Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ4167

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
21-04-2009
Datum publicatie
04-08-2009
Zaaknummer
1011617 CV EXPL 08-39816
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiser heeft gedaagde een consumptief krediet verstrekt. Op enig moment voldoet gedaagde niet meer aan zijn betalingsverplichting, waardoor als gevolg van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden de hoofdsom opeisbaar is, vermeerderd met de contractuele rente die in dit geval 18 % per jaar bedraagt. Kantonrechter wijst de vordering en de rente ad 18 % per jaar toe, voor zover dit rentepercentage het ingevolge het Besluit Kredietvergoeding (BVK) maximaal toegestane percentate niet overschrijdt en alleen over de termijnen die bij een juiste nakoming betaald hadden moeten zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector Kanton

Locatie Amsterdam

Rolnummer: 1011617 CV EXPL 08-39816

Vonnis van: 21 april 2009

F.no.: 341

Vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LASER NEDERLAND B.V.

gevestigd 's-Hertogenbosch

eisende partij

nader te noemen: Laser Nederland

gemachtigde: H.G.M. Bouwhuis, deurwaarder

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde partij

nader te noemen: [gedaagde]

in persoon procederend

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken zijn ingediend:

- de dagvaarding van 22 december 2008 inhoudende de vordering van Laser

Nederland met producties;

- de conclusie van antwoord van [gedaagde] met producties.

Daarna is bij tussenvonnis van 27 januari 2009 een verschijning van partijen ter terechtzitting bevolen. Deze zitting heeft op 17 maart 2009 plaatsgevonden. Verschenen zijn de heer [gemachtigde] als gemachtigde van Laser Nederland, en [gedaagde].

GRONDEN VAN DE BESLISSING

feiten en omstandigheden

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staan de volgende feiten en omstandigheden vast:

1.1. Tussen partijen is een overeenkomst gesloten terzake van een door Laser Nederland aan [gedaagde] verstrekt consumptief krediet, bekend onder klantnummer [klantnummer].

1.2. Op de onder 1.1. genoemde overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Laser Nederland van toepassing.

1.3. [gedaagde] is op enig moment in een situatie geraakt dat hij geen uitkering meer ontving en niet meer in staat was zijn betalingsverplichting jegens Laser Nederland na te komen.

vordering en verweer

2. Laser Nederland vordert dat [gedaagde] veroordeeld zal worden tot betaling van:

a. € 2.198,69 aan hoofdsom;

b. € 150,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;

c. € 277,58 aan rente, berekend tot 22 december 2008;

d. rente over € 2.198,69 vanaf 22 december 2008;

e. de proceskosten van Laser Nederland.

3. Laser Nederland stelt hiertoe dat [gedaagde] in strijd met de onder 1.2. genoemde voorwaarden in gebreke is gebleven het krediet binnen de daartoe overeengekomen termijn aan te zuiveren, waardoor een bedrag ad € 2.198,69 per direct opeisbaar is.

Laser Nederland heeft ter onderbouwing van de omvang van haar vordering een “Rekeningoverzicht Doorlopend kaartkrediet” in het geding gebracht.

Voorts stelt Laser Nederland dat [gedaagde] de contractuele rente van 18% per jaar verschuldigd is en dat hij de buitengerechtelijke incassokosten moet vergoeden.

4. [gedaagde] erkent dat hij op enig moment niet meer aan zijn betalingsverplichting jegens Laser Nederland kon voldoen. Hij zou tijdens diverse dwingende telefoontjes van de zijde van Laser Nederland hebben aangegeven dat hij op dat moment niet kon betalen en dat nog niet duidelijk was wanneer hij weer een uitkering zou ontvangen. Volgens [gedaagde] zou Laser Nederland ondanks deze mededeling hem bij herhaling hebben lastig gevallen door hem elke dag te bellen.

[gedaagde] ontkent dat hij zich ooit heeft aangemeld bij een Juridische Helpdesk en voert aan dat in dat kader aan hem ten onrechte kosten in rekening zijn gebracht. [gedaagde] wijst in dit verband op de door hem in het geding gebrachte brieven van 29 maart 2006, 4 april 2006 en 12 april 2006 aan Primeline en Laser Services waarin hij zich tevens beklaagt over de wijze waarop hij door Primeline c.q. Laser Nederland wordt benaderd.

5. Naar aanleiding van het verweer van [gedaagde] ten aanzien van de in rekening gebrachte kosten in verband met de Juridische Helpdesk vermindert Laser Nederland haar vordering met een bedrag van € 17,91.

beoordeling

6. De kantonrechter oordeelt naar aanleiding van het debat tussen partijen als volgt.

Nu [gedaagde] de vordering niet verder inhoudelijk heeft betwist zal deze worden toegewezen zoals hieronder is bepaald. Daarbij stelt de kantonrechter vast dat op de overeenkomst van geldlening de wet op het consumentenkrediet (WCK) en het Besluit Kredietvergoeding (BKV) van toepassing is. Op grond hiervan is de gevorderde vertragingsvergoeding van 18 % per jaar toewijsbaar voor zover dit het maximaal toegestane percentage niet overschrijdt en alleen over de termijnen die bij een juiste nakoming betaald hadden moeten zijn.

7. Buitengerechtelijke incassokosten zijn op grond van artikel 34 van de WCK niet toegestaan en deze worden derhalve afgewezen.

8. Het door Laser Nederland gevorderde bedrag aan rente zal worden verminderd met het onder 5. genoemde bedrag van € 17,91. Voor het overige is de gevorderde rente niet weersproken en zal in dit kader een bedrag van € 259,67 worden toegewezen.

9. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

BESLISSING

De kantonrechter:

I. veroordeelt [gedaagde] om aan Laser Nederland te betalen een bedrag van € 2.458,36, te vermeerderen met de overeengekomen vertragingsvergoeding van 18% per jaar over een bedrag van € 2.198,69 voor zover dit percentage het ingevolge het BVK maximaal toegestane percentage niet overschrijdt, over de termijnen die bij een juiste nakoming betaald hadden moeten zijn, vanaf 22 december 2008 tot aan de dag van voldoening.

II. veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding aan de zijde van Laser Nederland tot op deze uitspraak begroot op een bedrag van € 593,44 waarvan:

€ 201,00 aan vastrecht

€ 92,44 aan explootkosten

€ 300,00 aan salaris gemachtigde

___________

€ 593,44 totaal;

III. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

IV. wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen te Amsterdam, door mr. M.D. Ruizeveld, kantonrechter en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 april 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.