Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2009:BH8516

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
26-03-2009
Datum publicatie
27-03-2009
Zaaknummer
418335 / KG ZA 09-168 NB/MdB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot betaling van een deel van de slotfactuur betreffende een aanneemovereenkomst voor de bouw van een hotel afgewezen, aangezien gedaagde zich beroept op tegenvordering. Voorts is restitutierisico te groot, nu eiseres haar activiteiten heeft gestaakt en haar faillissement is aangevraagd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 418335 / KG ZA 09-168 NB/MdB

Vonnis in kort geding van 26 maart 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MODCON B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres bij dagvaarding van 4 februari 2009,

advocaat mr. E.J.L. Mulderink te Breda,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OSIB SCHIPHOL PROPERTIES B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaten mrs. M.E. Koppenol- Laforce en J.C. Banz te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Modcon en OSIB Schiphol worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 17 maart 2009 heeft Modcon gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ter zitting heeft Modcon de eis mondeling vermeerderd zoals hieronder weergegeven. OSIB Schiphol heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Eiseres heeft producties en beide partijen hebben pleitnota’s in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren aan de zijde van Modcon aanwezig: [persoon 1], gevolmachtigd bestuurder en mr. Mulderink en aan de zijde van OSIB Schiphol: [persoon 2], bestuurder en mrs. Banz en Koppenol-Laforce.

2. De feiten

2.1. OSIB Financial Holding (hierna: OSIB Holding) is bestuurder van OSIB Schiphol en OSIB Amsterdam-Zuid B.V. OSIB Holding heeft zich tot doel gesteld een keten van hotels te doen ontwikkelen. OSIB Operations Holding B.V. (hierna: OSIB Operations) speelt een centrale rol bij de coördinatie van de uitrol van de hotels. In het kader van de uitwerking daarvan is tussen OSIB Holding en BOJO Projectontwikkeling B.V. (rechtsvoorgangster van Modcon) op 12 april 2007 een fabrieksovereenkomst gesloten. Modcon heeft daartoe een fabriek in Moerdijk in gebruik genomen. OSIB Schiphol heeft voor de bouw van een hotel in de regio Schiphol (hierna: Hotel Schiphol) op 12 april 2007 twee overeenkomsten gesloten met Modcon. Voorts heeft OSIB Amsterdam-Zuid B.V. bij overeenkomst van 18 december 2007 aan Modcon de opdracht verstrekt tot de bouw van een hotel aan de Beethovenstraat [nummer] te Amsterdam (hierna: Hotel Beethovenstraat[bedrijf 1]. [bedrijf 1] (hierna: [bedrijf 1]) is 100% aandeelhouder van Modcon. [bedrijf 1] is tevens 100% aandeelhouder van [aannemingsbedrijf] en [projectontwikkelaar]. Voor de bouw van Hotel Beethovenstraat heeft Modcon onderaannemingovereenkomsten gesloten met [aannemersbedrijf 1].

2.3. Hotel Schiphol is in mei 2008 opgeleverd. Hotel Beethovenstraat is nog niet opgeleverd.

2.4. Op 21 september 2007 hebben OSIB Schiphol, OSIB Operations, Bojo Projectontwikkeling B.V. (rechtsvoorgangster van Modcon) en [bedrijf 1] een nadere overeenkomst gesloten uit behoefte aan een overzichtelijke herformulering en vastlegging van (gewijzigde) financiële afspraken. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Modcon zich verbindt de nodige inspanningen te verrichten om (ter uitvoering van de fabrieksovereenkomst en de overeenkomsten betrekking hebbende op Hotel Schiphol) bankfinanciering te verkrijgen. OSIB Schiphol en OSIB Operations hebben de investeringen en betalingsverplichtingen tot dat moment gefinancierd. De uitstaande leningen die in deze overeenkomst worden genoemd bedragen in totaal een bedrag van EUR [bedrag].

2.5. Op 18 december 2007 hebben [bedrijf 1], OSIB Operations, OSIB Schiphol Properties B.V. en Modcon een vaststellingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen:

“Artikel 1 Meer-/minderwerk

(…)

c. De tussen Partijen ter discussie staande bedragen te weten een bedrag van € [bedrag] en € [bedrag] (…) zullen door Modcon en Osib bij helfte, te weten ieder voor

€ [bedrag], worden gedragen.

Artikel 2 Exploitatiekosten

Het thans door Modcon begrote exploitatietekort van Modcon voor het gebroken boekjaar tot en met 31 december 2007 bedraagt € [bedrag],-- Modcon zal zich maximaal inspannen om een (gedeeltelijke) financiering van Modcon hiervan door Osib te vermijden. Mocht Modcon hierin niet slagen, dan verplicht Osib zich om maximaal [[bedrag],-- aan Modcon te verstrekken als een ten opzichte van Rabo achtergestelde lening onder de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4. (…)

Artikel 3 Betalingen door Osib

De onder artikel 1 sub a, b en c verschuldigde bedragen, gezamenlijk ter hoogte van EUR [bedrag] zullen door Osib worden voldaan zodra de bankfinanciering van de Rabo door Modcon is ontvangen en de leningen zoals bedoeld in de Nadere Overeenkomst zijn afgelost.

Artikel 4 Nieuwe leningen door Osib aan Modcon

a. Het onder artikel 1 sub c door Modcon te dragen bedrag zal door Osib aan Modcon worden geleend door middel van een ten opzichte van Rabo achtergestelde lening. Deze lening zal worden verstrekt zodra de bankfinanciering van de Rabo door Modcon is ontvangen en de leningen zoals bedoeld in de Nadere Overeenkomst zijn afgelost.

b. Indien Modcon een beroep doet op de lening zoals bedoeld in artikel 2, eerste paragraaf, zal Osib het verzochte bedrag tot het aangeduide maximum ter leen verstrekken als een ten opzichte van Rabo achtergestelde lening. Deze lening zal worden verstrekt zodra de bankfinanciering van de Rabo door Modcon is ontvangen en de leningen zoals bedoeld in de Nadere Overeenkomst zijn afgelost.

c. De rente over de leningen genoemd in sub a en b hiervoor zal bestaan uit de rente zoals door Rabo berekend over de door (..) Modcon te verstrekken werkkapitaallening vermeerderd met 100 basispunten (…). De Rente is achteraf verschuldigd op 30 juni en 31 december van ieder kalenderjaar over het uitstaande leningsbedrag vermeerderd met de tot dan verschuldigde Rente.

d. De aflossing van de lening of leningen als bedoeld in sub a en b hiervoor zal door Modcon in 5 (vijf) gelijke termijnen geschieden, welke steeds betaalbaar zijn bij de oplevering vanaf het tweede OSIB hotel tot en met het zesde OSIB hotel, met dien verstande dat indien op 31 december 2010 nog geen zes OSIB hotels zijn opgeleverd het gehele alsdan openstaande bedrag van de leningen als bedoeld onder sub a en b hiervoor direct opeisbaar is en onmiddellijk in zijn geheel door Modcon dient te worden afgelost.

e. Modcon zal lenen van Osib gelijk Osib zal uitlenen aan Modcon een bedrag van

€ [bedrag] ter aflossing van de Brugfinanciering II tussen Osib Schiphol, Modcon en [bedrijf 1] Holding van 1 juni 2007 ten behoeve van investeringen inrichting fabriek. Op deze lening zijn sub c en d hiervoor van toepassing.

f. De uitstaande leningsbedragen, met uitzondering van de lening als bedoeld onder sub e hiervoor, inclusief Rente komen te vervallen indien Osib na oplevering van Hotel Schiphol en Hotel Beethoven (…) besluit de verdere uitrol van het OSIB hotelconcept te staken, tenzij het bepaalde onder sub g hierna van toepassing is.

g. Partijen zullen zich inspannen om de nieuwe leningen (…) zoals genoemd in dit artikel door Rabo over te laten nemen. (…) Indien Rabo de Nieuwe Leningen overneemt en Modcon de Nieuwe Leningen volledig heeft afgelost, zal Osib, indien Osib na oplevering van Hotel Schiphol en Hotel Beethoven besluit de verdere uitrol van het OSIB hotelconcept te staken, de alsdan nog openstaande verplichtingen van Modcon onder de overgenomen Nieuwe Leningen tegenover de Rabo voldoen (…).”

2.6. Modcon heeft in het kader van de oplevering van Hotel Schiphol op 10 juni 2008 een factuur gezonden aan OSIB Schiphol van in totaal EUR [bedrag],--. OSIB Schiphol heeft daarvan tot op heden een bedrag van in totaal [bedrag]ag] onbetaald gelaten. Dit onbetaald gebleven bedrag is nagenoeg gelijk aan de optelsom van de door OSIB Schiphol en/of OSIB Operations aan Modcon en/of [bedrijf 1] onder de vaststellingsovereenkomst verstrekte “Nieuwe Leningen” van respectievelijk EUR [bedrag] (artikel 4a), EUR [bedrag] (artikel 4b) en EUR [bedrag],-- (artikel 4e). Met toestemming van Modcon en de Rabobank, heeft OSIB Schiphol dit bedrag ingehouden op betaling van de factuur in afwachting van de beslissing van de Rabobank over de overname van deze leningen. De Rabobank heeft medio augustus 2008 besloten de Nieuwe Leningen niet over te nemen.

2.7. Op 13 oktober 2008 is een aanvullende nota door Modcon aan OSIB Schiphol gestuurd van EUR [bedrag], betrekking hebbende op de inzet van een huismeester. Deze nota is in zijn geheel niet betaald door OSIB Schiphol.

2.8. Op 20 november 2008 heeft Modcon aan OSIB Schiphol een rentenota gestuurd van EUR [bedrag]. Daarvan heeft OSIB Schiphol tot op heden een bedrag van EUR [bedrag] onbetaald gelaten.

2.9. Modcon heeft bij brief van haar advocaat van 24 december 2008 OSIB Schiphol gesommeerd om het totaalbedrag aan openstaande facturen, zijnde EUR [bedrag], binnen vijf werkdagen te voldoen.

2.10. Een nota met betrekking tot de opleveringstermijn van perceel 5 ad. EUR [bedrag],-- en een nota met betrekking tot uitbetaling in het kader van schade ad. EUR [bedrag],-- zijn inmiddels door OSIB Schiphol betaald.

2.11. Modcon heeft nadien nog aanvullende nota’s gestuurd aan OSIB Schiphol voor in totaal EUR [bedrag]. Deze nota’s zijn tot op heden niet betaald.

2.12. In verband met liquiditeitsproblemen van Modcon welke een bedreiging vormden voor de voortgang van de bouw van Hotel Beethovenstraat, is door OSIB Amsterdam-Zuid B.V. in februari 2009 rechtstreeks een aantal bedragen betaald aan onderaannemers van [aannemingsbedrijf] (zustermaatschappij van Modcon) te weten: een bedrag van EUR [bedrag],-- aan Interdam Projects B.V., een bedrag van EUR [bedrag],-- aan [elektra bedrijf] en een bedrag van EUR [bedrag],-- aan andere onderaannemers. OSIB Amsterdam-Zuid B.V. heeft daarnaast aan Modcon een bedrag van EUR [bedrag],-- voldaan als voorschot op de eindafrekening van Hotel Beethovenstraat.

2.13. Ter zitting is namens Modcon meegedeeld dat Modcon bezig is de fabriek te ontmantelen en dat het personeel van de fabriek is ontslagen. De faillissementszitting met betrekking tot Modcon is door de rechtbank voor twee weken aangehouden tot 31 maart 2009.

3. Het geschil

3.1. Modcon vordert samengevat - en na respectievelijk vermindering en vermeerdering van eis, veroordeling van OSIB Schiphol tot betaling van EUR [bedrag], althans een voorschot daarop, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 14 dagen na de vier verscheidene factuurdata, althans vanaf 29 december 2008 met veroordeling van OSIB Schiphol in de proceskosten.

3.2. Modcon stelt daartoe - samengevat weergegeven - het volgende. Modcon heeft met vennootschappen van OSIB verschillende overeenkomsten gesloten en een fabriek ingericht met betrekking tot de realisering van hotels in opdracht van OSIB Holding. De overeenkomsten zijn in eerste instantie in goed vertrouwen zo opgesteld dat Modcon in feite de bouw van Hotel Schiphol voorfinancierde. Dit leek toen een goed idee omdat OSIB Holding het voornemen had vastgelegd om voor de bouw van meerdere hotels opdracht te verlenen aan Modcon. Inmiddels is door of vanwege OSIB Holding geen nieuwe opdracht verstrekt en zit Modcon opgezadeld met allerlei financiële verplichtingen die voor rekening behoren te komen van OSIB Holding. Hotel Schiphol is in mei 2008 opgeleverd. OSIB Schiphol is verplicht tot betaling van de daarmee gemoeide facturen. De hoogte van de facturen is niet door OSIB Schiphol betwist. Modcon betwist dat het OSIB Schiphol is toegestaan het bedrag van EUR [bedrag] te verrekenen met het bedrag aan uitstaande leningen. Deze leningen, die zijn verstrekt door OSIB Schiphol en/of OSIB Operations, zijn deels achtergesteld. Aflossing daarvan zou geschieden in vijf afzonderlijke termijnen waarvan de eerste termijn pas betaalbaar zou worden bij oplevering van het tweede hotel en de resterende termijnen tot en met het zesde OSIB Hotel. Het tweede hotel is nog niet opgeleverd, waardoor deze leningen nog niet opeisbaar zijn (Vaststellings-overeenkomst art 4 lid d). Daar komt bij dat de verdere uitrol van het OSIB hotel concept is gestaakt door OSIB Operations. Op grond van artikel 4 lid f van de vaststellingsovereenkomst komt een deel van de leningen om die reden te vervallen. Modcon is de fabriek inmiddels ook aan het ontmantelen en heeft OSIB Operations op grond van de fabrieksovereenkomst aangesproken om de werkelijke kosten van Modcon te vergoeden, waarbij denkbaar is dat de leningen niet opeisbaar zullen zijn. Er kon en mocht dus niet verrekend worden. Weliswaar is tussen partijen in eerste instantie de afspraak gemaakt dat OSIB Schiphol betaling van de factuur tot een bedrag van EUR [bedrag] mocht opschorten in afwachting van financiering door de Rabobank, maar toen bleek dat de Rabobank niet bereid was de leningen over te nemen voor dit bedrag, werd de factuur in zijn geheel voor Modcon weer opeisbaar. Het beroep op verrekening van OSIB Schiphol van de schuld aan Modcon met het bedrag dat inmiddels -zonder instemming van Modcon- door OSIB Amsterdam-Zuid B.V. aan de onderaannemers van aannemingsbedrijf Meijer en aan Modcon in het kader van het project Beethovenstraat is betaald, kan evenmin leiden tot afwijzing van de vordering. Deze betalingen zijn immers door een andere rechtspersoon dan OSIB Schiphol verricht en aan een andere rechtspersoon dan Modcon. Er is geen sprake van wederkerig schuldenaarschap in de zin van artikel 6:127 lid 2 BW. Daaraan doet niet af dat er liquiditeitsproblemen van Modcon zijn ontstaan die in de weg hebben gestaan aan (afronding van) de bouw van Hotel Beethovenstraat. Zo het al mogelijk mocht zijn om te verrekenen, geldt dat OSIB Amsterdam-Zuid B.V. ten onrechte een bankgarantie van Modcon heeft getrokken voor een bedrag van EUR [bedrag],--. Indien en voorzover er al mocht worden verrekend, moet dit bedrag ten gunste van Modcon worden meegenomen.

3.3. OSIB Schiphol voert verweer als volgt. Conform afspraak is ten behoeve van Modcon door een vennootschap aan de zijde van “OSIB” een bedrag van minimaal EUR [bedrag],-- gefinancierd, toen bleek dat de Rabobank dit bedrag niet wilde uitlenen. Door OSIB Amsterdam-Zuid B.V. is vervolgens een deel van de nieuwe lening rechtstreeks uitbetaald aan de onderaannemers van Modcon. Daarna heeft OSIB Amsterdam-Zuid B.V. een bedrag van EUR [bedrag] aan Modcon verstrekt. In totaal is zo’n EUR [bedrag],-- verstrekt, terwijl de leningsvoorwaarden nog definitief uitonderhandeld moesten worden. Partijen zijn van de regeling onder de vaststellingsovereenkomst afgeweken door in te stemmen met aflossing van de leningen door middel van verrekening met het bedrag dat OSIB Schiphol nog moest betalen op grond van de factuur. Met betrekking tot de overige gevorderde posten voert OSIB Schiphol het volgende aan. De post van de huismeester wordt qua hoogte betwist. Op een wedervoorstel van OSIB Schiphol is door Modcon niet gereageerd. De rentevordering wordt voor het niet betaalde deel betwist, omdat de rente over de leningen die onder de vaststellingsovereenkomst zijn verstrekt voor rekening van Modcon moet blijven ingevolge artikel 4 sub c van de vaststellingsovereenkomst. De aanvullende nota’s zijn niet opeisbaar. Van het grootste deel van die nota’s is de vervaltermijn nog niet eens verstreken. Op voorhand worden deze vorderingen dan ook betwist.

4. De beoordeling

4.1. De gevorderde voorziening strekt tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering is in kort geding slechts plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn en uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is. Bij de afweging van de belangen van partijen wordt mede betrokken het risico dat niet kan worden terugbetaald, in het geval de veroordeling in kort geding geen stand houdt.

4.2. Vaststaat dat met de oplevering van Hotel Schiphol onder meer een factuur is gemoeid ter hoogte van EUR [bedrag],-- die OSIB Schiphol verschuldigd is aan Modcon en dat OSIB Schiphol een bedrag van EUR [bedrag] van deze factuur niet heeft betaald. Volgens OSIB Schiphol zou tussen partijen zijn afgesproken dat OSIB Schiphol het niet betaalde bedrag mocht verrekenen met voor een gelijk bedrag uitstaande leningen, mits door OSIB Schiphol of een andere vennootschap aan de zijde van OSIB, nieuwe financiering zou worden verschaft van gelijke hoogte. Door Modcon is dit gemotiveerd betwist. Beide partijen hebben zich ter ondersteuning van hun standpunten beroepen op dezelfde e-mails en deze op verschillende wijze uitgelegd. Vaststaat dat bij een toegestane verrekening door OSIB Schiphol de voor Modcon gunstige leenvoorwaarden zoals die oorspronkelijk waren overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst van 18 december 2007 zouden komen te vervallen. Beantwoording van de vraag of een dergelijke afspraak is gemaakt tussen partijen, vergt een nader onderzoek naar de feiten, waarvoor dit kort geding zich niet leent.

4.3. Hoewel het de vraag is of de bodemrechter het beroep op verrekening van OSIB Schiphol zal toestaan, staat vast dat OSIB Amsterdam-Zuid B.V. in februari 2009 een aantal betalingen heeft verricht ten behoeve van de voortgang van de bouw van het Hotel Beethovenstraat, ter hoogte van in totaal EUR [bedrag]. Volgens OSIB Schiphol zijn deze betalingen verricht naar aanleiding van de door Modcon aangekondigde liquiditeitsproblemen en als voorschot op de nieuwe lening door een vennootschap aan de zijde van OSIB, nog voordat partijen de definitieve leenvoorwaarden hadden uitonderhandeld. Door Modcon is niet betwist dat dit bedrag bovenop de betalingsverplichtingen onder de aannemingsovereenkomst Hotel Beethovenstraat is betaald. Modcon heeft echter aangevoerd dat een groot deel van deze betalingen zonder instemming van Modcon zijn gedaan aan onderaannemers, waarmee Modcon zelf geen contracten had afgesloten, terwijl deze betalingen bovendien zijn geschied door een andere rechtspersoon dan OSIB Schiphol, waardoor er volgens Modcon ook geen verrekening kon plaatsvinden.

4.4. In ieder geval staat vast dat een aan OSIB gelieerde vennootschap ten behoeve van een aan Modcon gelieerde vennootschap een geldbedrag heeft geïnvesteerd terwijl Modcon dit bedrag op enig moment terug zal moeten betalen. Daaraan doet niet af dat een deel van deze financiering direct naar de onderaannemers is gegaan, omdat deze werkzaam waren voor [aannemingsbedrijf], een zustermaatschappij van Modcon met wie Modcon voor de bouw van Hotel Beethovenstraat onderaanneemovereenkomsten heeft gesloten. Het standpunt van OSIB Schiphol dat de financiering door OSIB Amsterdam-Zuid B.V. ter hand is genomen, vooruitlopende op en in het kader van de lopende onderhandelingen over de leningsvoorwaarden, is onvoldoende gemotiveerd betwist. Het valt daarom niet uit te sluiten dat het beroep op verrekening van OSIB Schiphol, van het door OSIB Amsterdam-Zuid B.V. geïnvesteerde bedrag met het niet betaalde deel van de factuur in een bodemprocedure toch kans van slagen heeft.

4.5. Een belangrijke reden om de vordering in dit kort geding niet toe te wijzen is voorts gelegen in het feit dat Modcon haar activiteiten heeft gestaakt en het faillissement van Modcon inmiddels is aangevraagd. Er bestaat dus een reëel risico dat - als de veroordeling in kort geding geen stand houdt- Modcon niet in staat zal zijn het bedrag dat bij veroordeling door OSIB Schiphol zou moeten worden betaald, terug te betalen, vooral nu niet bekend is of en zo ja, welke bedragen bij de afwikkeling van de samenwerking over en weer nog verschuldigd zullen zijn. Daarmee wordt niet voldaan aan het criterium als bedoeld onder 4.1. De vordering tot betaling van EUR [bedrag] zal daarom worden afgewezen.

4.6. Voor wat betreft de factuur van 13 oktober 2008 van EUR [bedrag], betrekking hebbende op de inzet van de huismeester, is vast komen te staan dat deze huismeester thans in dienst is van OSIB Schiphol. Niet is betwist dat de huismeester werd uitgeleend aan Hotel Schiphol en dat hij in de gefactureerde weken ten behoeve van OSIB Schiphol heeft gewerkt. De hoogte van de facturen is onvoldoende inhoudelijk betwist en de vordering zal tot deze hoogte worden toegewezen.

4.7. Met betrekking tot het restant van de factuur van 20 november 2008, zijnde rente bouw Schiphol, geldt dat niet gemakkelijk aan het verweer van OSIB Schiphol dat op grond van de vaststellingsovereenkomst de rente verschuldigd voor de leningen die zijn gebaseerd op deze overeenkomst voor rekening komt van Modcon, voorbij kan worden gegaan, zodat dit deel van de vordering toewijsbaar is.

4.8. Ten aanzien van de vordering tot betaling van de aanvullende facturen van in totaal EUR [bedrag] geldt dat de vordering zal worden afgewezen, voor zover het de facturen betreft waarvan de vervaltermijn nog niet is verstreken. Voorshands kan het beroep van OSIB Schiphol op verrekening met een mogelijk toekomstig recht op schadevergoeding wegens het beëindigen van de overeenkomsten niet slagen waar het de facturen betreft waarvan de vervaltermijn al wel is verstreken, te weten die van 13 februari 2009. De vordering wordt toegewezen voor een bedrag van EUR [bedrag] met rente vanaf 28 februari 2009.

4.9. Modcon zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van OSIB Schiphol worden begroot op:

- vast recht EUR [bedrag]

- salaris advocaat [bedrag]

Totaal EUR [bedrag]

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt OSIB Schiphol om aan Modcon te betalen een bedrag van EUR [bedrag] ([bedrag]), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW vanaf 18 december 2008,

5.2. veroordeelt OSIB Schiphol om aan Modcon te betalen een bedrag van EUR [bedrag] ([bedrag], te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW vanaf 28 februari 2009,

5.3. veroordeelt Modcon in de proceskosten, aan de zijde van OSIB Schiphol tot op heden begroot op EUR [bedrag],

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.C.H. Blankevoort, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. van den Berg, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 26 maart 2009.?