Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BH2127

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
10-12-2008
Datum publicatie
05-02-2009
Zaaknummer
398832
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Relatieve bevoegdheid, forumkeuzebeding in betwiste overeenkomst, ongebondenheid in hoofdzaak aan oordeel in incident, aannemen overeenkomst ondanks verstrijken gestelde termijn op grond van 6:223 lid 2 BW.

In een overeenkomst, die wordt betwist door de gedaagde, is een forumkeuzebeding opgenomen. Eiser handelt daarnaar, met het argument dat hij zich baseert op de overeenkomst. Op grond van 6:223 lid 2 BW wordt, in het incident, aangenomen dat de overeenkomst geacht kan worden tot stand te zijn gekomen, doordat er geen onverwijlde mededeling van gedaagde is gekomen, dat het aanbod al was vervallen. Deze beslissing heeft geen consequenties voor de hoofdzaak, waarin het al dan niet tot stand komen van de overeenkomst opnieuw zal moeten worden vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 398832 / HA ZA 08-1464

Vonnis in incident van 10 december 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PARAGEM HOLDING B.V.,

gevestigd te Bussum,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. R.F. Beijne,

tegen

1. publiekrechtelijk lichaam

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN,

gevestigd te Alphen aan den Rijn,

gedaagde,

eiseres in het incident,

advocaat mr. K.J.L. Verschoor,

en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INVEST PLUS DE AAR B.V.,

gevestigd te Arnhem,

gedaagde,

eiseres in het incident,

advocaat mr. E.N. Nordmann.

Partijen zullen hierna Paragem, de Gemeente en IP De Aar genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis in het incident van 20 augustus 2008;

- het proces-verbaal van comparitie, gehouden op 1 oktober 2008.

1.2. Ter comparitie is vonnis bepaald in het incident.

2. Feiten

2.1. Bij de beoordeling van het incidentele geschil zal – naast hetgeen in het tussenvonnis van 20 augustus 2008 is overwogen – van het volgende worden uitgegaan.

2.2. De “Overeenstemming op hoofdpunten (ver. 05.22.11.06)”, hierna: “de overeenkomst”, moest op 28 november 2008 vóór 12.00 uur door Paragem zijn aanvaard.

2.3. In de overeenkomst is een forumkeuzebeding opgenomen, waarin de rechtbank Amsterdam bevoegd wordt verklaard van eventuele geschillen aangaande de overeenkomst kennis te nemen.

2.4. Paragem heeft de overeenkomst op 28 november 2008 ná 12.00 uur aan IP De Aar geretourneerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een koerier, die door IP De Aar naar Paragem is gezonden. De koerier had een CD-ROM bij zich met nadere informatie over het object van de overeenkomst. De CD-ROM is aan Paragem afgeleverd, waarna de koerier de door Paragem ondertekende overeenkomst heeft meegenomen. De ondertekende overeenkomst is door deze koerier na 12.00 uur op het kantoor van IP De Aar afgeleverd.

3. De nadere beoordeling in het incident

3.1. De beantwoording van de vraag of sprake is van een rechtsgeldig forumkeuzebeding zal, in tegenstelling tot hetgeen mogelijkerwijs uit het tussenvonnis van 20 augustus 2008 zou kunnen worden begrepen, geen consequenties hebben voor de inhoudelijke beoordeling van de standpunten in de hoofdzaak. Op beslissingen in het incident kan zo nodig in de hoofdzaak worden teruggekomen (zie onder meer artikel 108 lid 4 van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering (Rv) en Hoge Raad 30 juni 1989 (NJ 1990, 382)).

Forumkeuze

3.2. Op grond van artikel 108 lid 3 Rv wordt een overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegde rechter bewezen door een geschrift, mits dat geschrift door of namens de wederpartij uitdrukkelijk of stilzwijgend is aanvaard.

3.3. Tussen partijen is in geschil of de overeenkomst, en daarmee het daarin opgenomen forumkeuzebeding, rechtsgeldig is overeengekomen, omdat IP De Aar betwist dat de overeenkomst rechtsgeldig door Paragem is aanvaard.

3.4. Gelet op het hierna vermelde, kan in het midden blijven of aanvaarding ook mogelijk was door het tijdig aanbieden van een ondertekend stuk aan de raadsman van IP De Aar. Vast staat immers, dat Paragem de overeenkomst heeft aanvaard, heeft ondertekend en per koerier heeft geretourneerd.

3.5. Indien aanvaarding te laat plaatsvindt en de aanbieder, in dit geval dus IP De Aar, begrijpt (of behoort te begrijpen) dat het te laat aanvaarden voor de wederpartij niet duidelijk is, geldt de aanvaarding als tijdig gedaan, tenzij de aanbieder de wederpartij onverwijld meedeelt, dat de aanbieder het aanbod als vervallen beschouwt (artikel 223 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek).

3.6. Paragem heeft de originele, ondertekende overeenkomst na het verstrijken van de door IP De Aar gestelde termijn aan IP De Aar geretourneerd. Paragem heeft daarbij gebruik gemaakt van een door IP De Aar ingeschakelde koerier. Deze koerier heeft zich bij Paragem gemeld, nadat de termijn, die door IP De Aar was gesteld, al was verstreken. Bovendien heeft deze koerier Paragem, bij het in ontvangst nemen van de getekende overeenkomst, in het bezit gesteld van nadere informatie omtrent het object. Vervolgens heeft de koerier de overeenkomst mee terug genomen naar IP De Aar, die de overeenkomst in ontvangst heeft genomen. Het had IP De Aar, gelet op deze feiten en omstandigheden, duidelijk moeten zijn dat Paragem er van uit ging dat er tijdig was aanvaard.

3.7. Onder die omstandigheden geldt – nu IP De Aar noch op 28 november 2006, noch onverwijld daarna Paragem heeft laten weten dat het aanbod als vervallen moest worden beschouwd - de aanvaarding van de overeenkomst, ook als deze te laat mocht zijn aanvaard, als tijdig gedaan. Het in de overeenkomst opgenomen forumkeuzebeding geldt dan ook als rechtsgeldig tussen partijen tot stand gekomen.

Buitengerechtelijke ontbinding

3.8. IP De Aar heeft nog gesteld, dat zij de overeenkomst buitengerechtelijk heeft ontbonden. Voorzover sprake mocht zijn van ontbinding van de overeenkomst, geldt dat een forumkeuzebeding, dat onderdeel uit maakt van een (buitengerechtelijk) ontbonden overeenkomst, ook na ontbinding haar werking houdt (zie onder meer Asser-Hartkamp II, nr. 529), zodat een eventuele ontbinding van de overeenkomst geen gevolgen heeft voor de werking van dit beding.

Niet-ondertekening

3.9. Een aanbod is, op grond van artikel 6:219 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW), onherroepelijk tot de gestelde termijn is verstreken. Zoals hiervoor uiteengezet, wordt het aanbod van IP De Aar geacht binnen de gestelde termijn te zijn aanvaard door Paragem en daarmee is de overeenkomst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen. Het aanbod is voldoende bepaald en daaruit blijkt de wil van IP De Aar om in geval van aanvaarding gebonden te zijn (artikel 6:217 lid 1 BW en artikel 14 lid 1 van het Weens Koopverdrag). De overeenkomst komt vervolgens tot stand door ontvangst van de aanvaarding (artikel 3:37 BW). Ondertekening door IP De Aar van de overeenkomst is geen vereiste voor totstandkoming van de overeenkomst.

Handelingen strijdig met bestaan koopovereenkomst

3.10. IP De Aar heeft tot slot nog gesteld, dat Paragem niet heeft gehandeld alsof er een koopovereenkomst tot stond zou zijn gekomen. De door IP De Aar genoemde voorbeelden terzake, die door Paragem gemotiveerd zijn betwist, kunnen – zelfs als deze mochten komen vast te staan - niet leiden tot de conclusie dat er geen overeenstemming is bereikt over de overeenkomst en het daarin opgenomen forumkeuzebeding.

Conclusie

3.11. De rechtbank is daarom van oordeel dat de incidentele vordering moet worden afgewezen, omdat de aangevoerde gronden die vordering niet kunnen dragen en verklaart zich bevoegd van dit geschil kennis te nemen.

3.12. De beslissing omtrent de proceskosten zal worden aangehouden.

4. De beslissing

De rechtbank

in het incident

4.1. wijst het gevorderde af,

4.2. houdt iedere verdere beslissing aan,

in de hoofdzaak

4.3. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 21 januari 2009 voor conclusie van antwoord aan de zijde van IP De Aar en de Gemeente.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Overbosch en in het openbaar uitgesproken op 10 december 2008.?