Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ3645

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
16-07-2009
Datum publicatie
24-07-2009
Zaaknummer
430762 - KG ZA 09-1310
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Gravitas is een vereniging die de belangen van taxichauffeurs behartigt.

Taxionderneming TCA is met Connexxion, concessiehouder voor het vervoer van klanten vanaf Schiphol, overeengekomen dat TCA een aantal taxiplaatsen voor Schiphol onder haar chauffeurs mag verdelen. Deze verdeling heeft per 1 juni 2009 plaatsgevonden. Gravitas stelt dat TCA wanprestatie heeft gepleegd, dan wel onrechtmatig heeft gehandeld jegens TCA-certificaathouders bij deze verdeling van Schipholplaatsen tijdens de spitsuren en eist van TCA dat deze plaatsen opnieuw worden verdeeld. Van Connexxion vordert Gravitas deze nieuwe verdeling van de taxiplaatsen te gehengen en gedogen. De vorderingen van Gravitas worden afgewezen omdat voorshands niet is gebleken dat TCA jegens de TCA-certificaathouders in strijd heeft gehandeld met contractuele verplichtingen of met hetgeen overigens van haar op grond van redelijkheid en billijkheid mag worden verwacht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAAN 2009/86
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 430762 / KG ZA 09-1310 WT/CN

Vonnis in kort geding van 16 juli 2009

in de zaak van

de vereniging

VERENIGING GRAVITAS ET PROPOSITUM,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding van 29 juni 2009,

advocaat mr. H.L.M. Scholten te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TAXICENTRALE AMSTERDAM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. L.F. Jagtenberg te Hoofddorp,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CONNEXXION TAXI SERVICES BV,

gevestigd te Hilversum,

gedaagde,

advocaat mr. E.J. Stalenberg te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Gravitas, TCA en Connexxion worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Ter terechtzitting van 7 juli 2009 heeft Gravitas gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. TCA en Connexxion hebben ieder verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Gravitas en TCA hebben producties in het geding gebracht. Alle partijen hebben pleitnota’s overgelegd. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

1.2. Ter zitting was namens Gravitas onder meer aanwezig [vertegenwoordiger1 eiseres], bijgestaan door mr. Scholten. Namens TCA zijn onder meer verschenen [algemeen directeur] (algemeen directeur) en [vertegenwoordiger gedaagde] bijgestaan door mr. Jagtenberg en namens Connexxion [vertegenwoordiger2 gedaagde], bijgestaan door mr. Stalenberg.

2. De feiten

2.1. TCA was in het bezit van een concessie van Luchthaven Schiphol om bij haar aangesloten taxichauffeurs - omstreeks 249 certificaathouders - reizigers te laten vervoeren vanaf Schiphol.

2.2. In een nieuwsbrief van 14 januari 2008 heeft de voormalig algemeen directeur van TCA, [vml alg directeur], haar chauffeurs medegedeeld dat de Schiphol-concessie per 1 juni 2009 zou aflopen en dat - samengevat - aan TCA te kennen is gegeven dat zij bij een eventuele nieuwe aanbesteding van de concessie geen kans zal maken en misschien niet eens zal worden uitgenodigd om in te schrijven, omdat de chauffeurs zich op vele punten niet zouden houden aan wat bij de vorige aanbesteding door TCA was beloofd. Er zouden onder meer klachten zijn over het weigeren van korte ritten, het niet correct gekleed gaan en het niet hanteren van het vaste tarief.

2.3. Bij nieuwsbrief van 5 februari 2008 heeft [vml alg directeur] aan haar taxichauffeurs medegedeeld dat, ondanks de oproep om het meedingen naar de nieuwe Schiphol-concessie niet in gevaar te brengen, het klachten blijft stromen over het weigeren van korte ritten door chauffeurs van TCA.

2.4. Bij notariële akte van 15 juli 2008 is de vereniging “Verenigde Taxi Ondernemingen (VTO)” opgericht door tien TCA-chauffeurs, te weten [persoon1], [persoon2], [persoon3], [persoon4], [persoon5], [vertegenwoordiger1 eiser] [persoon6], [persoon7], [persoon8] en [persoon9], verder te noemen Vereniging VTO. Vereniging VTO stelt zich blijkens haar akte van oprichting ten doel ‘het behartigen van de belangen van alle leden inzake taxi-aangelegenheden’.

2.5. Op 21 oktober 2008 is de besloten vennootschap Verenigde Taxi Ondernemingen (VTO) B.V. opgericht (verder VTO B.V.).

De naam van Vereniging VTO is op die datum gewijzigd in ‘Gravitas et Propositum’. De bestuursleden [persoon1] en [persoon5], [persoon2], [persoon4], [persoon7] en [persoon9] (verder ook [persoon1 c.s.]) hebben zich voor de oprichting van VTO B.V. als bestuurder van Vereniging VTO laten uitschrijven uit het Handelsregister.

2.6. Op 24 oktober 2008 heeft VTO B.V., bestaande uit de aandeelhouders [persoon3], [persoon6], [persoon10], [persoon11], [persoon12], [persoon13], [persoon14] en [persoon15] (tevens bestuursleden van Gravitas) zich ingeschreven voor de Schiphol concessie per 1 juni 2009.

2.7. TCA heeft in november 2008 een nieuwsbrief verzonden, waarin onder meer staat:

“(…) Concessie Schiphol

We zijn door de eerste ronde heen van de aanbesteding voor Schiphol. De uiteindelijke aanbesteding zal eind januari of begin februari plaatsvinden.

Als we een nieuwe concessie krijgen toegewezen zal iedere certificaathouder worden uitgenodigd om mee te loten voor de plaatsen op de luchthaven. De loting zal in het openbaar (bijvoorbeeld Zonnehuis) plaatsvinden en gedaan worden door een notaris. Bij de loting zal ook een rol spelen hoe lang iemand al rijdt bij de TCA.

Iedereen die zelf op een of andere manier buiten de TCA om ook geprobeerd heeft om een plaats op Schiphol te bemachtigen zal worden uitgesloten. Dus laat u zich niet ronselen met mooie beloftes of wat dan ook want u verspeelt uw mogelijke kans op een concessieplaats. (…)”

2.8. Op 20 januari 2009 heeft Luchthaven Schiphol bekend gemaakt dat de concessie is gegund aan Connexxion. Omdat Connexxion te weinig chauffeurs had om de concessie alleen uit te voeren, is zij met Connexxion overeengekomen dat TCA een onderconcessie zou krijgen voor een aantal plaatsen (verder te noemen de ‘Schipholplaatsen’).

2.9. In een brief van TCA van 20 mei 2009 aan haar certificaathouders staat:

“Geachte ondernemer,

Op 31 mei 2009 om 00.00 uur eindigt de door Schiphol gegegeven concessie aan TCA op Schiphol definitief. Met de nieuwe concessiehouder Connexxion is overeengekomen dat TCA met 12 taxi’s in continu dienst ( SHT ) kan blijven exploiteren tot 1 september 2009 en met 12 taxi’s in spits opvanguren ( 08.00 – 12.00 uur en 18.00 – 22.00 uur ) tot 1 juni 2012. Dit betekent dat er voor 24 taxi’s een invulling kan worden gemaakt voor 3 certificaathouders per taxi.

De 12 taxi’s voor de spits opvanguren krijgen een gecombineerd rooster voor exploitatie op Schiphol op de spitsuren gecombineerd met roosteruren in de stad met een tweede auto. Deze taxi’s dienen per 1 september aan alle eisen van Connexxion te voldoen ( nieuwe MB E-klasse, model 2009, blauw van kleur volgens Connexxion specificatie.

De 12 taxi’s voor de continudienst krijgen een SHT ( 05.00-14.00 / 14.00 -02.00 ) rooster.

Er zijn echter wel enkele voorwaarden gesteld door concessiehouder Connexxion:

- Exploitatie mag alleen door 24 taxi’s worden gedaan.

- Dit betekent 3 chauffeurs op 1 auto

- Onbesproken gedrag chauffeur

- Kostuum met Connexxion stropdas

- TX keur

- (…)

- Beheersing Nederlandse en Engelse taal uitstekend. (vaardigheidstest spitsopvang na 1 september 2009)

- (…)

- Selectie vindt plaats door Connexxion

Voor inschrijving dient u aan de volgende eisen te voldoen;

1. U dient zelf TCA certificaathouder te zijn en gaat zelf rijden.

2. U exploiteert nu al op Schiphol;

3. U zoekt zelf 2 andere Schiphol TCA certifcaathouders om op 1 auto te exploiteren.

4. Speciale roosters komen niet voor, alleen SHT.

5. U spreekt uitstekend Nederlands en beheerst de Engelse taal goed.

6. U bent van onbesproken gedrag.

7. U bent bereid de interne CXX cursus te volgen.

8. U bent in het bezit van een vrije trambaan ontheffing

9. U bezit het TX keurmerk

Indien u interesse heeft en aan bovenstaande eisen voldoet dient u het bijgesloten inschrijfformulier in te vullen en te retourneren aan de TCA

Sluitingsdatum voor inschrijving dinsdag 26 mei 2009 om 10.00 uur.”

2.10. Uiteindelijk hebben zich 42 TCA-certificaathouders ingeschreven (14 trio’s) voor een Schipholplaats binnen het spitsurenrooster. Hiervan zijn uiteindelijk 36 certificaathouders (12 trio’s) overgebleven. Er heeft geen notariële loting van de Schipholplaatsen van het spitsurenrooster plaatsgevonden. De 12 trio’s zijn per 1 juni 2009 van start gegaan met het rijden van het spitsurenrooster volgens een rooster dat voor de periode van 1 juni tot en met 30 augustus 2009 afwijkt van het rooster volgens de hiervoor onder 2.9 genoemde brief. Het totaal aantal uren per week per trio blijft gelijk.

2.11. In juni 2009 hebben zich omstreeks veertig nieuwe (TCA) taxichauffeurs als lid aangemeld bij Gravitas, omdat zij het niet eens zijn met de wijze waarop de loting van de Schipholplaatsen is geschied.

2.12. Op 9 juni 2009 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de bestuursleden van Gravitas en [algemeen directeur], Algemeen directeur van TCA, over de verdeling van de Schipholplaatsen.

2.13. Mr. Scholten heeft bij brief van 10 juni 2009 onder meer van TCA gevorderd:

“(…) Mijn cliënte wil (…) vanuit haar doelstelling dat de TCA – en met goedkeuring van Connexxion – de inschrijving van mei 2009 voor het contract tot 1 juni 2012 ongeldig verklaart en dat u een nieuwe inschrijving organiseert voor alle TCA taxichauffeurs die tot 1 juni j.l. vanaf Schiphol hebben gereden op basis van de nieuwe uren / het nieuwe rooster en het hebben laten vervallen van een tweede auto voor het rijden in Amsterdam.

Verder dat de TCA de aandeelhouders van VTO B.V. hiervan niet uitsluit, terwijl de inschrijving sluit op vrijdag 19 juni en er op 26 juni 2009 een openbare loting plaatsvindt onder leiding van een notaris (…)”

3. Het geschil

3.1. Gravitas vordert samengevat - :

1. TCA op straffe van een dwangsom te veroordelen om de toewijzing aan de 36 certificaathouders voor het rijden vanaf Schiphol op basis van het spitsuuropvangrooster voor de periode van 1 juni 2009 tot 1 juni 2012, in te trekken;

2. TCA op straffe van een dwangsom te veroordelen om een nieuwe inschrijving te houden voor certificaathouders en hun taxipersoneel, die vóór 1 juni 2009 vanaf Schiphol reden en wel op basis van het huidige spitsuuropvangrooster en zonder de noodzaak van een tweede auto kunnen rijden;

3. TCA onder verbeurte van een boete te verbieden de leden van Gravitas: [persoon3], [vertegenwoordiger1 eiseres], [persoon8], [persoon6] [persoon11], [persoon12], [persoon13], [pesoon16], [persoon15] en [persoon10], in de (voor)selectie uit te sluiten van de nieuwe inschrijving;

4. TCA op straffe van een dwangsom te gelasten een openbare loting te organiseren onder leiding van een notaris;

5. Connexxion op straffe van een dwangsom te veroordelen de (gedeeltelijke) veroordeling van TCA te gehengen en gedogen;

6. met veroordeling van TCA en Connexxion in de kosten van deze procedure.

3.2. Gravitas stelt daartoe, zakelijk weergegeven, dat TCA wanprestatie pleegt, althans onrechtmatig handelt jegens TCA certificaathouders door de wijze waarop de loting en gunning van de onderconcessieplaatsen (de Schipholplaatsen, vzr.) van Connexxion onder haar certificaathouders is gegaan.

Ten eerste zijn de eisen die zijn gesteld in de brief van 20 mei 2008 later bijgesteld; zo bleek het dalurenrooster drie dagen na de sluiting van de inschrijving op 26 mei 2009 gunstiger te zijn geworden en is de eis van het hebben van een tweede auto komen te vervallen.

Omdat voor het (daluren)contract tot 1 juni 2012 de Schipholuren niet direct financieel interessant waren, terwijl een tweede auto voor de stad te zeer kostenverhogend was, hebben van de omstreeks 249 TCA-certificaathouders, die tot dan altijd vanaf Schiphol hadden gereden, zich slechts 42 ingeschreven voor de te verdelen (spitsuur) Schipholplaatsen. Hiervan zijn er uiteindelijk 36 overbleven, waaronder [persoon1 c.s.] met uitzondering van [persoon9]. Als een en ander van tevoren bekend was geweest, zouden meer TCA-certificaathouders zich hebben ingeschreven. Uiteindelijk is er niet eens geloot.

Verder is gebleken dat niet alle chauffeurs die de in het geding zijnde Schipholplaatsen toegewezen hebben gekregen, voldoen aan de eis dat zij beschikken over een keurmerk.

Ten slotte zijn onder degenen die voor TCA op deze onderconcessie gaan rijden [persoon1 c.s.], met uitzondering van [persoon9], aanwezig, terwijl zij behoren tot de groep chauffeurs die volgens de eigen regels van TCA zouden moeten worden uitgesloten van een Schipholplaats, omdat zij hebben getracht met VTO B.V. zelf mee te dingen naar de Schiphol-concessie. In de bespreking tussen Gravitas en [algemeen directeur] van 9 juni 2009 heeft [algemeen directeur] zelf medegedeeld dat 14 van de 36 chauffeurs ten onrechte een Schipholplaats toegewezen hadden gekregen. Hij zou hierover na overleg met het managementteam een beslissing nemen. Deze is tot op heden uitgebleven. [persoon1 c.s.] heeft geheime besprekingen gevoerd met de directie van TCA om hen te informeren over de inspanningen van VTO bij haar inschrijving op de concessie Schiphol. Het is geen toeval dat juist [persoon1 c.s.] nu een concessie hebben gekregen.

Aangezien de eindselectie van de chauffeurs door Connexxion geschiedt is Connexxion naast TCA gedagvaard.

3.3. TCA en Connexxion voeren verweer.

3.3.1. TCA heeft met betrekking tot de stelling van Gravitas dat er sprake zou zijn van wanprestatie door TCA jegens haar chauffeurs opgemerkt, dat het onduidelijk is of de chauffeurs die bij Gravitas zijn aangesloten (nog) certificaathouders van TCA zijn. Verder betwist TCA dat de gang van zaken rond de verdeling van de Schipholplaaten.

In de brief van 20 mei 2009, die dient te worden gezien als een uitnodiging om in te schrijven, wordt omschreven wat de chauffeurs wordt aangeboden, namelijk een bepaald rooster, te combineren met roosteruren in de stad. Daarvoor is een “tweede” auto noodzakelijk, in die zin dat indien de chauffeurs die naast het rijden van de ‘Schipholuren’ ook in de stad willen rijden (dit was niet verplicht, maar een optie om de chauffeurs te helpen hun uren in te vullen), een auto moeten hebben die over twee verschillende tariefmeters beschikt en twee daklichten. Het ‘fysiek’ hebben van een tweede auto is nooit een vereiste geweest. Dit staat dan ook niet in de lijst met eisen in de brief.

Naar aanleiding van de uitnodiging hebben 14 trio’s zich ingeschreven. Daarvan zijn er twee afgevallen, omdat zij niet aan de vereisten voldeden, zodat er maar 12 trio’s overbleven en er dus niet geloot hoefde te worden.

Op 29 mei 2009, vlak voordat de TCA-chauffeurs op Schiphol van start gingen, faxte Connexxion de roosters door. Pas toen bleek dat het rooster ten opzichte van de eerder doorgegeven uren iets gewijzigd was. Het aantal uren is evenwel niet veranderd. Blijkbaar maakte die roosterwijziging het voor de andere chauffeurs ook interessant om op Schiphol te rijden. Hierover heeft op 9 juni 2009 inderdaad een bespreking plaatsgevonden. De verklaring van [algemeen directeur] over die bespreking verschilt echter als dag en nacht van de door Gravitas overgelegde verklaring. Er bleken onder de 36 chauffeurs die op Schiphol mochten rijden, geen personen die aandeelhouder of bestuurder zijn geweest van VTO B.V.

Naar aanleiding van de geruchten dat VTO B.V. zich had ingeschreven op de Schipholconcessie en dat daar TCA-chauffeurs bij waren betrokken heeft [vml alg directeur] in de nieuwsbrief van november 2008 geschreven dat TCA-chauffeurs die (mede) zelf hadden ingeschreven op de concessie, zouden worden uitgesloten van toekenning van plaatsen door TCA. TCA mag dit op grond van de Samenwerking-sovereenkomst die zij met haar chauffeurs aangaat doen. [persoon1 c.s.] hebben zich al snel teruggetrokken als bestuurslid van VTO omdat voormalig directeur van TCA [vml directeur] ten tonele verscheen om VTO B.V. te adviseren. Dit was nog tijdens de pre-selectie van de aanbesteding. Met de 12 inschrijvers voor de (spitsuur) Schipholplaatsen die zijn overgebleven, is inmiddels een overeenkomst tot stand gekomen. Toewijzing van de vorderingen van Gravitas zou betekenen dat deze moeten worden opengebroken, terwijl de inschrijvers al investeringen hebben gedaan en het risico hebben genomen om op basis van het eerder opgegeven rooster te gaan rijden.

3.3.2. Connexxion heeft aangevoerd dat zij niet begrijpt waarom zij in het geschil tussen Gravitas en TCA is betrokken. Connexxion is, na het winnen van de aanbesteding van de concessie Schiphol, in mei 2009 bezig geweest met het maken van afspraken met TCA over de levering van TCA-chauffeurs. Inmiddels is daarover overeenstemming, maar deze moet nog in een overeenkomst tussen TCA en Connexxion worden vastgelegd. Afgezien van het feit dat de chauffeurs aan de eisen van Connexxion moeten voldoen en Connexxion hierop de eindcontrole uitvoert, staat Connexxion buiten de wijze waarop TCA de Schipholplaatsen verdeelt.

Gravitas heeft onvoldoende belang bij haar vordering jegens Connexxion, want ook indien de vorderingen jegens TCA zouden worden toegewezen, dan is Connexxion niet verplicht de nieuw uitgekozen chauffeurs te accepteren. Verder bestaat er tussen Gravitas en Connexxion geen enkele rechtsverhouding zodat de vorderingen van Gravitas jegens Connexxion geen enkele grondslag hebben.

4. De beoordeling

4.1. Gravitas komt op basis van artikel 3:305a BW op voor de belangen van haar leden, (voormalig) TCA taxichauffeurs. Zij heeft aan haar vorderingen jegens TCA ten grondslag gelegd dat TCA wanprestatie heeft gepleegd, dan wel onrechtmatig heeft gehandeld jegens de TCA-certificaathouders door de wijze waarop de toekenning van de (spitsuur) Schipholplaatsen aan TCA-chauffeurs is verlopen.

4.2. Voor toewijzing van de vorderingen van Gravitas om - kort gezegd - TCA te veroordelen om de spitsuurplaatsen op Schiphol opnieuw te verdelen onder de TCA certificaathouders, dient voorshands aannemelijk te zijn dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat sprake is van een zodanige wanprestatie of onrechtmatige daad van TCA, dat - rekening houdend met alle belangen - deze herverdeling met verbreking van de reeds gesloten contracten redelijkerwijs van TCA kan worden gevergd en dat Gravitas een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen.

4.3. Gravitas heeft niet nader toegelicht welke contractuele bepaling door TCA is geschonden door de wijze van toedeling van de Schipholplaatsen. Bij gebreke aan een concrete norm zal worden aangeknoopt bij artikel 2:8 BW, op basis waarvan een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en statuten bij de organisatie van die rechtspersoon zijn betrokken zich jegens elkander moeten gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. De TCA chauffeurs zijn immers als certificaat-houders bij TCA betrokken en betalen contributie aan TCA. De aanbestedingsnormen worden niet van toepassing geacht op de verdeling van de Schipholplaatsen onder TCA-chauffeurs door TCA, nu Connexxion met TCA een overeenkomst van opdracht (door partijen onderaanneming genoemd) is aangegaan en aan TCA in het kader van die afspraken is gevraagd om een bepaald aantal uren in te vullen. TCA heeft over deze uren weer afspraken met haar chauffeurs gemaakt.

4.4. Het voornaamste bezwaar van Gravitas is dat TCA in haar brief van 20 mei 2009 een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven, omdat de in die brief genoemde spitsopvanguren achteraf niet bleken overeen te stemmen met de uren in het feitelijk in kracht gegane rooster. Deze uren zijn volgens Gravitas veel gunstiger.

4.5. Het rooster is echter volgens TCA pas door Connexxion aan hen doorgegeven, nadat de inschrijvingsdatum was gesloten en betreft een tijdelijk rooster voor de zomermaanden (juni, juli en augustus). Het totaal aantal uren is ongewijzigd gebleven. Connexxion heeft het rooster pas na de sluiting van de inschrijving opgesteld en daarbij ook aangekondigd dat het per 1 september 2009 weer zou veranderen.

Hoewel aan Gravitas kan worden toegegeven dat het beter zou zijn geweest als het feitelijke zomerrooster (mede) voor de sluitingsdatum van de inschrijving aan de TCA-chauffeurs kenbaar was gemaakt, is voorshands niet gebleken dat het TCA kan worden verweten dat dit zo is gelopen.

4.6. Ook de mededeling in de brief van 20 mei 2009 over de tweede auto is niet geheel duidelijk. Zoals TCA ter zitting heeft aangevoerd, staat bij de opsomming van eisen voor het verkrijgen van een Schipholplaats de tweede auto echter niet genoemd. De chauffeurs hadden hierover opheldering kunnen vragen. In elk geval kan voorshands niet gezegd worden dat sprake is van een eis die later is komen te vervallen, waardoor oneerlijk is gehandeld jegens de TCA-chauffeurs die op basis hiervan hebben besloten niet in te schrijven.

4.7. Gravitas heeft TCA verder nog het verwijt gemaakt dat er onder degenen die een Schipholplaats toegewezen hebben gekregen, chauffeurs zitten die niet aan de inschrijfvoorwaarden zouden voldoen. Gravitas heeft ter zitting een aantal (voor)namen en taxinummers genoemd van chauffeurs die tot 1 juni 2009 geen certificaathouder zouden zijn geweest. Daarnaast zouden enkele van de 36 chauffeurs geen TX-keurmerk hebben.

TCA heeft dit betwist en aangevoerd dat van de 14 trio’s die zich hebben ingeschreven er 2 afvielen omdat zij niet aan de voorwaarde voldeden dat zij reeds op Schiphol moesten rijden en TCA certificaathouder moesten zijn. De overige 12 trio’s voldeden wel aan de voorwaarden.

Gravitas heeft haar stelling dat enkele van de gecontracteerde chauffeurs niet over een keurmerk beschikken onvoldoende onderbouwd en evenmin is gebleken dat er thans chauffeurs op dit rooster rijden die (nog) geen TCA certificaathouder zijn.

4.8. Ten slotte heeft Gravitas zich op het standpunt gesteld dat aan [persoon1 c.s.] geen plaats had mogen worden toegekend, op basis van de ‘regel’ van TCA dat aan chauffeurs die bij de aanbesteding zelfstandig hebben meegedongen naar de Schipholconcessie geen plaatsen zouden worden toegekend.

Nog los van de vraag of TCA aan deze mededeling uit haar nieuwsbrief van november 2008 zou kunnen worden gehouden, heeft TCA onbetwist gesteld dat [persoon1 c.s.] zich reeds voor de oprichting van VTO B.V. (welke vennootschap was opgericht om mee te dingen naar de Schipholconcessie) zich als bestuurslid hebben laten uitschrijven bij de Vereniging VTO en ook niet betrokken zijn geweest bij (de oprichting van) VTO B.V. Hoewel [persoon1 c.s.] aanvankelijk wellicht plannen had om zelfstandig mee te dingen, heeft zij dit dus niet doorgezet, zodat uitsluiting van [persoon1 c.s.] op basis van genoemde regel, wat daarvan ook zij, niet gerechtvaardigd geweest zou zijn.

4.9. Conclusie van het voorgaande is dat voorshands niet gezegd kan worden dat TCA bij de verdeling van de Schipholplaatsen jegens haar certificaathouders zodanig in strijd heeft gehandeld met hetgeen van haar op grond van redelijkheid en billijkheid mocht worden verwacht, dat zij - de belangen van de chauffeurs die thans investeringen hebben gedaan om de plaatsen te vervullen mede in aanmerking genomen - gehouden kan worden de bestaande contracten te verbreken en de Schipholplaatsen opnieuw te verdelen. De vorderingen van Gravitas jegens TCA, en in verband daarmee haar vorderingen jegens Connexxion, zullen derhalve worden afgewezen.

4.10. Gravitas zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van TCA worden begroot op:

- vast recht € 262,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.078,00

De kosten aan de zijde van Connexxion worden begroot op:

- vast recht € 262,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.078,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen;

5.2. veroordeelt Gravitas in de proceskosten van TCA, tot op heden begroot op € 1.078,00;

5.3. veroordeelt Gravitas in de proceskosten van Connexxion, tot op heden begroot op € 1.078,00;

5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerkema, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. C. Neve, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 16 juli 2009.?