen;

3. door See Tickets is een onduidelijk telefoonmenu toegepast;

4. door See Tickets zijn onjuiste tijden doorgegeven waarop tickets besteld konden worden en waarop de show zou plaatsvinden;

5. de call-agents van See Tickets hebben regelmatig de verkeerde namen en adresgegevens genoteerd van klanten die kaarten hebben besteld;

6. See Tickets heeft bij de telefonische verkoop een onjuiste indeling van de rangen van de toegangskaarten toegepast.

4.2. De Stichting stelt dat als gevolg van de hiervoor geschetste problemen minder toegangskaarten voor het feest zijn verkocht dan wanneer de verkoop naar behoren had plaatsgevonden. Volgens haar lag een aantal van 6.000 toegangskaarten minimaal in de lijn der verwachting. Uitgaande van een minimale verkoop van 6.000 kaarten, vordert de Stichting nu de inkomsten die zij aan niet-verkochte toegangskaarten is misgelopen als schade van See Tickets.

4.3. See Tickets betwist gemotiveerd dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Daarnaast stelt See Tickets dat, als er al sprake zou zijn van een toerekenbare tekortkoming aan haar zijde, dit nog niet kan leiden tot toewijzing van de gevorderde schade, nu er geen causaal verband bestaat tussen de gestelde tekortkoming en de gevorderde schade. Ook betwist See Tickets de omvang van de schade.

4.4. Naar het oordeel van de rechtbank kan het antwoord op de vraag of See Tickets toerekenbaar tekort is geschoten in het midden blijven. Ook indien deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, strandt de vordering tot schadevergoeding omdat onvoldoende is gesteld of gebleken dat de Stichting als gevolg van de beweerde tekortkoming de door haar gevorderde schade heeft geleden. In dat verband wordt het volgende overwogen.

4.5. De Stichting heeft haar stelling, dat er als gevolg van de problemen bij de telefoondienst minder toegangskaarten zijn verkocht, onvoldoende onderbouwd. Uit het enkele feit dat voor een ander, vergelijkbaar, evenement beduidend meer kaarten zijn afgegeven dan voor het feest volgt geenszins dat deze stelling als juist moet worden aanvaard. Er is niet gebleken dat, indien de beweerde problemen bij de kaartverkoop zich niet zouden hebben voorgedaan, minimaal 6.000 toegangskaarten via See Tickets zouden zijn verkocht. Nog daargelaten dat een verminderde kaartverkoop niet zonder meer een logisch gevolg is van de beweerde problemen bij de telefoondienst, geldt dat de Stichting niet heeft onderbouwd op grond waarvan zij aan haar vordering tot schadevergoeding ten grondslag meent te kunnen leggen dat een minimum van 6.000 kaarten in de lijn der verwachting lag. De overeenkomst vermeldt in artikel 3.1 slechts dat er minimaal 6.000 kaarten aan See Tickets beschikbaar zouden worden gesteld, maar op See Tickets rustte geen verplichting om daadwerkelijk 6.000 kaarten aan de man te brengen. Vaststaat dat via See Tickets 5.773 tickets zijn uitgegeven, waarvan er 2.681 op verzoek van de Stichting aan haarzelf zijn verstrekt. Uit artikel 2.4 van de overeenkomst blijkt verder, anders dan de Stichting betoogt, dat See Tickets niet het exclusieve verkooprecht had, ook de Stichting zelf kon kaarten verkopen. Ter comparitie is namens de Stichting verklaard dat de door See Tickets aan de Stichting verstrekte kaarten (in ieder geval deels) ook inderdaad zijn verkocht door de Stichting zelf.

4.6. Bij dit alles staat voorop dat het aan de Stichting was om door middel van promotie en publiciteit de publieke belangstelling, en daarmee de verkoop, voor het feest te bevorderen. See Tickets was in dit verband slechts gehouden om de verkoop te faciliteren door haar telefoondienst en website voor de kaartverkoop in te zetten. Op See Tickets rustte geen verplichting om kopers voor de tickets te werven.

See Tickets heeft er verder op gewezen dat uit de door de Stichting overgelegde Sales History by Channel (productie 19 bij dagvaarding) blijkt dat er via de website van See Tickets bijna twee keer zoveel (64%) kaarten zijn verkocht als via de telefoonlijn van See Tickets (36%), waaruit volgens haar blijkt dat het gestelde problematisch functioneren van de telefoondienst geen wezenlijke invloed op de totale kaartverkoop zal hebben gehad. De Stichting heeft deze cijfers van See Tickets tijdens de comparitie weliswaar betwist, maar deze blote betwisting wordt in het licht van het gemotiveerde betoog van See Tickets onvoldoende geacht. Van de juistheid van de door See Tickets gepresenteerde cijfers wordt dan ook uitgegaan.

4.7. Nu niet kan worden vastgesteld dat de schade het gevolg is geweest van de gestelde problemen bij de telefoondienst, zal de vordering van de Stichting tot schadevergoeding reeds hierom worden afgewezen, zodat de overige stellingen van partijen niet hoeven te worden besproken.

4.8. Ook de gevorderde gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst zal worden afgewezen. De Stichting stelt in dat verband dat zij bevrijd wil worden van alle betalingsverplichtingen, maar zij heeft niet gesteld (en ook anderszins is niet gebleken) dat See Tickets thans nog aanspraak jegens haar maakt op betaling van enig bedrag uit hoofde van de overeenkomst.

4.9. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van de Stichting zullen worden afgewezen. De Stichting zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van See Tickets worden begroot op:

- vast recht € 2.620,00

- salaris advocaat 2.842,00 (2,0 punten × tarief € 1.421,00)

Totaal € 5.462,00

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt de Stichting in de proceskosten, aan de zijde van See Tickets tot op heden begroot op € 5.462,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Dudok van Heel en in het openbaar uitgesproken op 20 oktober 2010.?