Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ1389

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18-06-2009
Datum publicatie
03-07-2009
Zaaknummer
430404 / KG ZA 09-1276 WT/MV
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8196, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Vordering van restaurant NEVY om gedaagden te verbieden de naam NEVA te gebruiken voor het in de Hermitage Amsterdam gevestigde café-restaurant wordt afgewezen omdat verwarring voorshands niet valt te vrezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 430404 / KG ZA 09-1276 WT/MV

Vonnis in kort geding van 18 juni 2009

in de zaak van

1. [eiser1],

wonende te [woonplaats],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE DRIE DAGEN B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eisers bij dagvaarding van 15 juni 2009,

advocaat mr. M.C.S. de Boer te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AMSTERDAM VILLAGE COMPANY B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HERMITAGE CAFÉ AMSTERDAM B.V.,

beide gevestigd te Amsterdam,

gedaagden,

advocaten mrs. M. Kashyap en M. Vergouwen te Amsterdam.

Eisers zullen hierna ook [eiser1] en De Drie Dagen worden genoemd; gedaagden zullen hierna ook Amsterdam Village Company en Hermitage Café Amsterdam worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 18 juni 2009 hebben [eiser1] en De Drie Dagen gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Amsterdam Village Company en Hermitage Café Amsterdam hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht.

Ter zitting waren – voor zover van belang – aanwezig aan de zijde van eisers

[eiser1] met mr. De Boer en aan de zijde van gedaagden [vertegenwoordiger1 gedaagde] en

[vertegenwoordiger2 gedaagde] met mrs. Kashyap en Vergouwen. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op

18 juni 2009 mondeling vonnis gewezen en is partijen medegedeeld dat de schriftelijke uitwerking hiervan op 2 juli 2009 zal volgen.

2. De feiten

2.1. [eiser1] is horeca-ondernemer en (indirect) bestuurder van De Drie Dagen. De Drie Dagen exploiteert onder de namen ENVY en VYNE twee restaurants aan de Prinsengracht te Amsterdam en onder de naam NEVY een visrestaurant aan de Westerdoksdijk te Amsterdam.

2.2. [eiser1] is houder van de Benelux woordmerken ENVY, VYNE en NEVY in verschillende klassen voor waren en diensten, onder meer in de klassen 41 en 43 (kort gezegd nachtclubs en restaurants). Eisers maken gebruik van de website www.nevy.nl.

2.3. Gedaagden openen onder de naam NEVA op 19 juni 2009 een café-restaurant in het Hermitage Museum te Amsterdam. Gedaagden maken daarbij gebruik van de website www.neva.nl. Amsterdam Village Company heeft op

10 april 2008 het Benelux woordmerk NEVA ingeschreven in de klassen 41 en 43

2.4. Bij brief van 27 mei 2009 heeft de raadsman van eisers gedaagden laten weten dat het gebruik van de naam NEVA inbreuk oplevert op de handelsnaam- en merkenrechten van eisers.

2.5. Bij brief van 9 juni 2009 heeft merkenbureau De Merkplaats namens gedaagden gereageerd op de onder 2.4 genoemde brief.

3. Het geschil

3.1. [eiser1] en De Drie Dagen vorderen – kort gezegd – het volgende:

(a) gedaagden te verbieden gebruik te maken van het teken NEVA of van een ander met NEVY overeenstemmend teken;

(b) gedaagden te veroordelen hun handelsnaam te wijzigen in die zin dat de naam NEVA of een ander met NEVY overeenstemmende benaming hiervan geen deel uitmaakt;

(c) gedaagden te veroordelen het gebruik van de domeinnaam www.neva.nl te staken;

een en ander op straffe van dwangsommen en met bepaling van de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden. Tot slot vorderen eisers op grond van artikel 1019h Rv een proceskostenveroordeling van € 6.000,-.

3.2. [eiser1] en De Drie Dagen stellen ter ondersteuning van hun vorderingen – samengevat weergegeven – dat hun drie restaurants zeer succesvol zijn en dat er grote zorg wordt besteed aan uitstraling, inrichting en kwaliteit. Het teken NEVA ter onderscheiding van een restaurant maakt inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE op het merk NEVY nu NEVA op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het oudere merk NEVY. Bovendien is sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE nu gedaagden zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het inmiddels bekende merk NEVY en afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk NEVY. Verder kan De Drie Dagen zich op grond van artikel 5 Handelsnaamwet verzetten tegen het gebruik van de handelsnaam NEVA omdat gelet op de aard van de ondernemingen en hun plaats van vestiging gevaar voor verwarring bestaat.

3.3. Amsterdam Village Company en Hermitage Café Amsterdam voeren verweer. Op dit verweer wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Omdat gedaagden zijn gevestigd in Amsterdam is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

4.2. Eisers en gedaagden gebruiken de namen NEVY en NEVA primair ter onderscheiding van hun onderneming en niet ter onderscheiding van hun waren of diensten, zodat eerst zal worden beoordeeld of het gebruik van de naam NEVA door gedaagden in strijd is met de handelsnaamrechten van eisers. Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet is het – kort gezegd – verboden een handelsnaam te voeren die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd of een handelsnaam te voeren die slechts in geringe mate van de handelsnaam van die ander afwijkt, voor zover – gezien de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd – verwarring bij het publiek is te duchten.

4.3. Voor verwarring valt voorshands niet te vrezen. De handelsnamen NEVY en NEVA zijn niet identiek en voor zover geoordeeld zou kunnen worden dat deze namen in slechts geringe mate van elkaar afwijken, staat daar het volgende tegenover. De aard van beide ondernemingen is weliswaar hetzelfde (restaurant), maar de verschillen zijn aanzienlijk. NEVA is onlosmakelijk verbonden met het Hermitage Museum en is gevestigd in hetzelfde gebouw als dit museum. In nagenoeg al haar (schriftelijke) communicatie-uitingen verwijst NEVA hiernaar door gebruik van de toevoeging "in Hermitage Amsterdam". De doelgroep van NEVA bestaat in eerste instantie uit museumbezoekers. NEVY profileert zich uitdrukkelijk als visrestaurant en is gevestigd in een ander stadsdeel dan NEVA. Beide restaurants behoren tot het hogere (duurdere) segment en richten zich daarmee op bezoekers die weloverwogen keuzes maken. Die bezoekers zijn zich er in het algemeen goed van bewust welk restaurant zij (willen) bezoeken en zijn om die reden goed geïnformeerd over naam, plaats en aard van het te bezoeken restaurant. Op grond van al deze feiten en omstandigheden is voorshands onvoldoende aannemelijk dat bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek (bezoekers van de "betere" restaurants) verwarring is te duchten. Enige verwarring, bij bijvoorbeeld taxichauffeurs of medewerkers van (telefonische) inlichtingendiensten, valt weliswaar niet geheel uit te sluiten, maar dit is onvoldoende voor toewijzing van de gevorderde – ingrijpende – voorzieningen. Ook het moment waarop deze voorzieningen worden gevorderd (één dag voor de groots aangekondigde officiële opening van het Hermitage Museum) maakt dat de belangen van gedaagden zwaarder moeten wegen dan die van eisers. De geplande opening van NEVA zal alleen met heel veel kosten en moeite kunnen worden tegengehouden terwijl anderzijds, juist omdat NEVA haar deuren nog niet heeft geopend, er bij eisers slechts sprake is van vrees voor verwarring en van daadwerkelijke verwarring (nog) niet is gebleken.

4.4. De vorderingen van eisers kunnen evenmin op de merkenrechtelijke grondslag worden toegewezen. Als er al sprake is van merkgebruik door eisers in die zin dat NEVY tevens wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (dit wordt betwist door gedaagden), dan komt eisers geen beroep toe op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Zoals hiervoor overwogen is immers geen sprake van zodanige overeenstemming tussen NEVY en NEVA dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan. Tot slot is geen sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Door eisers is niet aannemelijk gemaakt dat NEVA ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van NEVY.

4.5. [eiser1] en De Drie Dagen zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gedaagden hebben op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op EUR 13.019,50 aan advocaatkosten. Dit bedrag is toewijsbaar omdat gedaagden op zeer korte termijn (drie dagen) zijn gedagvaard, er voor gedaagden (gezien de opening van hun café-restaurant één dag na de dag van de terechtzitting) grote belangen op het spel stonden en het om die redenen niet onredelijk of onevenredig wordt geacht dat twee of meer advocaten het in de specificatie genoemde aantal uren aan deze zaak hebben besteed. De kosten aan de zijde van Amsterdam Village Company en Hermitage Café Amsterdam worden derhalve begroot op:

- vast recht EUR 262,00

- salaris advocaat 13.019,50

Totaal EUR 13.281,50

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt [eiser1] en De Drie Dagen in de proceskosten, aan de zijde van Amsterdam Village Company en Hermitage Café Amsterdam tot op heden begroot op EUR 13.281,50,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerkema, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 18 juni 2009.?